Tes­ta­men­tin teko hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tössä

allekirjoitus.jpeg
aatos-author-icon.png
Aatos
27.5.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Moni tes­ta­men­tin tekijä haluaa jättää osan omai­suu­des­taan hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töille. Osa hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töistä tar­joaa val­mista pohjaa tes­ta­men­tin tekoon. Val­miit pohjat eivät kui­ten­kaan aina täytä te­ki­jän toi­veita.

Ylen MOT-oh­jelma tutki huh­ti­kuussa 2022 hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö­jen tes­ta­ment­ti­lah­joi­tuk­sia sekä jär­jes­tö­jen tar­joa­mia val­miita tes­ta­ment­ti­poh­jia. Tes­ta­men­tin teko on tehty hel­poksi, mutta tes­ta­men­tin tekijä saat­taa tah­to­mat­taan tes­ta­men­tata koko omai­suu­tensa jär­jes­tölle.

Laa­du­kas tes­ta­mentti voi tur­vata lesken asemaa, ja auttaa sinua ja­ka­maan omai­suu­tesi ha­lua­mal­lasi ta­valla. Hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tölle tes­ta­ment­taa­mi­nen kan­nat­taa tehdä vas­tuul­li­sesti.

Haas­tat­te­limme Aa­tok­sen joh­ta­vaa ju­ris­tia Tatu Mäen­päätä, joka kertoo vinkit laa­duk­kaan ja ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin tekoon.

Tes­ta­men­tin saajaa ei kan­nata ottaa mukaan tes­ta­men­tin tekoon

Ta­val­li­sesti tes­ta­men­tin saaja ei ole mukana asia­kir­jan laa­ti­mi­sessa. Tämä johtuu siitä, että tes­ta­men­tin saa­jalla on etu­ris­ti­riita ti­lan­teessa, jossa hän voi saada jopa huo­mat­ta­van omai­suu­den pe­rin­nöksi. Näin väl­te­tään ti­lanne, jossa saaja pyrkii vai­kut­ta­maan asia­kir­jan si­säl­töön.

– Tes­ta­mentti kan­nat­taa tehdä aina puo­lu­eet­to­man toi­mi­jan kanssa. Näin etu­ris­ti­riita ei pääse syn­ty­mään ja asia­kirja nou­dat­taa te­ki­jänsä toi­veita täysin, Mäen­pää kertoo.

Ta­val­li­sen ih­mi­sen voi olla vai­keaa erot­taa, että onko val­miiksi laa­dittu malli ju­ri­di­sesti pätevä. Li­säksi mää­räys­ten tul­kinta sekä kir­jaus­ten pä­te­vyys ei vält­tä­mättä aukea ilman lain tun­te­mista.

– Kos­kaan ei kan­nata laatia asia­kir­jaa, jonka si­säl­löstä ei täysin ym­märrä. On vaa­rana, että hen­kilö tekee sil­loin tie­tä­mät­tään it­sel­leen ja lä­hei­sil­leen epäe­dul­li­sia pää­tök­siä, Mäen­pää sanoo.

Tes­ta­men­tin la­kiosa tar­koit­taa rin­ta­pe­ril­li­sille vain vä­him­mäis­mää­rää

Lain mukaan (pe­rin­tö­kaari 40/1969) rin­ta­pe­ril­li­sillä on aina oikeus tes­ta­men­tin la­kio­saan. La­kiosa pätee sil­loin­kin, vaikka olisit jät­tä­nyt heidät pois tes­ta­men­tista ko­ko­naan. Vaa­dit­tava la­kiosa kattaa käy­tän­nössä puolet pe­rit­tä­västä omai­suu­desta.

On kui­ten­kin ta­val­lista, että omaa pe­rin­töä haluaa jättää myös pe­ril­li­sille. Omai­suutta voi jakaa joko pro­sen­tu­aa­li­sesti pe­ril­lis­ten kesken tai jättää yk­sit­täi­siä omai­suus­la­jeja, kuten taide-esi­neen, mökin tai asun­non.

– Li­säksi lesken asemaa voi tur­vata kir­jaa­malla tes­ta­ment­tiin tieto yh­tei­sen asun­non käyttö- tai hal­lin­ta­oi­keu­desta. Leski ei peri au­to­maat­ti­sesti mitään, mutta voit ha­lu­tes­sasi tes­ta­men­tata puo­li­sol­lesi osan omai­suu­des­tasi, Mäen­pää se­lit­tää.

Rin­ta­pe­ril­lis­ten pe­rin­nöt­tö­mäksi te­ke­mi­nen ei ole mah­dol­lista kuin ai­noas­taan poik­keus­ta­pauk­sissa, joihin liit­tyy joko rikos tai sään­nöl­li­nen ja to­dis­tet­ta­vasti kun­nia­ton elämä.

Var­mista, että edel­li­nen tes­ta­mentti ei ole enää voi­massa

Tes­ta­mentti on asia­kirja, joka elää te­ki­jänsä mukaan. On siis luon­nol­lista, että haluat muo­kata asia­kir­jaa elä­män­ti­lan­teesi muut­tuessa.

Ta­val­li­sesti tes­ta­men­tin muok­kaus tar­koit­taa uuden tes­ta­men­tin tekoa. Sil­loin laadit uuden asia­kir­jan, josta käy ilmi, miten ja ke­nelle haluat omai­suu­tesi ja­kaan­tu­van.

– On­gelma muo­dos­tuu sil­loin, jos kuo­le­masi jäl­keen löytyy kaksi tes­ta­ment­tia. Mikäli myö­hem­min teh­dyssä tes­ta­men­tissa ei ole mai­nin­taa siitä, että asia­kirja korvaa ai­em­min laa­di­tun tes­ta­men­tin, voi pe­ril­li­sille olla haas­ta­vaa to­dis­taa, että vii­mei­sin tes­ta­mentti to­della on vii­mei­nen tah­tosi, Mäen­pää sanoo.

Aa­tok­sen pal­ve­lussa teh­dyssä tes­ta­men­tissa on aina mai­ninta siitä, että edel­li­nen tai edel­li­set tes­ta­men­tit eivät ole enää voi­massa. Näin voit olla rau­hal­li­sin mielin, että tes­ta­ment­tisi on laa­du­kas ja ju­ri­di­sesti pätevä.

Tes­ta­men­tin hinta on 69 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Säi­lytä tes­ta­ment­tia hy­vässä tal­lessa

Tes­ta­mentti on hyvä säi­lyt­tää sel­lai­sessa tal­lessa, että pe­ril­li­set tai kuo­lin­pe­sän osak­kaat löy­tä­vät asia­kir­jan kuo­le­masi jäl­keen.

Voit säi­lyt­tää asia­kir­jan ko­to­nasi muiden tär­kei­den pa­pe­rei­den kanssa sa­massa pai­kassa tai pankin tar­joa­massa mak­sul­li­sessa tal­le­lo­ke­rossa. Al­ku­pe­räi­nen tes­ta­mentti kan­nat­taa säi­lyt­tää sel­lai­sessa pai­kassa, että si­nulla on aina mah­dol­li­suus päästä siihen kä­siksi.

Esi­mer­kiksi MOT-oh­jel­massa kävi ilmi, että hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töt saat­ta­vat tar­jota mah­dol­li­suutta säi­lyt­tää al­ku­pe­räistä tes­ta­ment­tia. Sil­loin tes­ta­men­tin muut­ta­mi­nen voi olla vai­keaa, sillä al­ku­pe­räi­seen asia­kir­jaan voi olla haas­ta­vaa päästä kä­siksi.

– Kun teet tes­ta­men­tin Aa­tok­sen pal­ve­lussa, säi­ly­tämme laa­ti­maasi tes­ta­ment­tia omalla ti­lil­läsi Oma Aa­tok­sessa. Muista kui­ten­kin tu­los­taa tes­ta­mentti ja al­le­kir­joit­taa se yh­dessä kahden es­teet­tö­män to­dis­ta­jan kanssa, Mäen­pää sanoo.

Kaksi es­tee­töntä to­dis­ta­jaa al­le­kir­joit­taa tes­ta­men­tin

MOT:n sel­vi­tyk­sessä pal­jas­tui, että hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­töt ovat tar­jon­neet myös es­teet­tö­miä to­dis­ta­jia tes­ta­ment­tia varten, vaikka ovat olleet itse tes­ta­men­tin saajia.

Tes­ta­men­tin saaja on es­teel­li­nen eikä näin ollen voi al­le­kir­joit­taa tes­ta­ment­tia to­dis­ta­jana.

Tes­ta­men­tin to­dis­ta­jilla on tiukat kri­tee­rit etu­ris­ti­rii­dan vält­tä­mi­seksi. Hei eivät saa olla sukua tes­ta­men­tin te­ki­jälle ei­vätkä tes­ta­men­tin saa­jille. Myös­kään avo­puo­li­sot eivät käy tes­ta­men­tin to­dis­ta­jiksi.

– Nyrk­ki­sään­tönä voi­daan pitää, että lä­hi­su­ku­lai­set eivät saa to­dis­taa tes­ta­ment­tia, Mäen­pää sanoo.

To­dis­ta­jia tar­vi­taan kaksi ja heidän tulee al­le­kir­joit­taa tes­ta­mentti sa­man­ai­kai­sesti. Heidän ei kui­ten­kaan tar­vitse ottaa kantaa tes­ta­men­tin si­säl­töön.

Lue lisää tes­ta­men­tin to­dis­ta­jista

Ju­ri­di­sesti pätevä tes­ta­mentti turvaa oi­keu­tesi

Oikein laa­dittu ja sinun toi­veesi täysin huo­mioiva tes­ta­mentti turvaa oi­keu­tesi sekä vii­mei­sen tah­tosi. Li­säksi var­mis­tat, että lä­heis­tesi elämä on tur­vattu pois­me­nosi jäl­keen. Pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­nen hel­pot­tuu myös, kun asia­kir­jasi ovat moit­teet­to­massa kun­nossa.

– Jos tes­ta­mentti on tehty toisen ih­mi­sen pai­nos­tuk­sesta tai suo­sit­te­lun avulla, voi tes­ta­mentti olla pä­te­mä­tön. Täl­lai­sia ti­lan­teita on kui­ten­kin vaikea to­den­taa jäl­ki­kä­teen, Mäen­pää sanoo.

Tes­ta­men­tin moit­ti­mi­nen on mah­dol­lista, mutta pro­sessi vie aikaa ja on usein myös kal­lista. Har­valla on voi­ma­va­roja lähteä ky­see­na­lais­ta­maan tes­ta­ment­tia, vaikka syitä moit­ti­mi­seen oli­si­kin.

Aa­tok­sen kautta voit tes­ta­men­tata hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tölle

Aa­tok­sen la­ki­asian­tun­ti­joi­den avulla tehty pal­velu laatii si­nulle toi­vei­desi ja vaa­ti­mus­tesi mu­kai­sen pä­te­vän tes­ta­men­tin.

Voit myös lah­joit­taa osan tai koko omai­suu­tesi ha­lua­mal­lesi hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tölle vas­tuul­li­sesti. Voit valita Aa­tok­sen pal­ve­lussa si­nulle tär­keän jär­jes­tön ja jättää ha­lua­masi osan pe­rin­nöstä – joko osit­tain, pro­sen­tu­aa­li­sesti tai tietyn summan.

Pal­ve­lumme kar­toit­taa yk­si­löl­li­set toi­veesi, op­ti­moi pe­rin­tö­ve­rot ja antaa mah­dol­li­suu­den siir­tää pää­tös­valta tes­ta­men­tin­saa­jalle. Li­säksi la­ki­asian­tun­ti­jamme aut­ta­vat aina sinua chatin tai säh­kö­pos­tin avulla, mikäli si­nulla jotain ky­syt­tä­vää tes­ta­men­tin laa­ti­mi­sesta.

Usein ky­syt­tyjä ky­sy­myk­siä

Alla näet ylei­sim­min ky­syt­tyjä ky­sy­myk­siä sekä vas­tauk­sia liit­tyen tes­ta­ment­tiin.

Miten tes­ta­mentti tulisi tehdä?

Tes­ta­mentti on sinun vii­mei­nen tah­tosi. Mieti, mitkä asiat ovat si­nulle tär­keitä. Ke­nelle haluat jättää omai­suut­tasi? Mitä omai­suutta haluat jättää? Ha­luatko omai­suu­tesi py­sy­vän su­vussa? Ha­luatko op­ti­moida pe­rin­tö­ve­rot? Pystyt va­lit­se­maan nämä asiat Aa­tok­sen pal­ve­lussa.

Mitä tar­vi­taan tes­ta­ment­tiin?

Tes­ta­mentti nou­dat­taa tiet­tyjä muo­to­vaa­ti­muk­sia. Li­säksi tar­vit­set kaksi es­tee­töntä to­dis­ta­jaa, jotka al­le­kir­joit­ta­vat tes­ta­ment­tisi.

Mitä tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen maksaa?

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­sen hinta vaih­te­lee riip­puen siitä, missä asia­kir­jan tekee. La­ki­toi­mis­tossa on tun­ti­las­ku­tus 180–310 € /h vä­lillä. Pan­kissa tes­ta­men­tin teko maksaa noin 360–600 euroa.  Aa­tok­sessa tes­ta­mentti maksaa 69 euroa.

Voiko tes­ta­men­tin tehdä itse?

Kyllä, voit tehdä tes­ta­men­tin itse. Suo­sit­te­lemme Aa­tok­sen pal­ve­lua, joka auttaa sinua luo­maan toi­vei­desi mu­kai­sen ja ju­ri­di­sesti pä­te­vän asia­kir­jan.

Mihin tes­ta­mentti toi­mi­te­taan?

Tes­ta­mentti kan­nat­taa säi­lyt­tää hy­vässä tal­lessa, josta omai­set tes­ta­men­tin kuol­tuasi löy­ty­vät. Al­ku­pe­räistä asia­kir­jaa ei tar­vitse toi­mit­taa mi­hin­kään.