Dina ar­ving­ar: Vem ärver dig?

hus-gavobrev.jpg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 5 minuter
Dela artikeln
Vem ärver dig och vad har det för be­ty­del­se? Alla kommer vi nå­gon­gång att gå bort och då kommer våra ar­ving­ar att få det som varit vår egen­dom.

Tyvärr är det en över­rask­ning för många vem som egent­li­gen ärver. Många vet inte att sambor aldrig ärver och att inte ens makar alltid ärver varand­ra.

Här kan du läsa om ar­ving­ar, vem som ärver när och vad du kan göra för att det ska bli så som du vill.

Vem har rätt till arv?

Vem som ärver dig och i vilken ord­ning beror på vem som lever när du går bort. Nedan kan du se de tre olika arvs­klas­ser­na som styr arvs­ord­ning och sedan läsa mera om varje klass.

Till en stor del kan du själv på­ver­ka vem som ärver dig genom att skriva ett tes­ta­men­te. Om du inte har barn kan du till 100 % välja vem som ärver din egen­dom.

Barn har rätt till lag­lott och de kan inte bli arvs­lö­sa. Barn har alltid rätt till 50 % av din egen­dom. Om du har barn kan du tes­ta­men­te­ra bort 50 % och resten delar barnen lika på.

💡 Om ni är gifta och har ge­men­sam­ma barn blir barnen ef­terar­ving­ar. Det in­ne­bär att de får vänta på ef­terarv.

Ar­ving­ar och tre olika arvs­klas­ser

Det finns tre olika arvs­klas­ser enligt ärv­da­bal­ken. Arvet kan inte delas mellan klas­ser­na.

Om det finns en ar­vinge som hör till den första grup­pen och flera i den andra grup­pen faller hela arvet till den ar­vinge som finns i den första grup­pen.

Om det endast finns ar­ving­ar i den andra och tredje grup­pen delar de i den andra grup­pen på arvet och per­so­ner i tredje grup­pen ärver inte.

Tre olika grup­per­na är

  1. Bröstar­ving­ar: barn och barn­barn
  2. För­äld­rar och deras barn
  3. Mor- och far­för­äld­rar och deras barn

Även en ef­ter­le­van­de maken kan ärva den först av­lid­na maken, men ärver inte alltid. Därför be­hand­las si­tu­a­tio­ner där make ärver efter de tre olika klas­ser­na be­hand­la­ts nedan.

arvsklasserna.png

Här kan du se arvs­klas­ser­na. De med blått hör till första klas­sen, de med rosa till andra klas­sen och de med grått till tredje arvs­klas­sen. Ku­si­ner ärver inte.

1. Bröstar­ving­ar: barn och barn­barn

Den av­lid­nes barn ärver alltid. Om det finns flera barn delar det lika på arvet.

Om ett barn av­li­dit före sin för­äl­der ärver dennes barn (den av­lid­nes barn­barn) an­de­len istäl­let. Om ett av­li­det barn inte har egna barn delar de barn som lever jämt på arvet.

Ex­em­pel: Barn ärver

Per har tre barn Gösta, Harry och Siri. När Per av­li­der har Siri av­li­dit. Siri har två barn som lever Nadja och Jes­sica. Pers egen­dom är värd 300 000 kronor.

Gösta, Harry och Siri har rätt till 1/3 var, vilket är 100 000 kronor. Ef­ter­som Siri redan av­li­dit delar hennes barn lika på Siris andel. Nadja och Jes­sica får 50 000 kronor var.

Bröstar­ving­ar har alltid rätt till arv och kan aldrig göras arvs­lö­sa. Du kan dock tes­ta­men­te­ra bort hälf­ten.

Om Per i ex­emp­let ovan hade tes­ta­men­te­rar bort 50 % hade Harry och Siri fått 50 000 kronor var och Nadja och Jes­sica 25 000 kronor var.

Sär­kull­barn

Sär­kull­barn är barn från ett ti­di­ga­re eller annat för­hål­lan­de, det är inte ma­kar­nas ge­men­sam­ma barn.

Sär­kull­barn har rätt att få sitt arv direkt när deras för­äl­der dör. Ge­men­sam­ma barn måste vänta på att båda för­äld­rar­na gått bort medan sär­kull­barn får sitt arv direkt.

Det här gäller även i fa­mil­jer som har både ge­men­sam­ma och sär­kull­barn.

Om ma­kar­na endast har sär­kull­barn ärver den ef­ter­le­van­de maken inte, då går arvet direkt till sär­kull­bar­nen. Makar måste skriva ett tes­ta­men­te för att ef­ter­le­van­de ska ärva. Att skriva ett ge­men­samt tes­ta­men­te kallas för in­bör­des tes­ta­men­te.

2. För­äld­rar och deras barn

Om du inte har barn, barn­barn eller barn­barns­barn som lever när du dör ärver dina för­äld­rar dig. Dina för­äld­rar ärver hälf­ten var.

Om en av dina för­äld­rar av­li­dit före dig ärver den av­lid­ne för­äl­der­ns barn dennes del av arvet. Om båda för­äld­rar­na av­li­dit ärver dina för­äld­rars barn (dina syskon).

Om du endast har ett syskon som lever ärver sys­ko­net hela din egen­dom. Även halv­syskon ärver.

Om ett syskon till den av­lid­ne också av­li­dit ärver dennes barn, alltså dina sys­kon­barn.

Om det endast finns en för­äl­der som lever och den andra för­äl­dern inte har andra barn för­u­tom dig ärver den le­van­de för­äl­dern allt.

Ex­em­pel 1: Sambo ärver inte

När Max går bort han har en sambo, men inga barn. Max mamma lever inte längre men Max pappa och Max mammas tre barn lever.

Max sambo ärver inte. Max pappa får halva arvet. Max mammas tre barn delar lika på den andra halvan.

Ex­em­pel 2: Syskon och henner barn ärver

Mia har inte barn och inte en make. När hon av­li­der har hon 600 000 kronor. Hennes båda för­äld­rar har gått bort. Hon har två syskon som lever och ett av­li­det syskon som har två barn.

Mias syskon får 1/3 var av arvet, alltså 200 000 kronor var. Det av­lid­ne sys­ko­nets två barn­barn får 1/6 var, alltså 100 000 kronor.

3. Mor- och far­för­äld­rar och deras barn

Om den av­lid­na inte har le­van­de barn, make, för­äld­rar eller syskon ärver dennes mor-och far­för­äld­rar.

Arvet delas lika på modern och fa­der­ns sida. Om alla fyra mor- och far­för­äld­rar lever ärver de alla 1/4. Om en av dem dött men denne har barn ärver dennes barn dennes andel.

Om det finns flera barn delar de lika på arvet.

Ex­em­pel: Far­för­äld­rars ärver

När Freja av­li­der lever inte hennes barn och hon har inga barn­barn. Även Frejas för­äld­rar och hennes för­äld­rars övriga barn har av­li­dit.

Endast Frejas mormor, farmor och farfar. Hennes morfar har dock två barn som lever. Mormor, farmor och farfar får 1/4 var av arvet och Frejas mor­fars två le­van­de barn delar lika Frejas morfar andel av arvet. De får 1/8 var.

Ku­si­ner ärver endast om du i ett tes­ta­men­te skri­ver att de ska ärva. Det be­ty­der att om dina mor och far­för­äld­rars alla barn av­li­dit före dig ärver aldrig deras barn.

När ärver den ef­ter­le­van­de maken?

Den ef­ter­le­van­de maken ärver före ge­men­sam­ma barn. Om ma­kar­na har ge­men­sam­ma barn ärver den ef­ter­le­van­de maken de ge­men­sam­ma bar­nens arv. När båda ma­kar­na gått bort ärver barnen.

Om den av­lid­ne både har barn från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de (sär­kull­barn) och barn till­sam­mans med sin make, har sär­kull­bar­nen rätt till sitt arv direkt och den ef­ter­le­van­de maken ärver de ge­men­sam­ma bar­nens andel.

Om ma­kar­na endast har sär­kull­barn ärver den ef­ter­le­van­de maken inte om ma­kar­na inte gör ett tes­ta­men­te.

Ex­em­pel 1

Markus är gift med Linn och de har två ge­men­sam­ma barn och Markus har två barn från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de. När Markus av­li­der är hans egen­dom värd 800 000 kronor.

Barnen ska dela lika på arvet och Markus fyra barn har rätt till 1/4 var. Sär­kull­bar­nen ärver direkt sin andel, alltså 200 000 kronor var. Linn ärver de ge­men­sam­ma bar­nens andel. Linn ärver 400 000 kronor.

När även Linn gått bort ärver de ge­men­sam­ma barnen både Markus och Linn.

Ex­em­pel 2

Kaj och Albert har inga ge­men­sam­ma barn men Kaj har två sär­kull­barn. Kaj av­li­der före Albert. Albert ärver inte utan arvet går direkt till sär­kull­bar­nen.

Om ma­kar­na inte har barn ärver den ef­ter­le­van­de maken. När den ef­ter­le­van­de maken går bort går arvet till den först av­lid­nes för­äld­rar och syskon och sys­kon­barn.

Om de inte lever ärver den ef­ter­le­van­de makens ar­ving­ar bådas egen­dom. Om den först av­lid­na makens för­äld­rar och för­äld­rar­nas barn och barn­barn av­li­dit ärver den ef­ter­le­van­de makens ar­ving­ar all egen­dom.

En ef­ter­le­van­de sambo ärver aldrig. Sambor måste skriva tes­ta­men­te.

💡 Har du tänkte in­bör­des tes­ta­men­te med din make?

Vem ärver om det inte finns arv­ta­ga­re?

Om det inte finns en arv­ta­ga­re enligt lag eller tes­ta­men­te ärver den All­män­na arvs­fon­den.

Vem ärver inte?

Sambor ärver inte. Inte heller om de varit till­sam­mans många år eller om de har ge­men­sam­ma barn ärver sambor varand­ra. Om sambor inte har ett tes­ta­men­te ärver barn, för­äld­rar och syskon eller mor-och far­för­äld­rar.

  • Den ef­ter­le­van­de maken ärver inte om ma­kar­na inte har ge­men­sam­ma barn. Om ma­kar­na endast har barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­den (sk. sär­kull­barn) ärver sär­kull­bar­nen direkt och ef­ter­le­van­de maken ärver ingen­ting.
  • Bonus­barn, styv­barn och fos­ter­barn ärver inte. Endast dina egna barn ärver dig. Om du vill att din makes eller sambos barn ska ärva dig måste du skriva ett tes­ta­men­te.
  • Ku­si­ner ärver inte. Även om moster, faster, mor­bror och far­bror kan ärva den av­lid­ne kan deras barn inte ärva. Om det endast finns en le­van­de kusin ärver den all­män­na arvs­fon­den istäl­let.
testamente enkelt online Aatos.png

Bestäm vem som kan ärva dig

I ett tes­ta­men­te kan du be­stäm­ma vem som ärver dig och vad de ärver. Du kan för­säk­ra dig om att den ef­ter­le­van­de maken eller sambon verk­li­gen får bo kvar i bo­sta­den efter din bort­gång.

I ett tes­ta­men­te är det även möj­li­gt att ange att egen­do­men är arv­ta­ga­rens en­skil­da egen­dom. Då delar arv­ta­ga­ren och dennes make inte på egen­do­men vid en skils­mäs­sa.

Du kan alltså sä­ker­stäl­la att egen­do­men be­va­ras inom fa­mil­jen, även om ma­kar­na själv inte skri­vit ett äk­ten­skaps­för­ord.

Du kan också tes­ta­men­te­ra egen­dom direkt till dina barn­barn så att de inte be­hö­ver vänta många år före de ärver. Dess­utom kan du lägga till en fi­nur­lig häls­ning till de du bryr dig om.

Skapa tes­ta­men­te på 10 mi­nu­ter

Hos Aatos är det möj­li­gt att skapa tes­ta­men­te full­stän­di­gt online på 10 mi­nu­ter. Tjäns­ten är gjord av ju­ris­ter, så tes­ta­men­tet är ju­ri­diskt kor­rekt och du får gratis hjälp om du be­hö­ver.

Dess­utom börjar tjäns­ten med att visa vem som får egen­dom direkt när du gått bort.

Du kan direkt ladda ner tes­ta­men­tet, och sedan får du tyd­li­ga in­struk­tio­ner för vem som kan vara vittne och hur tes­ta­men­tet ska för­va­ras. Enkelt, snabbt och smi­di­gt.

Tes­ta­men­tet skapas genom att du svara på enkla frågor som kart­läg­ger din si­tu­a­tion och dina öns­ke­mål och sedan skapas ett tes­ta­men­te som är an­pas­sat för just dig.

Du be­ta­lar först i sista steget och kan lugnt prova på tjäns­ten gratis.

Smidigare juridik, online och enkelt!