Fram­tids­full­makt

Två händer som gör ett hjärta
En full­makts­gi­va­res ansvarFull­makt enkelt för­kla­rat och vik­ti­gt att tänka på som full­makts­gi­va­re.
Öppet fält med blå himmel och grönt gräs.
Livs­full­makt Hur livs­full­makt upp­rät­tas och varför det är ett klokt beslut för alla.
Mamma och son
Hur fun­ge­rar fram­tids­full­makt?Här be­skri­ver vi hur fram­tids­full­makt fun­ge­rar rent prak­tiskt.
Identiska fåglar flyger
Ska jag ut­fär­da flera ori­gi­nal av fram­tids­full­mak­ten?Vik­ti­ga krav för att en fram­tids­full­makt ska vara giltig.
Kvinna med ett leende
Be­hö­ver du en fram­tids­full­makt?Klart för­kla­rat vad en fram­tids­full­makt är och varför du be­hö­ver en.
Solen lyser mot gröna träd
Lagen om fram­tids­full­mak­terEn enkel över­sikt av lagen som sätter reg­ler­na för fram­tids­full­makt.
Kvinna med dator
Kost­nad för att skriva en fram­tids­full­maktJämför al­ter­na­tiv och kost­nad för att skriva en fram­tids­full­makt.
Kvinna som bläddrar i en tjock bok
Nor­disk studie: Fram­tids­full­makt fort­fa­ran­de okänd för många svens­karInsikt och sta­tistik för fram­tids­full­makt i Sve­ri­ge och Norden.
Unga kille
3 ex­em­pel på när du önskar att du haft en fram­tids­full­maktUtan en fram­tids­full­makt blir det kanske inte som du tänkt dig.
taylor-hernandez-NK-N6coeI5Y-unsplash.jpg
Be­hö­ver vi som gifta skriva en fram­tids­full­makt?Full­mak­ten gör man så du känner dig trygg inför fram­ti­den.
Fyra händer som möts
Er­sätt­ning för upp­drag som god manUpp­gif­ter och en fing­er­vis­ning om arvode till god man.
Stockholm
Vad är en god man?En god man är någon som be­va­kar dina rät­tig­he­ter.
Man tänker vid dator
Vad en enkel fram­tids­full­makt kan in­ne­hål­la?En enkel fram­tids­full­makt eller en full­makt med många de­tal­jer.
Mamma och två dötter
Fram­tids­kon­trakt - vad är det?Enkelt för­kla­rat vad fram­tids­kon­trakt är och varför du kan behöva det.
javier-allegue-barros-C7B-ExXpOIE-unsplash.jpg
Gäller fram­tids­full­makt vid döds­fall?Över­sikt kring bra saker att tänka på vid ut­form­ning av fram­tids­full­makt.
Frukostbord
Så kan fram­tids­full­makt och an­hö­rig­be­hö­rig­het hjälpa digVad händer om du blir sjuk och be­hö­ver hjälp. Vem får hjälpa dig då?
Händer som håller i en medicinburk
Fram­tids­full­makt hälso- och sjuk­vårdFram­tids­full­makt: Vad gäller vid hälso- och sjuk­vårds­frå­gor.
Människor promenad på stranden
Fram­tids­full­makt med flera full­makts­ha­va­re Går det att skriva en fram­tids­full­makt med flera full­makts­ha­va­re?
Kontor
Fram­tids­full­makt och Skat­te­ver­ketFull­mak­ten ska inte re­gi­stre­ras men du ska med­de­la an­hö­ri­ga att den finns.
En vinklad bild nerifrån på en pampig gammal bankbyggnad
Bank­för­e­ning­en, banken och fram­tids­full­maktVad gör Bank­för­e­ning­en och vad gäller för fram­tids­full­mak­ter hos banken.
Makar kyssar på stranden
Gratis mall för fram­tids­full­maktHur du gör och for­mu­le­rar en fram­tids­full­makt.
Öga som bevittnar
Vem får be­vitt­na fram­tids­full­makt?Krav och rikt­lin­jer för gil­ti­ga vitt­nen i ditt fram­tids­full­maktav­tal.
En överförmyndare undervisar
Över­för­myn­da­reAnsvar och vad en över­för­myn­da­re gör.
Ett par med en hund i naturen
Hur tas fram­tids­full­makt i bruk?Ak­ti­ve­ra och an­vän­da en fram­tids­full­makt.
Skor på två vänner
Vad är skill­na­den på fram­tids­full­makt och ge­ne­ral­full­makt?15 frågor och svar om olika full­mak­ter.
Smidigare juridik, online och enkelt!