Skriv tes­ta­men­te för en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion

Blommen på handen
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-08-05 ● 5 minuter
Många vill lämna en del av sina tillgångar till en välgörenhetsorganisation. Vissa välgörenhetsorganisationer erbjuder en färdig mall för att upprätta ett testamente. Men en mall uppfyller inte alltid skaparens önskemål.

Väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner er­bju­der ibland en mall för tes­ta­men­tet. Det är enkelt att skapa tes­ta­men­tet, men det kan leda till att du i miss­tag tes­ta­men­te­rar hela din egen­dom till or­ga­ni­sa­tio­nen.

Ett tes­ta­men­te av hög kva­li­tet kan för­bätt­ra en ef­ter­le­van­de makes si­tu­a­tion och hjäl­per dig att för­de­la dina till­gång­ar så som du vill. Att tes­ta­men­te­ra till en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion måste ske an­svars­fullt.

Vi in­ter­vju­a­de Aatos le­dan­de jurist Sophie Su­van­to som ger oss tips på hur man gör ett tes­ta­men­tet som är ju­ri­diskt kor­rekt och av hög kva­li­tet.

Den som får egen­dom genom tes­ta­men­tet ska inte hjälpa till att skapa det

Van­ligt­vis är tes­ta­ment­s­ta­ga­ren, den som får egen­dom genom tes­ta­men­tet, inte med när tes­ta­men­tet skapas. Det beror på att tes­ta­men­tets för­månsta­ga­re har en in­tres­se­kon­flikt och kan för­sö­ka på­ver­ka in­ne­hål­let i do­ku­men­tet om han eller hon ärver egen­dom genom det.

– Det är alltid lämp­ligt och bra att skapa ett tes­ta­men­te med en opar­tisk person eller fö­re­tag. På så sätt upp­står inte en in­tres­se­kon­flikt och do­ku­men­tet är säkert skapat enligt för­fat­ta­rens öns­ke­mål, säger Su­van­to.

Det kan vara svårt för en vanlig person att veta om en färdig modell är ju­ri­diskt kor­rekt. Dess­utom kan det vara svårt att förstå och tolka lagar och fö­re­skrif­ter utan kän­ne­dom om lagen.

– Det är aldrig en bra idé att skapa ett do­ku­ment vars in­ne­håll man inte helt för­står. Det finns en risk att per­so­nen då omed­ve­tet fattar beslut som är dåliga t för sig själv och sina nära och kära, säger Su­van­to.

Lag­lott in­ne­bär endast ett mi­ni­mi­be­lopp för bröstar­ving­ar

Enligt lagen har bröstar­ving­ar alltid rätt till sin lag­lottt. Det här gäller även om du inte alls nämner bröstar­ving­ar i tes­ta­men­tet.  Bröstar­ving­ar är dina barn och barn­barn. Lag­lott är hälf­ten vad barnet eller barn­bar­net hade ärvt om du inte skri­vit ett tes­ta­men­te.

Det är dock van­ligt att man också vill lämna egen­dom till sina ar­ving­ar. Det är möj­ligt att för­de­la egen­do­men pro­cen­tu­ellt mellan ar­ving­ar­na eller så kan du välja att vissa sär­skilt nämnda fö­re­mål ska ärvas så som en tavla, stuga eller lä­gen­het.

–  Dess­utom är det möj­ligt att för­bätt­ra den ef­ter­le­van­de part­ners si­tu­a­tion genom att skriva ett tes­ta­men­te. En ef­ter­le­van­de make ärver inte alltid och en sambo ärver aldrig, för­kla­rar Su­van­to.

Det är aldrig möj­ligt att göra barn arv­lö­sa, men det är möj­ligt att på­ver­ka vem som ärver dig och hur mycket genom att skriva ett tes­ta­men­te.

Läs mer om vem som ärver dig?

Se till att det ti­di­ga­re tes­ta­men­tet inte längre är gil­tigt

Ett tes­ta­men­te måste ändras och mo­di­fie­ras i takt med att ditt liv ändras. Det är därför na­tur­ligt att du vill ändra på do­ku­men­tet i takt med att din livs­si­tu­a­tion för­änd­ras.

Att re­di­ge­ra ett tes­ta­men­te in­ne­bär att du gör ett nytt tes­ta­men­te. Sedan skri­ver du ett nytt do­ku­ment som visar vem som du vill att ärver dig.

– Pro­ble­met upp­står om två tes­ta­men­ten hittas efter din död. Om det i ett senare tes­ta­men­te inte nämns att hand­ling­en er­sät­ter ett ti­di­ga­re tes­ta­men­te kan det vara svårt, om inte omöj­ligt, för ar­ving­ar­na att bevisa att det nyaste tes­ta­men­tet verk­li­gen är det som du vill, säger Su­van­to.

I det tes­ta­men­te som upp­rät­tats i Aatos tjänst står det alltid att de ti­di­ga­re eller ti­di­ga­re tes­ta­men­ten inte längre är gil­ti­ga. På så sätt kan du vara säker på att ditt tes­ta­men­te är av hög kva­li­tet och ju­ri­diskt gil­tigt.

Ett kor­rekt tes­ta­men­te kan göras för ett fast pris på 899 kr i Aatos on­li­ne­tjänst. Priset är en bråk­del av vad det kostar hos en tra­di­tio­nell ad­vo­kat­by­rå. Du kan prova tjäns­ten gratis från länken nedan. Efter att du be­ta­lat för tes­ta­men­tet postar vi det au­to­ma­tiskt till dig. Tes­ta­men­tet måste skri­vas under för hand och den ver­sio­nen måste sedan upp­vi­sas vid din bort­gång.

För­va­ra tes­ta­men­tet på en säker plats

Tes­ta­men­tet måste för­va­ras på en säker plats så att det hittas av dina ar­ving­ar efter din död.

Tes­ta­men­tet är endast gil­tigt om ori­gi­nal tes­ta­men­tet, det paper du skri­vit under, kan visas upp efter din bort­gång. En kopia är inte till­räck­ligt. Om det rik­ti­ga tes­ta­men­tet inte hittas för­de­las din egen­dom enligt lagen och inte enligt tes­ta­men­tet. 

Du kan för­va­ra do­ku­men­tet hemma där du för­va­rar andra vik­ti­ga papper,, i ett bank­fack eller hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund. Aatos sam­ar­be­tar med Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund och när du skapar tes­ta­men­tet hos Aatos kan du enkelt välja att ditt tes­ta­men­tet ska för­va­ras där. För­va­ra det ur­sprung­li­ga tes­ta­men­tet på en plats där du alltid kan komma åt det.

Ibland kan väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner er­bju­da möj­lig­he­ten att de be­hål­ler det ur­sprung­li­ga tes­ta­men­tet. Då kan det vara svårt att ändra tes­ta­men­tet, ef­tersom det kan vara be­svär­ligt att komma åt ori­gi­nal­hand­ling­en.

– När du gör ett tes­ta­men­te i Aatos-tjänst sparar vi tes­ta­men­tet du upp­rät­tat på ditt eget Aatos-konto. Kom dock ihåg att skriva ut tes­ta­men­tet och un­der­teck­na det till­sam­mans med två obe­ro­en­de vitt­nen, säger Su­van­to.

Två vitt­nen skri­ver under tes­ta­men­tet

Ibland er­bju­der väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­ner även be­vitt­ning av tes­ta­men­tet, trots att de själva är mot­ta­ga­re av tes­ta­men­tet. En person som får egen­dom genom tes­ta­men­tet kan inte be­vitt­na det ef­tersom denne är obe­ro­en­de.

Vitt­nen till tes­ta­men­tet har strik­ta kri­te­ri­er för att und­vi­ka en in­tres­se­kon­flikt. De får inte vara släkt med tes­ta­men­tets ska­pa­re eller tes­ta­men­tets för­månsta­ga­re. Sambo och makar kan inte heller be­vitt­na tes­ta­men­tet.

– Tum­re­geln är att nära an­hö­ri­ga inte får be­vitt­na ett tes­ta­men­te, säger Su­van­to.

Två vitt­nen behövs och de måste skriva under tes­ta­men­tet sam­ti­digt. De be­hö­ver dock inte se tes­ta­men­tets in­ne­håll utan för­säk­rar endast att den som skri­vit tes­ta­men­tet vet vad ett tes­ta­men­te in­ne­bär och att ingen fel­ak­tigt för­sökt få egen­dom.

Läs mer om hur tes­ta­men­ten be­vitt­nas.

Ett ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te skyd­dar dina rät­tig­he­ter

Ett kor­rekt upp­rät­tat tes­ta­men­te som fullt ut tar hänsyn till dina öns­ke­mål skyd­dar dina rät­tig­he­ter och din sista vilja. Dess­utom ser du till att livet för dina nära och kära är tryg­gat efter din bort­gång. Det är också lät­ta­re att för­be­re­da tes­ta­men­tet när dina do­ku­ment är i per­fekt skick.

– Om tes­ta­men­tet upp­rät­tats efter på­tryck­ning­ar från någon annan person eller med hjälp av en re­kom­men­da­tion kan tes­ta­men­tet vara ogil­tigt. Det är dock svårt att bevisa det i ef­ter­hand, säger Su­van­to.

Det går att kland­ra ett tes­ta­men­te efter upp­rät­ta­rens död, men det tar tid och är ofta dyrt. Få män­ni­skor har re­sur­ser att ifrå­ga­sät­ta ett tes­ta­men­te, även om det finns skäl att kri­ti­se­ra.

Hos Aatos kan du tes­ta­men­te­ra till en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion

Aatos tjänst har skapat av ju­ris­ter och ex­per­ter och gör det enkelt för dig att skapa ett tes­ta­men­te efter just din si­tu­a­tion och dina öns­ke­mål.

Du kan också på ett an­svars­fullt sätt donera delar av eller alla dina till­gång­ar till den or­ga­ni­sa­tion du väljer. I Aatos tjänst kan du välja en or­ga­ni­sa­tion som är viktig för dig och lämna önskad del av arvet – an­ting­en i pro­cent eller en viss summa.

Vår tjänst kart­läg­ger dina in­di­vi­du­el­la öns­ke­mål och våra ju­ri­dis­ka ex­per­ter hjäl­per dig alltid gratis via chatt eller mejl om du har några frågor om tes­ta­men­te.

Van­li­ga frågor om tes­ta­men­ten

Nedan kan du se de van­li­gas­te frå­gor­na och svaren re­la­te­ra­de till ett tes­ta­men­te.

Hur ska ett tes­ta­men­te upp­rät­tas?

Ett tes­ta­men­te är din sista vilja. Fun­de­ra på vad som är vik­tigt för dig. Vem vill du lämna ditt hus till? Vem ska få vilka till­gång­ar? Vill du att din som­mar­hu­set ska stanna inom fa­mil­jen? Du kan välja dessa saker i Aatos-tjänst.

Vad behövs för ett tes­ta­men­te?

Ett tes­ta­men­te följer vissa form­krav. Dess­utom be­hö­ver du två vitt­nen som skri­ver under ditt tes­ta­men­te.

Kan jag göra ett tes­ta­men­te själv?

Ja, du kan göra ett tes­ta­men­te själv. Vi re­kom­men­de­rar Aatos tjänst som hjäl­per dig att skapa ett ju­ri­diskt gil­tigt do­ku­ment som upp­fyl­ler dina öns­ke­mål.

Vart ska tes­ta­men­tet postas?

Tes­ta­men­tet måste för­va­ras i ett bra kas­sa­skåp, där de an­hö­ri­ga kan hitta tes­ta­men­tet efter döden. Tes­ta­men­tet ska inte re­gi­stre­ras eller postas nå­gon­stans. Du kan dock välja att för­va­ra tes­ta­men­tet hos Sve­ri­ges Be­grav­nings­by­rå­ers För­bund.