Fram­tids­full­makt med flera full­makts­ha­va­re 

Människor promenad på stranden
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-10-21 ● 4 minuter
Dela artikeln
Går det att skriva en fram­tids­full­makt med flera full­makts­ha­va­re? Vad är för­de­lar­na? Och hur fun­ge­rar det rent prak­tiskt med flera full­makts­ha­va­re? Här be­sva­rar vi frå­gor­na!

En fram­tids­full­makt är en hand­ling där du utser vem eller vilka som ska ta hand om dina an­ge­lä­gen­he­ter om du har blivit sjuk och inte längre kan klara det själv.

Per­so­nen eller per­so­ner­na du utser kallas för full­makts­ha­va­re eller full­makts­ta­ga­re.

Det går all­de­les ut­märkt att ha flera full­makts­ha­va­re i en fram­tids­full­makt. I många fall är detta en mer lämp­lig lös­ning.

Du som skri­ver fram­tids­full­mak­ten kallas för full­makts­gi­va­re. Du be­stäm­mer vad full­mak­ten ska in­ne­hål­la ut­i­från dina behov. Läs gärna mer om varför du be­hö­ver en fram­tids­full­makt.

⚠️ Kom ihåg! Dina full­makts­ha­va­re får inte vara vitt­nen när du skri­ver din full­makt. Vad som gäller be­stäms i lagen om fram­tids­full­mak­ter.

Flera full­makts­ha­va­re

Har du utsett en full­makts­ha­va­re så är dennes hu­vud­sak­li­ga upp­gift att till­go­dose dina in­tres­sen. Är det möj­li­gt ska per­so­nen också dis­ku­te­ra med dig i vik­ti­ga frågor.

Tänk på att även om du är gift be­hö­ver du skriva en fram­tids­full­makt. Makar får nöd­vän­digt­vis inte au­to­ma­tiskt fö­re­trä­da varand­ra. Ni be­hö­ver då skriva var sin full­makt.

Det är full­makts­ha­va­ren som ska avgöra när en fram­tids­full­makt ska börja gälla. Hen måste då med­de­la dig, din make/maka eller sambo och dina nära släk­ting­ar. Full­makts­ha­va­ren kan även be om att tings­rät­ten ska för­kla­ra fram­tids­full­mak­ten gäl­lan­de.

Läs mer: Tre ex­em­pel på när du önskar att du haft en fram­tids­full­makt

Så fun­ge­rar det rent prak­tiskt

När du tar fram din fram­tids­full­makt skri­ver du in vilka per­so­ner som ska vara dina full­makts­ha­va­re. Du ska också skri­ver hur för­hål­lan­det mellan dem ska se ut.

Du be­stäm­mer även alla andra vill­kor för fram­tids­full­mak­ten, som till ex­em­pel vilka saker full­makts­ha­var­na får ta hand om. Kort sagt är det du som be­stäm­mer.

Några ex­em­pel på hur du kan ut­for­ma en fram­tids­full­makt med flera full­makts­ha­va­re:

  • Var och en för sig - In­ne­bär att varje full­makts­ha­va­re ensam får fö­re­trä­da dig med full­mak­ten.
  • Ge­men­samt - In­ne­bär att full­makts­ha­var­na enbart till­sam­mans får fö­re­trä­da dig. För att ex­em­pel­vis göra ett ärende på banken måste de ge­men­samt gå dit. 
  • I första hand, i andra hand osv - Kallas för sub­si­diär re­la­tion. Om till ex­em­pel den full­makts­ta­ga­ren du i första hand pekar ut inte kan eller vill fö­re­trä­da dig så över­går det till nästa person.
  • Se­pa­ra­ta upp­drag - Det här kan vara om du till ex­em­pel vill att en full­makts­ha­va­re ska ta hand om dina eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter men att någon annan ska sköta dina per­son­li­ga.

Kom­bi­na­tio­ner av dessa är också möj­li­gt. Du kan skapa en kon­stel­la­tion som är hur kom­plex som helst.

Ex­em­pel­vis: "I eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter ska, i första hand, A och B ge­men­samt fö­re­trä­da mig. I andra hand ska C och D var för sig fö­re­trä­da mig".

Prova gratis – gör en fram­tids­full­makt

I Aatos tjänst kan du skapa en fram­tids­full­makt snabbt och smi­di­gt. Tjäns­ten kart­läg­ger din si­tu­a­tion och ditt behov och fö­reslår sedan en fram­tids­full­makt som passar just dig.

Före du be­ta­lar kan du prova tjäns­ten gratis och på vanlig och klar svens­ka se vad full­mak­ten in­ne­hål­ler. Efter be­tal­ning­en (699 kr) kan du direkt ladda ner och skriva ut full­mak­ten eller så kan du vänta på hem­le­ve­rans. Hem­le­ve­rans ingår i priset.

💡­Prova vår tjänst gratis och skriva din egen fram­tids­full­makt. Vår tjänst guidar dig steg för steg. Har du frågor hjäl­per våra ju­ris­ter!

För­de­len med flera full­makts­ha­va­re i en fram­tids­full­makt

En fram­tids­full­makt är till för att du som full­makts­gi­va­re ska kunna känna dig trygg med vem som tar hand om dina an­ge­lä­gen­he­ter i fram­ti­den. Dess­utom kan det göra det enkla­re för dina när­stå­en­de om det är be­stämt i förväg.

Denna trygg­het blir ännu större om du dess­utom har en eller flera back­ups. På så sätt blir inte full­mak­ten vär­delös om en full­makts­ha­va­re inte kan eller vill full­följa upp­dra­get.

Om du be­stäm­mer att ha två full­makts­ha­va­re som måste agera ge­men­samt, så fun­ge­rar de dess­utom som en sä­ker­hets­spärr gente­mot varand­ra. Den ena kan inte ensam hitta på något som inte är lämp­li­gt utan måste alltid ha med sig den andra. Även om full­makts­ha­var­na måste agera i ditt in­tres­se är det svårt att ju­ri­disk ut­kräva ansvar om det inte ef­ter­le­vs.

Yt­ter­li­ga­re en fördel är att du kan slippa det job­bi­ga be­slu­tet att välja vilket av dina syskon eller vilket av dina barn som ska vara din full­makts­ha­va­re.

Läs mer: Hur fun­ge­rar fram­tids­full­makt?

Risker med flera full­makts­ha­va­re i fram­tids­full­makt

Som nämnt är det svårt att avgöra om en full­makts­ha­va­re inte agerar i ditt in­tres­se. Med flera full­makts­ha­va­re som kan agera var för sig så finns det ännu fler per­so­ner som kan hitta på något som du inte tänkt dig.

En annan risk är att det istäl­let för att un­der­lät­ta blir svå­ra­re för dina när­stå­en­de. Med flera full­makts­ha­va­re är det fler som ska sam­ord­na sig och komma över­ens. Det kan leda till kon­flikt mellan full­makts­ha­var­na om de inte håller med varand­ra. Al­ter­na­tivt kan en ti­di­ga­re kon­flikt mellan full­makts­ha­var­na leda till att de inte utför upp­dra­get ef­fek­tivt.

Om du som inte är full­makts­ha­va­re miss­tän­ker att det inte går rätt till kan du be en över­för­myn­da­re grans­ka ar­be­tet. Det gör du genom att vända dig till kom­mu­nen.

⚠️ Kom ihåg! Full­makts­ha­va­re måste vara fy­sis­ka per­so­ner. Du kan inte utse ett fö­re­tag, en för­e­ning eller en stif­tel­se till din full­makts­ha­va­re.

Så hur ska jag göra fram­tids­full­makt?

Hur man bäst ut­for­mar en fram­tids­full­makt va­ri­e­rar från fall till fall. Det vik­ti­gas­te är att du känner dig trygg med den lös­ning du väljer. En annan viktig del är, oav­sett om du har en eller flera full­makts­ha­va­re, att du litar på den eller dem du väljer.

Ett knep om du väljer att ha flera full­makts­ha­va­re kan vara att låta dem fö­re­trä­da dig var för sig vid mindre ären­den. Men att vid vik­ti­ga­re an­ge­lä­gen­he­ter får de enbart fö­re­trä­da dig ge­men­samt. Det skulle ex­em­pel­vis kunna vara eko­no­mis­ka in­tres­sen över ett visst värde.

En bra och tydlig fram­tids­full­makt max­i­me­rar för­de­lar­na sam­ti­di­gt som den mi­ni­me­ra ris­ker­na.

Smidigare juridik, online och enkelt!