En full­makts­gi­va­res ansvar

Två händer som gör ett hjärta
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-02-15 ● 3 minuter
Dela artikeln
Med en fram­tids­full­makt kan du som full­makts­gi­va­re ge någon annan rätten att ta beslut i ditt namn. Det är ett enkelt sätt att pla­ne­ra för det oför­ut­sed­da och ge för­ut­sätt­ning­ar för en enkla­re vardag.

På sätt och vis så är fram­tids­full­makt ett ganska själv­för­kla­ran­de be­grepp. Åt­minsto­ne om man på­min­ner sig om den lite äldre språk­li­ga be­ty­del­sen.

Full syftar på full­stän­dig­het, och makt syftar på en för­måga, rätt eller möj­lig­het att göra något. Så med en fram­tids­full­makt upp­står möj­lig­he­ten för någon att ta beslut åt en eller flera andra i fram­ti­den.

Vi tittar här på vad det in­ne­bär att vara full­makts­gi­va­re för en fram­tids­full­makt.

Fem fakta om fram­tids­full­makt och full­makts­gi­va­re

Lagen om fram­tids­full­mak­ter sätter de grund­läg­gan­de reg­ler­na.

  1. Den som ger någon annan rätten att ta beslut blir en full­makts­gi­va­re. Det måste göras skrift­li­gen som do­ku­ment eller på sär­skild blan­kett. 
  2. Den eller de som har rätten att ta be­slu­ta åt någon annan kallas för full­makts­ta­ga­re eller full­makts­ha­va­re. De har en skyl­dig­het att i be­stäm­da ären­den agera i full­makts­gi­va­rens bästa in­tres­se.  
  3. En full­makt som endast gäller om full­makts­gi­va­ren senare inte kan fatta egna beslut kallas för fram­tids­full­makt. En fram­tids­full­makt måste vara be­vitt­nad av två per­so­ner för att vara giltig. Full­mak­ten blir giltig när full­makts­ta­ga­ren på grund av sjuk­dom eller av annan orkar inte längre kan ta egna beslut.   
  4. En vanlig full­makt utan be­gräns­ning­ar eller en ge­ne­ral­full­makt är inte samma sak som en fram­tids­full­makt. Den van­li­ga full­mak­ten gäller här och nu när full­makts­gi­va­ren är vid sina sinnes fulla bruk. Fram­tids­full­mak­ten gäller bara om full­makts­gi­va­ren inte längre kan ta egna beslut på grund av häl­so­skäl.   
  5. Full­makts­gi­va­ren kan i förväg alltid be­stäm­ma vill­ko­ren. Om du fort­fa­ran­de är frisk och ångrar fram­tids­full­mak­ten kan du åter­kal­la den genom att för­stö­ra do­ku­men­tet.

Men vad be­hö­ver en full­makts­gi­va­re göra?

Läs mer: En enkel fram­tids­full­makt och vad det ska in­ne­hål­la

Full­makts­gi­va­rens ansvar

Full­makts­gi­va­re blir du samma sekund som du väljer att un­der­teck­na en full­makt. Du ger då en eller flera andra per­so­ner rätten att agera ju­ri­diskt bin­dan­de i ditt namn. För en fram­tids­full­makt gäller det dock först i fram­ti­den om det skulle hända att du inte längre kan ta hand om det som full­mak­ten gäller. Men har du som full­makts­gi­va­re någon sär­skild skyl­dig­het?

Ef­ter­som en full­makt i många hän­se­en­den är ett avtal så har du ett ansvar att se till att full­mak­tens syfte fak­tiskt kan upp­fyl­las. Därför får du inte mot­ver­ka din fö­re­trä­da­res möj­lig­het att fak­tiskt göra vad full­mak­ten säger.

På så sätt blir full­mak­ten en sorts öm­se­si­dig strä­van att se till att full­makts­gi­va­rens in­tres­sen till­va­ra­tas. Vill du inte längre att fram­tids­full­mak­ten ska vara ak­tu­ell kan du åter­kal­la den innan den [trätt i kraft](Hur ak­ti­ve­ras fram­tids­full­makt). Det går även att göra senare om du som full­makts­gi­va­re blivit frisk eller av kom­mu­nens över­för­myn­da­re eller egen granska­re om du utsett den sådan.

En fram­tids­full­makt kan ha olika be­gräns­ning­ar

Den som ger full­makt till någon annan kan säga att den ska gälla allt eller vara be­grän­sad till ett sär­skilt område, ärende eller beslut.

En fram­tids­full­makt kan handla om allt ifrån att hämta ut någons recept till att få ta beslut i bo­stads­fråga eller sälja bilen. Det går också att skriva full­makt för fram­ti­den som endast blir giltig om en viss ovän­tad hän­del­se skulle in­träffa.

Ge­ne­ral­full­makt – en fram­tids­full­makt utan be­gräns­ning­ar

Finns det inte några sär­skil­da be­gräns­ning­ar så är full­mak­ten allmän, vilket även kallas för ge­ne­ral­full­makt. Denna typ av full­makt kan ibland vara pro­ble­ma­tisk då det kan uppstå frå­ge­tec­ken om vilka rät­tig­he­ter den fak­tiskt ger och när den egent­li­gen gäller.

Därför är det alltid en bra idé att vara lite mer kon­kret om vad full­makts­ta­ga­ren fak­tiskt får göra. Har du möj­lig­he­ten är det nästan alltid bättre att ta lite extra tid till att skriva hur, när och var fram­tids­full­mak­ten ska gälla.

Fram­tids­full­makt för sär­skilt ären­den

En full­makt kan också vara be­grän­sad till att endast gälla ett eller några spe­ci­fi­ka ären­den. Den gäller då bara för vad som är spe­ci­fi­ce­rat i full­mak­ten och inget annat. Det kan ex­em­pel­vis gälla endast bankä­ren­den eller endast upp­gif­ten att sälja bo­sta­den.

Som full­makts­gi­va­re kan du också välja att ge olika upp­gif­ter eller ansvar till flera full­makts­ha­va­re.  Kan du välja att din dotter ska sköta din eko­nomi och att din son ska ta beslut om omsorg och bostad.

Som full­makts­gi­va­re bör du vara extra noga med att i detalj be­skriva vad fram­tids­full­mak­ten gäller. Var för­sik­tig om du an­vän­der en gratis mall för fram­tids­full­makt. Den in­ne­hål­ler ofta inte alla de­tal­jer och är inte an­pas­sad efter ett sär­skilt behov.

Insikt: 3 ex­em­pel på när du önskar att du haft en fram­tids­full­makt

Fram­tids­full­makt ger full­makts­gi­va­re bättre kon­troll

En fram­tids­full­makt gäller bara om du inte längre är för­mögen att ta egna beslut. Då slutar en vanlig full­makt att gälla och en fram­tids­full­makt blir istäl­let ak­tu­ell. En fram­tids­full­makt gäller för mycket mer än an­hö­rig­be­hö­rig­het och är också ett al­ter­na­tiv till god man.

Detta är den enda full­mak­ten som kräver vitt­nen för att den ska vara giltig. Därför är det vik­ti­gt att två per­so­ner som inte är full­makts­ta­ga­re när­va­rar när full­mak­ten un­der­teck­nas. Kom också ihåg att även du som gift be­hö­ver skriva fram­tids­full­makt.

Fram­tids­full­mak­ter an­vän­ds ofta för att få bättre kon­troll över mer eller mindre ovän­ta­de hän­del­ser. I de flesta fall hand­lar det om att vara säker på att någon kan föra ens talan i alla eller vissa ären­den om man i fram­ti­den skulle drab­bas av en lång­va­rig oför­måga att ta beslut till följd av sjuk­dom eller dålig hälsa.

Läs mer om hur en fram­tids­full­makt fun­ge­rar.

Vik­ti­gt att fram­tids­full­mak­ten får en in­di­vi­du­ell prägel

Den stora för­de­len med en fram­tids­full­makt är att du får möj­lig­het att se till så att någon annan kan ta hand om be­slu­ten. Sär­skilt om man själv tappar för­må­gor­na, eller helt enkelt inte orkar. Men för att det inte ska uppstå oklar­he­ter är det vik­ti­gt att full­mak­ten inte är för ge­ne­rell. Det är re­kom­men­de­rat att du ser till att full­mak­ten verk­li­gen nämner de sär­skil­da om­stän­dig­he­ter som gör att den gäller.

Extra vik­ti­gt blir det för en fram­tids­full­makt. Både på grund av de sär­skil­da kraven för dess gil­tig­het, och för att se till att den verk­li­gen fyller den funk­tion man för­vän­tar sig.

Med Aatos får du en fram­tids­full­makt som verk­li­gen ser till dina in­tres­sen och lever upp till dina för­vänt­ning­ar.

💡 Visste du? Du kan gratis prova på tjäns­ten och ser in­ne­hål­let på vanlig svens­ka före du be­ta­lar!

Smidigare juridik, online och enkelt!