Miksi vir­ka­to­dis­tus­ten määrä ja hinta vaih­te­le­vat?

Addressi, kukkia ja taskukello
Timjami Nyyssönen
Timjami
3.11.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Vir­ka­to­dis­tus­ten määrää on vaikea tietää en­nal­ta. To­dis­tus­ten mää­rään vai­kut­ta­vat mm. vain­ajan asuin­pai­kat Suo­mes­sa ja ul­ko­mail­la. Li­säk­si omai­set jou­tu­vat usein te­ke­mään useita eri ti­lauk­sia.

Pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten hank­ki­mi­nen voi ai­heut­taa pään­vai­vaa. Eri­tyi­ses­ti tar­vit­ta­vien to­dis­tus­ten mää­rään ja niiden hank­ki­mi­seen ku­lu­vaan aikaan liit­ty­vät epä­sel­vyy­det voivat ai­heut­taa ky­sy­myk­siä.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa py­rim­me sel­vit­tä­mään syitä siihen, miksi vir­ka­to­dis­tus­ten hank­ki­mi­nen voi joskus olla hi­das­ta, ja miksi tar­vit­ta­vien to­dis­tus­ten hintaa on vai­ke­aa tietää etu­kä­teen.

Mitä to­dis­tuk­sia pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vi­taan?

Pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vit­set vai­na­jas­ta teh­tä­vän su­kusel­vi­tyk­sen, sekä elos­sao­lo­to­dis­tuk­sen jo­kai­ses­ta kuo­lin­pe­sän osak­kaas­ta. Elos­sao­lo­to­dis­tus­ta ei kui­ten­kaan tar­vi­ta niistä kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta, joiden tiedot käyvät ilmi vai­na­jas­ta teh­tä­väs­tä su­kusel­vi­tyk­ses­tä.

Elos­sao­lo­to­dis­tus­ta kut­su­taan myös ni­mel­lä elää-to­dis­tus.

Su­kusel­vi­tyk­sen tar­koi­tuk­se­na on sel­vit­tää vain­ajan pe­ril­li­set pe­run­kir­joi­tus­ta varten. Seu­ra­kun­nat käyt­tä­vät tästä vain­ajan su­kusel­vi­tyk­ses­tä nimeä vir­ka­to­dis­tus.

Elos­sao­lo­to­dis­tuk­sen avulla puo­les­taan voi­daan osoit­taa, että hen­ki­lö on ollut elossa vain­ajan kuo­lin­het­kel­lä ja näin ollen oi­keu­tet­tu pe­rin­töön.

Voit tilata su­kusel­vi­tyk­sen, jos olet esi­mer­kik­si pe­ru­kir­jan laa­ti­ja, kuo­lin­pe­sän osakastes­ta­men­tin saaja tai muu hen­ki­lö, joka tar­vit­see su­kusel­vi­tys­tä hy­väk­syt­tyä käyt­tö­tar­koi­tus­ta varten. Tar­vit­set vai­na­jas­ta su­kusel­vi­tyk­set pe­run­kir­joi­tus­ta varten 15 ikä­vuo­des­ta alkaen kuo­lin­päi­vään asti.

Lue lisää: Mikä on ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mä?

Mistä vir­ka­to­dis­tuk­sen voi hank­kia?

Pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vit­ta­vat to­dis­tuk­set voi­daan ti­lan­teen mukaan hank­kia joko Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta, tai seu­ra­kun­nis­ta. Vai­na­jaa kos­ke­va su­kusel­vi­tys tulee tilata evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­ses­ta tai or­to­dok­si­ses­ta seu­ra­kun­nas­ta, jos hen­ki­lö on kuu­lu­nut jom­paan­kum­paan näistä seu­ra­kun­nis­ta koko elä­män­sä. Täl­löin su­kusel­vi­tys­tä ei tar­vit­se erik­seen tilata Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta.

Saatat kui­ten­kin tar­vi­ta su­kusel­vi­tyk­siä sekä seu­ra­kun­nis­ta että Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta, jos hen­ki­lö on esi­mer­kik­si kuu­lu­nut seu­ra­kun­taan vain osan elä­mäs­tään.

Vir­ka­ti­laus kes­ki­te­tys­ti Aa­tok­sel­ta

Vir­ka­to­dis­tus­ti­laus Aa­tok­sen kautta on myös mah­dol­li­nen. Pal­ve­lum­me maksaa 69 euroa. Li­säk­si pe­rim­me vi­ran­omais­ten to­dis­tuk­sis­ta las­kut­ta­mat maksut.

Ti­laam­me kes­ki­te­tys­ti tar­vit­se­ma­si to­dis­tuk­set eri seu­ra­kun­nil­ta ja DVV:ltä. Li­säk­si tar­kis­tam­me to­dis­tuk­set ja pyy­däm­me vi­ran­omai­sil­ta tar­vit­ta­vat kor­jauk­set ennen kuin lä­he­täm­me val­miit asia­kir­jat teille. Pi­däm­me teidät ajan ta­sal­la ti­lauk­sen edis­ty­mi­ses­tä.

Hel­po­ta elä­mää­si ja tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set kes­ki­te­tys­ti Aa­tok­sel­ta.

Kuinka monta to­dis­tus­ta pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vi­taan?

Vaa­dit­ta­vien to­dis­tus­ten määrää on vaikea ar­vioi­da etu­kä­teen. Tämä johtuu esi­mer­kik­si siitä, että eril­lis­tä kuo­lin­pe­sän osak­kaan elos­sao­lo­to­dis­tus­ta ei tar­vit­se tilata, jos hen­ki­lön tiedot il­me­ne­vät vain­ajan su­kusel­vi­tyk­ses­tä. Tämän takia esi­mer­kik­si vain­ajan lap­sis­ta ja/tai les­kes­tä ei usein tar­vit­se tilata eril­lis­tä elos­sao­lo­to­dis­tus­ta.

Eri­tyi­ses­ti Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton laa­ti­mas­ta su­kusel­vi­tyk­ses­tä voi kui­ten­kin puut­tua tie­to­ja vain­ajan lap­sis­ta tai van­hem­mis­ta, jos vai­na­ja on syn­ty­nyt ennen vuotta 1954. Täl­löin puut­tu­vat lapset voivat ilmetä seu­ra­kun­nan su­kusel­vi­tyk­ses­tä.

Vaa­dit­ta­vien elos­sao­lo­to­dis­tus­ten määrä riip­puu siis siitä, mitä tie­to­ja vain­ajan su­kusel­vi­tyk­ses­sä on. Su­kusel­vi­tyk­sen lo­pul­lis­ta si­säl­töä voi kui­ten­kin olla vaikea ar­vioi­da etu­kä­teen, koska sel­vi­tyk­sen te­ke­mi­nen on mo­ni­mut­kai­nen pro­ses­si: su­kusel­vi­tys voi edel­lyt­tää esi­mer­kik­si usei­den eri to­dis­tus­ten ti­laa­mis­ta ja näiden tie­to­jen yh­dis­te­le­mis­tä.

Koska sel­vi­tyk­seen tar­vit­ta­vien to­dis­tus­ten määrää on vaikea tietää etu­kä­teen, myös sel­vi­tyk­sen toi­mit­ta­mi­sen kestoa on vaikea ar­vioi­da tar­kas­ti.

Su­kusel­vi­tyk­sen laa­ti­mi­seen liit­ty­vien haas­tei­den li­säk­si asiaa han­ka­loit­taa myös se, että pelkkä vai­na­jal­le teh­tä­vä su­kusel­vi­tys ei aina riitä kuo­lin­pe­sän osak­kai­den sel­vit­tä­mi­sek­si. Esi­mer­kik­si vain­ajan avio­puo­li­sois­ta tai ai­kai­sem­min me­neh­ty­neis­tä pe­ril­li­sis­tä voi­daan joutua te­ke­mään su­kusel­vi­tyk­set, jotta vain­ajan pe­ril­li­set saa­daan sel­vi­tet­tyä.

Miksi vir­ka­to­dis­tus­ten saanti kestää niin kauan?

Su­kusel­vi­tyk­seen mer­ki­tään hen­ki­lön tie­to­jen li­säk­si myös muun muassa:

  • mah­dol­li­set seu­ra­kun­tien ja väes­tö­re­kis­te­rin vä­li­set muutot
  • muutot ul­ko­mail­le ja ta­kai­sin
  • tiedot puo­li­sois­ta ja lap­sis­ta
  • jois­sain ta­pauk­sis­sa su­kusel­vi­tyk­seen mer­ki­tään myös tiedot van­hem­mis­ta

Tämän vuoksi eri­tyi­ses­ti vain­ajan su­kusel­vi­tyk­sen saa­mi­nen voi viedä aikaa, ja sitä kan­nat­taa­kin hakea jo hy­vis­sä ajoin ennen pe­run­kir­joi­tus­ta.

Su­kusel­vi­tyk­seen va­rat­ta­va aika riip­puu eri­tyi­ses­ti siitä, mistä vain­ajan su­kusel­vi­tys­tä täytyy hakea. Esi­mer­kik­si Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton arvioi su­kusel­vi­tys­tä kos­ke­van kä­sit­te­ly­ajan olevan noin neljä viik­koa.

Evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kirkon su­kusel­vi­tyk­sis­sä on ruuh­kaa

Tällä het­kel­lä eri­tyi­ses­ti evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kirkon su­kusel­vi­tys­to­dis­tus­ten ti­lauk­set ovat ruuh­kau­tu­neet, ja toi­mi­tusa­jat vaih­te­le­vat seu­ra­kun­tien ja kes­kus­re­kis­te­rien työ­ti­lan­teen mukaan. Toi­mi­tusa­jat saat­ta­vat olla useita viik­ko­ja. Tar­kem­pia tie­to­ja toi­mi­tus­ajois­ta voit löytää seu­ra­kun­tien ja kes­kus­re­kis­te­rien verk­ko­si­vuil­ta.

Ruuh­kan taus­tal­la on evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kirkon kir­kon­kir­jo­jen­pi­toon liit­ty­vä uu­dis­tus. Uu­dis­tus mah­dol­lis­taa kes­ki­te­tyn val­ta­kun­nal­li­sen su­kusel­vi­tyk­sen laa­din­nan vain­ajan vii­mei­sen jä­se­nyys­seu­ra­kun­nan mukaan. Uu­dis­tuk­sen jäl­keen su­kusel­vi­tyk­set py­ri­tään laa­ti­maan kes­ki­te­tys­ti yh­des­tä pai­kas­ta. Omais­ten ei siis tar­vit­se enää pyytää su­kusel­vi­tyk­ses­tä useas­ta eri seu­ra­kun­nas­ta. 

Uu­dis­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta osa su­kusel­vi­tyk­sis­tä jou­du­taan kui­ten­kin edel­leen laa­ti­maan niin, että sel­vi­tyk­seen liit­ty­vät to­dis­tuk­set jou­du­taan ti­laa­maan erik­seen jo­kai­ses­ta seu­ra­kun­nas­ta, johon vai­na­ja on 15-ikä­vuo­ten­sa jäl­keen kuu­lu­nut. Tämä vai­kut­taa myös sel­vi­tyk­sen lo­pul­li­seen hin­taan.

Eri­tyis­ti­lan­teet

Neu­vos­to­lii­tol­le luo­vu­tet­tu­jen aluei­den ar­kis­tois­ta tar­vit­ta­vat su­kusel­vi­tyk­set voit tilata Kan­sal­li­sar­kis­tos­ta. Ul­ko­mail­ta ti­lat­ta­vis­ta su­kusel­vi­tyk­sis­tä voit löytää tietoa esi­mer­kik­si Suomen suur­lä­he­tys­töis­tä.

Muista anoa pe­run­kir­joi­tuk­sel­le li­sä­ai­kaa tar­vit­taes­sa

Jos pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­nen vii­väs­tyy vir­ka­to­dis­tus­ten hank­ki­mi­sen pitkän keston takia, voi­daan pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sel­le anoa li­sä­ai­kaa Ve­ro­hal­lin­nol­ta.

Pal­jon­ko vir­ka­to­dis­tus­ten hank­ki­mi­nen maksaa?

Evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­nen ja or­to­dok­si­nen kirkko ve­loit­ta­vat su­kusel­vi­tyk­ses­tä läh­tö­koh­tai­ses­ti sen mukaan, kuinka monta to­dis­tus­ta sel­vi­tyk­seen tar­vi­taan, ja löy­de­tään­kö tiedot kes­ki­te­tys­ti vai ei. Or­to­dok­si­ses­sa kir­kos­sa hinta alkaa 30 eu­ros­ta, evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa 45 eu­ros­ta.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa su­kusel­vi­tyk­sen hinta riip­puu siitä, mistä su­kusel­vi­tyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot löy­ty­vät, ja mon­ta­ko asia­kir­jaa sel­vi­tyk­seen tar­vi­taan. Su­kusel­vi­tyk­set säh­köi­ses­tä väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä mak­sa­vat 30 €/asia­kir­ja, ja sel­vi­tyk­set di­gi­toi­dus­ta väes­tö­kir­ja-ai­neis­tos­ta mak­sa­vat 65 €/asia­kir­ja.

Mitä ta­pah­tuu, jos vir­ka­to­dis­tuk­sia puut­tuu tai ne ovat muuten puut­teel­li­sia?

Vir­ka­to­dis­tus­ten puut­tu­mi­nen tai niissä olevat puut­teel­li­suu­det tulee kor­ja­ta, koska niitä tar­vi­taan vain­ajan pe­ril­lis­ten hen­ki­löl­li­syy­den sel­vit­tä­mi­seen.

Puut­teel­li­set vir­ka­to­dis­tuk­set voivat esi­mer­kik­si estää pe­rin­nön­jaon toi­mit­ta­mi­sen, tai johtaa myö­hem­min pe­rin­nön­jaon oi­kai­suun, jos ilman pe­rin­töään jäänyt vain­ajan pe­ril­li­nen tätä vaatii. Täl­lais­ta oi­kai­sua voi­daan vaatia kym­me­nen vuoden ku­lues­sa pe­rin­nön­jaon toi­mit­ta­mi­ses­ta.

Pe­rin­nön­jaon li­säk­si vir­ka­to­dis­tuk­sia tar­vi­taan vain­ajan puo­les­ta ta­pah­tu­vaan asioin­tiin. Vir­ka­to­dis­tus­ta vaa­di­taan esi­mer­kik­si pan­keis­sa, ja ilman niitä vain­ajan tilien käyt­tä­mi­nen ja sul­ke­mi­nen voi olla mah­do­ton­ta. Vir­ka­to­dis­tus­ten puut­tu­mi­seen tai niissä ole­vien tie­to­jen vir­heel­li­syy­teen kan­nat­taa­kin kiin­nit­tää huo­mio­ta ja oi­kais­ta ne mah­dol­li­sim­man no­peas­ti.

Aa­tok­sel­ta vir­ka­to­dis­tuk­set yh­del­lä klik­kauk­sel­la

Vir­ka­to­dis­tus­ten tilaus ja tar­kis­ta­mi­nen vaa­ti­vat paljon työtä. On tär­ke­ää, että saat oikeat asia­kir­jat pe­run­kir­joi­tus­ta varten eikä niissä ole vir­hei­tä.

Tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set kes­ki­te­tys­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa hin­taan 69 euroa. Hin­taan li­sä­tään vi­ran­omais­ten las­kut­ta­mat asia­kir­ja­mak­sut, mikä riip­puu tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten lu­ku­mää­räs­tä.

Me tar­kas­tam­me asia­kir­jat ja lä­he­täm­me tar­vit­ta­vat kor­jaus­pyyn­nöt vi­ran­omai­sil­le. Saat meiltä val­miit asia­kir­jat toi­mi­te­tuk­si säh­köi­ses­ti tai ha­lu­tes­san­ne myös pos­tit­se.