En kär­leks­för­kla­ring och 6 andra roliga tes­ta­men­ten

Kvinna som skrattar
aatos-author-icon.png
Aatos
2022-05-31 ● 4 minuter
Dela artikeln
Över­ras­ka genom att skriva ett kul tes­ta­men­te som en sista häls­ning. Här är några rik­ti­gt fi­nur­li­ga tes­ta­men­ten att in­spi­re­ras av.

Genom att skriva ett tes­ta­men­te kan du välja vem som ärver dig. Du kan trygga din part­ners si­tu­a­tion, välja vad barnen ska ärva eller så kan du lägga till en liten rolig twist som i nedan ex­em­pel.

1. Middag för spöken

paivallinenhaamuille.png

John Bowman och hans familj bodde i en stor herr­gård. Bowman trodde be­stämt på åter­fö­del­se och enligt hans tes­ta­men­te ville han att mid­da­gar skulle fort­sät­ta att tilla­gas i herr­går­dens matsal - om fa­mil­jen Bowman var hung­rig när de åter­vän­de från de döda. Mid­da­gar tilla­ga­des i 59 år fram till att peng­ar­na tog slut.

Inga spöken har dock rap­por­te­ra­ts vid någon av mål­ti­der­na.

2. En kär­leks­för­kla­ring

arjenromantiikkaa.png

Har du hört om något mer ro­man­tiskt? Efter att den ame­ri­kans­ka ko­mi­kern Jack Benny gick bort 1974 bör­ja­de det knacka på änkan Mary Living­sto­nes dörr varje dag.

När hon öpp­na­de dörren vän­ta­de alltid samma sak. En röd ros. En ros fort­satte att komma varje dag under  nio år fram till att Mary gick bort.

Jack hade tes­ta­men­te­rat pengar och in­struk­tio­ner för att varje dag le­ve­re­ra ro­sor­na till sin fru. Peng­ar­na som han avsatt han aldrig ta slut.

3. Stats­skul­der i limbo

valtionvelka.png

1928 ville Gas­pard Farrer hjälpa Stor­bri­tan­ni­en att noll­stäl­la stats­skul­den. Han skrev ett tes­ta­men­te och tes­ta­men­te­ra­de 500 000 pund för än­da­må­let. För­ut­sätt­ning­en var dock att peng­ar­na bara kunde an­vän­das om de ledde till att skul­den blev noll. Redan då var stats­skul­den över 7 mil­jar­der och det var inte sär­skilt nära.

Idag hundra år senare har peng­ar­na växt till mer än 540 mil­jo­ner pund. Stats­skul­den är dock mer än 2 000 mil­jar­der och enligt regeln i tes­ta­men­tet kan de fort­fa­ran­de inte an­vän­das.

Många brit­tis­ka po­li­ti­ker har lobbat för att peng­ar­na ändå ska brukas och frågan har flera gånger tagits upp i rät­te­gång.

4. Ba­by­täv­ling

vauvakilpailu.png

Ad­vo­ka­ten Char­les Vance Millar från To­ron­to gil­la­de att skoja och skämta. I sitt tes­ta­men­te gav han bort 440 000 dollar till den kvinna som i To­ron­to födde flest barn under år­tion­det efter hans bort­gång. Det fick mycket pub­li­ci­tet och många blev sugna att tävla om peng­ar­na.

Ett de­cen­ni­um senare gick fyra kvin­nor in som vin­na­ren, var och en med nio barn. Efter en lång upp­gö­rel­se de­la­des potten upp och de fick 110 000 dollar var. Den om­skriv­na ba­by­täv­ling­en har också blivit film.

Tes­ta­men­tet in­ne­höll även andra lus­tig­he­ter. Han tes­ta­men­te­ra­de ex­em­pel­vis aktier i ett bryg­geri till nyk­te­ris­ter och gav aktier i en rid­klubb till två per­so­ner som mot­satte sig ridspor­ter.

5. En slös­ak­tig resa

ryyppyreissu-1.png

Roger Brown till­bring­a­de mycket tid på sin lokala pub där han alltid såg om sina vänner. Den sista bar­run­dan bjöd han på från sin grav.

I sitt tes­ta­men­te gav han 3 500 pund till sina sju vänner från puben “för att an­vän­das för en be­ru­sad resa till en eu­ro­peisk stad".

Hans önskan i tes­ta­men­tet kom som en över­rask­ning för vän­ner­na som nu var i sjut­tio­års­ål­dern. För att re­spek­te­ra Browns sista önskan reste de direkt efter be­grav­ning­en till Berlin. Där spen­de­ra­des större delen av peng­ar­na på öl och resten slö­sa­des bort.

Finns det ett ro­li­ga­re sätt att minnas en gammal god vän?

6. 70 namn från te­le­fon­ka­ta­lo­gen

phonebook.png

Händer det verk­li­gen på rik­ti­gt att någon ovän­tat ärver en mindre för­mö­gen­het? Eller är det bara på film? Det finns åt­minsto­ne ett sådant fall.

Luis Carlos de No­ron­ha Cabral de Camara hade inga ar­ving­ar och valde slump­mäs­si­gt 70 namn från te­le­fon­ka­ta­lo­gen att bli hans ar­ving­ar. Han kände ingen av dom han valde ut. Mot­ta­gar­na trodde inte att det var sant när de fick in­for­ma­tion om arvet.

"Luis ville att peng­ar­na åt­minsto­ne inte skulle gå till den stat som redan hade plund­rat dem för resten av sitt jor­dis­ka liv." sa en vän som vitt­na­de om tes­ta­men­tet.

I Sve­ri­ge är det van­li­gt att tes­ta­men­te­ra en del av sin egen­dom till en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion.

7. Kort och tyd­li­gt. Eller?

judge.png

"Att skriva ett tes­ta­men­te kan knap­past vara en ve­ten­skap", tänkte mannen som 1906 i sitt tes­ta­men­te kort skrev "All to mother".

Efter man­nens död upp­stod dock en rejäl arvs­tvist som till slut av­gjor­des genom rät­te­gång.

Man­nens fru häv­da­de att hon såklart var “mother” som tes­ta­men­tet hän­vi­sa­de till ef­ter­som hon var mamma till man­nens barn. Man­nens egen mor höll inte med och tyckte att det var hon.

Efter en lång rät­te­gång (Thorn v Dic­kens) var be­vi­sen mer vägan­de till hust­runs fördel och man­nens mamma fick inte del i arvet.

Har du ett tes­ta­men­te?

Alla kan ha nytta av ett tes­ta­men­te. Det un­der­lät­tar för fa­mil­jen när de vet vad du vill.

Ef­ter­som det ti­di­ga­re varit väl­di­gt dyrt att skriva tes­ta­men­te har det länge varit något som många valt bort. Att göra ett tes­ta­men­te hos banken eller en jurist kan kosta upp mot 5 000 kronor.

Idag är det enkelt att göra ett tes­ta­men­te online till en fem­te­del av priset. Oav­sett om du vill tes­ta­men­te­ra pengar till en resa för dina vänner eller om du vill göra ett mer tra­di­tio­nellt tes­ta­men­te kan du enkelt göra det di­gi­talt hos Aatos. Aatos tes­ta­men­te kostar 699 kronor.

Du kan prova tjäns­ten gratis och se hur din egen­dom för­de­las om du inte skulle ha ett tes­ta­men­te.

testamente-aatos.png

Det tar i snitt 10 mi­nu­ter att gör ett tes­ta­men­te hos Aatos.

Läs mer om tes­ta­men­te

Smidigare juridik, online och enkelt!