Namn från gula si­dor­na och 5 and­ra fi­nur­li­ga tes­ta­men­ten

paivallinenhaamuille.png
Logo_blue.png
Aatos
2022-05-31 ● 4 minuter
De här testamentena är verkligen fantasifulla. Varför inte skriva ett kul testamente som en sista hälsning.

Genom att skriva ett tes­ta­men­te kan du välja vem som ärver dig. Du kan trygga den ef­ter­le­van­de part­ners si­tu­a­tion, välja vad barn ärver eller så kan du lägga till en liten twist som de är ex­emp­len visar.  

1. Middag för spöken

paivallinenhaamuille.png

John Bowman och hans familj bodde i en stor herr­gård. Bowman trodde be­stämt på åter­fö­del­se och enligt hans tes­ta­men­te måste mid­da­gar fort­sät­ta att tilla­gas i herr­går­dens matsal - om fa­mil­jen Bowman var hung­rig när de åter­vän­de från de döda. Före peng­ar­na tog slut tilla­ga­des mid­da­gar i 59 år.

Hit­tills finns det inga rap­por­ter om hung­ri­ga spöken.  

2. Ro­man­tik i var­da­gen

arjenromantiikkaa.png

Har du hört om något mer ro­man­tiskt? Efter att den ame­ri­kans­ka ko­mi­kern Jack Benny gick bort 1974 bör­ja­de det knacka på änkan Mary Living­sto­ne dörr varje dag.

Bakom dörren vän­ta­de alltid samma sak, en röd ros. Samma sak hände varje dag under de kom­man­de 9 åren, tills Mary dog.

Jack hade tes­ta­men­te­rat pengar och in­struk­tio­ner för att dag­li­gen le­ve­re­ra ro­sor­na till sin äls­ka­de, och peng­ar­na tog aldrig slut.

3. Stats­skul­der i limbo

valtionvelka.png

1928 ville Gas­pard Farrer hjälpa Stor­bri­tan­ni­en att noll­stäl­la stats­skul­den. Han skrev ett tes­ta­men­te och tes­ta­men­te­ra­de 500 000 pund för än­da­må­let. Tric­ket var att peng­ar­na bara kunde an­vän­das om de helt och hållet mins­ka­de skul­den till noll. Redan då var stats­skul­den över 7 mil­jar­der, så det var inte sär­skilt nära.

År 2021 har de medel som do­ne­rats av Farrer redan stigit till mer än 540 mil­jo­ner pund. Stats­skul­den är dock mer än 2 000 mil­jar­der, så peng­ar­na, enligt regeln som Farrer satt, kan inte an­vän­das.

Limbot fort­sät­ter, även om po­li­ti­ker ofta har lobbat för att peng­ar­na ska an­vän­das och deras an­vänd­ning har be­hand­lats i ett fler­tal rät­te­gång­ar.

4. Ba­by­täv­ling

vauvakilpailu.png

Den To­ron­to ba­se­ra­de ad­vo­ka­ten Char­les Vance Millar äls­ka­de skämt och bus­streck. I sitt tes­ta­men­te lovade Millar 440 000 dollar till den kvinna som i hans hemstad To­ron­to pro­du­ce­ra­de flest barn under år­tion­det efter Mil­lars död. Löftet fick mycket pub­li­ci­tet och många ut­tryck­te sitt in­tres­se.

Ett de­cen­ni­um senare gick fyra kvin­nor in som vin­na­ren, var och en med nio barn. Efter en lång upp­gö­rel­se de­la­des potten upp och var och en av dem fick in 110 000 dollar. Den le­gen­da­ris­ka "täv­ling­en" har också gjorts till en film.

Tes­ta­men­tet in­ne­höll även andra ovan­lig­he­ter, han tes­ta­men­te­ra­de ex­em­pel­vis aktier i ett bryg­ge­ri till ab­so­lu­tis­ter och gav aktier i en rid­klubb till två per­so­ner som mot­sat­te sig ridspor­ter.  

5. En våt resa

ryyppyreissu-1.png

Roger Brown, känd för att tycka om sin lokala pub, tog alltid hand om sina vänner. Den sista rundan bjöd han på från graven.

I sitt tes­ta­men­te gav han 3500 pund till sina sju vänner “för att an­vän­das för en be­ru­sad resa till en eu­ro­pe­isk stad".

Önskan, som kom som en över­rask­ning för vän­ner­na i sjut­tio­års­ål­dern, upp­fyll­des i Berlin ome­del­bart efter be­grav­ning­en. För att re­spek­te­ra Browns sista önskan spen­de­ra­des större delen av bud­ge­ten på öl och resten slö­sa­des bort.

Finns det ett ro­li­ga­re sätt att komma ihåg en av kil­lar­na?  

6. 70 namn från gula si­dor­na

phonebook.png

Händer det verk­li­gen att någon blir kon­tak­tad om att de ärvt en mindre för­mö­gen­het? Det finns åt­minsto­ne ett sådant fall. Luis Carlos de No­ron­ha Cabral de Camara, en man utan ar­ving­ar, valde slump­mäs­sigt 70 namn från Lis­sa­bon-te­le­fon­bo­ken att bli hans ar­ving­ar. Han kände ingen av de han valde. Mot­ta­gar­na trodde inte på de brev de fick från ad­vo­kat­by­rån.

"Luis hop­pa­des att medlen åt­minsto­ne inte skulle gå till en stat som redan hade plund­rat dem för resten av sitt jor­dis­ka liv." sa en vän som vitt­na­de om tes­ta­men­tet.

Läs mer om Skriv tes­ta­men­te för en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion

7. Kort och klart?

judge.png

"Att skriva ett tes­ta­men­te kan inte vara ra­ket­ve­ten­skap", tänkte mannen som 1906 i ett tes­ta­men­te kort skrev "All to mother".

Efter man­nens död upp­stod dock en rejäl arvs­tvist som till slut löstes genom rät­te­gång.

Man­nens fru häv­da­de att hon såklart var “mother” som tes­ta­men­tet hän­vi­sa­de till ef­tersom hon var mamma till man­nens barn. Man­nens egen mamma höll för­stå­e­ligt nog inte med.

Efter en lång rät­te­gång (Thorn v Dic­kens) var be­vi­sen mer vägan­de till hust­runs fördel och man­nens mamma läm­na­des utan arv.  

Har du ett tes­ta­men­te?

Alla har nytta av ett tes­ta­men­te. Det un­der­lät­tar för nära och kära när de vet vad du vill.

På grund av att det ti­di­ga­re varit ofatt­bart dyrt att skriva ett tes­ta­men­te har tes­ta­men­te varit något för de mer för­mög­na. Under de se­nas­te åren har det kostat ca 1 500–5 000 kronor att göra ett tes­ta­men­te hos en bank eller jurist.

Idag är det enkelt att göra ett tes­ta­men­te online till en bråk­del av de gamla pri­ser­na. Oav­sett om du vill tes­ta­men­te­ra pengar till en resa för dina vänner eller om du vill göra ett mer tra­di­tio­nellt tes­ta­men­te kan du enkelt göra det online hos Aatos.

Du kan prova tjäns­ten gratis och se hur din egen­dom för­de­las när du går bort om du inte har ett tes­ta­men­te. Om du vill kan du direkt ladda ner ditt tes­ta­men­te för endast 850 kronor.

testamente-aatos.png

De flesta an­vän­da­re gör ett tes­ta­men­te hos Aatos på mindre än 15 mi­nu­ter.

Läs mer om tes­ta­men­ten