6 tes­ta­men­ten från kända per­so­ner

Överraskad pojke håller i en bok
aatos-author-icon.png
Aatos
2023-02-23 ● 3 minuter
Dela artikeln
Vi har här samlat sex tes­ta­men­ten från kända per­so­ner som har väckt starka käns­lor och skapat debatt av olika an­led­ning­ar. Har du för­res­ten fun­de­rat på vad skulle kunna stå i ditt tes­ta­men­te?

Ett tes­ta­men­te är ett ut­tryck för en sista önskan. Med ett tes­ta­men­te kan du till ex­em­pel ge trygg­het och skydda din sambos ställ­ning eller skänka pengar till en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion. Du kan också lägga till något helt ovän­tat som i ex­emp­len nedan som kommer från hela värl­den.

Vet du för­res­ten vem som gick bort 2022 och vars tes­ta­men­te kanske för alltid kommer att hållas hem­li­gt och förbli ett myste­ri­um?

Alfred Nobel
1) Tes­ta­men­tet som svens­ka kungen an­kla­ga­de för att vara osvenskt

Arvs­tvis­ter kan vara kne­pi­ga – sär­skilt om tvis­ten es­ka­le­rar till den grad att även in­fly­tel­se­ri­ka per­so­ner och till och med kungen gör of­fent­li­ga ut­ta­lan­den.

Alfred Nobel som dog 1896 läm­na­de efter sig ett av histo­ri­ens mest kon­tro­ver­si­el­la tes­ta­men­ten. Åt­minsto­ne i Sve­ri­ge.

Nobel var vid sin tid en av värl­dens ri­kas­te per­so­ner och kanske mest känd som upp­fin­na­ren av dy­na­mi­ten. Vad det stod i tes­ta­men­tet blev stora ny­he­ter och upp­rörde många svens­kar. Han tes­ta­men­te­ra­de större delen av sin stora för­mö­gen­het till en stif­tel­se vars upp­gift skulle vara att dela ut årliga priser till per­so­ner som gjort skill­nad inom olika ve­ten­skap­li­ga om­rå­den.

Trots att släk­ting­ar och vänner fick sin del av arvet för­sök­te en del av fa­mil­jen att ogil­tig­hets­för­kla­ra tes­ta­men­tet.

Den då­va­ran­de re­gen­ten, Kung Oskar II deltog också i de­bat­ten och ut­tryck­te att tes­ta­men­tet var opat­ri­o­tiskt. Många tyckte då att peng­ar­na istäl­let skulle an­vän­das till att lyfta svens­ka fors­ka­re och inte lämna landet. Detta var under na­tio­na­lis­mens stor­hets­tid.

Ti­der­na har för­änd­ra­ts och idag är No­bel­pri­set något som vi svens­kar är mycket stolta över. Inte ens Alfred Nobel kunde nog för­utse hur hyllat ini­ti­a­ti­vet skulle bli.

En glad malteser-hund
2) Hunden som blev mil­jo­när och flyt­ta­de till Flo­ri­da

Många av oss skäm­mer gärna bort våra hus­djur. Få går dock så långs som fas­tig­hets­mil­jar­dären Leona Helms­ley som tes­ta­men­te­ra­de inte mindre än mot­sva­ran­de 82 mil­jo­ner svens­ka kronor till sin mal­te­ser vid namn Troub­le.

Efter att arvet blev känt fick Troub­le så många hot att hunden till slut i hem­lig­het fick flygas i en pri­vatjet till sä­ker­het på okänd des­ti­na­tion.

Troub­le som dog 2010 till­bring­a­de de sista åren i Flo­ri­da. Hans liv och le­ver­ne upp­gick till 100 000 dollar per år. Det in­klu­de­ra­de 1 200 dollar för mat, 8 000 dollar för sköt­sel och om­kring 90 000 dollar i rena sä­ker­hets­kost­na­der.

💡 Det är även i Sve­ri­ge möj­li­gt att tes­ta­men­te­ra en del av ditt arv till djur. Till ex­em­pel genom att ge pengar till ett katt­hem eller annan or­ga­ni­sa­tion som ar­be­tar med att göra gott för djur i Sve­ri­ge och värl­den.

Gammal bok
3) Me­mo­a­rer från graven

Visste du att upp­hovs­rätt kan ärvas och att du kan på­ver­ka det med ett tes­ta­men­te? Du kan ändra på arv av upp­hovs­rätt och till ex­em­pel be­stäm­ma vad som ska gälla för dina lit­te­rä­ra och konst­när­li­ga verk efter din död. Åt­minsto­ne de första 70 åren.

Så gjorde den ame­ri­kans­ka för­fat­ta­ren Samuel Lang­hor­ne Cle­mens som i sitt tes­ta­men­te skrev att hans me­mo­a­rer skulle ges ut hundra år efter hans död. Alltså 2010.

För­fat­ta­ren i fråga är även känd som Mark Twain och han mo­ti­ve­ra­de sitt beslut på föl­jan­de sätt: ”Från min grav kan jag tala är­li­ga­re än många histo­ri­ker i samma si­tu­a­tion, för de kan inte fö­re­stäl­la sig hur det känns att vara död, hur mycket de än för­sö­ker, kan jag göra det enkelt." (Fin. Ville-Juhani Su­ti­nen, Savu­kei­das förlag 2011)

I en­lig­het med tes­ta­men­tet blev Twains själv­bi­o­grafi My Au­to­bi­o­grap­hy ut­gi­ven 2010. Det var exakt hundra år efter hans död.

Insikt: Allt fler skri­ver tes­ta­men­te

Prova att göra ett eget tes­ta­men­te

Du skri­ver enkelt ett ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te med Aatos. Vi hjäl­per dig att an­pas­sa in­ne­hål­let efter din fa­mil­je­si­tu­a­tion och dina öns­ke­mål.

Bestäm hur det du äger ska för­de­las.

Sagoslott Disneyworld
4) Walt Dis­neys barn­barn för­lo­ra­de arv på 200 mil­jo­ner i dom­stols­tvist

Walt Disney var känd som en mycket krä­van­de och kom­pro­misslös person. Dessa ka­rak­tärs­drag kom också starkt till ut­tryck i hans tes­ta­men­te, i vilket arv skulle be­ta­las ut till hans ar­ving­ar vid 35, 40 och 45 års ålder. Vill­ko­ret var dock att arv­ta­gar­na visade på ’mognad och eko­no­misk för­måga att för­val­ta pengar på ett nog­grant och an­svars­fullt sätt’.

Barn­bar­net Brad­ford Lund har under ett år­tionde kämpat för rätten till sitt arv. Efter en lång ju­ri­disk tvist kom det se­nas­te dom­stols­be­slu­tet 2021 där han för­lo­ra­de.

En fe­de­ral dom­stol i Ka­li­for­ni­en menade att han var oför­mögen att för­val­ta sitt arv på 200 mil­jo­ner dollar på grund av en di­a­gnos i Downs syndrom.

Lund har dock inte gett upp och avser att fort­sät­ta kämpa för sitt arv. Och kanske finns det nytt ljus i tun­neln efter ett ut­ta­lan­de av di­strikts­do­ma­ren Ken­neth K. Lee. Han har vid ett till­fäl­le ut­tryckt att Downs syndrom inte nöd­vän­digt­vis ute­slu­ter möj­lig­he­ten att han­te­ra sina egna eko­no­mis­ka an­ge­lä­gen­he­ter.

Insikt: Tes­ta­men­te och barns rätt till lag­lott

Skylt i vägkorsning New York
5) Vad hände egent­li­gen med Ma­rilyn Mon­ro­es för­mö­gen­het?

I USA är det van­li­gt att man inom kre­a­tiva yrken ar­be­tar med men­to­rer. Film­stjär­nan Ma­rilyn Monroe ut­veck­la­de under sin kar­riär en nära re­la­tion med te­a­ter­re­gis­sö­ren Lee Stras­berg som var hennes konst­när­li­ga mentor och nära vän. Banden blev så starka mellan skå­de­spe­la­ren och te­a­ter­re­gis­sö­ren att Manroe tes­ta­men­te­ra­de en stor del av sin för­mö­gen­het till Stras­berg.

Histo­ri­en slutar dock inte här. När Stras­berg gick bort 1982, vilket var tjugo år efter Monroe, över­gick egen­dom och rät­tig­he­ter till hans tredje fru Anna. Hon lovade att inte sälja något av Mon­ro­es egen­dom.

Men så blev det inte. 1999 lät hon en stor del av egen­do­men gå på auk­tion an­ord­nat av auk­tions­hu­set Christie's. In­tres­set var stort och auk­tio­nen drog in mer än 13,4 mil­jo­ner dollar. Hon fort­satte dess­utom att tjäna pengar på li­cens­rät­tig­he­ter till Mon­ro­es bilder.

Mon­ro­es för­mö­gen­het ham­na­de alltså genom tes­ta­men­te hos en person som inte ens träf­fat den stora stjär­nan från Hol­ly­woods guld­ål­der. Så var det nog inte tänkt!

Insikt: Vem ärver dig?

Fasaden av Buckingham Palace
6) Drott­ning Eli­za­beth II – ett för alltid hem­li­gt tes­ta­men­te?

Vill du veta vad det står i drott­ning Eli­za­beth II:s tes­ta­men­te? I så fall får du vänta i 90 år! Kanske får du aldrig ens veta.

Hem­lig­hets­stämp­len är en brit­tisk tra­di­tion. Sedan 1910 har brit­tis­ka mo­nar­kers tes­ta­men­ten för­seg­la­ts och för­va­ra­ts i kas­sa­skåp på hemlig plats.

Enligt Sir Andrew Mc­Far­la­ne, Högsta dom­sto­len domare och an­sva­rig för fa­mil­je­rätts­li­ga frågor (the Family Di­vi­sion), har kung­a­fa­mil­jen utökad rätt till in­tegri­tet jäm­fört med andra brit­tis­ka med­bor­ga­re. Det anses vara för att skydda mo­nar­kins status och kung­a­fa­mil­jens of­fent­li­ga roll.

Även prins Philips tes­ta­men­te kommer att på hans önskan att hållas hem­li­gt i minst 90 år. Många tror att de kung­li­ga tes­ta­men­te­na aldrig nå­gon­sin kommer i of­fent­lig­he­tens ljus. Därmed skulle kun­skap om drott­ning Eli­za­bet­hs för­mö­gen­het, som var en av värl­dens ri­kas­te kvin­nor, kanske för alltid bli ett stort myste­ri­um.

Insikt: 10 skäl till varför du ska skriva tes­ta­men­te

Gör ett eget tes­ta­men­te med Aatos tjänst

Det är väl värt att skriva ett tes­ta­men­te. Oav­sett om du lever ensam, i ett för­hål­lan­de, med eller utan barn, ung som äldre kan du med ett tes­ta­men­te se till att din sista önskan blir upp­fylld.

Ett tes­ta­men­te gör det också mycket enkla­re för nära och kära. Det kan bli en bra hjälp och ett stöd under en svår tid.

Att själv upp­rät­ta ett ju­ri­diskt kor­rekt tes­ta­men­te är nu mera mycket lät­ta­re. Aatos on­li­ne­tjänst för ju­ri­dis­ka do­ku­ment är ett nytt och mo­der­nt sätt att göra gil­ti­ga ju­ri­dis­ka do­ku­ment till en be­tyd­li­gt lägre kost­nad än ti­di­ga­re. För 699 kr får du tes­ta­men­te, hem­le­ve­rans och ju­ri­disk hjälp om du be­hö­ver. Du be­ta­lar först i sista steget och kan därmed gratis prova på tjäns­ten före du be­ta­lar!

Prova tjäns­ten och få ett tes­ta­men­te som är an­pas­sat för dig.

Smidigare juridik, online och enkelt!