10 skäl att skriva tes­ta­men­te

Par håller varandra i handen på en promenad i gräset
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-03-02 ● 4 minuter
Dela artikeln
Det finns gott om skäl att skriva tes­ta­men­te. Tio kanske inte ens räcker. För fun­de­rar du lite kring de tio skälen som vi listar i denna ar­ti­kel så kommer du nog på ett par till.

Att skriva tes­ta­men­te kan handla om att lösa något prak­tiskt i fram­ti­den eller göra det enkla­re för fa­mil­jen. Men det kan lika väl handla om att själv vilja be­stäm­ma och sätta sina egna regler i ett tes­ta­men­te.

1. Bestäm ar­ving­ar och dina egna regler med tes­ta­men­te

Tes­ta­men­te ger regler för hur och vem som ska ärva dig. Här kan det vara bra att förstå be­grep­pen lag­lott och arvslott. Lag­lott är hälf­ten av din kvar­lå­ten­skap och det dina barn minst har rätt att ärva. Arvs­rätt syftar där­e­mot på hela an­de­len och det dina barn skulle ärva om det inte fanns ett tes­ta­men­te.

Så länge bröstar­ving­ar får sin lag­lott, alltså hälf­ten av det du lämnar efter dig, så kan du styra resten av arvet i prin­cip hur du vill. Alltså går tes­ta­men­te före arvs­rätt, men efter för­del­ning av lag­lott.

Vill du ex­em­pel­vis ge sambo, ett bonus­barn eller en vän arv? Då be­hö­ver du ett tes­ta­men­te. De ärver näm­li­gen inte au­to­ma­tiskt.

⚠️ Visste du att sambor inte ärver och arv kräver tes­ta­men­te mellan sambor?

Läs vidare: Tes­ta­men­te för sambor

2. Tes­ta­men­te och en­skild egen­dom – bestäm vad du ska göra med en­skild egen­dom

Har du en­skild egen­dom, ex­em­pel­vis genom äk­ten­skaps­för­ord och sam­bo­av­tal? Utan tes­ta­men­te så går den till dina ar­ving­ar och i sista hand All­män­na arvs­fon­den. Genom tes­ta­men­tet kan du dock ge egen­do­men till din make eller sambo.

Tes­ta­men­te och en­skild egen­dom till barn? Om du ändå vill att egen­do­men ska gå till barnen så kan du sam­ti­di­gt vilja spe­ci­fi­ce­ra vem av dem som ska ärva den en­skil­da egen­do­men. Kanske det finns en släkt­gård som du vill ska stanna inom släk­ten. Tes­ta­men­tet låter dig ge gården till en viss ar­vinge medan de övriga ar­ving­ar­na får ärva mot­sva­ran­de värde i resten av din kvar­lå­ten­skap. Gården be­hö­ver då inte säljas för att kunna dela kö­peskil­ling­en mellan barnen.

Det kans också vara så att du vill göra gården till bar­nets en­skil­da egen­dom. Om barnet skulle gifta sig och sedan skilja sig skulle släkt­går­den delas mellan ma­kar­na. Men om du gör arvet till bar­nets en­skil­da egen­dom räknas den inte med vid skils­mäs­san och stan­nar hos barnet.

Läs vidare: Skriva in­bör­des tes­ta­men­te som sambo och gift

Skriv enkelt ett eget tes­ta­men­te. Testa Aatos och få ett ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te som gäller.

3. För­bätt­ra den ef­ter­le­van­de part­ner­ns eko­no­mis­ka si­tu­a­tion

Har du barn från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de, så kal­la­de sär­kulls­barn? Då kan det vara sär­skilt vik­ti­gt att skriva tes­ta­men­te.

Den dag som arvet efter dig ska för­de­las så har sär­kull­bar­nen rätt till sin del direkt, även om din make lever kvar. De har vis­ser­li­gen alltid rätt till sin lag­lott, men genom ett tes­ta­men­te kan du be­stäm­ma att din part­ner ska få hälf­ten eller att barnen får vänta på res­te­ran­de arvs­rätt tills att även din part­ner har gått bort.

Genom att be barnen att vänta med sitt arv, kan du trygga den ef­ter­le­van­de makens ställ­ning. Du kan ge din part­ner större möj­lig­het att bo kvar i er ge­men­sam­ma bostad och ha fort­sa­tt till­gång till ert spa­ran­de och allt annat ni äger.

Läs vidare: Sär­kull­barn och arv – allt du be­hö­ver veta

4. Tes­ta­men­te till en or­ga­ni­sa­tion

Du kan tes­ta­men­te­ra bort allt utom lag­lot­ten (det som andra enligt lag har rätt att ärva efter dig) till or­ga­ni­sa­tio­ner. Tes­ta­men­tet låter dig alltså ex­em­pel­vis skänka pengar till en för­e­ning, or­ga­ni­sa­tion, stif­tel­se eller annat än­da­mål.

Det har blivit van­li­gt med tes­ta­men­te för en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion eller att tes­ta­men­te­ra en del av sitt arv till ett in­tres­se­om­rå­de som man själv varit en­ga­ge­rad i.

Om du inte har nära familj som kan ärva dig eller inte skri­ver tes­ta­men­te går arvet efter dig till All­män­na arvs­fon­den.

Läs vidare: Så för­va­rar du bäst ditt tes­ta­men­te

Lillebror och storasyster bredvid varandra
5. Bestäm vem som får vård­na­den om barn ifall båda för­äld­rar­na går bort?

Om ni båda för­äld­rar går bort så finns det inte längre någon given vård­nads­ha­va­re. En dom­stol kommer då ta ställ­ning till vem eller vilka som kan stå för ”om­vård­nad, trygg­het och en god fost­ran” (För­äld­ra­bal­ken 6 kap. 10 § 1 st.).

I ett tes­ta­men­te kan du då önska vem som ska få vård­na­den för dina barn, ex­em­pel­vis gud­för­äld­rar. Det ska för­stås helst vara några som du vet är be­red­da att ta över an­sva­ret.

Läs mer: 6 tes­ta­men­te från kända per­so­ner

6. Du kan i tes­ta­men­te sätta regler för vem som får vad

Utan ett tes­ta­men­te så delas allt lika mellan de när­mas­te arv­ta­gar­na. Det be­ty­der att all egen­dom som inte går att dela på, ex­em­pel­vis ett hus, kan behöva säljas för att peng­ar­na sen ska kunna delas upp. Det trots att det hade varit bättre om huset hade stan­nat i släk­ten.

Eller omvänt, en delbar egen­dom som ex­em­pel­vis ak­ti­e­an­de­lar eller en fin servis splitt­ras över flera per­so­ner trots att det hade varit bättre om sådana egen­do­mar hade fått stanna i sin helhet.

Lämnar du efter dig lite av varje så kan du med tes­ta­men­tet ex­em­pel­vis styra huset till en ar­vinge, ak­ti­e­stoc­ken till en annan och låta resten för­de­las lika. Då kan varje ar­vinge få precis lika mycket räknat i pen­ning­värde, utan att något värde be­hö­ver för­stö­ras genom att delas eller om­vand­las.

Läs vidare: Vad är en uni­ver­sa­lar­vinge?

💡 Skriv tes­ta­men­te online trygg och enkelt. Prova på innan du be­ta­lar.

7. Du kan ge arv till ar­ving­ar­nas barn

Låta arvet hoppa över en ge­ne­ra­tion? Det som inte är lag­lott kan du tes­ta­men­te­ra till barn­barn och alltså hoppa över en ge­ne­ra­tion. Det här kan du göra i sam­för­stånd med dina ar­ving­ar eller på eget ini­ti­a­tiv. Skälen kan vara flera.

Ta ex­em­pel­vis ett fö­re­tag du äger och som någon av barn­bar­nen är mest in­tres­se­rat av och har för­ut­sätt­ning­ar­na att driva vidare. Där vore det bara be­svär­li­gt att ägar­ska­pet först skulle gå via barn­bar­nets för­äl­der, som sen skulle behöva ge bort det som gåva.

Tes­ta­men­tet ger en genväg.

Läs mer: Vem ärver din egen­dom när du går bort?

8. Tes­ta­men­te och din sista vilja bör ändras när livs­si­tu­a­tio­nen för­änd­ras – önsk­ning­ar­na kanske inte gäller längre

Har du redan skri­vit ett tes­ta­men­te så kan du behöva se över det emel­lanåt. För medan livet löper på så kan både för­ut­sätt­ning­ar och viljor för­änd­ras. Kanske är det inte längre rim­li­gt eller ens möj­li­gt att fak­tiskt följa tes­ta­men­tet när det väl är dags.

Be­hö­ver något ändras så skri­ver du enklast ett nytt tes­ta­men­te. Det nya er­sät­ter alla äldre tes­ta­men­ten.

Läs mer: Olika typer av tes­ta­men­te

Vit och brun hund som ser glad ut
9. Tes­ta­men­te hindrar att tvis­ter i fa­mil­jen upp­står

När arvs­för­del­ning­en redan är klar och be­stämd genom ett tes­ta­men­te så lämnar du över färre beslut åt arv­ta­gar­na. Det är beslut som de annars kan ha svårt att komma fram till utan att bli osams.

När du för­de­lar arvet genom tes­ta­men­te så tänk dock på att bröstar­ving­ar­na alltid har rätt till sin lag­lott. Den kan du inte tes­ta­men­te­ra bort.

Genom att be­rät­ta hur du vill ha det och hur saker ska för­de­las, gör du det dess­utom enkla­re för fa­mil­jen under en redan tung tid av sorg.

💡 Visste du att tes­ta­men­te är det van­li­gas­te rätts­do­ku­men­tet i Sve­ri­ge?

10. Tes­ta­men­te med ett sista med­de­lan­de till de när­mas­te

Tes­ta­men­tet kan för­med­la mer än din sista vilja. Det kan också in­ne­hål­la en sista häls­ning.

Kanske dina nära och kära kan få svar på frågor som du inte kunde svara på i le­van­de livet? Kanske vill du dela några väg­le­dan­de ord till nästa ge­ne­ra­tion? Eller bara tacka för den fina tiden som ni fick till­sam­mans.

Läs mer: En kär­leks­för­kla­ring och 6 andra roliga tes­ta­men­ten

Det är enkelt att göra ett eget tes­ta­men­te

Ett tes­ta­men­te är ett högst per­son­li­gt do­ku­ment och vi tycker att alla ska göra det på sitt per­son­li­ga sätt. Du kan enkelt skriva tes­ta­men­te själv online på ditt vis med Aatos.

Du kan prova på tjäns­ten gratis då du be­ta­lar först i slutet. Det kostar 699 kr och då får du även ju­ri­diskt stöd och gratis hem­le­ve­rans!

Smidigare juridik, online och enkelt!