En­nak­ko­pe­rintö ja tes­ta­mentti

Säästöpossu
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
31.5.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­dätkö, mikä on en­nak­ko­pe­rin­nön ja lahjan ero? Tes­ta­men­tin avulla voit sel­kiyt­tää ve­ro­tuk­sel­li­sia asioita, mitä en­nak­ko­pe­rin­töön liit­tyy.

En­nak­ko­pe­rintö tar­koit­taa pe­rit­tä­vän an­ta­maa omai­suutta, jonka hän antaa rin­ta­pe­ril­li­sille eli lap­sel­leen tai lap­sen­lap­sil­leen jo eläes­sään. Lain (40/1965) mukaan en­nak­ko­pe­rin­nön arvo voi­daan vä­hen­tää rin­ta­pe­ril­li­sen tu­le­vasta la­kio­sasta.

Tes­ta­men­tin avulla pe­rit­tävä voi kui­ten­kin kir­jata mää­räyk­sen, joka kumoaa en­nak­ko­pe­rin­töön liit­ty­vän la­kio­san vä­hen­tä­mi­sen var­si­nai­sesta pe­rin­nöstä.

En­nak­ko­pe­rintö vai lahja?

Rin­ta­pe­ril­li­selle ennen kuo­le­maa lah­joi­tettu omai­suus voi olla joko en­nak­ko­pe­rintö tai lahja.

Pe­rin­tö­kaa­ren (40/1965) mukaan pe­rit­tä­vän rin­ta­pe­ril­li­sel­leen antama lahja on en­nak­ko­pe­rin­töä, ja sen arvo vä­hen­ne­tään rin­ta­pe­ril­li­selle tu­le­vasta la­kio­sasta.

Olet­tama voi­daan kumota tes­ta­men­tissa teh­dyllä mää­räyk­sellä, jol­loin lah­joi­tusta pi­de­tään lah­jana. Mää­räys voi koskea myös jo teh­tyjä lah­joi­tuk­sia.

En­nak­ko­pe­rintö voi olla suo­sio­lahja

En­nak­ko­pe­rintö ote­taan huo­mioon pe­rin­tö­osuuk­sia las­ket­taessa, mutta lah­jalla on mah­dol­lista esi­mer­kiksi suosia yhtä rin­ta­pe­ril­listä yli muiden ja näin mah­dol­lis­taa pe­rin­tö­suun­nit­telu.

Lahja voi­daan kui­ten­kin katsoa suo­sio­lah­jaksi, jos lah­jalla on il­mei­sesti tar­koi­tettu suosia muiden rin­ta­pe­ril­lis­ten va­hin­goksi. Tässä ta­pauk­sessa lahjaa pi­de­tään suo­sio­lah­jana.

Suo­sio­lahja rin­nas­tuu en­nak­ko­pe­rin­töön ja se ote­taan huo­mioon pe­rin­nön­jaossa.

Yli 10 vuotta ai­em­min tehty lah­joi­tus ei ole suo­sio­lahja

Lahjan kat­so­mi­nen suo­sio­lah­jaksi voi­daan estää te­ke­mällä lah­joi­tus tar­peeksi ajoissa. Pää­sään­töi­sesti, jos lahja on an­nettu yli 10 vuotta ennen pe­rit­tä­vän kuo­le­maa, ei sitä voida katsoa suo­sio­lah­jaksi.

Katso alta kaksi esi­merk­kiä, mil­loin ky­seessä on en­nak­ko­pe­rintö ja mil­loin lahja. Kun ky­seessä on rin­ta­pe­ril­li­set, on heillä aina oikeus la­kio­saan.

Esi­merkki 1: en­nak­ko­pe­rintö vai lahja?

A:lla on kaksi lasta B ja C. A:lta jää kuo­le­man jäl­keen 400 000 euron omai­suus. Ennen kuo­le­maansa A oli an­ta­nut lah­jaksi B:lle 40 000 euron ar­voi­sen pur­je­ve­neen.

B:n ja C:n lo­pul­lis­ten la­kio­sien suu­ruus riip­puu siitä, että kat­so­taanko pur­je­vene en­nak­ko­pe­rin­nöksi vai lah­jaksi.

Päätös: Pur­je­vene on en­nak­ko­pe­rin­töä

40 000 euron pur­je­ve­neen arvo li­sä­tään A:n 400 000 euron omai­suu­teen eli yh­teensä pe­rit­tä­vän omai­suu­den arvo on 440 000 euroa.

B ja C ovat A:n rin­ta­pe­ril­li­siä, joten heillä on oikeus 220 000 euron la­kio­saan. La­kiosa jae­taan tasan rin­ta­pe­ril­lis­ten kesken, joten B:n ja C:n la­kio­sat ovat 110 000 euroa.

Kun B:n saama pur­je­vene kat­so­taan en­nak­ko­pe­rin­nöksi vä­hen­ne­tään sen arvo hä­nelle A:n kuo­le­man jäl­keen tu­le­vasta la­kio­sasta.

Näin ollen B saa la­kio­san pe­rus­teella 70 000 euroa ja C 110 000 euroa.

Päätös: Pur­je­vene on lahja

Kun pur­je­vene mää­ri­tel­lään lah­jaksi, ei sen 40 000 euron arvoa enää A:n kuol­tua lisätä 400 000 euron omai­suu­teen.

La­kio­san suu­ruus on täl­löin 200 000 euroa, joten B:n ja C:n la­kio­sat ovat 100 000 euroa.

B saa la­kio­san pe­rus­teella 100 000 euroa. C saa la­kio­san pe­rus­teella 100 000 euroa.

B siis saa yh­teensä 40 000 euron pur­je­ve­neen sekä la­kio­san pe­rus­teella 100 000 euroa eli 140 000 euroa.

Tes­ta­mentti ne­tissä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Tee yk­si­löity ja ju­ri­di­sesti pätevä tes­ta­mentti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Pal­ve­lumme kar­toit­taa ky­sy­mys­ten avulla ti­lan­teesi ja luo si­nulle yk­si­löi­dyn tes­ta­men­tin. Voit lisätä yk­sit­täi­siä tes­ta­men­tin saajia, ja eri­lai­sia omai­suus­la­jeja, kuten mökin, asun­non tai auton. Voit myös mää­rit­tää pro­sent­tio­suu­det, joiden avulla omai­suu­tesi ja­kaan­tuu pe­ril­lis­ten tai hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö­jen kesken.

Aatos.app -pal­ve­lussa voit var­mis­taa rin­ta­pe­ril­lis­tesi osalta, että heidän saa­mansa lahjat ote­taan pe­rin­nön­jaossa huo­mioon ha­lua­mal­lasi ta­valla.

Tes­ta­men­tin hinta on Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa 69 euroa.

Tee tes­ta­mentti ne­tissä jo tänään. Ko­keile tästä:

Usein ky­syt­tyjä ky­sy­myk­siä en­nak­ko­pe­rin­nöstä

Alla ta­val­li­sim­pia ky­sy­myk­siä liit­tyen en­nak­ko­pe­rin­töön ja tes­ta­ment­tiin.

Mikä on en­nak­ko­pe­rintö?

En­nak­ko­pe­rintö on omai­suu­den an­ta­mista rin­ta­pe­ril­li­sille sil­loin, kun on vielä elossa.

Ke­nelle voi antaa en­nak­ko­pe­rin­töä?

En­nak­ko­pe­rin­töä voi antaa ke­nelle vain pe­rit­tä­vän pe­ril­li­selle. Pe­ril­li­sen ei tar­vitse olla rin­ta­pe­ril­li­nen.

Miten toi­mi­taan, jos haluan antaa en­nak­ko­pe­rin­töä muulle kuin rin­ta­pe­ril­li­selle?

Jos haluat antaa eri­tyi­sesti en­nak­ko­pe­rin­töä muulle kuin rin­ta­pe­ril­li­selle, tulee sinun tehdä asiasta mää­räys lah­ja­kir­jaan.

Mil­loin en­nak­ko­pe­rintö kat­so­taan lah­jaksi?

En­nak­ko­pe­rintö kat­so­taan lah­jaksi, jos se on an­nettu rin­ta­pe­ril­li­sille hen­ki­lön eläessä. En­nak­ko­pe­rintö on voitu antaa jo vuosia ennen kuo­le­maa. En­nak­ko­pe­rin­tö­olet­tama koskee vain rin­ta­pe­ril­li­siä.

Mihin en­nak­ko­pe­rintö vai­kut­taa?

En­nak­ko­pe­rintö vai­kut­taa pe­rin­tö­osan ja la­kio­san suu­ruu­teen.