Tes­ta­men­tin teko hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tös­sä

allekirjoitus.jpeg
aatos-author-icon.png
Aatos
23.8.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Moni tes­ta­men­tin tekijä haluaa jättää osan omai­suu­des­taan hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töil­le. Osa hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töis­tä tar­jo­aa val­mis­ta pohjaa tes­ta­men­tin tekoon. Val­miit pohjat eivät kui­ten­kaan aina täytä te­ki­jän toi­vei­ta.

Ylen MOT-oh­jel­ma tutki huh­ti­kuus­sa 2022 hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö­jen tes­ta­ment­ti­lah­joi­tuk­sia sekä jär­jes­tö­jen tar­joa­mia val­mii­ta tes­ta­ment­ti­poh­jia. Tes­ta­men­tin teko on tehty hel­pok­si, mutta tes­ta­men­tin tekijä saat­taa tah­to­mat­taan tes­ta­men­tata koko omai­suu­ten­sa jär­jes­töl­le.

Laa­du­kas tes­ta­ment­ti voi tur­va­ta lesken asemaa, ja auttaa sinua ja­ka­maan omai­suu­te­si ha­lua­mal­la­si ta­val­la. Hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töl­le tes­ta­ment­taa­mi­nen kan­nat­taa tehdä vas­tuul­li­ses­ti.

Haas­tat­te­lim­me Aa­tok­sen joh­ta­vaa ju­ris­tia Tatu Mäen­pää­tä, joka kertoo vinkit laa­duk­kaan ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin tekoon.

Tes­ta­men­tin saajaa ei kan­na­ta ottaa mukaan tes­ta­men­tin tekoon

Ta­val­li­ses­ti tes­ta­men­tin saaja ei ole mukana asia­kir­jan laa­ti­mi­ses­sa. Tämä johtuu siitä, että tes­ta­men­tin saa­jal­la on etu­ris­ti­rii­ta ti­lan­tees­sa, jossa hän voi saada jopa huo­mat­ta­van omai­suu­den pe­rin­nök­si. Näin väl­te­tään ti­lan­ne, jossa saaja pyrkii vai­kut­ta­maan asia­kir­jan si­säl­töön.

– Tes­ta­ment­ti kan­nat­taa tehdä aina puo­lu­eet­to­man toi­mi­jan kanssa. Näin etu­ris­ti­rii­ta ei pääse syn­ty­mään ja asia­kir­ja nou­dat­taa te­ki­jän­sä toi­vei­ta täysin, Mäen­pää kertoo.

Ta­val­li­sen ih­mi­sen voi olla vai­ke­aa erot­taa, että onko val­miik­si laa­dit­tu malli ju­ri­di­ses­ti pätevä. Li­säk­si mää­räys­ten tul­kin­ta sekä kir­jaus­ten pä­te­vyys ei vält­tä­mät­tä aukea ilman lain tun­te­mis­ta.

– Kos­kaan ei kan­na­ta laatia asia­kir­jaa, jonka si­säl­lös­tä ei täysin ym­mär­rä. On vaa­ra­na, että hen­ki­lö tekee sil­loin tie­tä­mät­tään it­sel­leen ja lä­hei­sil­leen epäe­dul­li­sia pää­tök­siä, Mäen­pää sanoo.

Tes­ta­men­tin la­kio­sa tar­koit­taa rin­ta­pe­ril­li­sil­le vain vä­him­mäis­mää­rää

Lain mukaan (pe­rin­tö­kaa­ri 40/1969) rin­ta­pe­ril­li­sil­lä on aina oikeus tes­ta­men­tin la­kio­saan. La­kio­sa pätee sil­loin­kin, vaikka olisit jät­tä­nyt heidät pois tes­ta­men­tis­ta koko­naan. Vaa­dit­ta­va la­kio­sa kattaa käy­tän­nös­sä puolet pe­rit­tä­väs­tä omai­suu­des­ta.

On kui­ten­kin ta­val­lis­ta, että omaa pe­rin­töä haluaa jättää myös pe­ril­li­sil­le. Omai­suut­ta voi jakaa joko pro­sen­tu­aa­li­ses­ti pe­ril­lis­ten kesken tai jättää yk­sit­täi­siä omai­suus­la­je­ja, kuten taide-esi­neen, mökin tai asun­non.

– Li­säk­si lesken asemaa voi tur­va­ta kir­jaa­mal­la tes­ta­ment­tiin tieto yh­tei­sen asun­non käyttö- tai hal­lin­ta­oi­keu­des­ta. Leski ei peri au­to­maat­ti­ses­ti mitään, mutta voit ha­lu­tes­sa­si tes­ta­men­tata puo­li­sol­le­si osan omai­suu­des­ta­si, Mäen­pää se­lit­tää.

Rin­ta­pe­ril­lis­ten pe­rin­nöt­tö­mäk­si te­ke­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta kuin ai­noas­taan poik­keus­ta­pauk­sis­sa, joihin liit­tyy joko rikos tai sään­nöl­li­nen ja to­dis­tet­ta­vas­ti kun­nia­ton elämä.

Var­mis­ta, että edel­li­nen tes­ta­ment­ti ei ole enää voi­mas­sa

Tes­ta­ment­ti on asia­kir­ja, joka elää te­ki­jän­sä mukaan. On siis luon­nol­lis­ta, että haluat muo­ka­ta asia­kir­jaa elä­män­ti­lan­tee­si muut­tues­sa.

Ta­val­li­ses­ti tes­ta­men­tin muok­kaus tar­koit­taa uuden tes­ta­men­tin tekoa. Sil­loin laadit uuden asia­kir­jan, josta käy ilmi, miten ja ke­nel­le haluat omai­suu­te­si ja­kaan­tu­van.

– On­gel­ma muo­dos­tuu sil­loin, jos kuo­le­ma­si jäl­keen löytyy kaksi tes­ta­ment­tia. Mikäli myö­hem­min teh­dys­sä tes­ta­men­tis­sa ei ole mai­nin­taa siitä, että asia­kir­ja korvaa ai­em­min laa­di­tun tes­ta­men­tin, voi pe­ril­li­sil­le olla haas­ta­vaa to­dis­taa, että vii­mei­sin tes­ta­ment­ti to­del­la on vii­mei­nen tah­to­si, Mäen­pää sanoo.

Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa teh­dys­sä tes­ta­men­tis­sa on aina mai­nin­ta siitä, että edel­li­nen tai edel­li­set tes­ta­men­tit eivät ole enää voi­mas­sa. Näin voit olla rau­hal­li­sin mielin, että tes­ta­ment­ti­si on laa­du­kas ja ju­ri­di­ses­ti pätevä.

Pä­te­vän tes­ta­men­tin voi tehdä kiin­te­ään 89 euron hin­taan Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Hinta in murto-osa pe­rin­teis­ten la­ki­toi­mis­to­jen hin­nois­ta. Pääset ko­kei­le­maan pal­ve­lua mak­sut­ta alla ole­vas­ta lin­kis­tä. Mak­set­tua­si tes­ta­men­tin, saat val­miin asia­kir­jan la­dat­tua it­sel­le­si.

Säi­ly­tä tes­ta­ment­tia hy­väs­sä tal­les­sa

Tes­ta­ment­ti on hyvä säi­lyt­tää sel­lai­ses­sa tal­les­sa, että pe­ril­li­set tai kuo­lin­pe­sän osak­kaat löy­tä­vät asia­kir­jan kuo­le­ma­si jäl­keen.

Voit säi­lyt­tää asia­kir­jan ko­to­na­si muiden tär­kei­den pa­pe­rei­den kanssa sa­mas­sa pai­kas­sa tai pankin tar­joa­mas­sa mak­sul­li­ses­sa tal­le­lo­ke­ros­sa. Al­ku­pe­räi­nen tes­ta­ment­ti kan­nat­taa säi­lyt­tää sel­lai­ses­sa pai­kas­sa, että si­nul­la on aina mah­dol­li­suus päästä siihen kä­sik­si.

Esi­mer­kik­si MOT-oh­jel­mas­sa kävi ilmi, että hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töt saat­ta­vat tar­jo­ta mah­dol­li­suut­ta säi­lyt­tää al­ku­pe­räis­tä tes­ta­ment­tia. Sil­loin tes­ta­men­tin muut­ta­mi­nen voi olla vai­ke­aa, sillä al­ku­pe­räi­seen asia­kir­jaan voi olla haas­ta­vaa päästä kä­sik­si.

– Kun teet tes­ta­men­tin Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa, säi­ly­täm­me laa­ti­maa­si tes­ta­ment­tia omalla ti­lil­lä­si Oma Aa­tok­ses­sa. Muista kui­ten­kin tu­los­taa tes­ta­ment­ti ja al­le­kir­joit­taa se yh­des­sä kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan kanssa, Mäen­pää sanoo.

Kaksi es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa al­le­kir­joit­taa tes­ta­men­tin

MOT:n sel­vi­tyk­ses­sä pal­jas­tui, että hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töt ovat tar­jon­neet myös es­teet­tö­miä to­dis­ta­jia tes­ta­ment­tia varten, vaikka ovat olleet itse tes­ta­men­tin saajia.

Tes­ta­men­tin saaja on es­teel­li­nen eikä näin ollen voi al­le­kir­joit­taa tes­ta­ment­tia to­dis­ta­ja­na.

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jil­la on tiukat kri­tee­rit etu­ris­ti­rii­dan vält­tä­mi­sek­si. Hei eivät saa olla sukua tes­ta­men­tin te­ki­jäl­le ei­vät­kä tes­ta­men­tin saa­jil­le. Myös­kään avo­puo­li­sot eivät käy tes­ta­men­tin to­dis­ta­jik­si.

– Nyrk­ki­sään­tö­nä voi­daan pitää, että lä­hi­su­ku­lai­set eivät saa to­dis­taa tes­ta­ment­tia, Mäen­pää sanoo.

To­dis­ta­jia tar­vi­taan kaksi ja heidän tulee al­le­kir­joit­taa tes­ta­ment­ti sa­man­ai­kai­ses­ti. Heidän ei kui­ten­kaan tar­vit­se ottaa kantaa tes­ta­men­tin si­säl­töön.

Lue lisää tes­ta­men­tin to­dis­ta­jis­ta.

Ju­ri­di­ses­ti pätevä tes­ta­ment­ti turvaa oi­keu­te­si

Oikein laa­dit­tu ja sinun toi­vee­si täysin huo­mioi­va tes­ta­ment­ti turvaa oi­keu­te­si sekä vii­mei­sen tah­to­si. Li­säk­si var­mis­tat, että lä­heis­te­si elämä on tur­vat­tu pois­me­no­si jäl­keen. Pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­nen hel­pot­tuu myös, kun asia­kir­ja­si ovat moit­teet­to­mas­sa kun­nos­sa.

– Jos tes­ta­ment­ti on tehty toisen ih­mi­sen pai­nos­tuk­ses­ta tai suo­sit­te­lun avulla, voi tes­ta­ment­ti olla pä­te­mä­tön. Täl­lai­sia ti­lan­tei­ta on kui­ten­kin vaikea to­den­taa jäl­ki­kä­teen, Mäen­pää sanoo.

Tes­ta­men­tin moit­ti­mi­nen on mah­dol­lis­ta, mutta pro­ses­si vie aikaa ja on usein myös kal­lis­ta. Har­val­la on voi­ma­va­ro­ja lähteä ky­see­na­lais­ta­maan tes­ta­ment­tia, vaikka syitä moit­ti­mi­seen oli­si­kin.

Aa­tok­sen kautta voit tes­ta­men­tata hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töl­le

Aa­tok­sen la­ki­asian­tun­ti­joi­den avulla tehty pal­ve­lu laatii si­nul­le toi­vei­de­si ja vaa­ti­mus­te­si mu­kai­sen pä­te­vän tes­ta­men­tin.

Voit myös lah­joit­taa osan tai koko omai­suu­te­si ha­lua­mal­le­si hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töl­le vas­tuul­li­ses­ti. Voit valita Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa si­nul­le tär­keän jär­jes­tön ja jättää ha­lua­ma­si osan pe­rin­nös­tä – joko osit­tain, pro­sen­tu­aa­li­ses­ti tai tietyn summan.

Pal­ve­lum­me kar­toit­taa yk­si­löl­li­set toi­vee­si, op­ti­moi pe­rin­tö­ve­rot ja antaa mah­dol­li­suu­den siir­tää pää­tös­val­ta tes­ta­men­tin­saa­jal­le. Li­säk­si la­ki­asian­tun­ti­jam­me aut­ta­vat aina sinua chatin tai säh­kö­pos­tin avulla, mikäli si­nul­la jotain ky­syt­tä­vää tes­ta­men­tin laa­ti­mi­ses­ta.

Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä

Alla näet ylei­sim­min ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä sekä vas­tauk­sia liit­tyen tes­ta­ment­tiin.

Miten tes­ta­ment­ti tulisi tehdä?

Tes­ta­ment­ti on sinun vii­mei­nen tah­to­si. Mieti, mitkä asiat ovat si­nul­le tär­kei­tä. Ke­nel­le haluat jättää omai­suut­ta­si? Mitä omai­suut­ta haluat jättää? Ha­luat­ko omai­suu­te­si py­sy­vän su­vus­sa? Ha­luat­ko op­ti­moi­da pe­rin­tö­ve­rot? Pystyt va­lit­se­maan nämä asiat Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa.

Mitä tar­vi­taan tes­ta­ment­tiin?

Tes­ta­ment­ti nou­dat­taa tiet­ty­jä muo­to­vaa­ti­muk­sia. Li­säk­si tar­vit­set kaksi es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa, jotka al­le­kir­joit­ta­vat tes­ta­ment­ti­si.

Mitä tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen maksaa?

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­sen hinta vaih­te­lee riip­puen siitä, missä asia­kir­jan tekee. Aa­tok­ses­sa teet tes­ta­men­tin hin­taan 89 euroa. La­ki­toi­mis­tos­sa on tun­ti­las­ku­tus 180–310 € /h vä­lil­lä. Pan­kis­sa tes­ta­men­tin teko maksaa noin 360–600 euroa.

Voiko tes­ta­men­tin tehdä itse?

Kyllä, voit tehdä tes­ta­men­tin itse. Suo­sit­te­lem­me Aa­tok­sen pal­ve­lua, joka auttaa sinua luo­maan toi­vei­de­si mu­kai­sen ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän asia­kir­jan.

Mihin tes­ta­ment­ti toi­mi­te­taan?

Tes­ta­ment­ti kan­nat­taa säi­lyt­tää hy­väs­sä tal­les­sa, josta omai­set tes­ta­men­tin kuol­tua­si löy­ty­vät. Al­ku­pe­räis­tä asia­kir­jaa ei tar­vit­se toi­mit­taa mi­hin­kään.