Vad en enkel fram­tids­full­makt kan in­ne­hål­la?

Man tänker vid dator
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-03-27 ● 4 minuter
Dela artikeln
En enkel fram­tids­full­makt eller en full­makt med många de­tal­jer. Här är 16 saker som du kan ha med i din fram­tids­full­makt.  

En fram­tids­full­makt ger dig möj­lig­het att på för­hand be­stäm­ma vem som ska fö­re­trä­da dig när du inte längre har för­må­gan till det själv. Full­mak­ten kan göras till ett högst per­son­li­gt do­ku­ment. Du be­stäm­mer själv vad den ska in­ne­hål­la.

Det kan vara en ge­ne­rell och enkel fram­tids­full­makt eller in­ne­hål­la sär­skil­da in­struk­tio­ner och öns­ke­mål inom många olika om­rå­den. Båda är lika bra och det hand­lar bara om vad du fö­re­drar.

Vad är en fram­tids­full­makt?

En fram­tids­full­makt är ak­tu­ell om du i fram­ti­den på grund av sjuk­dom, för­sva­gat till­stånd eller psy­kiskt ohälsa får svårt att ta hand om dina eko­no­mis­ka och per­son­li­ga in­tres­sen.

Det är ett al­ter­na­tiv till god man eller för­val­ta­re där du istäl­let själv väljer vem det ska vara. Jäm­fört med an­hö­rig­be­hö­rig­het om­fat­tar fram­tids­full­mak­ten be­tyd­li­gt fler saker.

Den som ger full­mak­ten till någon annan kallas full­makts­gi­va­re. Den som får full­mak­ten för att kunna fö­re­trä­da i fram­ti­den kallas full­makts­ha­va­re. Fram­tids­full­makt kan även kallas för fram­tids­kon­trakt.

Skriv enkelt en fram­tids­full­makt online. Ladda ner direkt!

Ex­em­pel på vad som kan ingå i en fram­tids­full­makt

Du kan välja att skriva en enkel fram­tids­full­makt utan sär­skil­da in­struk­tio­ner. Då är det reg­ler­na i lagen om fram­tids­full­mak­ter som styr. Men du kan också vara mer de­tal­je­rad och ut­tryc­ka sär­skil­da öns­ke­mål.

Här är ex­em­pel och idéer på vad full­mak­ten kan in­ne­hål­la:

1. En eller flera full­makts­ha­va­re

I full­mak­ten kan du ange om det ska vara en eller flera full­makts­ha­va­re. Om du vill att det ska vara flera kan det ex­em­pel­vis vara dina barn.

Det är vik­ti­gt att det fram­går vad var­de­ra full­makts­ha­va­re ska göra. De kan ha varsin be­hö­rig­het, till ex­em­pel att en har hand om bankä­ren­den och en annan an­sva­rar för din omsorg. Du kan också välja att full­makts­ha­var­na kan fö­re­trä­da dig i alla ären­den var för sig eller enbart till­sam­mans.

2. Er­sät­ta­re för första full­makts­ha­va­re

Det är en bra idé att utse extra per­so­ner som får sköta dina ären­den om den förste full­makts­ha­va­ren inte kan. Det ger en extra trygg­het.

Det kan vara bra att välja någon i en annan ge­ne­ra­tion. Din part­ner eller ett syskon är ofta i un­ge­fär samma ålder och kan själva råka ut för sjuk­dom eller att de av annan an­led­ning får svårt att hjälpa till.

💡 Även gifta be­hö­ver skriva fram­tids­full­makt då det inte är säkert att ni får han­te­ra varand­ras eko­no­mis­ka och per­son­li­ga gö­ro­mål.

3. Öns­ke­mål om omsorg

Det kan vara skönt för din fö­re­trä­da­re att veta hur du tänker kring social omsorg. Det kan ex­em­pel­vis gälla hem­tjänst, att ansöka om ett sär­skilt boende som du önskar eller annan as­sistans och social trygg­het.

4. Hur du vill bli bemött

Du kan skriva ner hur du vill bli bemött och om­hän­der­ta­gen. Här kan du dela dina tankar kring med­be­stäm­man­de och annan del­ak­tig­het inom olika om­rå­den.

5. Sälja din bostad, bil eller annan egen­dom

I fram­tids­full­mak­ten kan du ange att din full­makts­ha­va­re får sälja ditt hus eller lä­gen­het. Det kan även gälla annan fas­tig­het eller egen­dom.

Här kan du också skriva ner sär­skil­da öns­ke­mål kring even­tu­ell för­sälj­ning. Det skulle kunna vara att någon i din närhet får förtur i köpet. Kanske vill du att en granne ska få möj­lig­het att ta över en an­grän­san­de tomt.

6. Sköta var­dag­li­ga bankä­ren­den och för­val­ta pla­ce­ring­ar

Det kan gälla att betala räk­ning­ar, göra uttag och stänga konton, till för­valt­ning av aktier, fonder och andra in­ve­ste­ring­ar.

En ju­ri­diskt kor­rekt fram­tids­full­makt ska godtas av banken och de kan inte kräva att deras egen blan­kett ska an­vän­das. Där­e­mot är det vik­ti­gt att fram­tids­full­mak­ten upp­fyl­ler alla lag­krav och också om­fat­tar det man vill kunna få hjälp med på banken, annars finns risk att banken nekar fram­tids­full­mak­ten.

7. Fö­re­trä­da dig gente­mot myn­dig­he­ter

Det kan avse ären­den hos För­säk­rings­kas­san, Skatte­myn­dig­he­ten, pen­sion och mer. Den här ru­bri­ken kan också in­ne­hål­la rätten att få ta del av kon­fi­den­ti­ell in­for­ma­tion.

Insikt: Fram­tids­full­makt och Skat­te­ver­ket

8. Kon­takt med för­säk­rings­bo­lag

Kon­takt med för­säk­rings­bo­lag kan gälla att teckna nya för­säk­ring­ar och han­te­ra dina på­gåen­de för­säk­rings­ä­ren­den.

9. Ta beslut som gäller hus­djur

I fram­tids­full­mak­ten kan du också ut­tryc­ka hur du tänker kring din hund, katt och andra hus­djur när du inte längre själv kan ta hand om dom. Det kan gälla vem som ska ta hand om djuren istäl­let för dig eller vem som får fatta beslut som rör djuren.

Om du vill att någon annan ska ta över hus­dju­ren är det bra att du har pratat med per­so­nen och vet att hen verk­li­gen vill ta på sig an­sva­ret.

10. Pre­sen­ter till familj och vänner

Grund­re­geln är att full­makts­ta­ga­ren får ge pre­sen­ter till andra än sig själv. Det kan ändå vara bra att skriva att du vill fort­sät­ta att ge fö­del­se­dags­pre­sen­ter, jul­klap­par och andra hög­tids­pre­sen­ter till familj och vänner.

Du kan ange en un­ge­fär­lig summa för pre­sen­ter­na eller att full­makts­ta­ga­ren får avgöra vad som är skä­li­gt vid olika till­fäl­len.

Läs mer: När börjar fram­tids­full­makt gälla?

11. Tankar kring dina so­ci­a­la medier

Här kan du be­rät­ta om vad du vill ska hända med dina so­ci­a­la medier och andra di­gi­ta­la konton. Vill du kanske att full­makts­gi­va­ren eller någon annan ska kom­mu­ni­ce­ra hur du mår?

Du kan också fun­de­ra kring om du vill att konton i so­ci­a­la medier ska vara kvar eller av­slu­tas. Det går att be­hål­la vissa konton som min­nes­kon­ton.

12. Hur full­mak­ten ska träda i kraft?

Det van­li­gas­te är att den du utsett till full­makt­ta­ga­re avgör när full­mak­ten ska ak­ti­ve­ras. Oftast har full­makts­gi­va­re och full­makts­ha­va­re en nära re­la­tion, vilket gör att full­makts­ha­va­ren har god för­stå­el­se för full­makts­gi­va­rens till­stånd. Full­mak­ten kan då träda i kraft så snart den behövs.

Du kan också skriva att tings­rät­ten ska be­slu­ta när full­mak­ten ska börja gälla. Det är dock bra att veta att det kan ta lite tid och att din full­makt­ha­va­re då inte kan hjälpa dig direkt.

13. Granska­re av full­mak­ten

Du kan välja att utse en granska­re av upp­dra­get. Du anger då i fram­tids­full­mak­ten vem det ska vara. Det kan då också vara bra att skriva att full­makt­ha­va­ren ska re­do­vi­sa för granska­ren med en viss tidsin­ter­vall om vad som gjorts.

👉 Även kom­mu­nens över­för­myn­da­re eller över­för­myn­dar­näm­nd kan grans­ka ar­be­tet om man miss­tän­ker att något inte går rätt till.

Prova att göra en fram­tids­full­makt gratis. Betala först i slutet.

14. Åter­kal­la fram­tids­full­makt

Som full­makts­gi­va­re kan du alltid själv åter­kal­la din full­makt om du till­frisk­nar. Om du i full­mak­ten har utsett en granska­re har även den rätt att åter­kal­la fram­tids­full­mak­ten.

En full­makt­ha­va­re som misskö­ter sig kan också för­lo­ra sin rätt, till ex­em­pel genom att sätta sina egna per­son­li­ga in­tres­sen fram­för full­makts­gi­va­rens. Du be­hö­ver inte skriva något om detta i full­mak­ten utan denna rätt finns obe­ro­en­de.

15. Arvode till full­makts­ha­va­ren

Du be­hö­ver inte betala arvode till full­makts­ha­va­ren. Om du där­e­mot vill att full­makts­ha­va­ren ska få ett arvode måste du skriva det i fram­tids­full­mak­ten.

Du kan välja att själv ange ar­vo­dets stor­lek eller låta din full­makts­ha­va­re be­stäm­ma. Om full­makt­ha­va­ren själv får be­stäm­ma måste ar­vo­det vara skä­li­gt och kan inte vara hur mycket som helst.

Läs mer: 3 ex­em­pel på när du önskar att du haft en fram­tids­full­makt och är det vik­ti­gt att ha kopior av fram­tids­full­mak­ten?

16. Om full­mak­ten ska gälla efter döds­fall

Om du inte skri­ver något gäller fram­tids­full­mak­ten även efter full­makts­gi­va­rens död. Om du där­e­mot vill att den ska upp­hö­ra vid döds­fal­let ska du skriva det i full­mak­ten.

Oftast blir full­makts­ha­va­rens ansvar efter döds­fal­let att lämna över an­sva­ret för till­gång­ar­na till döds­bo­et.

Vad en fram­tids­full­makt inte kan in­ne­hål­la?

En fram­tids­full­makt kan inte in­ne­hål­la rätt för full­makts­ha­va­ren att:

  • Ta beslut om hälso- och sjuk­vård samt tand­vård
  • Skriva tes­ta­men­te åt full­makts­gi­va­ren
  • Ingå äk­ten­skap för full­makts­gi­va­rens räk­ning
  • Be­kräf­ta fa­der­s­kap

Det beror på att dessa an­ge­lä­gen­he­ter anses vara av mycket per­son­lig ka­rak­tär som bara den en­skilde ska kunna ingå.

⚠️ En full­makt­ha­va­re får inte heller an­vän­da full­makts­gi­va­rens in­ter­net­bank eller be­tal­kort.

Skriva en enkel fram­tids­full­makt

be­hö­ver du en fram­tids­full­makt? Du måste inte skriva en full­makt och ofta löser sig saker till slut ändå. Men en fram­tids­full­makt kan göra stor skill­nad, ge trygg­het och göra det mycket enkla­re för dina an­hö­ri­ga att hjälpa dig.

Du kan skriva en fram­tids­full­makt själv med en gratis mall för fram­tids­full­makt, men det bästa är att ta hjälp av någon som kan sin sak. Skulle full­mak­ten visa sig inte vara kor­rekt när den ska an­vän­das gäller den inte.

💡 Alla be­hö­ver en fram­tids­full­makt obe­ro­en­de ålder. Du kan bli plöts­li­gt sjuk eller råka ut för en olycka. Det känns ofta tryg­ga­re om en när­stå­en­de får hjälpa dig då.

Gör din fram­tids­full­makt med Aatos

Kost­nad för en fram­tids­full­makt kan va­ri­e­ra stort be­ro­en­de på vart du vänder dig. Om du gör din full­makt med Aatos kostar det bara 699 kronor. Det är en fem­te­del av priset jäm­fört med en tra­di­tio­nell ju­rist­by­rå. Med Aatos får du fort­fa­ran­de samma trygg­het. Du kan också ställa frågor till en jurist via chatt eller mail utan extra kost­nad.

I priset ingår en fram­tids­full­makt för dig, gratis full­makt för en part­ner, hem­le­ve­rans och hjälp av våra ju­ris­ter om du har frågor.

💡Du kan gratis prova på tjäns­ten!

Smidigare juridik, online och enkelt!