Lagen om fram­tids­full­mak­ter

Solen lyser mot gröna träd
A photo of Andrea
Andrea
2023-04-04 ● 4 minuter
Dela artikeln
Lagen om fram­tids­full­mak­ter är en re­la­tivt ny svensk lag som ännu inte nått alla. Här får du en enkel över­sikt av lagen.

Lag om fram­tids­full­mak­ter (SFS 2017:310) är en svensk lag som syftar till att ge fler möj­lig­he­ten att själva be­stäm­ma över sin fram­tid. Om du skulle för­lo­ra för­må­gan att fatta egna beslut på grund av ex­em­pel­vis en sjuk­dom eller en olycka, kan du med en fram­tids­full­makt i förväg själv utse vem som får hjälpa dig.

En fram­tids­full­makt ger möj­lig­het till större själv­be­stäm­man­de

Lagen om fram­tids­full­mak­ter bör­ja­de gälla år 2017 och är tänkt att göra prak­tis­ka var­dags­be­slut enkla­re när en person inte längre kan ta hand om pri­va­ta och eko­no­mis­ka ären­den själv. Lagen blev ut­for­mad för att ge den en­skil­da in­di­vi­den ett större själv­be­stäm­man­de. Den ger möj­lig­het att istäl­let för god man som dom­stol utser, själv be­stäm­ma vem som får re­pre­sen­te­ra dig.

Lagen ut­for­ma­des också för att göra det enkelt att ordna och förstå en fram­tids­full­makt. Du som full­makts­gi­va­re be­stäm­mer därför själv vad fram­tids­full­mak­ten ska in­ne­hål­la och vad du vill skriva i den. Det är helt upp till dig att sätta reg­ler­na för din full­makts­ha­va­re, alltså den som ska fatta beslut åt dig.

Med en full­makt kan en nära an­hö­rig ta beslut om ex­em­pel­vis omsorg, ditt boende och din eko­nomi såväl som sköta kon­tak­ten med banken, myn­dig­he­ter och för­säk­rings­bo­lag. Den kan också ge mandat att sälja din bil, ta beslut om hus­djur samt fort­sät­ta att ge familj och vänner fö­del­se­dags­pre­sen­ter.

Lag om fram­tids­full­mak­ter bygger för­tro­en­de

Lagen har en så kallad pri­vaträtts­lig håll­ning, vilket in­ne­bär att myn­dig­he­ter eller andra of­fent­li­ga in­stan­ser inte har en kon­troll- och in­syns­funk­tion. Det be­ty­der ex­em­pel­vis att ingen re­gi­stre­ring görs av fram­tids­full­mak­ten hos Skat­te­ver­ket och inte heller att någon annan myn­dig­het måste ak­ti­ve­ra full­mak­ten för att bli gäl­lan­de.

Fram­tids­full­mak­ten bygger på för­tro­en­de och privat en­ga­ge­mang. Till ex­em­pel brukar det vara den som ska fö­re­trä­da som avgör när full­mak­ten ska träda i kraft. I andra länder är det be­tyd­li­gt van­li­ga­re att du måste vända dig till en dom­stol eller annan in­stans för ak­ti­ve­ring.

I den svens­ka fram­tids­full­mak­ten är det dock möj­li­gt att fort­fa­ran­de skriva in att tings­rät­ten ska be­slu­ta när full­mak­ten ska träda i kraft. Med ett sådant vill­kor är det vik­ti­gt att komma ihåg att det tar längre tid innan dina an­hö­ri­ga kan hjälpa dig ef­ter­som ett dom­stols­be­slut först måste in­vän­tas.

Att skriva en fram­tids­full­makt är enkelt och be­hö­ver inte ta mer än tio mi­nu­ter. Få väg­led­ning av Aatos och prova tjäns­ten gratis innan du be­ta­lar.

Klicka ’börja’ och kom igång med din fram­tids­full­makt nu.

Fram­tids­full­makt är ett nytt kon­cept på fram­marsch

Även om lagen om fram­tids­full­mak­ter har fun­ni­ts i Sve­ri­ge sedan 2017, är det fort­fa­ran­de många som inte har skri­vit en full­makt.

Det beror delvis på att många inte är med­vet­na om att full­mak­ten finns, eller hur en fram­tids­full­makt fun­ge­rar. För att en an­hö­rig verk­li­gen ska kunna hjälpa till fullt ut räcker till ex­em­pel inte an­hö­rig­be­hö­rig­het, vilket en del tror. Den är be­tyd­li­gt mer be­grän­sad och täcker inte många saker som fram­tids­full­mak­ten kan göra.

Det kan vidare vara obe­hag­li­gt att tänka på att man skulle kunna för­lo­ra för­må­gan att fatta egna beslut. Att pla­ne­ra för en oviss fram­tid tar därför ibland lite extra tid och kraft.

Det finns också en vanlig syn på att fram­tids­full­makt enbart är för äldre per­so­ner eller per­so­ner med sjuk­do­mar. Du kan dock aldrig veta när olyc­kan in­träf­far och därför är det bra även för unga och fullt friska per­so­ner att upp­rät­ta fram­tids­full­makt.

👉 Även gifta be­hö­ver skriva en fram­tids­full­makt. Det finns fort­fa­ran­de en rad saker som ni inte får göra för varand­ra.

Krav för att upp­rät­ta en fram­tids­full­makt

I lagen om fram­tids­full­mak­ter finns be­skri­vet vem som får upp­rät­ta en fram­tids­full­makt och vad som gäller för att den ska vara giltig inför lagen. Fram­tids­full­makt kallas ibland också för fram­tids­kon­trakt.

För att upp­rät­ta en fram­tids­full­makt måste du vara över 18 år och ha full för­måga att fatta egna beslut. Det in­ne­bär att du för­står in­ne­bör­den av full­mak­ten och vad du skri­ver under.

Det är också vik­ti­gt att full­mak­ten är skrift­lig och un­der­teck­nad av den som ger full­mak­ten och be­vitt­nad av två sam­ti­di­gt när­va­ran­de vitt­nen. Det är också av stor vikt att fram­tids­full­mak­ten är nog­grant skri­ven så det inte råder något tvivel om vilka om­rå­den den om­fat­tar.

Läs mer: Skill­na­den på fram­tids­full­makt och ge­ne­ral­full­makt

Andra vik­ti­ga regler i lagen om fram­tids­full­mak­ter

Lag om fram­tids­full­mak­ter in­ne­hål­ler tret­tio pa­ra­gra­fer som be­skri­ver reg­ler­na för fram­tids­full­makt. Här sum­me­rar vi nio sär­skilt re­le­van­ta punk­ter.

  1. En eller flera full­makts­ha­va­re i en fram­tids­full­makt. Du kan namnge en eller flera per­so­ner att hjälpa dig. Kom ihåg att de­fi­ni­e­ra vad re­spek­tive person är an­sva­rig för eller om alla kan hjälpa dig obe­ro­en­de varand­ra.
  2. Träda i kraft. Grund­re­geln är att full­makts­ha­va­ren be­stäm­mer när full­mak­ten träder i kraft. Tings­rät­ten kan också fatta be­slu­tet om full­makts­ha­va­ren önskar det eller om det är ett vill­kor i full­mak­ten.
  3. Med­de­la an­hö­ri­ga. Full­makts­ha­va­re ska be­rät­ta att full­mak­ten har trätt i kraft för make, sambo eller släk­ting­ar till full­makts­gi­va­ren.
  4. An­vänd­ning. Full­mak­ten ska visas i ori­gi­nal av full­makts­ha­va­re när den an­vän­ds för att utföra ett ärende.
  5. Granska­re. Som full­makts­gi­va­re kan du utse en viss person som ska grans­ka den som fö­re­trä­der dig. Det sker genom att full­makts­ha­va­ren re­do­vi­sar vad den har gjort. Granska­re är inget krav och ett vill­kor du kan välja att lägga till. 
  6. Re­do­vis­ning. Om en granska­re inte har ut­setts kan sambo, make, nära släk­ting­ar eller över­för­myn­da­re begära re­do­vis­ning av full­mäk­ti­ges upp­drag. 
  7. Det bästa för full­makts­gi­va­ren. En full­makt kan inte an­vän­das för att ta beslut som stri­der mot full­makts­gi­va­rens vilja. 
  8. Åter­kal­la. Full­makts­gi­va­ren kan själv åter­kal­la full­mak­ten när som helst så länge hen har full för­måga att fatta egna beslut. En full­makts­ha­va­re som miss­bru­kar full­mak­ten kan också för­lo­ra sin be­fo­gen­het.
  9. Döds­fall. Enligt lagen fort­sät­ter fram­tids­full­mak­ten att gälla även efter full­makts­gi­va­ren av­li­dit om det inte står annat i full­mak­ten. Den gäller då fram tills döds­bo­et tar över.

Det är vik­ti­gt för alla att skriva en fram­tids­full­makt

Det kan göra stora skill­nad att skriva en fram­tids­full­makt och är väl­di­gt enkelt med Aatos on­li­ne­tjänst. Till skill­nad från en gratis mall för fram­tids­full­makt vet du säkert att det blir rätt och att full­mak­ten in­ne­hål­ler vill­ko­ren som du be­hö­ver.

Kost­nad för en fram­tids­full­makt kan va­ri­e­ra stort be­ro­en­de på vart du vänder dig.

Hos Aatos kostar en fram­tids­full­makt 699 kr. Då ingår hjälp av ju­ris­ter, hem­le­ve­rans och du kan se in­ne­hål­let och prova på tjäns­ten gratis!

Smidigare juridik, online och enkelt!