Allt fler skri­ver tes­ta­men­ten

Person som jobbar på en dator med en kaffekopp bredvid.
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 2 minuter 45 sekunder
Dela artikeln
De flesta vet vad ett tes­ta­men­te är, men har du tänk på vad du kan skriva i ditt eget tes­ta­ment? Har det ens någon be­ty­del­se vad som händer med din egen­dom när du gått bort? Det finns några si­tu­a­tio­ner där du verk­li­gen be­hö­ver ett tes­ta­men­te.

Oav­sett om du vill skriva ett tes­ta­men­te eller inte är det bra att veta arvs­ord­ning och vem som ärver dig samt vad du kan göra med ett tes­ta­men­te.

Åt­minsto­ne är det kul att veta varför andra väljer att skriva skriva tes­ta­men­ten.

De 5 van­li­gas­te sa­ker­na i tes­ta­men­ten

Vår ju­ris­ter ska be­rät­ta de fem van­li­gas­te sa­ker­na i tes­ta­men­ten.

1. För­bätt­ra den ef­ter­le­van­de part­ner­ns eko­no­mis­ka si­tu­a­tion

De flesta önskar att den ef­ter­le­van­de sambon eller maken ska få bo kvar i det ge­men­sam­ma hemmet och att deras eko­no­mis­ka si­tu­a­tion ska vara så bra som möj­li­gt. Du uppnår detta genom att skriva ett tes­ta­men­te.

Sambor ärver aldrig och om makar endast har sär­kull­barn ärver makar inte. Sär­kull­barn har rätt till sitt arv direkt och den ef­ter­le­van­de maken ärver ingen­ting.

I värsta fall måste den ef­ter­le­van­de maken sälja huset för att barnen ska få sitt arv. Även om barn aldrig kan göras helt arv­lö­sa är det möj­li­gt att i ett tes­ta­men­te se till att den ef­ter­le­van­de får så mycket som möj­li­gt och be att barnen ska vänta med att ta ut sitt arv.

Läs mer om Tes­ta­men­te för sambor

2. Sä­ker­ställ att bar­nens makar inte får hälf­ten av arvet vid en skils­mäs­sa

Många vill sä­ker­stäl­la att egen­do­men hålls inom fa­mil­jen och att arv­ta­ga­rens make inte får hälf­ten av egen­do­men vid en skils­mäs­sa.

I ett tes­ta­men­te kan du skriva att dina barns make inte har rätt till egen­do­men vid en skils­mäs­sa, dels be­ty­der det att egen­do­men hålls inom din familj men också att ditt barn får mera egen­dom vid en skils­mäs­sa.

Du kan ta hand om dina barn också långt efter att du gått bort.

3. Tes­ta­men­te­ra till en or­ga­ni­sa­tion

Många väljer att tes­ta­men­te­ra till en or­ga­ni­sa­tion eller för­e­ning. De flesta or­ga­ni­sa­tio­ner och för­e­ning­ar lever på do­na­tio­ner och genom att tes­ta­men­te­ra till en or­ga­ni­sa­tion kan du på­ver­ka värl­den långt efter att du lämnat den.

Om du har egen­dom som du vet att dina ar­ving­ar inte kommer att ha nytta av, eller om dina ar­ving­ar har en bra eko­no­misk si­tu­a­tion kan du tes­ta­men­te­ra hela eller en del av din egen­dom till en or­ga­ni­sa­tion eller för­e­ning.

👉 Om du inte har barn eller andra ar­ving­ar går arvet efter dig till All­män­na arvs­fon­den. En del väljer också att tes­ta­men­te­ra en del av ditt arv hit.

4. Vem får vård­na­den om barn om båda för­äld­rar­na går bort

För­äld­rar som har min­derå­ri­ga barn skri­ver ofta i tes­ta­men­tet vem de önskar att ska få vård­na­den om barnen ifall båda för­äld­rar­na av­li­der.

Det blir inte alltid så som du önskar, men det är en trygg­het att veta att du gjort allt för barnen ifall det värsta skulle hända.

👉 Tes­ta­men­te är också extra vik­ti­gt om det är ak­tu­ellt med arv till min­derå­ri­ga.

5. Tes­ta­men­te­ra hus­djur till rätt person

Vad händer med Molly, Stampe och Sigge när du gått bort?

Många väljer att tes­ta­men­te­ra hus­djur till en person som de vet att kommer ta hand om djuret och som hus­dju­ret tycker om. Dess­utom kan du lägga till en summa pengar som täcker mat-, för­säk­rings- och sjuk­hus­kost­na­der.

Du kan också lägga till en liten twist och skriva tes­ta­men­te som ar­vinge ska komma ihåg. Titta på flera ek­sempel om roligt tes­ta­men­te.

Läs mer om tes­ta­men­te och en­skild egen­dom samt hur vet man om tes­ta­men­te finns?

Skapar kor­rekt tes­ta­men­te på 10 mi­nu­ter

Att skriva ett tes­ta­men­te be­hö­ver varken vara svårt eller krång­li­gt. Hos Aatos kan du skapa ett ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te, an­pas­sat efter dig och din si­tu­a­tion. Du kan också skriva ett in­bör­des tes­ta­men­te hos Aatos.

Tes­ta­men­tet upp­rät­tas online och du kan direkt ladda ner det när det är klart. Det är enkelt, smi­di­gt och pris­värt. I priset ingår även ju­ri­disk råd­giv­ning och du kan prova tjäns­ten gratis.

Över 50 000 kunder an­vän­der vårt ser­vice. Läs se­nas­te om­dö­men och skapa tes­ta­men­te idag.

💡 Insikt! För att testa­mentet ska vara gil­ti­gt måste flera krav vara upp­fyll­da; annars kan testa­mentet ogil­tig­för­kla­ras.

Hos Aatos får du ett ju­ri­disk kor­rekt tes­ta­men­te skapad av våra ju­ris­ter. Klicka på ´Skapa tes­ta­men­te´.

Smidigare juridik, online och enkelt!