Sam­bors arvs­rätt

Man bärar kvinna
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 4 minuter
Dela artikeln
Om sambos arvs­rätt. Vad och hur sambo ärver och vad som händer om en av er går bort. Förstå hur ni kan skydda varand­ra med ett tes­ta­men­te.

Enligt sam­bo­la­gen är sambo "två per­so­ner som sta­dig­va­ran­de bor till­sam­mans i ett par­för­hål­lan­de och har ge­men­samt hus­håll."

Van­ligt­vis ska ni ha bott till­sam­mans i sex må­na­der för att vara sambo, men det finns även si­tu­a­tio­ner där ett par an­setts vara sambo även efter bara några veckor.

Det vik­ti­gas­te är att paret är i ett för­hål­lan­de och i stort sett har ge­men­sam eko­nomi. Vänner, syskon eller stu­di­e­kam­ra­ter räknas inte som sambo.

Tänk på att sambo inte har arvs­rätt

Sambor har inte au­to­ma­tiskt arvs­rätt. Om ni är sambo och vill ärva varand­ra måste ni skriva ett tes­ta­men­te. Det har ingen be­ty­del­se hur länge ni har bott till­sam­mans, om ni har ge­men­sam­ma barn eller om ni lever som ett gift par.

Om ni inte har ett tes­ta­men­te ärver ni alltså inte varand­ra och den van­li­ga arvs­ord­ning­en gäller. Det be­ty­der att barn ärver i första hand, och om barn inte finns ärver sam­bons för­äld­rar eller syskon.

Se till att ni som sambo ärver varand­ra genom att skriva tes­ta­men­te.

Sambo ärver bara med tes­ta­men­te

Sambo ärver endast om det finns ett tes­ta­men­te. Den ef­ter­le­van­de sambon kan ärva allt om den av­lid­ne sambon inte har barn eller barn­barn.

Om den av­lid­ne har barn eller barn­barn kan dock sambon bara ärva hälf­ten. Den andra hälf­ten är bar­nens lag­lott som de alltid har rätt till enligt lag.

Vem som ärver i ett sam­bo­för­hål­lan­de med barn

Om ni har ge­men­sam­ma barn och/eller barn från ti­di­ga­re för­hål­lan­den, så kal­la­de sär­kull­barn, ärver barnen allt. Sambo ärver inte alls. Barnen har alltid rätt till minst sin lag­lott. Lag­lot­ten är hälf­ten av det barnen skulle ha ärvt om det inte fanns ett tes­ta­men­te.

Barn har alltid rätt till arv. Ni kan alltså inte göra barn arv­lö­sa genom att skriva ett tes­ta­men­te.

Ex­em­pel: Lag­lott och tes­ta­men­te

Mats av­li­der och hans egen­dom är värd 100 000 kronor. Han har två barn. Barnen får 50 000 kronor var (arvslott).

Även om Mats hade skri­vit ett tes­ta­men­te hade barnen haft rätt till sin lag­lott vilket är hälf­ten av arvslot­ten.

Mats barn har alltså alltid rätt till minst 25 000 kronor var (50 000/2). Mats hade kunnat tes­ta­men­te­ra 50 000 kronor till sin sambo och barnen hade ärvt 25 000 kronor var.

Sambos cyklar

Tes­ta­men­te skyd­dar ef­ter­le­van­de sambo

Även om ni skri­ver ett tes­ta­men­te för sambo kan barnen kräva att få sitt arv direkt. I ett tes­ta­men­te är det dock möj­li­gt att önska att barnen ska vänta med att ta ut sin lag­lott fram till att även den ef­ter­le­van­de sambon av­li­dit.

Det är även möj­li­gt att lägga till en "morot" så att om barnen trots allt kräver att få sin lag­lott direkt får de endast lag­lot­ten istäl­let för hela sin del.

Om barnen kräver sin lag­lott direkt måste den ef­ter­le­van­de sambon ge egen­dom av det värdet till barnen. Det kan vara extra kom­pli­ce­rat om den enda egen­do­men av värde är ett hus. Då måste huset kanske säljas för att barnen ska kunna få sin lag­lott.

Genom att skriva ett tes­ta­men­te kan du som sambo sä­ker­stäl­la att din ef­ter­le­van­de part­ner ärver minst hälf­ten av egen­do­men och att om barn vill ha sitt arv direkt får de endast lag­lot­ten och går miste om resten.

💡 Om ni vill ärva varand­ra obe­ro­en­de vem som går bort först kan skriva ett in­bör­des tes­ta­men­te?

Sär­kull­barn ärver före sambo

Sam­bors sär­kull­barn ärver på samma sätt som sam­bors ge­men­sam­ma barn.

Sär­kull­barn ärver sin andel av arvet direkt när den egna för­äl­dern gått bort. Det är dock möj­li­gt att även här i ett tes­ta­men­te önska att barnen ska begära sitt arv först när den ef­ter­le­van­de sambon gått bort.

Skriv ett eget tes­ta­men­te och bestäm själva vem som ärver. Med Aatos kan du vara trygg med att det blir ju­ri­diskt kor­rekt. Börja nu!

När sambo ska begära bo­del­ning vid döds­fall

Vid skils­mäs­sa och döds­fall kan sambor begära att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika.

Det räcker med att en av er begär att egen­do­men ska bo­de­las för att värdet av sam­bo­e­gen­dom ska delas 50/50 oav­sett vem som äger och köpt egen­do­men.

Sam­bo­e­gen­dom är bohag och bostad som ni köpt för er ge­men­sam­ma an­vänd­ning oav­sett vem som be­ta­lat egen­do­men. Även värdet av en bostad som en av er köpt men som ni båda ska bo i ska för­de­las lika mellan er. Bohag är egen­dom för ert ge­men­sam­ma hem så som TV, teknik, möbler, pryd­nads­sa­ker och köks­ut­rust­ning.

Sambo ska begära bo­del­ning inom ett år från döds­fal­let men senast vid boupp­teck­ning­en. Vid en bo­del­ning för sambo delas all sam­bo­e­gen­dom lika mellan döds­bo­et och den ef­ter­le­van­de sambon. Den ef­ter­le­van­de kan begära bo­del­ning, men måste inte.

Sidor i bok formar ett hjärta

Sam­bo­la­gen gäller även vid döds­fall

Sam­bo­la­gen styr även över vad som händer om en av er går bort. Sam­bo­la­gen anger ex­em­pel­vis hur egen­do­men ska för­de­las om den ef­ter­lev­des sambon begär att sam­bo­e­gen­dom ska delas lika.

All sam­bo­e­gen­dom ska då för­de­las lika mellan den ef­ter­lev­de sambon och den av­lid­ne sam­bons ar­ving­ar.

Läs mer: För­säk­ring med för­månsta­gar­för­ord­nan­de.

Vem får huset vid döds­fall?

Som ti­di­ga­re för­kla­rat ärver sambo aldrig om inte tes­ta­men­te finns. Där­e­mot kan sambo få en del av huset ut­i­från reg­ler­na för sam­bo­e­gen­dom. Här följer några tänk­ba­ra sce­na­ri­er:

  • Om en av er ägde huset redan före ni blev sambo ingår huset inte i en bo­del­ning och ska inte delas lika. Om det är den först av­lid­ne som äger huset har du alltså som ef­ter­le­van­de inte au­to­ma­tiskt rätt att bo kvar där.  
  • Om den av­lid­na där­e­mot köpt huset för er ge­men­sam­ma an­vänd­ning ska värdet av huset för­de­las lika mellan den ef­ter­le­van­de sambon och den av­lid­nes ar­ving­ar.  
  • Om ni äger huset 50/50 när din sambo går bort har du rätt till hälf­ten vid en bo­del­ning. Alltså din egen hälft. Din sambos barn har rätt till andra hälf­ten.

Om värdet av huset är större än värdet av bo­ha­get kan det vara svårt att ge annan egen­dom än huset till sam­bons barn. Det be­ty­der att du måste er­sät­ta barnen och döds­bo­et med det belopp som över­sti­ger din andel av sam­bo­e­gen­do­men.

Ex­em­pel 1: Ge­men­sam villa och barn

Mats och Lukas har två barn var från ti­di­ga­re för­hål­lan­den och äger en villa värd 10 mil­jo­ner till­sam­mans när Mats dör. Lukas har rätt till 5 mil­jo­ner och Mats barn har rätt till 5 mil­jo­ner.

Lukas vill bo kvar i villan men måste ha 5 mil­jo­ner att ge till Mats barn.

Ett annat al­ter­na­tiv är att ni tes­ta­men­te­rar all er egen­dom till den andra sambon, men då har barnen trots det rätt till sin lag­lott. Även lag­lot­tens värde måste gå att "hitta" från annan egen­dom.

Ex­em­pel 2: Villa, tes­ta­men­te och lag­lott

Mats och Lukas har två barn var från ti­di­ga­re för­hål­lan­den och äger en villa värd 10 mil­jo­ner till­sam­mans när Mats dör.

Mats har i ett tes­ta­men­te skri­vit att Lukas ska ärva all hans egen­dom. Mats barn kräver dock sin lag­lott. Lag­lot­ten är hälf­ten av vad de hade ärvt om det inte fun­ni­ts ett tes­ta­men­te.

Lukas ärver nu 2,5 mil­jo­ner av Mats och får bo kvar i villan om han kan köpa ut barnen för 2,5 mil­jo­ner.

Utan tes­ta­men­te hade barnen ärvt 5 mil­jo­ner, lag­lot­ten är därmed 2,5 mil­jo­ner och barnen har rätt till 1.25 mil­jo­ner var.

Om ni redan nu vet att det inte kommer finnas annan egen­dom att köpa ut barnen med kan ni ta en liv­för­säk­ring och ange varand­ra som för­månsta­ga­re. De pengar ni får ut från för­säk­ring­en kan ni sedan köpa ut barnen med.

Skriv ett ge­men­samt tes­ta­men­te hos Aatos. Prova gratis och ano­nymt utan att logga in.

Ar­ving­ar be­stäm­mer hur länge sambo får bo kvar vid döds­fall

Hur länge och om du får bo kvar i huset måste du dis­ku­te­ra och komma över­ens om med din sambos ar­ving­ar.

Det finns ingen be­stämd tid för hur länge en sambo får bo kvar. Om sambon kan köpa ut barnen ur huset eller bo­stads­rät­ten får sambon bo där hur länge som helst.

Om det inte är möj­li­gt att köpa ut måste kanske huset säljas för att barnen ska få sin andel av arvet.

Gör tes­ta­men­te enkelt online med Aatos

Genom att svara på enkla frågor kart­läg­ger tjäns­ten din si­tu­a­tion och ba­se­rat på det upp­rät­tar vi ett an­pas­sat tes­ta­men­te. Ni be­hö­ver varken boka tid eller besöka en jurist, men kan ändå känna er trygga med att det blir ju­ri­diskt kor­rekt.

Du kan direkt ladda ner tes­ta­men­tet när du har be­ta­lat eller så kan vi posta det till dig. Om du har frågor hjäl­per vi till gratis. Det ingår i tjäns­ten när du skapar ett tes­ta­men­te!

Skydda nära och kära. Skriv ditt tes­ta­men­te redan idag.

💡 Hos Aatos kan du enkelt själv göra ju­ri­dis­ka do­ku­ment och avtal så som tes­ta­men­te, äk­ten­skaps­för­ord, sam­bo­av­tal och skul­debrev till en låg kost­nad på 699 kronor.
Smidigare juridik, online och enkelt!