Vir­ka­to­dis­tus­ti­laus Aa­tok­sen kaut­ta

Mies allekirjoittaa asiakirjoja
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Vir­ka­to­dis­tus­ten tilaus on­nis­tuu pe­run­kir­joi­tusta varten kes­ki­te­tysti Aa­tok­sen kautta hin­taan 69 euroa.

Pe­run­kir­joi­tusta varten tar­vi­taan useita asia­kir­joja sekä vai­na­jasta, että kuo­lin­pe­sän osak­kaista.

Ti­la­tes­sasi pe­run­kir­joi­tuk­seen tar­vit­ta­vat asia­kir­jat Aa­tok­sen kautta, saat hel­posti kaikki asia­kir­jat yh­dellä ti­lauk­sella. Aa­tok­sen vir­ka­to­dis­tus­ti­laus­pal­ve­lun hinta on 69 euroa.

Aatos sel­vit­tää ja tilaa puo­les­tasi vir­ka­to­dis­tuk­set pe­run­kir­joi­tusta varten:

  • su­kusel­vi­tys
  • vir­ka­to­dis­tuk­set
  • elos­sao­lo­to­dis­tuk­set

Aatos tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set kai­kista vaa­dit­ta­vista re­kis­te­reistä, kuten Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta, seu­ra­kun­nilta ja Kan­sal­li­sar­kis­tosta.

Teidän ei tar­vitse tehdä muita vir­ka­to­dis­tus­ti­lauk­sia Aa­tok­seen te­ke­männe asia­kir­ja­ti­lauk­sen li­säksi. Asia­kir­ja­ti­lauk­seen si­säl­tyy vi­ran­omais­kus­tan­nuk­sia ja niistä ve­loi­te­taan erik­seen.

Huo­mioi, että vi­ran­omais­asia­kir­ja­ti­laus ei si­sällä ul­ko­mailta ti­lat­ta­via to­dis­tuk­sia eikä to­dis­tuk­sia tois­si­jai­sista pe­ril­li­sistä tai tes­ta­men­tin­saa­jista.

Lue lisää: mikä on vir­ka­to­dis­tus?

Vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen

Vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen on­nis­tuu hel­posti kes­ki­te­tysti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Voit tilata vir­ka­to­dis­tuk­sen Aa­tok­sen kautta, vaikka vai­naja ei ole kuu­lu­nut kirk­koon. Mai­straatti hoiti ennen vir­ka­to­dis­tuk­sia, mutta mai­straat­ti­uu­dis­tuk­sen myötä vir­ka­to­dis­tuk­set ti­la­taan ny­ky­ään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta.

Lue lisää: kuinka kauan vir­ka­to­dis­tus on voi­massa?

Kuinka paljon vi­ran­omais­mak­sut ovat?

Vir­ka­to­dis­tus­ten vi­ran­omais­mak­sut riip­pu­vat vai­na­jan hen­ki­lö­koh­tai­sesta ti­lan­teesta sekä siitä mistä to­dis­tuk­sia pitää tilata.

Näin ollen vält­tä­mät­tö­mien asia­kir­jo­jen ko­ko­nais­kus­tan­nusta ei voi etu­kä­teen täysin ar­vioida. Asia­kir­jo­jen kulut voi kui­ten­kin vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa.

Lasku vi­ran­omais­mak­suista lä­he­te­tään, kun tilaus on valmis.

Li­sä­tie­toa vi­ran­omai­sen ja seu­ra­kun­tien pe­ri­mistä kus­tan­nuk­sista voi lukea alta.

Esi­merkki 1

Vai­naja oli seu­ra­kun­nan jäsen ja hä­nellä oli kaksi seu­ra­kun­taan kuu­lu­ma­tonta lasta.

Vai­naja oli seu­ra­kun­nan jäsen ja hä­nestä ti­la­taan 45 euron hin­tai­nen vir­ka­to­dis­tus (+ toi­mi­tus­maksu 5,50 euroa). To­dis­tus kattaa vai­na­jan tiedot 15-vuo­ti­aasta asti.

Kaksi vai­na­jan lap­sista eivät olleet kirkon jä­se­niä. Heistä ti­la­taan elos­sao­lo­to­dis­tuk­set, jotka mak­sa­vat 2 x 20 euroa eli yh­teensä 40 euroa.

Vi­ran­omais­mak­sut tässä ti­lan­teessa ovat yh­teensä 90,50 euroa.

Lue lisää: Miksi tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten määrä ja hinta vaih­te­le­vat?

Huo­mioi vi­ran­omais­ten kä­sit­te­ly­ajat

Ar­vioitu toi­mi­tusaika asia­kir­joille on tällä het­kellä noin 2-6 viik­koa ti­lauk­sen te­ke­mi­sestä. Toi­mi­tusaika vaih­te­lee kui­ten­kin vi­ran­omai­sen ja seu­ra­kun­tien kä­sit­te­ly­ai­ko­jen mukaan.

Vi­ran­omai­set ovat ko­ro­nan ja mai­straat­ti­uu­dis­tuk­sen vuoksi ruuh­kau­tu­neet, minkä vuoksi ti­lauk­sissa voi kestää va­li­tet­ta­vasti ta­val­lista pi­dem­pään. Aatos ei va­li­tet­ta­vasti voi vai­kut­taa vi­ran­omais­ten ruuh­ka­ti­lan­tee­seen.

Näin tilaat vir­ka­to­dis­tuk­set Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen ta­pah­tuu hel­posti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

  1. Täytä vai­na­jan tiedot Aa­tok­sessa
  2. Maksa ti­laus­maksu 69 €
  3. Aatos tilaa kaikki tar­vit­ta­vat asia­kir­jat
  4. Aatos tar­kis­taa asia­kir­jat
  5. Saat kaikki tar­vit­tava asia­kir­jat yh­dellä ti­lauk­sella

Saat kaikki tar­vit­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set säh­köi­sesti Oma Aa­tok­seen, josta voit ladata ne it­sel­lesi.

Lasku vi­ran­omais­ku­luista saapuu si­nulle ti­lauk­sen päät­teeksi säh­kö­pos­tilla. Voit ha­lu­tes­sasi ostaa asia­kir­joille myös ko­tiin­toi­mi­tuk­sen.

Stres­saako pe­run­kir­joi­tus?

Aa­tok­sen pal­velu ke­hi­tet­tiin hel­pot­ta­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mistä, jotta ta­val­li­sen ku­lut­ta­jan ei tar­vitse ope­tella la­ki­py­kä­liä.

Verk­ko­pal­velu auttaa sel­vit­tä­mään yk­sin­ker­tais­ten ky­sy­mys­ten avulla vai­na­jan pe­ril­lis­pii­rin sekä kuo­lin­pe­sän­osak­kaat. Verk­ko­pal­velu oh­jeis­taa läpi pe­run­kir­joi­tuk­sen ja kertoo mitä tulee tehdä seu­raa­vaksi. Si­nulla on ko­koa­jan selkeä kuva mitä pro­ses­sissa ta­pah­tuu.

Saat pe­run­kir­joi­tuk­sen alusta lop­puun kiin­teällä hin­nalla – hin­taan 399 euroa. Koko pro­sessi ha­lu­tes­sasi etänä, ilman tar­vetta la­ki­mie­hen ta­paa­mi­seen.