Sam­bo­av­tal: vad in­ne­bär sam­bo­la­gen?

Hus
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 5 minuter
Dela artikeln
Vad säger sam­bo­la­gen och när träder det i kraft. Sam­bo­la­gen har även regler för hur en bo­stads­rätt ska delas. Allt­mer par skri­ver ett sam­bo­av­tal för fram­ti­den.

Sambor är enligt sam­bo­la­gen två per­so­ner som i ett par­för­hål­lan­de bor till­sam­mans och har ett ge­men­samt hus­håll.

Van­ligt­vis ska sam­bor­na bo till­sam­mans 6 må­na­der för att de ska vara fråga om ett sam­bo­för­hål­lan­de, men ibland är redan några veckor varit till­räck­li­gt.

Vad är ge­men­samt hus­håll enligt sam­bo­la­gen?

Sambor är två per­so­ner som har ett ge­men­samt hus­håll, men vad menas som ge­men­samt hus­håll och vad räknas som ge­men­samt hus­håll?

Det finns ingen exakt de­fi­ni­tion, men man kan anse att ni har ett ge­men­samt hus­håll om ni delar på var­dag­li­ga syss­lor och ut­gif­ter.

Tvä sambor gör mat tillsammans.

Sam­bo­la­gen skyd­dar den eko­no­miskt sva­ga­re sambon.

Sam­bo­la­gen ger er båda rätt att begära att värdet av er sam­bo­e­gen­dom ska li­ka­de­las. Egen­do­men ska li­ka­de­las oav­sett vem som köpt egen­do­men.

Även om sam­bo­la­gen till en viss del ger sambor samma rätt som gifta makar in­ne­bär sam­bo­la­gen inte att sambor ärver varand­ra och sam­bo­e­gen­do­men delas endast om en av er begär det.

Hur fun­ge­rar det när man är sambo enligt sam­bo­la­gen?

Sam­bo­la­gen på­ver­kar främst hur er egen­dom för­de­las om för­hål­lan­det upphör. Vid en se­pa­ra­tion har båda rätt att begära bo­del­ning inom ett år efter att ni flyt­tat isär.

Sam­bo­e­gen­dom är par­ter­nas ge­men­sam­ma bostad och ge­men­samt bohag. Ge­men­samt bohag är egen­dom som in­för­skaf­fa­ts för ge­men­sam an­vänd­ning, till ex­em­pel möbler, hus­hålls­ma­ski­ner, konst, pryd­na­der, tv och radio.

Ni kan und­vi­ka sam­bo­la­gens regler enbart genom att skriva ett sam­bo­av­tal. Om ni skri­vit ett sam­bo­av­tal delas er egen­dom enligt av­ta­let och inte enligt sam­bo­la­gen.

Finns det några regler om bo­stä­der och hus i sam­bo­la­gen?

Sam­bo­la­gens regler gäller även för hus och bo­stä­der.

Enligt sam­bo­la­gen ska värdet av en bostad som köpts för er ge­men­sam­ma an­vänd­ning delas lika mellan er om för­hål­lan­det upphör. Bo­sta­den ska delas lika även om ni be­ta­lat olika mycket för bo­sta­den.

Om ni vill att er bo­stads­rätt delas enligt hur mycket ni äger av bo­sta­den måste ni skriva ett sam­bo­av­tal och i kö­pebre­vet tyd­li­gt ange hur ni äger bo­sta­den.

Om en av er flyt­tar in i en bo­stads­rätt som den andra äger ska bo­stads­rät­ten inte hälf­ten delas ef­ter­som den inte köptes för er ge­men­sam­ma an­vänd­ning.

Färgglada höghus i Stockholm

När upphör sam­bo­för­hål­lan­det enligt sam­bo­la­gen?

Ett sam­bo­för­hål­lan­de upphör om:

  • ni flyt­tar isär
  • en av er av­li­der
  • ni gifter er, eller om en av er gifter sig

Om för­hål­lan­det upphör kan ni begära bo­del­ning, en bo­del­ning måste inte göras om ni gifter er med varand­ra.

Läs mer om vad säger sam­bo­la­gen om bo­del­ning?

Sam­bo­la­gen och se­pa­ra­tion

Vid en se­pa­ra­tion har ni båda rätt att begära bo­del­ning om ni inte av­ta­lat bort den rätten i ett sam­bo­av­tal. Endast genom att begära bo­del­ning kan er sam­bo­e­gen­dom delas lika mellan er.

Be­gä­ran om bo­del­ning ska fram­stäl­las senast inom ett år efter att ni flyt­ta­de ifrån varand­ra.

Vad är en­skild egen­dom i sam­bo­av­tal?

En­skild egen­dom är den egen­dom som enligt sam­bo­av­ta­let inte ska ingå i en bo­del­ning mellan sambo.

Ex­em­pel­vis om ni i ett sam­bo­av­tal angett att mat­bord och tv inte ska ingå i en bo­del­ning (inte ska delas lika mellan er) är mat­bor­det och tv:n en­skild egen­dom.

Hur länge gäller sam­bo­la­gen efter se­pa­ra­tion?

Det finns inget klart datum när sam­bo­la­gen slutar att gälla efter en se­pa­ra­tion.

Det är möj­li­gt att begära bo­del­ning i en­lig­het med sam­bo­la­gen ännu ett år efter att ni flyt­tat isär om ni inte av­ta­lat annat i ett sam­bo­av­tal. Därmed gäller sam­bo­la­gen långt efter en se­pa­ra­tion.

Sam­bo­la­gen och döds­fall

Sam­bo­la­gen gäller också vid döds­fall. Om ena sambon dör har den ef­ter­le­van­de sambon rätt att att begära bo­del­ning i en­lig­het med sam­bo­la­gen. Be­gä­ran om bo­del­ning ska fram­stäl­las senast vid boupp­teck­ning­en.

Det är endast den ef­ter­le­van­de sambon som kan begära bo­del­ning. Den först av­lid­ne sam­bons släkt och ar­ving­ar kan inte begära bo­del­ning. Om ingen begär bo­del­ning be­hål­ler var sambo det de är ägare till.

Utan ett sam­bo­av­tal kan för­del­ning­en av sam­bo­e­gen­do­men få väl­di­gt olika följ­der be­ro­en­de på vem som går bort först.

Ex­em­pel 1: Den mer för­mög­ne sambon går bort först

Sonja och Peter är sambor när Peter plöts­li­gt dör. Sonjas sam­bo­e­gen­dom är värd 200 000 kronor och Peters sam­bo­e­gen­dom är värd 800 000 kronor.

De har inte skul­der. Om Sonja begär bo­del­ning har hon rätt till egen­dom värd 500 000 kronor och Peters dödsbo ska betala 300 000 kronor till Sonja.

Ex­em­pel 2: Den mer för­mög­ne sambon är den ef­ter­le­van­de sambon

Om Sonja hade gått bort först hade Peter an­tag­li­gen inte begärt bo­del­ning ef­ter­som han då hade varit tvung­en att ge egen­dom till Sonjas ar­ving­ar.

Peter begär inte bo­del­ning och be­hål­ler därmed hela sin egen­dom och Sonjas ar­ving­ar ärver endast sam­bo­e­gen­dom som är värd 200 000 kr.

Sambor ärver inte varand­ra

Ett sam­bo­av­tal på­ver­kar inte arv och sambor ärver inte varand­ra. Om ni vill ärva varand­ra måste ni skriva ett tes­ta­men­te.

Om sambor inte skri­vit ett tes­ta­men­te ärver den av­lid­nes barn eller barn­barn och om det inte finns barn ärver för­äld­rar eller syskon. Det kan leda till in­tres­san­ta si­tu­a­tio­ner där den av­lid­nes för­äld­rar äger hälf­ten av sam­bor­nas bo­stads­rätt till­sam­mans med den ef­ter­le­van­de sambon.

Läs mer

Vid döds­fall vem för­vär­var huset?

Vem som för­vär­var huset vid döds­fall beror på vem som äger huset och om ni har ett tes­ta­men­te. Om ni inte har ett tes­ta­men­te har den ef­ter­le­van­de och den av­lid­nes ar­ving­ar rätt till hälf­ten av värdet av sam­bo­e­gen­do­men var.

Om huset ägdes av en av er redan före ni blev sambor kommer huset inte ingå i en bo­del­ning och huset till­fal­ler den som ägde huset.

Den ef­ter­le­van­de sambon har rätt att bo kvar i huset om värdet av huset faller inom dennes andel av vad denne ska få vid bo­del­ning­en. Om huset är mer värt än vad som bo­del­ning­en ger rätt till får den ef­ter­le­van­de sambon bo kvar om sambon kan kom­pen­se­ra döds­bo­et.

Ex­em­pel­vis om bo­del­ning­en anger att ef­ter­le­van­de sambon och döds­bo­et har rätt till 500 000 kr var och huset är värt 100 000 000 kronor måste ef­ter­le­van­de sambon kom­pen­se­ra och ge döds­bo­et 500 000 kr för att kunna bo kvar i huset.

Rött hus med vita knotar.

Sam­bo­la­gen och skul­den

Enligt 13 § i sam­bo­la­gen (2003:376) ska skul­der­na be­ak­tas och av­räk­nas före värdet av sam­bo­e­gen­do­men räknas samman och delas på hälf­ten.

Det in­ne­bär att om en sambo är så överskuld­sat­ta att den inte har någon egen­dom kommer sam­bor­na endast dela lika på den andra sam­bons sam­bo­e­gen­dom.

Gör sam­bo­av­tal enkelt online hos Aatos

För att göra ett sam­bo­av­tal hos Aatos be­hö­ver ni inte känna till lag­pa­ra­gra­fer eller veta hur ett sam­bo­av­tal skrivs.

Det finns heller inget behov att boka tid hos en jurist då av­ta­let upp­rät­tas full­stän­di­gt online. Tjäns­ten för­står er si­tu­a­tion och ba­se­rat på det upp­rät­tas ett sam­bo­av­tal som är an­pas­sat för just er.

Om ni har frågor kan ni kon­tak­ta vår kund­tjänst via chatt eller e-post, utan extra kost­nad. Aatos ju­ri­dis­ka team hjäl­per direkt om ni har frågor.

Sam­bo­av­ta­let upp­rät­tas genom att ni svarar på enkla frågor och sedan ge­ne­re­ras ett skräd­dar­sytt avtal. Här kan ni även se sam­bo­av­tal ex­em­pel.

Skriva ett ju­ri­diskt kor­rekt sam­bo­av­tal idag:

Smidigare juridik, online och enkelt!