En­nak­ko­pe­rin­tö ja tes­ta­ment­ti

Säästöpossu
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
31.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­dät­kö, mikä on en­nak­ko­pe­rin­nön ja lahjan ero? Tes­ta­men­tin avulla voit sel­kiyt­tää ve­ro­tuk­sel­li­sia asioi­ta, mitä en­nak­ko­pe­rin­töön liit­tyy.

En­nak­ko­pe­rin­tö tar­koit­taa pe­rit­tä­vän an­ta­maa omai­suut­ta, jonka hän antaa rin­ta­pe­ril­li­sil­le eli lap­sel­leen tai lap­sen­lap­sil­leen jo eläes­sään. Lain (40/1965) mukaan en­nak­ko­pe­rin­nön arvo voi­daan vä­hen­tää rin­ta­pe­ril­li­sen tu­le­vas­ta la­kio­sas­ta.

Tes­ta­men­tin avulla pe­rit­tä­vä voi kui­ten­kin kir­ja­ta mää­räyk­sen, joka kumoaa en­nak­ko­pe­rin­töön liit­ty­vän la­kio­san vä­hen­tä­mi­sen var­si­nai­ses­ta pe­rin­nös­tä.

En­nak­ko­pe­rin­tö vai lahja?

Rin­ta­pe­ril­li­sel­le ennen kuo­le­maa lah­joi­tet­tu omai­suus voi olla joko en­nak­ko­pe­rin­tö tai lahja.

Pe­rin­tö­kaa­ren (40/1965) mukaan pe­rit­tä­vän rin­ta­pe­ril­li­sel­leen antama lahja on en­nak­ko­pe­rin­töä, ja sen arvo vä­hen­ne­tään rin­ta­pe­ril­li­sel­le tu­le­vas­ta la­kio­sas­ta.

Olet­ta­ma voi­daan kumota tes­ta­men­tis­sa teh­dyl­lä mää­räyk­sel­lä, jol­loin lah­joi­tus­ta pi­de­tään lah­ja­na. Mää­räys voi koskea myös jo teh­ty­jä lah­joi­tuk­sia.

En­nak­ko­pe­rin­tö voi olla suo­sio­lah­ja

En­nak­ko­pe­rin­tö ote­taan huo­mioon pe­rin­tö­osuuk­sia las­ket­taes­sa, mutta lah­jal­la on mah­dol­lis­ta esi­mer­kik­si suosia yhtä rin­ta­pe­ril­lis­tä yli muiden ja näin mah­dol­lis­taa pe­rin­tö­suun­nit­te­lu.

Lahja voi­daan kui­ten­kin katsoa suo­sio­lah­jak­si, jos lah­jal­la on il­mei­ses­ti tar­koi­tet­tu suosia muiden rin­ta­pe­ril­lis­ten va­hin­gok­si. Tässä ta­pauk­ses­sa lahjaa pi­de­tään suo­sio­lah­ja­na.

Suo­sio­lah­ja rin­nas­tuu en­nak­ko­pe­rin­töön ja se ote­taan huo­mioon pe­rin­nön­jaos­sa.

Yli 10 vuotta ai­em­min tehty lah­joi­tus ei ole suo­sio­lah­ja

Lahjan kat­so­mi­nen suo­sio­lah­jak­si voi­daan estää te­ke­mäl­lä lah­joi­tus tar­peek­si ajois­sa. Pää­sään­töi­ses­ti, jos lahja on an­net­tu yli 10 vuotta ennen pe­rit­tä­vän kuo­le­maa, ei sitä voida katsoa suo­sio­lah­jak­si.

Katso alta kaksi esi­merk­kiä, mil­loin ky­sees­sä on en­nak­ko­pe­rin­tö ja mil­loin lahja. Kun ky­sees­sä on rin­ta­pe­ril­li­set, on heillä aina oikeus la­kio­saan.

Esi­merk­ki 1: en­nak­ko­pe­rin­tö vai lahja?

A:lla on kaksi lasta B ja C. A:lta jää kuo­le­man jäl­keen 400 000 euron omai­suus. Ennen kuo­le­maan­sa A oli an­ta­nut lah­jak­si B:lle 40 000 euron ar­voi­sen pur­je­ve­neen.

B:n ja C:n lo­pul­lis­ten la­kio­sien suu­ruus riip­puu siitä, että kat­so­taan­ko pur­je­ve­ne en­nak­ko­pe­rin­nök­si vai lah­jak­si.

Päätös: Pur­je­ve­ne on en­nak­ko­pe­rin­töä

40 000 euron pur­je­ve­neen arvo li­sä­tään A:n 400 000 euron omai­suu­teen eli yh­teen­sä pe­rit­tä­vän omai­suu­den arvo on 440 000 euroa.

B ja C ovat A:n rin­ta­pe­ril­li­siä, joten heillä on oikeus 220 000 euron la­kio­saan. La­kio­sa jae­taan tasan rin­ta­pe­ril­lis­ten kesken, joten B:n ja C:n la­kio­sat ovat 110 000 euroa.

Kun B:n saama pur­je­ve­ne kat­so­taan en­nak­ko­pe­rin­nök­si vä­hen­ne­tään sen arvo hä­nel­le A:n kuo­le­man jäl­keen tu­le­vas­ta la­kio­sas­ta.

Näin ollen B saa la­kio­san pe­rus­teel­la 70 000 euroa ja C 110 000 euroa.

Päätös: Pur­je­ve­ne on lahja

Kun pur­je­ve­ne mää­ri­tel­lään lah­jak­si, ei sen 40 000 euron arvoa enää A:n kuol­tua lisätä 400 000 euron omai­suu­teen.

La­kio­san suu­ruus on täl­löin 200 000 euroa, joten B:n ja C:n la­kio­sat ovat 100 000 euroa.

B saa la­kio­san pe­rus­teel­la 100 000 euroa. C saa la­kio­san pe­rus­teel­la 100 000 euroa.

B siis saa yh­teen­sä 40 000 euron pur­je­ve­neen sekä la­kio­san pe­rus­teel­la 100 000 euroa eli 140 000 euroa.

Tes­ta­ment­ti ne­tis­sä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Tee yk­si­löi­ty ja ju­ri­di­ses­ti pätevä tes­ta­ment­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Tes­ta­men­tin hinta on Aa­tok­ses­sa 89 euroa.

Pal­ve­lum­me kar­toit­taa ky­sy­mys­ten avulla ti­lan­tee­si ja luo si­nul­le yk­si­löi­dyn tes­ta­men­tin.

Voit lisätä yk­sit­täi­siä tes­ta­men­tin saajia, ja eri­lai­sia omai­suus­la­je­ja, kuten mökin, asun­non tai auton. Voit myös mää­rit­tää pro­sent­tio­suu­det, joiden avulla omai­suu­te­si ja­kaan­tuu pe­ril­lis­ten tai hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö­jen kesken.

Aatos.app -pal­ve­lus­sa voit var­mis­taa rin­ta­pe­ril­lis­te­si osalta, että heidän saa­man­sa lahjat ote­taan pe­rin­nön­jaos­sa huo­mioon ha­lua­mal­la­si ta­val­la.

Va­lin­taa­si hel­pot­ta­vat pal­ve­lun luomat ti­lan­tee­see­si rää­tä­löi­dyt esi­mer­kit.

Tee tes­ta­ment­ti ne­tis­sä jo tänään. Ko­kei­le tästä:

Usein ky­syt­ty­jä ky­sy­myk­siä en­nak­ko­pe­rin­nös­tä

Alla ta­val­li­sim­pia ky­sy­myk­siä liit­tyen en­nak­ko­pe­rin­töön ja tes­ta­ment­tiin.

Mikä on en­nak­ko­pe­rin­tö?

En­nak­ko­pe­rin­tö on omai­suu­den an­ta­mis­ta rin­ta­pe­ril­li­sil­le sil­loin, kun on vielä elossa.

Ke­nel­le voi antaa en­nak­ko­pe­rin­töä?

En­nak­ko­pe­rin­töä voi antaa ke­nel­le vain pe­rit­tä­vän pe­ril­li­sel­le. Pe­ril­li­sen ei tar­vit­se olla rin­ta­pe­ril­li­nen.

Miten toi­mi­taan, jos haluan antaa en­nak­ko­pe­rin­töä muulle kuin rin­ta­pe­ril­li­sel­le?

Jos haluat antaa eri­tyi­ses­ti en­nak­ko­pe­rin­töä muulle kuin rin­ta­pe­ril­li­sel­le, tulee sinun tehdä asias­ta mää­räys lah­ja­kir­jaan.

Mil­loin en­nak­ko­pe­rin­tö kat­so­taan lah­jak­si?

En­nak­ko­pe­rin­tö kat­so­taan lah­jak­si, jos se on an­net­tu rin­ta­pe­ril­li­sil­le hen­ki­lön eläes­sä. En­nak­ko­pe­rin­tö on voitu antaa jo vuosia ennen kuo­le­maa. En­nak­ko­pe­rin­tö­olet­ta­ma koskee vain rin­ta­pe­ril­li­siä.

Mihin en­nak­ko­pe­rin­tö vai­kut­taa?

En­nak­ko­pe­rin­tö vai­kut­taa pe­rin­tö­osan ja la­kio­san suu­ruu­teen.