Fram­tids­full­makt med flera full­makts­ha­va­re 

Människor promenad på stranden
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-10-21 ● 4 minuter
Går det att skriva en framtidsfullmakt med flera fullmaktshavare? Vad är fördelarna? Och hur fungerar det rent praktiskt med flera fullmaktshavare? Här besvarar vi frågorna!

Vad som gäller för fram­tids­full­makt be­stäms i svensk lag (SFS 2017:310 Lag om fram­tids­full­mak­ter). 

Går det att skriva en fram­tids­full­makt med flera full­makts­ha­va­re?

En fram­tids­full­makt är en hand­ling där du utser vem eller vilka som ska ta hand om dina an­ge­lä­gen­he­ter om du har blivit sjuk och inte längre kan klara det själv. Per­so­nen eller per­so­ner­na du utser kallas för full­makts­ha­va­re eller full­makts­ta­ga­re.

Det går all­de­les ut­märkt att ha flera full­makts­ha­va­re i en fram­tids­full­makt. I många fall är detta en mer lämp­lig lös­ning. 

Du som skri­ver fram­tids­full­mak­ten kallas för full­makts­gi­va­re. Du be­stäm­mer vad full­mak­ten ska in­ne­hål­la ut­i­från dina behov. Läs gärna mer om varför du be­hö­ver en fram­tids­full­makt. 

⚠️ Kom ihåg! Dina full­makts­ha­va­re får inte vara vitt­nen när du skri­ver din full­makt. 

Vilka skyl­dig­he­ter har en full­makts­ha­va­re i en fram­tids­full­makt?

Har du utsett en full­makts­ha­va­re så är dennes hu­vud­sak­li­ga upp­gift att till­go­do­se dina in­tres­sen. Är det möj­ligt ska per­so­nen också dis­ku­te­ra med dig i vik­ti­ga frågor.

Tänk på att även om du är gift be­hö­ver du skriva en fram­tids­full­makt. Makar får nöd­vän­digt­vis inte au­to­ma­tiskt fö­re­trä­da varand­ra. Ni be­hö­ver då skriva var sin full­makt. 

Det är full­makts­ha­va­ren som ska avgöra när en fram­tids­full­makt ska börja gälla. Hen måste då med­de­la dig, din make/maka eller sambo och dina nära släk­ting­ar. Full­makts­ha­va­ren kan även be om att tings­rät­ten ska för­kla­ra fram­tids­full­mak­ten gäl­lan­de.

Läs mer: Tre ex­em­pel på när du önskar att du haft en fram­tids­full­makt

Så fun­ge­rar det rent prak­tiskt

När du tar fram din fram­tids­full­makt skri­ver du in vilka per­so­ner som ska vara dina full­makts­ha­va­re. Du ska också skri­ver hur för­hål­lan­det mellan dem ska se ut. Du be­stäm­mer även alla andra vill­kor för fram­tids­full­mak­ten, som till ex­em­pel vilka saker full­makts­ha­var­na får ta hand om. Kort sagt är det du som be­stäm­mer.

Några ex­em­pel på hur du kan ut­for­ma en fram­tids­full­makt med flera full­makts­ha­va­re:

  • Var och en för sig - In­ne­bär att varje full­makts­ha­va­re ensam får fö­re­trä­da dig med full­mak­ten.
  • Ge­men­samt - In­ne­bär att full­makts­ha­var­na enbart till­sam­mans får fö­re­trä­da dig. För att ex­em­pel­vis göra ett ärende på banken måste de ge­men­samt gå dit. 
  • I första hand, i andra hand osv. - Kallas för sub­si­diär re­la­tion. Om till ex­em­pel den full­makts­ta­ga­ren du i första hand pekar ut inte kan eller vill fö­re­trä­da dig så över­går det till nästa person.
  • Se­pa­ra­ta upp­drag - Det här kan vara om du till ex­em­pel vill att en full­makts­ha­va­re ska ta hand om dina eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter men att någon annan ska sköta dina per­son­li­ga.

Kom­bi­na­tio­ner av dessa är också möj­ligt. Du kan skapa en kon­stel­la­tion som är hur kom­plex som helst. Ex­em­pel­vis: "I eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter ska, i första hand, A och B ge­men­samt fö­re­trä­da mig. I andra hand ska C och D var för sig fö­re­trä­da mig".

Prova gratis – gör en fram­tids­full­makt

Fram­tids­full­makt kostar endast 899 kr hos Aatos. Gratis ju­ri­disk råd­giv­ning ingår i priset.

Prova vår tjänst gratis och skriva din egen fram­tids­full­makt. Vår tjänst guidar dig steg för steg. Du kan ladda ner do­ku­men­tet efter be­tal­ning.

Vad är för­de­lar­na med att ha flera full­makts­ha­va­re?

En fram­tids­full­makt är till för att du som full­makts­gi­va­re ska kunna känna dig trygg med vem som tar hand om dina an­ge­lä­gen­he­ter i fram­ti­den. Dess­utom kan det göra det enkla­re för dina när­stå­en­de om det är be­stämt i förväg. 

Denna trygg­het blir ännu större om du dess­utom har en eller flera back­ups. På så sätt blir inte full­mak­ten vär­de­lös om en full­makts­ha­va­re inte kan eller vill full­föl­ja upp­dra­get.

Om du be­stäm­mer att ha två full­makts­ha­va­re som måste agera ge­men­samt, så fun­ge­rar de dess­utom som en sä­ker­hets­spärr gente­mot varand­ra. Den ena kan inte ensam hitta på något som inte är lämp­ligt utan måste alltid ha med sig den andra. Även om full­makts­ha­var­na måste agera i ditt in­tres­se är det svårt att ju­ri­disk ut­krä­va ansvar om det inte ef­ter­levs.

Yt­ter­li­ga­re en fördel är att du kan slippa det job­bi­ga be­slu­tet att välja vilket av dina syskon eller vilket av dina barn som ska vara din full­makts­ha­va­re.

Risker med flera full­makts­ha­va­re i fram­tids­full­makt

Som nämnt är det svårt att avgöra om en full­makts­ha­va­re inte agerar i ditt in­tres­se. Med flera full­makts­ha­va­re som kan agera var för sig så finns det ännu fler per­so­ner som kan hitta på något som du inte tänkt dig.

En annan risk är att det istäl­let för att un­der­lät­ta blir svå­ra­re för dina när­stå­en­de. Med flera full­makts­ha­va­re är det fler som ska sam­ord­na sig och komma över­ens. Det kan leda till kon­flikt mellan full­makts­ha­var­na om de inte håller med varand­ra. Al­ter­na­tivt kan en ti­di­ga­re kon­flikt mellan full­makts­ha­var­na leda till att de inte utför upp­dra­get ef­fek­tivt. 

⚠️ Kom ihåg! Full­makts­ha­va­re måste vara fy­sis­ka per­so­ner. Du kan inte utse ett fö­re­tag, en för­e­ning eller en stif­tel­se till din full­makts­ha­va­re.

Så hur ska jag göra fram­tids­full­makt?

Hur man bäst ut­for­mar en fram­tids­full­makt va­ri­e­rar från fall till fall. Det vik­ti­gas­te är att du känner dig trygg med den lös­ning du väljer. En annan viktig del är, oav­sett om du har en eller flera full­makts­ha­va­re, att du litar på den eller dem du väljer.

Ett knep om du väljer att ha flera full­makts­ha­va­re kan vara att låta dem fö­re­trä­da dig var för sig vid mindre ären­den. Men att vid vik­ti­ga­re an­ge­lä­gen­he­ter får de enbart fö­re­trä­da dig ge­men­samt. Det skulle ex­em­pel­vis kunna vara eko­no­mis­ka in­tres­sen över ett visst värde.

En bra och tydlig fram­tids­full­makt max­i­me­rar för­de­lar­na sam­ti­digt som den mi­ni­me­ra ris­ker­na.