Skriv tes­ta­men­te för en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion

Blommen på handen
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-08-05 ● 5 minuter
Dela artikeln
Många vill lämna en del av sina till­gång­ar till en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion. Vissa väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner er­bju­der en färdig mall för att upp­rät­ta ett tes­ta­men­te. Men en mall upp­fyl­ler inte alltid ska­pa­rens öns­ke­mål.

Väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner er­bju­der ibland en mall för tes­ta­men­tet. Det är enkelt att skapa tes­ta­men­tet, men det kan leda till att du i miss­tag tes­ta­men­te­rar hela din egen­dom till or­ga­ni­sa­tio­nen.

Ett tes­ta­men­te av hög kva­li­tet kan för­bätt­ra en ef­ter­le­van­de makes si­tu­a­tion och hjäl­per dig att för­de­la dina till­gång­ar så som du vill. Att tes­ta­men­te­ra till en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion måste ske an­svars­fullt.

Vi in­ter­vju­a­de Aatos le­dan­de jurist Sophie Su­van­to som ger oss tips på hur man gör ett tes­ta­men­tet som är ju­ri­diskt kor­rekt och av hög kva­li­tet.

Den som får egen­dom genom tes­ta­men­tet ska inte hjälpa till att skapa det

Van­ligt­vis är tes­ta­ment­s­ta­ga­ren, den som får egen­dom genom tes­ta­men­tet, inte med när tes­ta­men­tet skapas. Det beror på att tes­ta­men­tets för­månsta­ga­re har en in­tres­se­kon­flikt och kan för­sö­ka på­ver­ka in­ne­hål­let i do­ku­men­tet om han eller hon ärver egen­dom genom det.

– Det är alltid lämp­li­gt och bra att skapa ett tes­ta­men­te med en opar­tisk person eller fö­re­tag. På så sätt upp­står inte en in­tres­se­kon­flikt och do­ku­men­tet är säkert skapat enligt för­fat­ta­rens öns­ke­mål, säger Su­van­to.

Det kan vara svårt för en vanlig person att veta om en färdig modell är ju­ri­diskt kor­rekt. Dess­utom kan det vara svårt att förstå och tolka lagar och fö­re­skrif­ter utan kän­ne­dom om lagen.

– Det är aldrig en bra idé att skapa ett do­ku­ment vars in­ne­håll man inte helt för­står. Det finns en risk att per­so­nen då omed­ve­tet fattar beslut som är dåliga t för sig själv och sina nära och kära, säger Su­van­to.

👍 Insikt: 10 skäl till varför du ska skriva tes­ta­men­te

Lag­lott in­ne­bär endast ett mi­ni­mi­be­lopp för bröstar­ving­ar

Enligt ärv­da­bal­ken har bröstar­ving­ar alltid rätt till sin lag­lottt. Det här gäller även om du inte alls nämner bröstar­ving­ar i tes­ta­men­tet.  Bröstar­ving­ar är dina barn och barn­barn. Lag­lott är hälf­ten vad barnet eller barn­bar­net hade ärvt om du inte skri­vit ett tes­ta­men­te.

Det är dock van­li­gt att man också vill lämna egen­dom till sina ar­ving­ar. Det är möj­li­gt att för­de­la egen­do­men pro­cen­tu­ellt mellan ar­ving­ar­na eller så kan du välja att vissa sär­skilt nämnda fö­re­mål ska ärvas så som en tavla, stuga eller lä­gen­het.

–  Dess­utom är det möj­li­gt att för­bätt­ra den ef­ter­le­van­de part­ners si­tu­a­tion genom att skriva ett tes­ta­men­te. En ef­ter­le­van­de make ärver inte alltid och en sambo ärver aldrig, för­kla­rar Su­van­to.

Det är aldrig möj­li­gt att göra barn arv­lö­sa, men det är möj­li­gt att på­ver­ka vem som ärver dig och hur mycket genom att skriva ett tes­ta­men­te. Den som skri­ver tes­ta­men­tet och som det berör kallas för tes­ta­tor.

Läs mer om hur räknar man ut lag­lot­ten?

Se till att det ti­di­ga­re tes­ta­men­tet inte längre är gil­ti­gt

Ett tes­ta­men­te måste ändras och mo­di­fi­e­ras i takt med att ditt liv ändras. Det är därför na­tur­li­gt att du vill ändra på do­ku­men­tet i takt med att din livs­si­tu­a­tion för­änd­ras.

Att re­di­ge­ra ett tes­ta­men­te in­ne­bär att du gör ett nytt tes­ta­men­te. Sedan skri­ver du ett nytt do­ku­ment som visar vem som du vill att ärver dig.

– Pro­ble­met upp­står om två tes­ta­men­ten hittas efter din död. Om det i ett senare tes­ta­men­te inte nämns att hand­ling­en er­sät­ter ett ti­di­ga­re tes­ta­men­te kan det vara svårt, om inte omöj­li­gt, för ar­ving­ar­na att bevisa att det nyaste tes­ta­men­tet verk­li­gen är det som du vill, säger Su­van­to.

I det tes­ta­men­te som upp­rät­ta­ts i Aatos tjänst står det alltid att de ti­di­ga­re eller ti­di­ga­re tes­ta­men­ten inte längre är gil­ti­ga. På så sätt kan du vara säker på att ditt tes­ta­men­te är av hög kva­li­tet och ju­ri­diskt gil­ti­gt.

Hos Aatos skapas tes­ta­men­tet i regel på 10 mi­nu­ter, blir ju­ri­diskt kor­rekt och an­pas­sas för just din si­tu­a­tion. Aatos kostar 699 kronor och du kan gratis prova på tjäns­ten!

Tes­ta­men­tet måste skri­vas under för hand och den ver­sio­nen måste sedan upp­vi­sas vid din bort­gång. Du kan prova tjäns­ten gratis från länken nedan!

För­va­ra tes­ta­men­tet på en säker plats

Tes­ta­men­tet måste för­va­ras på en säker plats så att det hittas av dina ar­ving­ar efter din död.

Tes­ta­men­tet är endast gil­ti­gt om ori­gi­nal tes­ta­men­tet, det paper du skri­vit under, kan visas upp efter din bort­gång. En kopia är inte till­räck­li­gt. Om det rik­ti­ga tes­ta­men­tet inte hittas för­de­las din egen­dom enligt lagen och inte enligt tes­ta­men­tet.

Du kan för­va­ra do­ku­men­tet hemma där du för­va­rar andra vik­ti­ga papper,, i ett bank­fack eller hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund. Aatos sam­ar­be­tar med Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund och när du skapar tes­ta­men­tet hos Aatos kan du enkelt välja att ditt tes­ta­men­tet ska för­va­ras där. För­va­ra det ur­sprung­li­ga tes­ta­men­tet på en plats där du alltid kan komma åt det.

Ibland kan väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner er­bju­da möj­lig­he­ten att de be­hål­ler det ur­sprung­li­ga tes­ta­men­tet. Då kan det vara svårt att ändra tes­ta­men­tet, ef­ter­som det kan vara be­svär­li­gt att komma åt ori­gi­nal­hand­ling­en.

– När du gör ett tes­ta­men­te i Aatos-tjänst sparar vi tes­ta­men­tet du upp­rät­tat på ditt eget Aatos-konto. Kom dock ihåg att skriva ut tes­ta­men­tet och un­der­teck­na det till­sam­mans med två obe­ro­en­de vitt­nen, säger Su­van­to.

Två vitt­nen skri­ver under tes­ta­men­tet

Ibland er­bju­der väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner även be­vitt­ning av tes­ta­men­tet, trots att de själva är mot­ta­ga­re av tes­ta­men­tet. En person som får egen­dom genom tes­ta­men­tet kan inte be­vitt­na det ef­ter­som denne är obe­ro­en­de.

Vitt­nen till tes­ta­men­tet har strik­ta kri­te­ri­er för att und­vi­ka en in­tres­se­kon­flikt. De får inte vara släkt med tes­ta­men­tets ska­pa­re eller tes­ta­men­tets för­månsta­ga­re. Sambo och makar kan inte heller be­vitt­na tes­ta­men­tet.

– Tum­re­geln är att nära an­hö­ri­ga inte får be­vitt­na ett tes­ta­men­te, säger Su­van­to.

Två vitt­nen behövs och de måste skriva under tes­ta­men­tet sam­ti­di­gt. De be­hö­ver dock inte se tes­ta­men­tets in­ne­håll utan för­säk­rar endast att den som skri­vit tes­ta­men­tet vet vad ett tes­ta­men­te in­ne­bär och att ingen fel­ak­ti­gt för­sökt få egen­dom.

Läs mer om hur tes­ta­men­ten be­vitt­nas.

Ett ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te skyd­dar dina rät­tig­he­ter

Ett kor­rekt upp­rät­tat tes­ta­men­te som fullt ut tar hänsyn till dina öns­ke­mål skyd­dar dina rät­tig­he­ter och din sista vilja. Dess­utom ser du till att livet för dina nära och kära är tryg­gat efter din bort­gång. Det är också lät­ta­re att för­be­re­da tes­ta­men­tet när dina do­ku­ment är i per­fekt skick.

– Om tes­ta­men­tet upp­rät­ta­ts efter på­tryck­ning­ar från någon annan person eller med hjälp av en re­kom­men­da­tion kan tes­ta­men­tet vara ogil­ti­gt. Det är dock svårt att bevisa det i ef­ter­hand, säger Su­van­to.

Det går att kland­ra ett tes­ta­men­te efter upp­rät­ta­rens död, men det tar tid och är ofta dyrt. Få män­ni­skor har re­sur­ser att ifrå­ga­sät­ta ett tes­ta­men­te, även om det finns skäl att kri­ti­se­ra.

Läs mer: Att skriva olika tes­ta­men­te

Hos Aatos kan du tes­ta­men­te­ra till en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion

Aatos tjänst har skapat av ju­ris­ter och ex­per­ter och gör det enkelt för dig att skapa ett tes­ta­men­te efter just din si­tu­a­tion och dina öns­ke­mål.

Du kan också på ett an­svars­fullt sätt donera delar av eller alla dina till­gång­ar till den or­ga­ni­sa­tion du väljer. I Aatos tjänst kan du välja en or­ga­ni­sa­tion som är viktig för dig och lämna önskad del av arvet – an­ting­en i pro­cent eller en viss summa.

Vår tjänst kart­läg­ger dina in­di­vi­du­el­la öns­ke­mål och våra ju­ri­dis­ka ex­per­ter hjäl­per dig alltid gratis via chatt eller mejl om du har några frågor om tes­ta­men­te.

Van­li­ga frågor om tes­ta­men­ten

Nedan kan du se de van­li­gas­te frå­gor­na och svaren re­la­te­ra­de till ett tes­ta­men­te.

Hur ska ett tes­ta­men­te upp­rät­tas?

Ett tes­ta­men­te är din sista vilja. Fun­de­ra på vad som är vik­ti­gt för dig. Vem vill du lämna ditt hus till? Vem ska få vilka till­gång­ar? Vill du att din som­mar­hu­set ska stanna inom fa­mil­jen? Du kan välja dessa saker i Aatos-tjänst.

Vad behövs för ett tes­ta­men­te?

Ett tes­ta­men­te följer vissa form­krav. Dess­utom be­hö­ver du två vitt­nen som skri­ver under ditt tes­ta­men­te.

Kan jag göra ett tes­ta­men­te själv?

Ja, du kan göra ett tes­ta­men­te själv. Vi re­kom­men­de­rar Aatos tjänst som hjäl­per dig att skapa ett ju­ri­diskt gil­ti­gt do­ku­ment som upp­fyl­ler dina öns­ke­mål.

Vart ska tes­ta­men­tet postas?

Tes­ta­men­tet måste för­va­ras i ett bra kas­sa­skåp, där de an­hö­ri­ga kan hitta tes­ta­men­tet efter döden. Tes­ta­men­tet ska inte re­gi­stre­ras eller postas nå­gon­stans.

Vad händer om jag inte skri­ver tes­ta­men­te?

Om du inte skri­ver tes­ta­men­te gäller arvs­ord­ning­en enligt lagen. Din när­mas­te familj ärver först. Om du där­e­mot inte har någon legal ar­vinge ärver All­män­na arvs­fon­den.

Smidigare juridik, online och enkelt!