Vad är en god man?

Stockholm
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-01-02 ● 3 minuter
Dela artikeln
God man – vad är det? Det korta svaret är att en god man är någon som be­va­kar dina rät­tig­he­ter, för­val­tar din egen­dom och sörjer för din person.

Likt fram­tids­full­mak­ten så är lös­ning­en fri­vil­lig men de båda lös­ning­ar­na skil­jer sig också åt en del.

Välja en god man

Du kan själv fö­re­slå en person som god man – det kan vara en vän, en släk­ting eller en bekant som du litar på och kom­mu­ni­ce­rar väl med.

Har du ingen att fö­re­slå så kan över­för­myn­da­ren fö­re­slå en åt dig. Dock kan det då ta tid att få fram en. 

Ansvar och skyl­dig­he­ter

Rollen som god man, och de skyl­dig­he­ter som följer med den, klar­görs i För­äld­ra­bal­ken ka­pi­tel 11 och 12 och kan sam­man­fat­tas så här:

  • Bevaka rät­tig­he­ter: Ex­em­pel­vis söka bidrag åt dig om det behövs och över­kla­ga beslut om de går dig emot.
  • För­val­ta till­gång­ar: Ex­em­pel­vis att kon­trol­le­ra att dina räk­ning­ar­na stäm­mer och se till att de blir be­tal­da i tid samt att sköta för­valt­ning­en av dina egen­do­mar som ex­em­pel­vis en bostad som du äger.
  • Sörja för person: Se till att du får omsorg och vård när du be­hö­ver sådan. Kan handla om att ordna med hjäl­pin­sat­ser och hjälp­me­del för att du ska klara av var­da­gen, ex­em­pel­vis ansöka om färd­tjänst åt dig. 
  • Varje år re­do­vi­sa till över­för­myn­da­re: I syn­ner­het be­hö­ver de eko­no­mis­ka trans­ak­tio­ner­na re­do­vi­sas.

Jämför gärna med en fram­tids­full­makt som (i hän­del­se av att du för­lo­rar be­sluts­för­må­gan) kan täcka samma skyl­dig­he­ter utom den sista – att re­do­vi­sa till en över­för­myn­da­re.

Vem som helst kan vara god man

För att bli god man så måste man ha fyllt 18 år och av tings­rät­ten ha be­dömts som rätt­rå­dig, er­fa­ren och i övrigt lämp­lig för upp­dra­get. Den som själv har för­val­ta­re får inte vara god man. I övrigt är det öppet vem som kan vara god man, in­klu­si­ve an­hö­ri­ga som ex­em­pel­vis en sambo eller ett syskon. 

För en fram­tids­full­makt finns där­e­mot inga krav på lämp­lig­het eller ens att tings­rät­ten ska göra en be­döm­ning. Den du ger full­makt be­hö­ver dock vara myndig för att kunna hjälpa dig fullt ut.

När­stå­en­de som god man

En när­stå­en­de kan vara god man. Det går bra så länge det är någon som upp­fyl­ler vill­ko­ren ovan. För en fram­tids­full­makt så är fri­he­ten dock större ef­tersom vill­ko­ren för god man inte gäller.

Skill­na­den mellan god man och fram­tids­full­makt

De båda lös­ning­ar­na tävlar inte mot varand­ra. Detta ef­tersom du bara har god man medan du har be­sluts­för­må­gan kvar.

Fram­tids­full­mak­ten är där­e­mot bara blir giltig om du per­ma­nent har för­lo­rat din be­sluts­för­må­ga

Läs mer: När alla be­hö­ver en fram­tids­full­makt

Prova fram­tids­full­makt gratis

Med fram­tids­full­makt kan du be­stäm­ma vem som tar hand om dina per­son­li­ga och eko­no­mis­ka ären­den. Dess­utom kan du tyd­ligt ange vilka ären­den per­so­nen kan ta hand om.

Fram­tids­full­makt ger ett mycket enkla­re sätt för dina nära och kära att ta hand om dig än en god man.

Du kan prova Aatos tjänst gratis. Genom att betala 899 kr kan du direkt ladda ner det klara do­ku­men­tet.

Så går an­sök­nings­pro­ces­sen för en god man till

Du kan ansöka om god man hos tings­rät­ten från och med att du har fyllt 16 år och du har ett tyd­ligt behov, ex­em­pel­vis ut­i­från häl­so­pro­blem som gör det svårt för dig att själv ordna med saker i till­va­ron.

1. Be­ställ per­son­be­vis – det gör du via Skat­te­ver­kets E-tjäns­ter

2. Skriv din an­sö­kan:

  • Här finns ingen mall eller blan­kett utan du tar ett tomt blad och skri­ver att du an­sö­ker om god man, samt anger namn, adress, te­le­fon­upp­gif­ter och e-post samt per­son­num­mer för dig. 
  • I an­sö­kan så be­hö­ver du också skriva om du vill att den gode mannen ska bevaka dina rät­tig­he­ter, för­val­ta din egen­dom eller sörja för din person, eller någon kom­bi­na­tion av dessa tre hu­vud­om­rå­den. 
  • I an­sö­kan kan du (men måste inte) också fö­re­slå en god man, med namn, adress, per­son­num­mer, te­le­fon och e-post. Fö­re­slår du en så be­hö­ver du hämta in ett skrift­ligt sam­tyc­ke från den per­so­nen.
  • Bifoga me­di­cins­ka un­der­lag eller andra un­der­lag som styr­ker ditt behov av god man.
  • Hämta in ytt­ran­de från kom­mu­nens över­för­myn­da­re, dels över både ditt behov, dels över lämp­lig­he­ten hos den som du even­tu­ellt fö­re­slår som god man.

3. Skicka in an­sö­kan till tings­rät­ten

An­sök­nings­tid för god man

Hand­lägg­nings­ti­den skil­jer över tid och mellan re­gi­o­ner, och fö­re­slår du ingen egen god man så be­hö­ver över­för­myn­da­ren tid att hitta någon. Räkna med att hela pro­ce­du­ren kan ta tre till sex må­na­der.

Jämför med fram­tids­full­mak­ten och ge­ne­ral­full­mak­ten, som kan upp­rät­tas ome­del­bart, bara du har din full­makts­ta­ga­re och två vitt­nen i när­he­ten.

Läs mer: 3 ex­em­pel på när du önskar att du haft en fram­tids­full­makt

God man i prak­ti­ken

Var­da­gen kan skilja sig en del men den som är god man åt endast en in­di­vid lägger kanske ett par timmar i må­na­den på att sköta syss­lor­na – främst ad­mi­nist­ra­tion kring pri­va­te­ko­no­min och kon­takt med myn­dig­he­ter och vård­in­rätt­ning­ar. För den som istäl­let har full­makt så är syss­lor­na i stort sett de­sam­ma.

Vad kostar det att ha en god man?

Er­sätt­ning för god man består av arvode och er­sätt­ning för ut­gif­ter. Nivån på er­sätt­ning­ar­na be­stäms av en över­för­myn­da­re och grun­das då i hög grad på hur mycket hjälp du be­hö­ver. 

Med en fram­tids­full­makt är det du och din gode man som enas om er­sätt­ningsni­vån. Det ger er fri­he­ten att enas om er­sätt­ning i någon annan form än i arvode – ex­em­pel­vis att din gode man istäl­let får låna din som­mar­stu­ga eller bil eller för­va­ra saker i för­rå­det.

Slipp god man genom att skriva en fram­tids­full­makt

Vill du slippa ha god man så kan du istäl­let teckna en ge­ne­ral­full­makt, som gäller medan du har kvar be­sluts­för­må­gan

En hel­gar­de­ring, utan god man, vore att teckna både en ge­ne­ral­full­makt och en fram­tids­full­makt för att ha hjälp både innan och efter du even­tu­ellt för­lo­rar din be­sluts­för­må­ga. Det upp­läg­get kan passa dig som be­hö­ver stöd innan, men även vill ha viss kon­troll efter du för­lo­rar be­sluts­för­må­gan. Lagen om fram­tids­full­mak­ter kom just till för att ge den en­skil­da in­di­vi­den större in­fly­tan­de.

Som full­makts­gi­va­re kan du också knyta spe­ci­fik kom­pe­tens eller be­fo­gen­het till spe­ci­fi­ka om­rå­den – ex­em­pel­vis en spe­ci­fik full­makt till någon extra lämp­lig att för­val­ta ett fö­re­tag som du äger eller en full­makt på banken för dina bankä­ren­den.

Läs mer: Be­hö­ver vi som gifta skriva en fram­tids­full­makt?

Skapa en fram­tids­full­makt hos Aatos

Vill du ha hjälp med att skapa en fram­tids­full­makt? Det gör du enkelt genom vår on­li­ne­tjänst. Fyll i fråge­for­mu­lä­ret för fram­tids­full­makt – det tar runt tio mi­nu­ter.

Sen kan vi upp­rät­ta en skräd­dar­sydd och ju­ri­diskt kor­rekt ver­sion åt dig, dess­utom till lägre kost­nad än ute hos en ju­rist­by­rå. Fram­tids­full­makt kostar endast 899 kr hos Aatos.

Fram­tids­full­mak­ten träder sen i kraft om/när din eller dina full­makts­ta­ga­re kan kon­sta­te­ra att du inte längre är be­sluts­för­mögen.