Att tänka på som tes­ta­tor

Ryggtavla på man som fikar
A photo of Andrea
Andrea
2023-03-29 ● 4 minuter
Dela artikeln
Den som skri­ver ett tes­ta­men­te kallas för tes­ta­tor. Det är alltså upp­hovs­per­so­nen och den som tes­ta­men­tet hand­lar om.

Ett tes­ta­men­te in­ne­hål­ler upp­gif­ter om hur det du äger ska för­de­las efter att du gått bort.

Att upp­rät­ta ett tes­ta­men­te är vik­ti­gt för att det ska bli som du tänkt. Det kan också göra stor skill­nad för dina an­hö­ri­ga. Du kan ex­em­pel­vis skydda ef­ter­le­van­de makes ställ­ning, på­ver­ka arvs­ord­ning samt ge­men­sam­ma barn och sär­kull­bar­ns arv.

För att tes­ta­men­tet ska gälla är det vik­ti­gt att går rätt till när tes­ta­torn skri­ver det.

Så upp­rät­tar du som tes­ta­tor ett tes­ta­men­te

Det du lämnar efter dig när du dör kallas för kvar­lå­ten­skap. Först och främst bör du över­väga vilken av den egen­do­men som ska ingå i ditt tes­ta­men­te. Det kan vara ditt hus och andra fas­tig­he­ter, pengar, aktier, prylar och annat du äger.

Du kan, men måste inte spe­ci­fi­ce­ra exakt hur allt ska för­de­las. Men ju mer grund­lig en tes­ta­tor är desto lät­ta­re blir det för de ef­ter­le­van­de.

Du kan upp­rät­ta tes­ta­men­te med hjälp av en gratis mall för tes­ta­men­te eller hos en jurist.

Många väljer numera att skriva tes­ta­men­te själv online då det är både enkla­re och bil­li­ga­re. Med en riktig ju­ri­disk tjänst får du en stor trygg­het i att det blir kor­rekt och att vik­ti­ga vill­kor kommer med.

Gör ditt tes­ta­men­te online med Aatos. Prova på gratis!

Check­lis­ta för tes­ta­men­te

Här är sex bra saker att tänka på och an­vän­da som en check­lis­ta för tes­ta­men­te.

1. Tänk över hur du vill att dina till­gång­ar ska för­de­las

Fun­de­ra över vilka per­so­ner som ska ärva efter dig och hur mycket var och en ska få. Du kan ex­em­pel­vis skriva en lista över dina till­gång­ar och hur du vill att de ska delas upp.

💡 Tänk på att sambo inte ärver au­to­ma­tiskt. Om du vill att sambo ska ärva måste du skriva tes­ta­men­te för sambo.

2. Skriva tes­ta­men­te som en­skild tes­ta­tor eller ge­men­samt

Det går att skriva olika typer av tes­ta­men­te och ett av de van­li­gas­te efter det en­skil­da tes­ta­men­tet är in­bör­des tes­ta­men­te. Det är ett slags ge­men­samt do­ku­ment i vilket man ofta skri­ver att man vill ärva varand­ra. Det är sär­skilt van­li­gt att upp­rät­ta in­bör­des tes­ta­men­te om du är gift eller sambo.

3. Se till att ditt tes­ta­men­te gäller

Ett tes­ta­men­te är ett of­fi­ci­ellt do­ku­ment och det finns en rad vik­ti­ga regler för tes­ta­men­te. Om tes­ta­men­tet inte upp­fyl­ler form­krav och andra regler kan det komma att inte gälla. Det är därför vik­ti­gt att det verk­li­gen blir rätt från början.

Det finns ingen kon­troll­funk­tion och du ska heller inte re­gi­stre­ra tes­ta­men­te. Det är istäl­let du som tes­ta­tor som har ansvar för att det är rik­ti­gt.

⚠️ Om en ar­vinge senare anser att tes­ta­men­tet inte kommit till på rätt sätt har hen möj­lig­het att kland­ra tes­ta­men­te. Det kan leda till att delar eller hela tes­ta­men­tet blir ogil­ti­gt.

4. Skriv tyd­li­gt och undvik miss­för­stånd

När du skri­ver ditt tes­ta­men­te är det vik­ti­gt att vara väl­di­gt tydlig och spe­ci­fik i dina öns­ke­mål. Språ­ket bör också vara lätt att förstå. Om miss­för­stånd upp­står kan det leda till osämja bland ar­ving­ar eller att det inte blir som du tänkt.

Som tes­ta­tor kan du också lägga till vill­kor i ditt tes­ta­men­te. Det kan vara att arvet ska vara mot­ta­ga­rens en­skil­da egen­dom, att arvet ska be­ta­las ut vid en viss ålder eller vill­kor om full ägan­de­rätt och fri för­fo­gan­de­rätt.

Du kan också be­stäm­ma över vem som ärver först och var arvet går när den per­so­nen av­li­der. Det kallas för ef­terarv.

5. Un­der­skrift och vitt­nen

Minst två per­so­ner måste vara fy­siskt när­va­ran­de för att un­der­teck­na och be­vitt­na tes­ta­men­tet när du som tes­ta­tor skri­ver under. Det är också vik­ti­gt att tes­ta­men­tet är da­te­rat.

6. För­va­ra tes­ta­men­tet på ett säkert ställe

Efter att du har skapat ditt tes­ta­men­te är det vik­ti­gt att för­va­ra tes­ta­men­tet på en bra plats. Det kan till ex­em­pel vara i ett kas­sa­skåp eller annan brand­fri låda eller ett bank­fack.

💡 Se till att de som ska ärva dig vet var tes­ta­men­tet finns och att de kan komma åt det.

Tes­ta­tor måste re­spek­te­ra bar­nens lag­lott

Med ett tes­ta­men­te kan du styra över mycket, men du är inte helt fri att för­de­la hela din egen­dom om du har barn. Som tes­ta­tor måste du till­go­dose dina barns rätt till lag­lott.

Lag­lott är en viss andel arv som enbart bröstar­ving­ar har rätt till. Bröstar­ving­ar är den av­lid­nes barn och barn­barn. Make eller sambo har aldrig rätt till lag­lott.

Om du inte skri­ver ett tes­ta­men­te styr arvs­rätt enligt ärv­da­bal­ken vem som ska ärva. Lag­lot­ten är alltid hälf­ten av arvslot­ten, vilket är hela arvet. Det in­ne­bär att du fritt kan dis­po­ne­ra hälf­ten av ditt arv.

Om du där­e­mot inte har några barn eller andra ar­ving­ar enligt lag går all din kvar­lå­ten­skap till All­män­na arvs­fon­den.

Läs mer: Hur räknar man ut lag­lot­ten?

Det går att göra änd­ring­ar i tes­ta­men­te

Det är vik­ti­gt att som tes­ta­tor re­gel­bun­det gå igenom och upp­da­te­ra tes­ta­men­tet över tid. Det kan in­klu­de­ra att lägga till eller ta bort ar­ving­ar, juste­ra för­del­ning­en eller ändra andra vill­kor som kommit att bli vik­ti­ga.

Det bästa sättet att göra en änd­ring är att riva det gamla och upp­rät­ta ett nytt tes­ta­men­te. På så vis und­vi­ker du att änd­ring­ar i ett be­fint­li­gt tes­ta­men­te eller kom­plet­te­ran­de do­ku­ment till tes­ta­men­tet blir mot­stri­di­ga eller att de inte skulle gälla.

Insikt: 10 skäl till varför du ska skriva tes­ta­men­te

Det är vik­ti­gt att det går rätt till

Som tes­ta­tor är det vik­ti­gt att du tar dig tid att tänka igen ovan steg för att se till att det du lämnar efter dig blir för­de­lat på ett bra sätt. Genom att nog­grant pla­ne­ra och för­be­re­da tes­ta­men­tet kan du vara säker på att dina nära och kära får det du vill att dom ska ha.

När du skri­ver ditt tes­ta­men­te med Aatos kan du i lugn och ro fun­de­ra över hur du vill ha det. Tjäns­ten fö­reslår ett tes­ta­men­te som passar just din si­tu­a­tion och de öns­ke­mål som du har! . Om du har på­bör­jat ett tes­ta­men­te kan du senare komma till­ba­ka och fort­sät­ta där du slu­ta­de.

💡 Du kan gratis prova på tjäns­ten och be­ta­lar först i slutet.

Smidigare juridik, online och enkelt!