Hur tas fram­tids­full­makt i bruk?

Ett par med en hund i naturen
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-04-20 ● 3 minuter
Dela artikeln
Rätt som det är be­hö­ver du an­vän­da fram­tids­full­mak­ten. Men hur tas fram­tids­full­makt i bruk egent­li­gen?

Fram­tids­full­mak­ten kan börja gälla när din hälsa är så dålig att du själv inte kan sköta det som full­mak­ten gäller. Grän­sen går när din för­måga i hu­vud­sak, och lång­va­ri­gt eller per­ma­nent blivit för dålig.

Det går att ta be­slu­tet för när fram­tids­full­mak­ten kan börja gälla på två sätt:

  • Full­makts­ta­ga­ren be­stäm­mer. Det är det van­li­gas­te och smi­di­gas­te. Full­mak­ten kan då börja gälla och tas i bruk precis det ögon­blick som den behövs. Full­makts­ta­ga­ren kan bara börja an­vän­da full­mak­ten som den är och utan att med­de­la någon in­stans.
  • Tings­rät­ten be­stäm­mer. Full­makts­ta­ga­ren vänder sig till dom­sto­len för beslut om att full­mak­ten ska ak­ti­ve­ras.

Du kan själv välja vem som får ta be­slu­tet genom att skriva det i fram­tids­full­mak­ten. Om du inte skri­ver något om vem som ska be­stäm­ma blir det full­makts­ta­ga­ren som får göra det.

⚠️ Kom ihåg att du även be­hö­ver en fram­tids­full­makt om du är gift

Så ak­ti­ve­ras en fram­tids­full­makt hos dom­stol

Det är bara den som ska fö­re­trä­da som kan be dom­sto­len ta beslut om att ak­ti­ve­ra fram­tids­full­mak­ten. Det gör man genom att skicka ett brev till tings­rät­ten i den kommun där full­makts­gi­va­ren är folk­bok­förd.

  • Skriv att du vill att en fram­tids­full­makt ska tas i bruk
  • Skriv ner kon­takt­upp­gif­ter till den du ska fö­re­trä­da samt eller make, sambo och nära släkt
  • Skicka med fram­tids­full­mak­ten i ori­gi­nal eller en be­styrkt kopia
  • Om det finns, skicka med lä­ka­rin­tyg som visar att full­mak­ten bör träda i kraft

💡 Det kostar inget att ak­ti­ve­ra en fram­tids­full­makt hos tings­rät­ten. Där­e­mot bör man räkna med att det kan ta lite tid.

Gör en egen fram­tids­full­makt på bara tio mi­nu­ter.

Full­makt gäller så länge full­makts­gi­va­ren be­hö­ver hjälp

Fram­tids­full­mak­ten är giltig så länge per­so­nen som har upp­rät­tat fram­tids­full­mak­ten inte klarar av upp­gif­ter­na själv. Full­mak­ten är i första hand till för att vara en hjälp när du är i livet.

Om du som full­makts­gi­va­re skulle till­frisk­na kan du dra till­ba­ka full­mak­ten och själv ha kon­trol­len igen.

Fram­tids­full­makt gäller även efter döds­fall

Såvida du inte skri­ver något annat i full­mak­ten så gäller den även en tid efter att du har gått bort. Det är ofta ett bra upp­lägg och den som brukar hjälpa dig kan fort­sät­ta att göra det lite till.

Det blir sedan en na­tur­lig över­gång till att döds­bo­et istäl­let tar över an­sva­ret och gör boupp­teck­ning. Då slutar fram­tids­fullak­ten att gälla.

Ska fram­tids­full­makt re­gi­stre­ras?

Det går inte att re­gi­stre­ra en fram­tids­full­makt. Ingen sär­skild myn­dig­het har heller ansvar för att lö­pan­de över­va­ka fram­tids­full­mak­ter. Det är därför vik­ti­gt att din fram­tids­full­makt blir rätt från början. Om det skulle visa sig att den inte är skri­ven på rätt sätt när den ska an­vän­das är det för sent att ändra.

Vissa banker er­bju­der möj­lig­he­ten att skriva en fram­tids­full­makt som bara gäller för bankä­ren­den. En sådan fram­tids­full­makt kan då re­gi­stre­ras hos banken. Vänd dig till din bank för mer in­for­ma­tion.

Läs mer: Vad en enkel fram­tids­full­makt kan in­ne­hål­la?

Hur fun­ge­rar fram­tids­full­makt i prak­ti­ken?

Fram­tids­full­mak­ten ger den person som har full­mak­ten möj­lig­het att ta beslut om eko­nomi såväl som per­son­li­ga saker.

Fram­tids­full­makt i var­da­gen

I var­da­gen kan det handla om att betala räk­ning­ar och ha kon­takt med myn­dig­he­ter, bank och andra fö­re­tag för dig. Det kan också gälla att ordna saker kring ditt boende och social omsorg.

I fram­tids­full­mak­ten kan du själv välja att spe­ci­fi­ce­ra vad per­so­nen får hjälpa dig med. Du kan också ut­tryc­ka spe­ci­fi­ka öns­ke­mål. Det skulle ex­em­pel­vis kunna se ut så här:

”Jag önskar att min bil skrivs över på mitt barn­barn Hugo när jag inte längre själv kan köra bil.”

Du kan också välja att vara mer ge­ne­rell och skriva att det gäller alla dina eko­no­mis­ka och per­son­li­ga an­ge­lä­gen­he­ter.

Läs mer: Hur fun­ge­rar fram­tids­full­makt?

Fram­tids­full­mak­ten måste visas i ori­gi­nal

För att utföra ett ärende för en annan person måste full­makts­ha­va­ren kunna visa upp fram­tids­full­mak­ten till­sam­mans med sin egen ID-hand­ling. Det är så full­makts­ha­va­ren visar att den har rätt att agera åt full­makts­gi­va­ren.

Fram­tids­full­mak­ten ska visas i ori­gi­nal. Det brukar vara sär­skilt vik­ti­gt i kon­takt med myn­dig­he­ter och bank. Det kräver ofta att full­makts­ha­va­ren per­son­li­gen måste vara på plats. Hos banken kan det gå bra att re­gi­stre­ra full­mak­ten efter att man har iden­ti­fi­e­rat dig. Det blir då enkla­re nästa gång full­makts­ha­va­ren ska göra ett bankä­ren­de.

💡 Det kan vara bra att upp­rät­ta fram­tids­full­mak­ten i flera ori­gi­nal. Skulle den första komma på vil­lo­vä­gar eller bli för­störd finns det en extra.

Re­do­vi­sa hur fram­tids­full­makt an­vän­ds

Lagen om fram­tids­full­makt stäl­ler inte krav på att full­makts­ha­va­ren ska re­do­vi­sa sitt upp­drag. Men om du vill kan du sätta det som ett vill­kor. Du skri­ver det då i full­mak­ten och vem du vill ska vara din granska­re.

En full­makt­ta­ga­re måste också re­do­vi­sa sitt upp­drag om:

Du be­stäm­mer vem som kan an­vän­da full­mak­ten

Det är bara den eller de per­so­ner som du har skri­vit ner i fram­tids­full­mak­ten som kan bruka full­mak­ten. Ingen annan kan an­vän­da den.

Du kan ha en eller flera full­makts­ha­va­re. Du be­stäm­mer om de ska fö­re­trä­da dig ge­men­samt, var för sig eller i spe­ci­fi­ka upp­gif­ter. Det är vik­ti­gt att du också har pratat med per­so­ner­na i förväg och bett om deras god­kän­nan­de. Om de varken kan eller vill blir full­mak­ten verk­nings­lös.

Aatos Be­kym­mers­fri- abon­ne­mang­et in­klu­de­rar en fram­tids­full­makt. För 699 kr/år får du till­gång till alla de vik­ti­gas­te ju­ri­dis­ka do­ku­men­ten och gratis hem­le­ve­rans.

Detta abon­ne­mang ger också kon­ti­nu­er­li­gt ju­ri­diskt stöd och obe­grän­sa­de upp­da­te­ring­ar av dina do­ku­ment om din livs­si­tu­a­tion för­änd­ras. Du kan av­bry­ta ditt abon­ne­mang när som helst.

Smidigare juridik, online och enkelt!