Vad är sam­bo­e­gen­dom?

TV på vägg i vardagsrum
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2023-01-31 ● 4 minuter
Dela artikeln
Att flytta ihop är ett stort steg. Det som ni köper för att ge­men­samt an­vän­da i ert nya liv blir nu sam­bo­e­gen­dom. Det är också den som ni ska dela lika på om ni skulle gå skilda vägar. 

Sam­bo­e­gen­dom är en term som an­vän­ds inom fa­mil­je­rätt för att be­skriva de ägo­de­lar och bostad som sam­man­bo­en­de par har köpt ge­men­samt för att an­vän­da till­sam­mans.

I Sve­ri­ge skyd­das sam­bors rät­tig­he­ter genom sam­bo­la­gen, vilket in­ne­bär att om paret se­pa­re­rar så kommer sam­bo­e­gen­dom att delas lika mellan de två par­ter­na. Detta gäller oav­sett vem som fak­tiskt be­ta­lat för egen­do­men eller står som ägare.

Det är vik­ti­gt att veta vad som händer när du blir sambo. Om ni har olika eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar kan det kanske vara ak­tu­ellt att skriva ett sam­bo­av­tal.

Vad menas med sam­bo­e­gen­dom?

Bostad eller bohag som du och din sambo har köpt för ge­men­samt bruk är sam­bo­e­gen­dom. Det spelar ingen roll vem som har be­ta­lat så länge ni köpte det för att an­vän­da till­sam­mans.

Med bostad menas där ni som sambo bor per­ma­nent till­sam­mans. I sam­bo­la­gen är ordet bostad be­grän­sad till hy­res­rätt, bo­stads­rätt och hus. Det in­ne­bär att husbil, hus­vagn eller båt inte räknas som bostad.

Inom sam­bo­e­gen­dom ingår saker som möbler, hus­hålls­ap­pa­ra­ter, bilar och andra ge­men­samt köpta ägo­de­lar, samt bo­sta­den som sam­bor­na delar. Det är vik­ti­gt att notera att endast sådana till­gång­ar som är av­sed­da för det ge­men­sam­ma hus­hål­let räknas som sam­bo­e­gen­dom.

Ex­em­pel på sam­bo­e­gen­dom är

  • Soffa, säng, lampa, mattor och ute­möb­ler
  • Kaf­fe­maskin, stav­mix­er och Kit­che­nAid
  • Tall­ri­kar, glas och be­stick
  • Böcker, pryd­nads­före­mål och textil

Per­son­li­ga till­hö­rig­he­ter så som kläder, mo­bil­te­le­fon eller din per­son­li­ga dator är inte sam­bo­e­gen­dom. Inte heller hob­by­ut­rust­ning eller andra saker knutna till fri­tids­ak­ti­vi­te­ter eller in­tres­se.

En bil är inte heller sam­bo­e­gen­dom ef­ter­som den inte är bohag.

Sam­bo­e­gen­dom är ge­men­samt bruk

Någon av er ska ha köpt bo­sta­den och bo­ha­get efter att ni flyt­ta­de ihop. Det spelar ingen roll vem som har be­ta­lat. Syftet ska ha varit att båda ska an­vän­da det. Det kan till ex­em­pel vara en soffa som köptes i sam­band med att ni flyt­ta­de ihop och som var tänkt att an­vän­das i ert var­dags­rum.

Hus eller bo­stads­rätt kan vara sam­bo­e­gen­dom men inte alltid

Om din part­ner flyt­tar in i din bo­stads­rätt som du köpte innan ni träf­fa­des är lä­gen­he­ten din. Det in­ne­bär att om ni skulle se­pa­re­rar räknas inte bo­stads­rät­ten som sam­bo­e­gen­dom och delas inte.

Om du där­e­mot köper en bo­stads­rätt som ni båda ska bo i blir den sam­bo­e­gen­dom. Det blir den även om du be­ta­lar en större andel eller be­ta­lar hela lä­gen­he­ten. Det spelar heller ingen roll vem som står som ägare på papp­ret.

Vid köp av bostad är det ganska van­li­gt att betala olika kon­tan­tin­sa­ts. Om ni vid en se­pa­ra­tion vill ha till­ba­ka re­spek­tive del av kon­tan­tin­sat­sen be­hö­ver ni skriva ett sam­bo­av­tal och ett skul­debrev. Ni måste skriva båda och det räcker alltså inte med ett skul­debrev.

Hos Aatos är det möj­li­gt att skapa både sam­bo­av­tal och skul­debrev för 699 kr.

Fri­tids­hus är inte sam­bo­e­gen­dom...

Fri­tids­hus eller andra typer av se­mester­bo­en­de är inte sam­bo­e­gen­dom. Bostad som ingår i sam­bo­e­gen­dom måste vara per­ma­nent bostad. Det kan alltså inte vara bo­en­den som ni till ex­em­pel bara bor i på som­ma­ren.

Vad händer då med som­mar­stu­gan när ni se­pa­re­rar? Ef­ter­som det inte är sam­bo­e­gen­dom kommer fri­tids­hu­set inte att för­de­las enligt sam­bo­la­gens regler. Istäl­let är det den som äger fri­tids­hu­set som har rätt till det.

Om den ena sambon har be­ta­lat för fri­tids­hu­set och står som ägare är det också den som fort­sätt­nings­vis ska stå som ägare.

...men det kan bli samägd egen­dom

Om ni båda har be­ta­lat för fri­tids­hu­set blir ni istäl­let samä­ga­re till huset. Ni skulle också bli samä­ga­re om den ena av er har be­ta­lat för hela fri­tids­hu­set och den andra sambon har be­ta­lat mot­sva­ran­de belopp för till ex­em­pel lö­pan­de ut­gif­ter eller annan egen­dom.

Om ni som sambor samä­ger fri­tids­hu­set kan ni fort­sät­ta att an­vän­da huset ge­men­samt. Det är också möj­li­gt att en av er köper ut den andra eller ger sin andel som gåva.

Det är värt att veta att om ni som sambo är samä­ga­re har ni lika rätt till egen­do­men. Det in­ne­bär att den ena sambon inte kan tvinga den andre att bli utköpt. Det gäller även om någon av sam­bor­na står på kon­trak­tet.

Hus­djur är inte sam­bo­e­gen­dom

Hus­djur är inte sam­bo­e­gen­dom, även om djuret köptes för ge­men­samt bruk. Hus­djur räknas inte som bohag ef­ter­som det inte hör till in­red­ning­en och kan därför inte bli sam­bo­e­gen­dom.

Om sam­bor­na äger hus­dju­ret ge­men­samt anses de samä­ga­re och even­tu­el­la kon­flik­ter löses på samma sätt som för fri­tids­hus.

Spa­ra­de pengar, aktier, fö­re­tag och arv

Spa­ra­de pengar, aktier, fö­re­tag eller arv är varken bostad eller bohag och kan därför inte heller räknas som sam­bo­e­gen­dom. Hu­vud­re­geln är därför att de går till den sambo som står som ägare.

Om båda står som ägare av ett ge­men­samt bank­kon­to med spa­ra­de pengar kan de ses som samäg­da pengar. Peng­ar­na delas lämp­li­gen upp mellan sam­bor­na ba­se­rat på vad varje sambo har lagt in.

Bestäm till­sam­mans och kom över­ens

Lagen och re­gel­ver­ket är till för att skydda dig som sambo. Det är också en rikt­ning för vad som kan anses vara rim­li­gt när man se­pa­re­rar. Det vik­ti­gas­te är kanske inte alltid att följa lagen till punkt och pricka utan att ni istäl­let kommer över­ens.

Det ni be­stäm­mer till­sam­mans och som båda är nöjda med är det som är rätt för er.

💡 Visste du att sambo bara ärver med tes­ta­men­te?

Sam­bo­e­gen­dom bo­del­ning

Om du som sambo se­pa­re­rar kan ni välja att göra bo­del­ning. Grund­re­geln är att sam­bo­e­gen­dom då delas lika mellan er. Om ni inte har kommit över­ens om annat ingår all sam­bo­e­gen­dom i bo­del­ning­en.

Ni måste inte göra en bo­del­ning utan bara om en av er begär det. Om den ene vill göra bo­del­ning kan inte den andra vägra. Krav på bo­del­ning mellan sambo måste komma senast ett år efter att ni flyt­ta­de isär och sam­bo­för­hål­lan­det upp­hörde.

Läs mer: Vad du borde veta innan du blir sambo?

Sam­bo­av­tal be­stäm­mer över sam­bo­e­gen­dom

Med ett sam­bo­av­tal kan ni välja bort lagens regler och sätta era egna. Ni kan ex­em­pel­vis be­stäm­ma att ni inte vill göra bo­del­ning.

I sam­bo­av­ta­let kan kan ni an­ting­en innan eller under sam­bo­för­hål­lan­det be­stäm­ma vilken egen­dom som ska ses som sam­bo­e­gen­dom. Det kan till ex­em­pel vara en bo­stads­rätt som en av er har be­ta­lat för och som ni inte vill ska delas mellan er.

Sam­bo­av­ta­let är ett skrift­li­gt avtal som ni båda är över­ens om. Det är lag­li­gt bin­dan­de.

Insikt: Be­hö­ver vi ett sam­bo­av­tal?

Bo­del­ning utan sam­bo­av­tal

Om det inte finns ett sam­bo­av­tal gäller sam­bo­la­gens regler för bostad och bohag. Det in­ne­bär alltså att även om en av er har be­ta­lat för en egen­dom kommer den fort­fa­ran­de ingå i bo­del­ning­en.

Den egen­dom som inte ingår i sam­bo­e­gen­dom, så som hus­djur, aktier och fri­tids­hus kommer inte att ingå i bo­del­ning­en. Det oav­sett om ett sam­bo­av­tal finns eller inte.

Ex­em­pel bo­del­ning utan sam­bo­av­tal

Vilma och Filip ska flytta isär och Vilma vill göra bo­del­ning. De har inte skri­vit sam­bo­av­tal. Under för­hål­lan­det har Filip köpt deras ge­men­sam­ma hus för 2 miljon kronor ef­ter­som Vilma vid till­fäl­let stu­de­ra­de. Filip har även köpt möbler och in­red­ning för ett värde om 200 000 kronor.

Vilma och Filip har båda rätt till 1,1 mil­jo­ner var. Filip måste ge hälf­ten till Vilma så att de får lika mycket. Om Filip vill bo kvar i huset måste han köpa ut sin sambo ur huset.

Skriv ju­ri­diskt kor­rekt sam­bo­av­tal online med Aatos. Klart på 10 mi­nu­ter! Klicka på ‘börja’.

Smidigare juridik, online och enkelt!