Vir­ka­to­dis­tus­ti­laus Aa­tok­sen kaut­ta

Mies allekirjoittaa asiakirjoja
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Vir­ka­to­dis­tus­ten tilaus on­nis­tuu pe­run­kir­joi­tus­ta varten kes­ki­te­tys­ti Aa­tok­sen kautta hin­taan 69 euroa.

Pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vi­taan useita asia­kir­jo­ja sekä vai­na­jas­ta, että kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta.

Ti­la­tes­sa­si pe­run­kir­joi­tuk­seen tar­vit­ta­vat asia­kir­jat Aa­tok­sen kautta, saat hel­pos­ti kaikki asia­kir­jat yh­del­lä ti­lauk­sel­la. Aa­tok­sen vir­ka­to­dis­tus­ti­laus­pal­ve­lun hinta on 69 euroa.

Aatos sel­vit­tää ja tilaa puo­les­ta­si vir­ka­to­dis­tuk­set pe­run­kir­joi­tus­ta varten:

  • su­kusel­vi­tys
  • vir­ka­to­dis­tuk­set
  • elos­sao­lo­to­dis­tuk­set

Aatos tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set kai­kis­ta vaa­dit­ta­vis­ta re­kis­te­reis­tä, kuten Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta, seu­ra­kun­nil­ta ja Kan­sal­li­sar­kis­tos­ta.

Teidän ei tar­vit­se tehdä muita vir­ka­to­dis­tus­ti­lauk­sia Aa­tok­seen te­ke­män­ne asia­kir­ja­ti­lauk­sen li­säk­si. Asia­kir­ja­ti­lauk­seen si­säl­tyy vi­ran­omais­kus­tan­nuk­sia ja niistä ve­loi­te­taan erik­seen.

Huo­mioi, että vi­ran­omais­asia­kir­ja­ti­laus ei si­säl­lä ul­ko­mail­ta ti­lat­ta­via to­dis­tuk­sia eikä to­dis­tuk­sia tois­si­jai­sis­ta pe­ril­li­sis­tä tai tes­ta­men­tin­saa­jis­ta.

Lue lisää: mikä on vir­ka­to­dis­tus?

Vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen

Vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen on­nis­tuu hel­pos­ti kes­ki­te­tys­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Voit tilata vir­ka­to­dis­tuk­sen Aa­tok­sen kautta, vaikka vai­na­ja ei ole kuu­lu­nut kirk­koon. Mai­straat­ti hoiti ennen vir­ka­to­dis­tuk­sia, mutta mai­straat­ti­uu­dis­tuk­sen myötä vir­ka­to­dis­tuk­set ti­la­taan ny­ky­ään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta.

Lue lisää: kuinka kauan vir­ka­to­dis­tus on voi­mas­sa?

Kuinka paljon vi­ran­omais­mak­sut ovat?

Vir­ka­to­dis­tus­ten vi­ran­omais­mak­sut riip­pu­vat vain­ajan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta ti­lan­tees­ta sekä siitä mistä to­dis­tuk­sia pitää tilata.

Näin ollen vält­tä­mät­tö­mien asia­kir­jo­jen koko­nais­kus­tan­nus­ta ei voi etu­kä­teen täysin ar­vioi­da. Asia­kir­jo­jen kulut voi kui­ten­kin vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa.

Lasku vi­ran­omais­mak­suis­ta lä­he­te­tään, kun tilaus on valmis.

Li­sä­tie­toa vi­ran­omai­sen ja seu­ra­kun­tien pe­ri­mis­tä kus­tan­nuk­sis­ta voi lukea alta.

Esi­merk­ki 1

Vai­na­ja oli seu­ra­kun­nan jäsen ja hä­nel­lä oli kaksi seu­ra­kun­taan kuu­lu­ma­ton­ta lasta.

Vai­na­ja oli seu­ra­kun­nan jäsen ja hä­nes­tä ti­la­taan 45 euron hin­tai­nen vir­ka­to­dis­tus (+ toi­mi­tus­mak­su 5,50 euroa). To­dis­tus kattaa vain­ajan tiedot 15-vuo­ti­aas­ta asti.

Kaksi vain­ajan lap­sis­ta eivät olleet kirkon jä­se­niä. Heistä ti­la­taan elos­sao­lo­to­dis­tuk­set, jotka mak­sa­vat 2 x 20 euroa eli yh­teen­sä 40 euroa.

Vi­ran­omais­mak­sut tässä ti­lan­tees­sa ovat yh­teen­sä 90,50 euroa.

Lue lisää: Miksi tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten määrä ja hinta vaih­te­le­vat?

Huo­mioi vi­ran­omais­ten kä­sit­te­ly­ajat

Ar­vioi­tu toi­mi­tusai­ka asia­kir­joil­le on tällä het­kel­lä noin 2-6 viik­koa ti­lauk­sen te­ke­mi­ses­tä. Toi­mi­tusai­ka vaih­te­lee kui­ten­kin vi­ran­omai­sen ja seu­ra­kun­tien kä­sit­te­ly­ai­ko­jen mukaan.

Vi­ran­omai­set ovat ko­ro­nan ja mai­straat­ti­uu­dis­tuk­sen vuoksi ruuh­kau­tu­neet, minkä vuoksi ti­lauk­sis­sa voi kestää va­li­tet­ta­vas­ti ta­val­lis­ta pi­dem­pään. Aatos ei va­li­tet­ta­vas­ti voi vai­kut­taa vi­ran­omais­ten ruuh­ka­ti­lan­tee­seen.

Näin tilaat vir­ka­to­dis­tuk­set Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen ta­pah­tuu hel­pos­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

  1. Täytä vain­ajan tiedot Aa­tok­ses­sa
  2. Maksa ti­laus­mak­su 69 €
  3. Aatos tilaa kaikki tar­vit­ta­vat asia­kir­jat
  4. Aatos tar­kis­taa asia­kir­jat
  5. Saat kaikki tar­vit­ta­va asia­kir­jat yh­del­lä ti­lauk­sel­la

Saat kaikki tar­vit­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set säh­köi­ses­ti Oma Aa­tok­seen, josta voit ladata ne it­sel­le­si.

Lasku vi­ran­omais­ku­luis­ta saapuu si­nul­le ti­lauk­sen päät­teek­si säh­kö­pos­til­la. Voit ha­lu­tes­sa­si ostaa asia­kir­joil­le myös ko­tiin­toi­mi­tuk­sen.

Stres­saa­ko pe­run­kir­joi­tus?

Aa­tok­sen pal­ve­lu ke­hi­tet­tiin hel­pot­ta­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mis­tä, jotta ta­val­li­sen ku­lut­ta­jan ei tar­vit­se ope­tel­la la­ki­py­kä­liä.

Verk­ko­pal­ve­lu auttaa sel­vit­tä­mään yk­sin­ker­tais­ten ky­sy­mys­ten avulla vain­ajan pe­ril­lis­pii­rin sekä kuo­lin­pe­sän­osak­kaat. Verk­ko­pal­ve­lu oh­jeis­taa läpi pe­run­kir­joi­tuk­sen ja kertoo mitä tulee tehdä seu­raa­vak­si. Si­nul­la on kokoa­jan selkeä kuva mitä pro­ses­sis­sa ta­pah­tuu.

Saat pe­run­kir­joi­tuk­sen alusta lop­puun kiin­teäl­lä hin­nal­la – hin­taan 299 euroa. Koko pro­ses­si ha­lu­tes­sa­si etänä, ilman tar­vet­ta la­ki­mie­hen ta­paa­mi­seen.