Vad är­ver sam­bor utan ett tes­ta­men­te?

Man bärar kvinna
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 4 minuter
När och hur sambor ärver och vad som händer om en av er går bort? Vi ska berätta hur ni kan skydda er framtiden med testamente.

Enligt sam­bo­la­gen är sambor "två per­so­ner som sta­dig­va­ran­de bor till­sam­mans i ett par­för­hål­lan­de och har ge­men­samt hus­håll."

Van­ligt­vis ska ni ha bott till­sam­mans i sex må­na­der för att vara sambor, men det finns även si­tu­a­tio­ner där ett par an­setts vara sambon även efter bara några veckor.

Det vik­ti­gas­te är att paret är i ett för­hål­lan­de och i stort sett har ge­men­sam eko­no­mi. Vänner, syskon eller stu­di­e­kam­ra­ter är inte sambor.  

Har sambo arvs­rätt?

Nej, sambor ärver inte. Om ni är sambor och vill att den ef­ter­le­van­de sambon ska ärva måste ni skriva ett tes­ta­men­te.

Det har ingen be­ty­del­se hur länge ni har bott till­sam­mans, om ni har ge­men­sam­ma barn eller om ni lever som ett gift par.

Om ni inte har ett tes­ta­men­te ärver ni inte varand­ra och den van­li­ga arvs­ord­ning­en ef­ter­följs. Det be­ty­der att barn ärver direkt och om den av­lid­ne inte har barn ärver den av­lid­nes för­äld­rar eller syskon.

Ju­ri­diskt kor­rekt och klart på 10 min.

Hur ärver sambor?

Sambor ärver endast om det finns ett tes­ta­men­te. Den ef­ter­le­van­de sambo kan ärva allt om den av­lid­ne inte har barn eller barn­barn.

Om den av­lid­ne har barn eller barn­barn kan den ef­ter­lev­des sambon ärva hälf­ten, och andra hälf­ten är bar­nens lag­lott som de alltid har rätt till enligt lag.  

Vem ärver i ett sam­bo­för­hål­lan­de med barn?

Barn har alltid rätt till arv. Ni kan inte göra barn arvs­lö­sa genom att skriva ett tes­ta­men­te.

Om ni har ge­men­sam­ma barn och/eller barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­den (sär­kull­barn) har barnen alltid rätt till lag­lott. Lag­lot­ten är hälf­ten av det barnen skulle ha ärvt om det inte fanns ett tes­ta­men­te.

Ex­em­pel: Lag­lott och tes­ta­men­te

Mats av­li­der och hans egen­dom är värd 100 000 kronor. Han har två barn. Barnen får 50 000 var (arvslott).

Även om Mats hade skri­vit ett tes­ta­men­te hade barnen haft rätt till sin lag­lott vilket är hälf­ten av arvslot­ten.

Mats barn har alltid rätt till minst 25 000 kronor (50 000/2). Mats hade kunnat tes­ta­men­te­ra 50 000 kronor till hans sambo och barnen hade ärvt 25 000 kronor var.

Tes­ta­men­te skyd­das ef­ter­le­van­de sambor

Även om ni skri­ver ett tes­ta­men­te kan barnen kräva att få sitt arv direkt. I ett tes­ta­men­te är det dock möj­ligt att önska att barnen ska vänta med att ta ut sin lag­lott fram till att även den ef­ter­le­van­de sambon av­li­dit.

Det är även möj­ligt att lägga till en "morot" så att om barnen trots allt kräver att få sin lag­lott direkt får de endast lag­lot­ten och inget ef­terarv.

Om barnen kräver sin lag­lott direkt måste den ef­ter­le­van­de sambon ge egen­dom av det värdet till barnet. Det kan vara extra kom­pli­ce­rat om den enda egen­do­men av värde är ett hus. Då måste huset säljas för barnet ska få sin lag­lott.

Genom att skriva ett tes­ta­men­te kan sambor sä­ker­stäl­la att den ef­ter­le­van­de ärver minst hälf­ten av egen­do­men och att om barn vill ha sitt arv direkt får de endast lag­lot­ten och går miste om resten.

Vem ärver om sambos har sär­kull­barn?

Sam­bors sär­kull­barn ärver på samma sätt som sam­bors ge­men­sam­ma barn.

Sär­kull­barn ärver sin andel av arvet direkt när den egna för­äl­dern gått bort. Det är dock möj­ligt att i ett tes­ta­men­te önska att barnen ska begära sitt arv förts när den ef­ter­le­van­de sambon gått bort.

När ska sambo begära bo­del­ning vid döds­fall?

Vid skils­mäs­sa och döds­fall kan sambor begära att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika.

Det räcker med att en av er begär att egen­do­men ska bo­de­las för att värdet av sam­bo­e­gen­dom ska delas 50/50 oav­sett vem som äger och köpt egen­do­men.

Sam­bo­e­gen­dom är bohag och bostad som ni köpt för er ge­men­sam­ma an­vänd­ning oav­sett vem som köpt egen­do­men. Även värdet en bostad som en av er köpt men som ni båda ska bo i ska för­de­las lika mellan er. Bohag är egen­dom för ert ge­men­sam­ma hem så som TV, möbler, konst, pryd­na­der och köks­ut­rust­ning.

Sambon ska begära bo­del­ning inom ett år från döds­fal­let men senast vid boupp­teck­ning­en. Vid en bo­del­ning delas all sam­bo­e­gen­dom lika mellan döds­bo­et och den ef­ter­le­van­de sambon. Den ef­ter­le­van­de får begära bo­del­ning men måste inte.  

Gäller sam­bo­la­gen vid döds­fall?

Sam­bo­la­gen gäller vid döds­fall. Sam­bo­la­gen anger hur egen­do­men ska för­de­las om den ef­ter­lev­des sambon begär att sam­bor­nas sam­bo­e­gen­dom ska delas lika.

All sam­bo­e­gen­dom ska för­de­las lika mellan den ef­ter­lev­de sambon och den av­lid­ne sambon ar­ving­ar.  

Vem får huset vid döds­fall?

Om en av er ägde huset redan före ni blev sambor ingår huset inte i en bo­del­ning och ska inte delas lika. Om det är den först av­lid­na som äger huset har du som ef­ter­le­van­de inte au­to­ma­tiskt rätt att bo kvar där.

Om den av­lid­na köpt huset, men för er ge­men­sam­ma an­vänd­ning ska värdet av huset för­de­las lika mellan den ef­ter­le­van­de sambon och den av­lid­nes ar­ving­ar.

Om ni äger huset 50/50 när din sambo går bort har du rätt till hälf­ten vid en bo­del­ning. Din sambos barn har rätt till andra hälf­ten.

Om värdet av huset är större än värdet av bo­ha­get kan det vara svårt att ge annan egen­dom än huset till barnen. Det be­ty­der att du måste er­sät­ta barnen och döds­bo­et med det belopp som över­sti­ger din andel av sam­bo­e­gen­do­men.

Ex­em­pel 1: Ge­men­sam villa och barn

Mats och Lukas har två var barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­den och äger en villa värd 10 mil­jo­ner till­sam­mans när Mats dör. Lukas har rätt till 5 mil­jo­ner och Mats barn har rätt till 5 mil­jo­ner.

Lukas vill bo kvar i villan men måste ha 5 mil­jo­ner att ge till Mats barn ef­tersom det över­sti­ger vad Lukas har rätt till.  

Ett annat al­ter­na­tiv är att ni tes­ta­men­te­rar all er egen­dom till den andra sambon men då har barnen trots det rätt till sin lag­lott. Även lag­lot­tens värde måste gå att "hitta" från annan egen­dom.

Ex­em­pel 2: Villa, tes­ta­men­te och lag­lott

Mats och Lukas har två var barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­den och äger en villa värd 10 mil­jo­ner till­sam­mans när Mats dör.

Mats har i ett tes­ta­men­te skri­vit att Lukas ska ärva all hans egen­dom. Mats barn kräver dock sin lag­lott. Lag­lot­ten är hälf­ten av vad de hade ärvt om det inte fun­nits ett tes­ta­men­te.

Utan tes­ta­men­te hade barnen ärvt 5 mil­jo­ner, lag­lot­ten är därmed 2,5 mil­jo­ner och barnen har rätt till 1.25 mil­jo­ner var.

Lukas ärver 2,5 mil­jo­ner av Mats och får bo kvar i villan om han kan köpa ut barnen.  

Om ni redan nu vet att det inte kommer finnas annan egen­dom att köpa ut barnen med kan ni ta en liv­för­säk­ring och ange varand­ra som för­månsta­ga­re. De pengar ni får ut kan ni sedan köpa ut barnen med.

Läs mer

Hur länge får en sambo bo kvar vid döds­fall?

Hur länge och om du får bo kvar måste du dis­ku­te­ra med din sambos ar­ving­ar.

Det finns ingen tid för hur länge en sambo får bo kvar. Om sambon kan köpa ut barnen ur huset, bo­sta­den eller villan får sambon bo där hur länge som helst.

Om det inte är möj­ligt måste kanske huset säljas för att barnen ska få sin andel av arvet.

Tes­ta­men­te online hos Aatos

Obe­ro­en­de om du be­hö­ver endast ett tes­ta­men­te, äk­ten­skaps­för­ord eller sam­bo­av­tal kan du enkelt upp­rät­ta alla do­ku­ment full­stän­digt online hos Aatos.

Ni kan direkt ladda ner det köpta do­ku­men­tet eller så kan vi posta det till er. Om ni har frågor hjäl­per vi er gratis!

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten er si­tu­a­tion och ba­se­rat på det upp­rät­tas ett skräd­dar­sytt do­ku­ment. Ni be­hö­ver varken boka tid eller besöka en jurist, men kan vara säkra på att do­ku­men­tet ni får är ju­ri­diskt kor­rekt enligt svensk lag.

Du be­ta­lar först i sista steget och kan därför gratis prova på tjäns­ten före du köper do­ku­men­tet. Om du inte slut­för det idag kan du när som helst fort­sät­ta där du blev och be­hö­ver inte svara på samma frågor på nytt.

Skriva ett tes­ta­men­te idag: