Vem får be­vitt­na fram­tids­full­makt?

Öga som bevittnar
Photo of Joanna
Joanna, jurist
2023-10-12 ● 4 minuter
Dela artikeln
För att en fram­tids­full­makt ska vara giltig måste den upp­rät­tas enligt vissa krav. Det finns bland annat krav på be­vitt­ning och vem som kan be­vitt­na en fram­tids­full­makt.

Enligt lagen (2017:310) om fram­tids­full­makt måste en fram­tids­full­makt be­vitt­nas. Detta är ett så kallat form­krav, alltså krav för att fram­tids­full­mak­ten ska vara giltig.

Den här ar­ti­keln går igenom vem som får be­vitt­na en fram­tids­full­makt samt hur en be­vitt­ning går till.

Vem får vara vittne?

Syftet med vitt­nen är att sä­ker­stäl­la att någon kan intyga att en fram­tids­full­makt har upp­rät­ta­ts och hur full­makts­gi­va­ren var vid till­fäl­let när den skrevs under.

I lagen har man satt vissa krav på vitt­nen för att sä­ker­stäl­la att be­vitt­nan­det går rätt till. Ar­ti­keln kommer gå igenom dessa var för sig och säga något kort om dem.

Krav på för­stå­el­se

Det finns ett ge­ne­rellt krav på att vitt­ne­na för­står att det är en fram­tids­full­makt de be­vitt­nar.

Vitt­ne­na be­hö­ver inte känna till in­ne­hål­let i fram­tids­full­mak­ten, t.ex.  vem som är full­makts­ta­ga­re eller när fram­tids­full­mak­ten ska träda i kraft, utan det räcker att de är med­vet­na om att det är en fram­tids­full­makt det hand­lar om.

Full­makts­ta­ga­ren

Full­makts­ta­ga­ren får inte be­vitt­na full­mak­ten.

Det är för att full­makts­ta­ga­ren inte är en obe­ro­en­de ut­om­stå­en­de part. Full­makts­ta­ga­ren kan själv tjäna på att påstå att en giltig fram­tids­full­makt finns.

Därför är full­makts­ta­ga­ren för­bju­den att vara vittne.

Ål­ders­be­gräns­ning

Ett vittne måste ha fyllt minst 15 år. Det är för att först vid 15 års ålder kan man ta beslut med rätts­li­ga ef­fek­ter.

Det finns ingen övre ålder för hur gammal ett vittne får vara men det kan vara bra att tänka på att välja någon som är yngre än full­makts­gi­va­ren. Ef­ter­som vitt­net efter många år kan behöva intyga om­stän­dig­he­ter­na kring skri­van­det av full­mak­ten är det vik­ti­gt att vitt­net inte av­li­dit eller själv är sjuk och inte kan minnas.

För­stå­el­se av in­ne­bör­den

Vitt­ne­na måste förstå in­ne­bör­den av att be­vitt­na full­mak­ten och av samma an­led­ning som ung ålder kan vitt­net inte heller lida av en psy­kisk stör­ning eller lik­nan­de som in­ne­bär att de saknar för­stå­el­se för att det är en fram­tids­full­makt de be­vitt­nar.

Släk­ting­ar som inte får vittna

Vissa släk­ting­ar får inte be­vitt­na en fram­tids­full­makt. Nedan listar vi vilka som inte får vara vitt­nen:

 • Full­makts­gi­va­rens make, sambo eller den som står i rakt upp- eller ned­sti­gan­de släkt­skap.
 • Släk­ting­ar i rakt upp- och ned­sti­gan­de släkt­skap så som för­äld­rar och barn.
 • Svågrar i rakt upp- eller ned­sti­gan­de svå­ger­lag så som styv­barn, styv- eller svär­för­äld­rar.
 • Full­makts­gi­va­rens syskon.

Tanken med släk­ting för­bu­det är det­sam­ma som för­bu­det för full­makts­ta­ga­re.

Check­lis­ta för att be­vitt­na en Fram­tids­full­makt

Vem?Kan be­vitt­na?
Full­makts­ta­ga­ren🚫
Per­so­ner under 15 år🚫
Per­so­ner över 15 år
Per­so­ner med psy­kis­ka stör­ning­ar som på­ver­kar för­stå­el­sen🚫
Full­makts­gi­va­rens make eller sambo🚫
Full­makts­gi­va­rens raka upp- eller ned­sti­gan­de släkt (för­äld­rar, barn)🚫
Full­makts­gi­va­rens styv- eller svär­för­äld­rar, styv­barn🚫
Full­makts­gi­va­rens syskon🚫
Vän till full­makts­gi­va­ren
Kol­le­ga till full­makts­gi­va­ren
Granne till full­makts­gi­va­ren

⚠️ Släk­ting­ar är inte obe­ro­en­de ut­om­stå­en­de parter och därför får de inte vittna.

Läs mera: Gäller fram­tids­full­makt vid döds­fall?

Hur man vitt­nar?

Båda vitt­ne­na måste vara sam­ti­di­gt när­va­ran­de vid sig­ne­ring av fram­tids­full­mak­ten. När de båda skri­ver under in­ty­gar de att de har be­vitt­nat full­mak­tens upp­rät­tan­de.

Un­der­teck­nan­det bör in­klu­de­ra:

 • Vitt­nets namn, yrke och hem­vist.
 • Vilken tid­punkt de be­vitt­na­de un­der­skrif­ten
 • Övriga om­stän­dig­he­ter som kan vara av be­ty­del­se för gil­tig­he­ten av fram­tids­full­mak­ten.

Den sista punk­ten kan vara re­le­vant om vitt­ne­na inte har be­vitt­nat full­makts­gi­va­rens un­der­skrift utan full­makts­gi­va­ren in­ty­gar att denne har skri­vit under.

Detta måste då framgå i full­mak­ten. Hur in­ty­gan­det gick till måste också be­skri­vas. Vitt­ne­na måste alltså inte be­vitt­na ögon­blic­ket när full­makts­gi­va­ren skri­ver under full­mak­ten men vi re­kom­men­de­rar att man gör det. Det gör full­mak­ten tyd­li­ga­re och det blir mindre krång­el.

💡 Visste du att? Lagen om fram­tids­full­mak­ter är re­la­tivt ny

En fram­tids­full­makt måste skri­vas under för hand

Enligt lag måste en fram­tids­full­makt skri­vas under för hand, det är alltså inte möj­li­gt att skriva under en fram­tids­full­makt med elektro­nisk sig­na­tur.

Det finns en ut­red­ning som fö­reslår att man ska kunna skriva under fram­tids­full­mak­ter med bank-id men det har inte skett någon för­änd­ring än och det kommer an­tag­li­gen dröja länge tills det blir möj­li­gt.

💡Om du  vill ha en fram­tids­full­makt skapad av ju­ris­ter, som guidar dig på ett tryggt sätt kan du skriva det med Aatos.

Till­sam­mans med full­mak­ten får du också an­vis­ning­ar för vem som kan vara vittne, hur full­mak­ten un­der­teck­nas och hur den kommer i kraft. Om du har frågor hjäl­per våra ju­ris­ter gratis!

En fram­tids­full­makt hos Aatos kostar 699. Före be­tal­ning­en kan du an­vän­da hela tjäns­ten och se in­ne­hål­let i full­mak­ten. Efter be­tal­ning­en kan du direkt ladda ner och skriva ut eller vänta på hem­le­ve­ran­sen som ingår i priset.

Vad krävs för en giltig fram­tids­full­makt?

I lagen finns det upp­ställ­da krav för en giltig full­makt.

En fram­tids­full­makt är giltig om den är:

 • Skrift­lig
 • Upp­rät­tat av en person som är minst 18 år gammal
 • Upp­rät­tat av en person som kan ta hand om sina egna an­ge­lä­gen­he­ter
 • Be­vitt­nad av två vitt­nen
 • Un­der­teck­nad av fram­tids­gi­va­ren och två vitt­nen

För­u­tom dessa krav finns det ingen spe­ci­ell mall man be­hö­ver följa för att upp­rät­ta en fram­tids­full­makt. Där­e­mot måste det vara tyd­li­gt att det är en fram­tids­full­makt, vad den om­fat­tar samt vem eller vilka som är full­makts­ta­ga­re.

Tips! Nor­disk studie: Fram­tids­full­makt fort­fa­ran­de okänd för många

När träder den i kraft?

En fram­tids­full­makt börjar gälla när man inte längre kan ta hand om sina eko­no­mis­ka och per­son­li­ga an­ge­lä­gen­he­ter.

I sin fram­tids­full­makt kan man själv be­stäm­ma när detta sker. Det kan t.ex. vara när man inte längre kan betala sina egna räk­ning­ar. Man kan också skriva i full­mak­ten att en dom­stol ska pröva om fram­tids­full­mak­ten bör träda i kraft.

Full­makts­ha­va­ren kan också själv begära en dom­stols­pröv­ning.

💻 Aatos guidar dig i hela pro­ces­sen när du skri­ver en fram­tids­full­makt.

Smidigare juridik, online och enkelt!