Tes­ta­men­te och barns rätt till lag­lott

grandma.jpeg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 5 minuter
Dela artikeln
Du kan inte göra barn arv­lö­sa. I ett tes­ta­men­te kan du dock be­stäm­ma vem som ska ärva andra hälf­ten av din egen­dom.

När man läser om tes­ta­men­te kommer det ofta fram att det inte är möj­li­gt att tes­ta­men­te­ra bort all egen­dom ef­ter­som bröstar­ving­ar har rätt till sin lag­lott och att lag­lot­ten är hälf­ten av arvslot­ten.

Men vad be­ty­der de här ju­ri­dis­ka ter­mer­na? Vem är bröstar­vinge, vad är lag­lott och vad be­ty­der arvslott?

Vad är arvslott?

För att veta vad lag­lot­ten är måste man veta vad arvslot­ten är.

Arvslott är det som en ar­vinge ärver om det inte finns tes­ta­men­te. Om den av­lid­ne har barn ska barnen dela lika på arvet och de får var sin arvslott.

⚠️ Sä­ker­ställ alltid om tes­ta­men­te finns.

Ex­em­pel: Barn delar lika på Rogers egen­dom

Roger har två barn och 100 000 kronor. När Roger av­li­der ska hans barn dela lika på hans egen­dom. Var barn får 50 000 kronor. Det är deras arvslott.

👉 Barn med gifta för­äld­rar får dock vänta på sitt ef­terarv till att båda för­äld­rar­na har gått bort.

Vad är lag­lott?

Lag­lott är hälf­ten av arvslot­ten. Arvslot­ten är allt det en person skulle ha ärvt om den av­lid­ne inte hade skri­vit ett tes­ta­men­te. Endast bröstar­ving­ar har rätt till lag­lott.

Bröstar­ving­ar (barn och barn­barn) har alltid rätt till lag­lot­ten och lag­lot­ten kan inte tes­ta­men­te­ras bort. Det är därmed omöj­li­gt att göra ett barn arvlös ef­ter­som de alltid har rätt till åt­minsto­ne lag­lot­ten.

Ex­em­pel: Arvslott och lag­lott

Peter har två barn och 100 000 kronor. När Peter av­li­der får hans barn 50 000 kronor var. Lag­lot­ten är hälf­ten av arvslot­ten alltså 25 000 kronor.

Om Peter hade skri­vit ett tes­ta­men­te hade hans barn haft rätt till 25 000 kronor var. Arvslot­ten är 50 000 kronor och lag­lot­ten är 25 000 kronor.

I ett tes­ta­men­te kan du be­stäm­ma vem som ska ärva andra hälf­ten av din egen­dom. Dess­utom kan du be­stäm­ma att viss spe­ci­fik egen­dom ska ärvas av någon som inte är bröstar­vinge.

På så sätt kan du väl­di­gt långt på­ver­ka vem som ärver vad och hur mycket även om du inte kan göra barn arv­lö­sa.

⚠️ Notera! Makar har inte rätt till lag­lott

Prova skriv ditt tes­ta­men­te online med Aatos. Klicka ‘Börja’ och kom igång nu.

Vem har rätt till lag­lott?

Bröstar­ving­ar har rätt till lag­lott.

Bröstar­ving­ar är den av­lid­nes bi­o­lo­gis­ka och ad­op­te­ra­de barn, men bröstar­ving­ar kan även vara barn­barn och barn­barns­barn. Barn­barn ärver om dennes för­äl­der av­li­dit före mor- eller far­för­äld­rar.

Sär­kull­barn (bonus­barn) och fos­ter­barn är inte bröstar­ving­ar ef­ter­som de inte ärver enligt lag.

Bröstar­ving­ar är därmed ar­ving­ar i rakt ned­sti­gan­de led från den av­lid­ne. Bröstar­ving­ar ärver alltid lika mycket, så länge den av­lid­ne inte skri­vit annat i ett tes­ta­men­te.

Om ett barn av­li­dit före sin för­äl­der ärver det av­lid­na bar­nets barn sin för­äl­ders andel.

Ex­em­pel 1: Greta har inte ett tes­ta­men­te

När Greta dör har hon 400 000 kronor och två barn, Greta har inte ett tes­ta­men­te. Gretas barn ärver 200 000 kronor var.

Hade Greta upp­rät­tat ett tes­ta­men­te hade hennes barn fort­fa­ran­de haft rätt till sin lag­lott, vilket är hälf­ten av vad de nu får.

Ex­em­pel 2: Två le­van­de barn och tredje av­li­dit barn

Anna har två barn Liam och Noa. Annas tredje barn Jes­sica dog för några år sedan. Jes­sica har dock två le­van­de barn, även Noa har två barn.

När Anna av­li­der har hon 300 000 kronor. Om Jes­sica hade levt hade Jes­sica, Liam och Noa ärvt 100 000 kronor var.

Jes­si­cas två barn delar nu istäl­let lika på det som Jes­sica hade ärvt. Jes­si­cas två barn får därmed 50 000 kronor var. Noas två barn ärver inte.

Läs mer: hur räknar man ut lag­lot­ten?

Börja skriv ditt tes­ta­men­te nu. Frågor? Då svarar våra ju­ris­ter utan kost­nad.

kids.jpeg
Hur mycket är ett barns lag­lott?

Lag­lot­ten är hälf­ten av arvslot­ten, och arvslot­ten är det bröstar­ving­en hade ärvt om ett tes­ta­men­te inte hade fun­ni­ts.

Lag­lot­ten är ba­se­rad på värdet av egen­do­men vid tid­punk­ten då den av­lid­ne gick bort. Det är värdet av egen­do­men som delas mellan bröstar­ving­ar­na, inte varje en­skild sak den av­lid­ne ägt.

Här är tre ex­em­pel på vad som är bar­nens lag­lott.

Ex­em­pel 1: Stina har inte skri­vit ett tes­ta­men­te

Stina är sambo och de har två barn till­sam­mans. När Stina av­li­der har hon 100 000 kr.

Om Stina inte har skri­vit ett tes­ta­men­te ärver barnen hälf­ten var av hennes egen­dom, alltså 50 000 kronor var. Sambo ärver inte.

Ex­em­pel 2: Stina har skri­vit ett tes­ta­men­te

Om Stina hade skri­vit ett tes­ta­men­te och angett att hennes sambo ska ärva allt har Stinas barn ändå rätt till sin lag­lott om de så kräver.

Ef­ter­som lag­lot­ten är hälf­ten av arvslot­ten (det de hade ärvt utan tes­ta­men­tet) har Stinas barn rätt till 25 000 kronor var.

Ex­em­pel 3: Fem barn och ett bonus­barn

Ste­fa­nos har 5 barn från ett ti­di­ga­re äk­ten­skap och ett bonus­barn som hans nu­va­ran­de fru har från sitt ti­di­ga­re äk­ten­skap.

Ste­fa­nos vill att endast hans bonus­barn ska ärva honom. Hans barn har dock alltid rätt till lag­lot­ten vilket är 50 pro­cent av hela arvet, var barn har därmed rätt till 10 % av hela Ste­fa­nos egen­dom när han gått bort.

Ste­fano kan tes­ta­men­te­ra resten av egen­do­men till bonus­bar­net.

👍 Se ex­em­pel på tes­ta­men­ten.

Kan man ute­slu­ta ett barn från arv?

Nej, barn har alltid rätt till arv. Lag­lot­ten kan aldrig tes­ta­men­te­ras bort. Bröstar­ving­ar har rätt till sin lag­lott även om de inte kände eller haft kon­takt med sin för­äl­der.

Om en för­äl­der ändå i tes­ta­men­te har ute­slu­tet sina barn, måste barnen kräva sin rätt till lag­lott inom sex må­na­der. Om de inte gör det kommer arvet dock att för­de­las i en­lig­het med tes­ta­men­tet.

Även om ett barn har rätt till sin lag­lott har en för­äl­der och mor- och far­för­äl­der rätt att tes­ta­men­te­ra bort hälf­ten av sin egen­dom till vilken person eller or­ga­ni­sa­tion som helst.

Skola

Sär­kull­barn och arvslott

Ärv­da­bal­ken (1958:637), lagen som re­gle­rar hur arv för­de­las, anger att en make alltid ärver före ge­men­sam­ma barn men att sär­kull­barn har rätt att få sitt arv direkt.

Detta in­ne­bär att barn den av­lid­ne har med sin nu­va­ran­de make alltid måste vänta på att få sitt arv tills att den andra för­äl­dern gått bort.

Sär­kull­barn (barn från ti­di­ga­re äk­ten­skap) be­hö­ver dock inte vänta på att få sitt arv och har rätt att få sitt arv direkt när deras för­äl­der dör. Det be­ty­der att sär­kull­barn får sitt arv direkt medan ge­men­sam­ma barn får sitt arv när den ef­ter­le­van­de för­äl­der dör.

Bröstar­ving­ar kan alltså ärva vid olika tid­punk­ter.

💡 Insikt: det är vik­ti­gt att skriva ett in­bör­des tes­ta­men­te med din part­ner om ni har sär­kull­barn.

Kan en för­äl­der ge bort all egen­dom före sin död för att göra bröstar­ving­ar arv­lö­sa?

Nej, en för­äl­der kan inte ge bort all sin egen­dom i gåva för att på så sätt göra ett barn arv­löst och hindra att ar­ving­en får lag­lot­ten.

Barnen kan kräva att få sin lag­lott av gå­vo­ta­ga­ren. Den som fått gåvan kan alltså få ge till­ba­ka en del eller hela gåvan.

Detta blir ak­tu­ellt om

  • den av­lid­ne gett mer än hälf­ten av sin egen­dom i gåva ef­ter­som bröstar­ving­ar endast har rätt till hälf­ten av egen­do­men och
  • gåvan kan jäm­stäl­las med tes­ta­men­te

Detta kallas "för­stärkt lag­lotts­skydd". Notera dock att ex­em­pel­vis ge bort fö­re­tagse­gen­dom i af­färs­syfte är okej och inte anses vara kring­gå­en­de av lag­lott.

5 skäl att skriva tes­ta­men­te

  1. Även om bröstar­vinge alltid ärver kan det ändå vara bra att skriva ett tes­ta­men­te. Du kan till ex­em­pel ange att varje ar­vinge ska ärva en sär­skild egen­dom.
  2. Med tes­ta­men­te kan du be­stäm­ma att arvet ska vara en­skild egen­dom för den som ärver. Det be­ty­der att arvet inte ska delas lika vid en skils­mäs­sa. På så sätt kan du sä­ker­stäl­la att egen­do­men stan­nar inom din släkt och att din ar­vinges ex-make inte får egen­do­men.
  3. Se till att din sambo, fos­ter­barn eller sys­kon­barn ärver dig. Det gör de inte utan tes­ta­men­te. 
  4. Tes­ta­men­te skyd­dar arv till min­derå­ri­ga. Barnen kan annars ris­ke­ra att mista sitt arv. 
  5. Du kan även tes­ta­men­te­ra bort 50% till en or­ga­ni­sa­tion eller till en person som annars inte hade ärvt dig.

💡 I ett tes­ta­men­te kan du också skriva vem du önskar ska få vår­dan­den om barn ifall ni båda för­äld­rar går bort.

Tryggt att skriva ditt tes­ta­men­te online med Aatos

När du skri­ver ditt tes­ta­men­te med Aatos ber vi dig först att svara på några enkla frågor om var du be­fin­ner dig idag och om dina öns­ke­mål.

Ba­se­rat på dina svar får du ett an­pas­sat tes­ta­men­te. Lägg till, ändra eller ta bort vill­kor. Du kan alltid vara trygg med att det blir ju­ri­diskt kor­rekt och verk­li­gen gäller.

Klart på tio mi­nu­ter. Ladda ner och skriv ut tes­ta­men­tet direkt.

Aatos kostar 699, men du kan prova gratis på tjäns­ten! I priset ingår ju­ri­disk hjälp och hem­le­ve­rans, även om du kan se och ladda ner tes­ta­men­tet direkt efter köpet.
Smidigare juridik, online och enkelt!