Nor­disk studie: Fram­tids­full­makt fort­fa­ran­de okänd för många svens­kar

Kvinna som bläddrar i en tjock bok
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-06-05 ● 5 minuter
Dela artikeln
Fram­tids­full­makt är det minst kända fa­mil­jeju­ri­dis­ka do­ku­men­tet i Sve­ri­ge. Ma­jo­ri­te­ten gör fram­tids­full­makt hos ju­rist­by­rå, även om be­tyd­li­gt mer pris­vär­da al­ter­na­tiv finns.

En studie visar att av fa­mil­jeju­ri­dis­ka do­ku­ment i Sve­ri­ge är fram­tids­full­makt det minst kända när det kommer till in­ne­håll och varför du be­hö­ver en. Endast 36% av svens­kar över 35 år är väl eller ganska väl be­kan­ta med do­ku­men­tet. Detta kan sättas i re­la­tion till tes­ta­men­te där 76% av re­spon­den­ter­na har bra kun­skap om dess in­ne­håll och syfte.

Fram­tids­full­makt är fort­fa­ran­de ett re­la­tivt nytt ju­ri­diskt do­ku­ment i Sve­ri­ge, då lagen kom 2017. Det är tro­ligt­vis för­kla­ring­en till att många ännu inte känner till för­de­lar­na. En fram­tids­full­makt ger en person möj­lig­het att själv välja vem som får hjälpa till med pri­va­ta ären­den och beslut om den inte längre klarar det själv. Utan en full­makt kan det bli en god man, vilken du inte själv kan be­stäm­ma vem det blir.

Fram­tids­full­mak­ten är ett do­ku­ment som sä­ker­stäl­ler att en in­di­vids öns­ke­mål, ju­ri­dis­ka rät­tig­he­ter samt per­son­li­ga och eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter tas om hand på ett bra sätt i hän­del­se av sjuk­dom eller olycks­fall. En fram­tids­full­makt träder i kraft om du inte själv kan göra det som full­mak­ten gäller.

I Sve­ri­ge är fram­tids­full­makt det minst kända ju­ri­dis­ka do­ku­men­tet (37%) i stu­di­en, med endast 14% av del­ta­gar­na som har en full­makt och bara 26% som över­vä­ger att göra en. Andra fa­mil­jeju­ri­dis­ka do­ku­ment som fanns med i stu­di­en var äk­ten­skaps­för­ord och tes­ta­men­te. I region Mel­lers­ta Norr­land finns den högsta an­de­len fram­tids­full­mak­ter på 18%.

Re­sul­ta­tet visar att Sve­ri­ge är det nor­dis­ka land med minst andel upp­rät­ta­de fram­tids­full­mak­ter, jäm­fört med 21% i Fin­land och 17% i Dan­mark.

Alla kan ha nytta av en fram­tids­full­makt

Ge­ne­rellt är äldre per­so­ner mer för­ut­se­en­de när det kommer till att göra fram­tids­full­makt, vilket är för­stå­e­li­gt ef­ter­som livets till­kor­ta­kom­man­de ofta blir mer up­pen­ba­ra med ålder.

Olika åldersgrupper och framtidsfullmakt

Emel­ler­tid är ål­ders­grup­pen 35-49 år också re­la­tivt aktiva när det kommer till att ordna fram­tids­full­makt. Obe­ro­en­de ålder kan man ha nytta av en full­makt och alla som är över 18 år kan skriva en. Både sjuk­dom och olycka kan komma ovän­tat och med en fram­tids­full­makt säkrar du upp inför fram­ti­den.

I Sve­ri­ge är det fler män över 35 år som har gjort fram­tids­full­makt än kvin­nor, med 15% av männen och 13% av kvin­nor­na.

Läs mer: Även gifta be­hö­ver skriva fram­tids­full­makt

Ju­ri­dis­ka on­li­ne­tjäns­ter för fram­tids­full­makt allt­mer po­pu­lä­ra

Det finns flera stäl­len att vända sig till för att göra fram­tids­full­makt, in­klu­sive ju­rist­by­rå­er, banker och ju­ri­dis­ka on­li­ne­tjäns­ter.

Topp platser där framtidsfullmakter upprättas

Un­der­sök­ning­en visar att nästan en tred­je­del (29%) av re­spon­den­ter­na som har en fram­tids­full­makt upp­rät­ta­de den hos en ju­rist­by­rå. Det är det tra­di­tio­nel­la sättet och in­ne­bär att besöka en jurist som skri­ver do­ku­men­tet ba­se­rat på kli­en­tens pre­fe­ren­ser. Kost­na­den va­ri­e­rar be­ro­en­de på do­ku­men­tets kom­plex­i­tet, ef­ter­som ju­ris­ter oftast tar betalt per timme.

Banker och ju­ri­dis­ka on­li­ne­tjäns­ter delar andra­plat­sen, med 16% var­de­ra. Un­der­sök­ning­en visar också att 72% av svens­kar över 35 år är in­tres­se­ra­de av att an­vän­da en di­gi­tal tjänst för ju­ri­dis­ka ären­den – det är den högsta an­de­len i Norden.

Många banker er­bju­der egen ju­ri­disk råd­giv­ning eller lägger ut den på ju­rist­by­rå­er eller di­gi­ta­la le­ve­ran­tö­rer.

Ju­ri­dis­ka on­li­ne­tjäns­ter har ökat i po­pu­la­ri­tet i Sve­ri­ge under dom se­nas­te åren. Medan vissa ak­tö­rer kom­bi­ne­rar di­gi­ta­la lös­ning­ar med per­son­lig kon­sul­ta­tion, er­bju­der andra enkla­re tjäns­ter för do­ku­ment­ge­ne­re­ring.

Aatos, som är en ju­ri­disk on­li­ne­tjänst, ut­mär­ker sig genom att er­bju­da helt di­gi­ta­la tjäns­ter. Platt­for­men er­bju­der skräd­dar­syd­da ju­ri­dis­ka do­ku­ment an­pas­sa­de efter varje kunds si­tu­a­tion och öns­ke­mål, precis som en per­son­lig jurist skulle göra. Aatos han­te­rar även mer kom­plexa ju­ri­dis­ka frågor genom att er­bju­da tjäns­ter för boupp­teck­ning och möj­lig­he­ten att sköta skils­mäs­sa online.

💡 Insikt: Vad en fram­tids­full­makt kan in­ne­hål­la

Aatos bland dom mest pris­vär­da ju­ri­dis­ka tjäns­ter­na på mark­na­den

Jäm­fört med andra nor­dis­ka länder be­ta­lar svens­kar ganska ge­nom­snitt­li­ga priser för fram­tids­full­makt. Un­der­sök­ning­en visar att me­del­kost­na­den i Sve­ri­ge är cirka 2 325 kr.

Fin­land har en något lägre kost­nad på 2 163 kr, medan Dan­mark ligger märk­bart högre på 2 824 kr. Pris­skill­na­den mellan län­der­na visar att fram­tids­full­makt är re­la­tivt dyrare i Dan­mark jäm­fört med i Fin­land och Sve­ri­ge.

Pri­ser­na skil­jer sig också mellan olika platt­for­mar online. I Sve­ri­ge finns ett bil­li­ga­re al­ter­na­tiv genom Aatos, där det bara kostar 699 kr att göra en fram­tids­full­makt.

Aatos ger också möj­lig­het att prova tjäns­ten gratis och er­bju­der dess­utom fri ju­ri­disk hjälp vid behov när du gör do­ku­men­tet.

På platt­for­men får du svara på några grund­läg­gan­de frågor, vilket ger en för­stå­el­se av din si­tu­a­tion och pre­fe­ren­ser. Där­ef­ter ge­ne­re­rar tjäns­ten en fram­tids­full­makt ba­se­rad på dina svar. Du får för­slag på vill­kor och in­ne­håll, men kan göra egna änd­ring­ar och lägga till flera full­makts­ha­va­re eller andra öns­ke­mål till ditt do­ku­ment.

👉 Passa på att göra en egen fram­tids­full­makt.

Om un­der­sök­ning­en

Un­der­sök­ning­en med titeln "In­tres­se för och an­vänd­ning av ju­ri­dis­ka do­ku­ment av­se­en­de privat- och fa­mil­je­liv" be­ställ­des av Aatos och ge­nom­för­des av Ta­loustut­ki­mus. Syftet med un­der­sök­ning­en var att fast­stäl­la om pri­vat­per­so­ner har gjort sär­skil­da fa­mil­jeju­ri­dis­ka do­ku­ment. Även pri­vat­per­so­ners in­tres­se för att skapa sådana do­ku­ment online i Sve­ri­ge, Dan­mark och Fin­land.

Mål­grup­pen för un­der­sök­ning­en var män och kvin­nor över 35 år ba­se­rat på be­folk­ning­en i varje land (för­u­tom Åland, Färö­ar­na och Grön­land). Stick­provs­stor­le­ken upp­gick till totalt 1 863 per­so­ner: 608 i Fin­land, 624 i Dan­mark och 631 i Sve­ri­ge. Un­der­sök­ning­en ge­nom­för­des mellan feb­ru­a­ri och mars 2023, och all data sam­la­des in genom en­kä­ter online.

💡 Vill du ta del av hela un­der­sök­ning­en? Kon­tak­ta Aatos kom­mu­ni­ka­tions­chef Mariia mariia@aatos.app

Smidigare juridik, online och enkelt!