Be­hö­ver vi som gifta skriva en fram­tids­full­makt?

taylor-hernandez-NK-N6coeI5Y-unsplash.jpg
aatos-author-icon.png
Aatos
2022-06-27 ● 4 minuter
Dela artikeln
Med en fram­tids­full­makt kan du i förväg be­stäm­mer vem som ska ta hand om dina in­tres­sen och fatta beslut om du inte klarar av det själv på grund av lång­va­rig sjuk­dom eller olycka. Full­mak­ten skrivs i fö­re­byg­gan­de syfte och för­kla­rar vem som får göra vad. Det gör att du kan känna dig trygg inför fram­ti­den.

En fram­tids­full­makt mellan gifta skrivs med fördel ef­ter­som det inte är själv­klart att ni kan eller får han­te­ra varand­ras eko­no­mis­ka och per­son­li­ga in­tres­sen.

Som gift blir det alltså inte au­to­ma­tiskt du eller din part­ner som får träda in, utan en god man eller för­val­ta­re kan fort­fa­ran­de komma att utses av dom­stol.

Fram­tids­full­makt mellan makar fun­ge­rar precis på samma sätt som fram­tids­full­makt ut­ställd på en annan person. För att utse varand­ra som fö­re­trä­da­re skri­ver ni varsin full­makt med den andre som full­makts­ha­va­re. Ni skri­ver alltså två full­mak­ter ef­ter­som en fram­tids­full­makt inte kan avse två per­so­ner.

💡 Fram­tids­full­makt ska inte blan­das ihop med ge­ne­ral­full­makt. Läs mer om skill­na­den på fram­tids­full­makt och ge­ne­ral­full­makt.

Varför är det bra att skriva en fram­tids­full­makt?

Genom att själv be­stäm­ma vem som får fö­re­trä­da dina in­tres­sen om du inte förmår, blir det någon som du litar på och känner dig trygg med.

Det un­der­lät­tar också för an­hö­ri­ga som direkt kan hjälpa dig, en ut­om­stå­en­de god man be­hö­ver inte utses av dom­stol, kon­flik­ter kan und­vi­kas och det blir enkla­re vid svåra beslut.

Det finns även en eko­no­misk fördel i att välja en när­stå­en­de som full­makts­ha­va­re ef­ter­som en god man i regel tar betalt för sitt arbete. En god man ska alltid till­va­ra­ta dina in­tres­sen på bästa sätt men till skill­nad mot en när­stå­en­de har denne inte alltid samma insikt i dina öns­ke­mål.

Läs mer: Tre ex­em­pel på när du önskar att du haft en fram­tids­full­makt

Hur skri­ver jag en fram­tids­full­makt?

Du kan på egen hand skriva en fram­tids­full­makt och det är då vik­ti­gt att do­ku­men­tet upp­fyl­ler vissa form­krav för att vara gil­ti­gt. Re­gel­ver­ket kring fram­tids­full­makt re­gle­ras i lagen om fram­tids­full­makt. Var noga med vad som gäller och var tydlig i dina for­mu­le­ring­ar.

Även om du själv kan skriva en fram­tids­full­makt väljer de flesta att göra detta med stöd av en jurist eller med hjälp av ju­ri­dis­ka on­li­ne­tjäns­ter så som Aatos. Det gör att du kan känna dig trygg med att do­ku­men­tet skrivs på rätt sätt, in­ne­hål­ler alla vik­ti­ga de­tal­jer och att det är ju­ri­diskt kor­rekt. Det är en för­ut­sätt­ning för att full­mak­ten ska gälla och verk­li­gen vara till hjälp när det behövs.

Kan jag skriva en fram­tids­full­makt för min man eller fru?

När din re­spek­tive börjar bli sjuk kan livet för­änd­ras snabbt och det blir plöts­li­gt vik­ti­gt att ni kan sköta varand­ras eko­nomi och ta vik­ti­ga beslut som gäller ert ge­men­sam­ma liv. Du kan inte skriva en fram­tids­full­makt för din part­ner även om ni är gifta och det är därför vik­ti­gt att agera i god tid eller så snart som möj­li­gt om behöv börjar uppstå.

En fram­tids­full­makt ska enligt lag skri­vas av per­so­nen själv medan denne fort­fa­ran­de kan ta hand om sina egna an­ge­lä­gen­he­ter och för­står be­ty­del­sen av en fram­tids­full­makt.

Om en fram­tids­full­makt skrivs när en person redan har blivit sjuk är det inte säkert att full­mak­ten anses giltig. Un­dan­tag kan finnas vid sär­skil­da min­nes­sjuk­do­mar.

Läs mer Be­hö­ver du en fram­tids­full­makt?

Vem kan vara full­makts­ha­va­re?

Du som full­makts­gi­va­re kan välja vem som helst som full­makts­ha­va­re och det kan ex­em­pel­vis vara din part­ner, syskon, barn eller en vän. Du bör välja en person som du litar på och som du tror kan göra de bästa valen för dig. Du kan utse en eller flera per­so­ner, och vi re­kom­men­de­rar att det finns minst två full­makts­ha­va­re. Även vid fram­tids­full­makt mellan gifta.

Det kan vara bra att tänka på att ett syskon i samma ålder inte är ensam full­makts­ta­ga­re då det inte är säkert att denne kan klara av att ta hand om er båda vid hög ålder.

Hur många kan vara full­makts­ha­va­re?

Det finns ingen be­gräns­ning i hur många full­makts­ha­va­re som kan utses i en fram­tids­full­makt. Det är dock vik­ti­gt att tänka på hur du kan göra det enkelt för den eller de per­so­ner som får fö­re­trä­da dig.

Detta kan du göra genom att vara tydlig med dina öns­ke­mål och de­fi­ni­e­ra vilka be­fo­gen­he­ter varje person har. Flera full­makts­ha­va­re kan ha samma be­fo­gen­he­ter eller så kan de ges skilda ansvar.

Skapa en fram­tids­full­makt med Aatos

Tror du att en fram­tids­full­makt skulle kunna vara bra? Då kan du snabbt och enkelt skapa en egen full­makt med Aatos.

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger vi dina öns­ke­mål och din livs­si­tu­a­tion. Frå­gor­na är lätta att förstå och du kan gå fram och till­ba­ka tills att du känner dig nöjd. Ut­i­från dina svar upp­rät­tar vi sedan en fram­tids­full­makt.

Aatos er­bju­der fram­tids­full­makt till ett fast pris och du kan prova tjäns­ten gratis före du be­ta­lar! Dess­utom ser du fram­tids­full­mak­tens in­ne­håll före du be­ta­lar och i priset på 699 ingår hjälp, hem­le­ve­rans och rätt att göra änd­ring­ar.

Smidigare juridik, online och enkelt!