Vir­ka­to­dis­tus­ten hinta ja määrä se­li­tet­tynä

Addressi, kukkia ja taskukello
Timjami Nyyssönen
Timjami
27.2.2024 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Vir­ka­to­dis­tus­ten määrää on vaikea tietää en­nalta. To­dis­tus­ten mää­rään vai­kut­ta­vat mm. vai­na­jan asuin­pai­kat Suo­messa ja ul­ko­mailla. Li­säksi omai­set jou­tu­vat usein te­ke­mään useita eri ti­lauk­sia.

Pe­run­kir­joi­tusta varten tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten hank­ki­mi­nen voi ai­heut­taa pään­vai­vaa. Eri­tyi­sesti tar­vit­ta­vien to­dis­tus­ten mää­rään ja niiden hank­ki­mi­seen ku­lu­vaan aikaan liit­ty­vät epä­sel­vyy­det voivat ai­heut­taa ky­sy­myk­siä.

Tässä ar­tik­ke­lissa py­rimme sel­vit­tä­mään syitä siihen, miksi vir­ka­to­dis­tus­ten hank­ki­mi­nen voi joskus olla hi­dasta, ja miksi tar­vit­ta­vien to­dis­tus­ten hintaa on vai­keaa tietää etu­kä­teen.

Nämä vir­ka­to­dis­tuk­set tar­vit­set pe­run­kir­joi­tusta varten

Pe­run­kir­joi­tusta varten tar­vit­set vai­na­jasta teh­tä­vän su­kusel­vi­tyk­sen, sekä elos­sao­lo­to­dis­tuk­sen jo­kai­sesta kuo­lin­pe­sän osak­kaasta. Elos­sao­lo­to­dis­tusta ei kui­ten­kaan tar­vita niistä kuo­lin­pe­sän osak­kaista, joiden tiedot käyvät ilmi vai­na­jasta teh­tä­västä su­kusel­vi­tyk­sestä.

Elos­sao­lo­to­dis­tusta kut­su­taan myös ni­mellä elää-to­dis­tus.

Su­kusel­vi­tyk­sen tar­koi­tuk­sena on sel­vit­tää vai­na­jan pe­ril­li­set pe­run­kir­joi­tusta varten. Seu­ra­kun­nat käyt­tä­vät tästä vai­na­jan su­kusel­vi­tyk­sestä nimeä vir­ka­to­dis­tus.

Elos­sao­lo­to­dis­tuk­sen avulla puo­les­taan voi­daan osoit­taa, että hen­kilö on ollut elossa vai­na­jan kuo­lin­het­kellä ja näin ollen oi­keu­tettu pe­rin­töön.

Voit tilata su­kusel­vi­tyk­sen, jos olet esi­mer­kiksi pe­ru­kir­jan laa­tija, kuo­lin­pe­sän osakastes­ta­men­tin saaja tai muu hen­kilö, joka tar­vit­see su­kusel­vi­tystä hy­väk­syt­tyä käyt­tö­tar­koi­tusta varten. Tar­vit­set vai­na­jasta su­kusel­vi­tyk­set pe­run­kir­joi­tusta varten 15 ikä­vuo­desta alkaen kuo­lin­päi­vään asti.

Lue lisää: Mikä on ote väes­tö­tie­to­jär­jes­telmä?

Mistä vir­ka­to­dis­tuk­sen voi hank­kia?

Pe­run­kir­joi­tusta varten tar­vit­ta­vat to­dis­tuk­set voi­daan ti­lan­teen mukaan hank­kia joko Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta, tai seu­ra­kun­nista. Vai­na­jaa kos­keva su­kusel­vi­tys tulee tilata evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sesta tai or­to­dok­si­sesta seu­ra­kun­nasta, jos hen­kilö on kuu­lu­nut jom­paan­kum­paan näistä seu­ra­kun­nista koko elä­mänsä. Täl­löin su­kusel­vi­tystä ei tar­vitse erik­seen tilata Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta.

Saatat kui­ten­kin tar­vita su­kusel­vi­tyk­siä sekä seu­ra­kun­nista että Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta, jos hen­kilö on esi­mer­kiksi kuu­lu­nut seu­ra­kun­taan vain osan elä­mäs­tään.

Vir­ka­ti­laus kes­ki­te­tysti Aa­tok­selta

Vir­ka­to­dis­tus­ti­laus Aa­tok­sen kautta on myös mah­dol­li­nen. Pal­ve­lumme maksaa 69 euroa. Li­säksi pe­rimme vi­ran­omais­ten to­dis­tuk­sista las­kut­ta­mat maksut.

Ti­laamme kes­ki­te­tysti tar­vit­se­masi to­dis­tuk­set eri seu­ra­kun­nilta ja DVV:ltä. Li­säksi tar­kis­tamme to­dis­tuk­set ja pyy­dämme vi­ran­omai­silta tar­vit­ta­vat kor­jauk­set ennen kuin lä­he­tämme val­miit asia­kir­jat teille. Pi­dämme teidät ajan ta­salla ti­lauk­sen edis­ty­mi­sestä.

Hel­pota elä­määsi ja tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set kes­ki­te­tysti Aa­tok­selta.

Kuinka monta vir­ka­to­dis­tusta pe­run­kir­joi­tusta varten tar­vi­taan?

Vaa­dit­ta­vien to­dis­tus­ten määrää on vaikea ar­vioida etu­kä­teen. Tämä johtuu esi­mer­kiksi siitä, että eril­listä kuo­lin­pe­sän osak­kaan elos­sao­lo­to­dis­tusta ei tar­vitse tilata, jos hen­ki­lön tiedot il­me­ne­vät vai­na­jan su­kusel­vi­tyk­sestä. Tämän takia esi­mer­kiksi vai­na­jan lap­sista ja/tai les­kestä ei usein tar­vitse tilata eril­listä elos­sao­lo­to­dis­tusta.

Eri­tyi­sesti Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton laa­ti­masta su­kusel­vi­tyk­sestä voi kui­ten­kin puut­tua tie­toja vai­na­jan lap­sista tai van­hem­mista, jos vai­naja on syn­ty­nyt ennen vuotta 1954. Täl­löin puut­tu­vat lapset voivat ilmetä seu­ra­kun­nan su­kusel­vi­tyk­sestä.

Vaa­dit­ta­vien elos­sao­lo­to­dis­tus­ten määrä riip­puu siis siitä, mitä tie­toja vai­na­jan su­kusel­vi­tyk­sessä on. Su­kusel­vi­tyk­sen lo­pul­lista si­säl­töä voi kui­ten­kin olla vaikea ar­vioida etu­kä­teen, koska sel­vi­tyk­sen te­ke­mi­nen on mo­ni­mut­kai­nen pro­sessi: su­kusel­vi­tys voi edel­lyt­tää esi­mer­kiksi usei­den eri to­dis­tus­ten ti­laa­mista ja näiden tie­to­jen yh­dis­te­le­mistä.

Koska sel­vi­tyk­seen tar­vit­ta­vien to­dis­tus­ten määrää on vaikea tietää etu­kä­teen, myös sel­vi­tyk­sen toi­mit­ta­mi­sen kestoa on vaikea ar­vioida tar­kasti.

Su­kusel­vi­tyk­sen laa­ti­mi­seen liit­ty­vien haas­tei­den li­säksi asiaa han­ka­loit­taa myös se, että pelkkä vai­na­jalle teh­tävä su­kusel­vi­tys ei aina riitä kuo­lin­pe­sän osak­kai­den sel­vit­tä­mi­seksi. Esi­mer­kiksi vai­na­jan avio­puo­li­soista tai ai­kai­sem­min me­neh­ty­neistä pe­ril­li­sistä voi­daan joutua te­ke­mään su­kusel­vi­tyk­set, jotta vai­na­jan pe­ril­li­set saa­daan sel­vi­tet­tyä.

Miksi vir­ka­to­dis­tus­ten saanti kestää niin kauan?

Su­kusel­vi­tyk­seen mer­ki­tään hen­ki­lön tie­to­jen li­säksi myös muun muassa:

  • mah­dol­li­set seu­ra­kun­tien ja väes­tö­re­kis­te­rin vä­li­set muutot
  • muutot ul­ko­maille ja ta­kai­sin
  • tiedot puo­li­soista ja lap­sista
  • jois­sain ta­pauk­sissa su­kusel­vi­tyk­seen mer­ki­tään myös tiedot van­hem­mista

Tämän vuoksi eri­tyi­sesti vai­na­jan su­kusel­vi­tyk­sen saa­mi­nen voi viedä aikaa, ja sitä kan­nat­taa­kin hakea jo hy­vissä ajoin ennen pe­run­kir­joi­tusta.

Su­kusel­vi­tyk­seen va­rat­tava aika riip­puu eri­tyi­sesti siitä, mistä vai­na­jan su­kusel­vi­tystä täytyy hakea. Esi­mer­kiksi Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton arvioi su­kusel­vi­tystä kos­ke­van kä­sit­te­ly­ajan olevan noin neljä viik­koa.

Evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kirkon su­kusel­vi­tyk­sissä on ruuh­kaa

Tällä het­kellä eri­tyi­sesti evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kirkon su­kusel­vi­tys­to­dis­tus­ten ti­lauk­set ovat ruuh­kau­tu­neet, ja toi­mi­tusa­jat vaih­te­le­vat seu­ra­kun­tien ja kes­kus­re­kis­te­rien työ­ti­lan­teen mukaan. Toi­mi­tusa­jat saat­ta­vat olla useita viik­koja. Tar­kem­pia tie­toja toi­mi­tus­ajoista voit löytää seu­ra­kun­tien ja kes­kus­re­kis­te­rien verk­ko­si­vuilta.

Ruuh­kan taus­talla on evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kirkon kir­kon­kir­jo­jen­pi­toon liit­tyvä uu­dis­tus. Uu­dis­tus mah­dol­lis­taa kes­ki­te­tyn val­ta­kun­nal­li­sen su­kusel­vi­tyk­sen laa­din­nan vai­na­jan vii­mei­sen jä­se­nyys­seu­ra­kun­nan mukaan. Uu­dis­tuk­sen jäl­keen su­kusel­vi­tyk­set py­ri­tään laa­ti­maan kes­ki­te­tys­ti yh­des­tä pai­kas­ta. Omais­ten ei siis tar­vit­se enää pyytää su­kusel­vi­tyk­ses­tä useas­ta eri seu­ra­kun­nas­ta.

Uu­dis­tuk­sesta huo­li­matta osa su­kusel­vi­tyk­sistä jou­du­taan kui­ten­kin edel­leen laa­ti­maan niin, että sel­vi­tyk­seen liit­ty­vät to­dis­tuk­set jou­du­taan ti­laa­maan erik­seen jo­kai­sesta seu­ra­kun­nasta, johon vai­naja on 15-ikä­vuo­tensa jäl­keen kuu­lu­nut. Tämä vai­kut­taa myös sel­vi­tyk­sen lo­pul­li­seen hin­taan.

Eri­tyis­ti­lan­teet

Neu­vos­to­lii­tolle luo­vu­tet­tu­jen aluei­den ar­kis­toista tar­vit­ta­vat su­kusel­vi­tyk­set voit tilata Kan­sal­li­sar­kis­tosta. Ul­ko­mailta ti­lat­ta­vista su­kusel­vi­tyk­sistä voit löytää tietoa esi­mer­kiksi Suomen suur­lä­he­tys­töistä.

💡 Muista anoa pe­run­kir­joi­tuk­selle li­sä­ai­kaa tar­vit­taessa. Jos pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­nen vii­väs­tyy vir­ka­to­dis­tus­ten hank­ki­mi­sen pitkän keston takia, voi­daan pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­selle anoa li­sä­ai­kaa Ve­ro­hal­lin­nolta.

Kuinka paljon vir­ka­to­dis­tus­ten hank­ki­mi­nen maksaa?

Evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­nen ja or­to­dok­si­nen kirkko ve­loit­ta­vat su­kusel­vi­tyk­sestä läh­tö­koh­tai­sesti sen mukaan, kuinka monta to­dis­tusta sel­vi­tyk­seen tar­vi­taan, ja löy­de­täänkö tiedot kes­ki­te­tysti vai ei. Or­to­dok­si­sessa kir­kossa hinta alkaa 30 eu­rosta, evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sessa kir­kossa 45 eu­rosta.

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa su­kusel­vi­tyk­sen hinta riip­puu siitä, mistä su­kusel­vi­tyk­seen tar­vit­ta­vat tiedot löy­ty­vät, ja mon­tako asia­kir­jaa sel­vi­tyk­seen tar­vi­taan. Su­kusel­vi­tyk­set säh­köi­sestä väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä mak­sa­vat 30 €/asia­kirja, ja sel­vi­tyk­set di­gi­toi­dusta väes­tö­kirja-ai­neis­tosta mak­sa­vat 65 €/asia­kirja.

Mitä ta­pah­tuu, jos vir­ka­to­dis­tuk­sia puut­tuu tai ne ovat muuten puut­teel­li­sia?

Vir­ka­to­dis­tus­ten puut­tu­mi­nen tai niissä olevat puut­teel­li­suu­det tulee kor­jata, koska niitä tar­vi­taan vai­na­jan pe­ril­lis­ten hen­ki­löl­li­syy­den sel­vit­tä­mi­seen.

Puut­teel­li­set vir­ka­to­dis­tuk­set voivat esi­mer­kiksi estää pe­rin­nön­jaon toi­mit­ta­mi­sen, tai johtaa myö­hem­min pe­rin­nön­jaon oi­kai­suun, jos ilman pe­rin­töään jäänyt vai­na­jan pe­ril­li­nen tätä vaatii. Täl­laista oi­kai­sua voi­daan vaatia kym­me­nen vuoden ku­luessa pe­rin­nön­jaon toi­mit­ta­mi­sesta.

Pe­rin­nön­jaon li­säksi vir­ka­to­dis­tuk­sia tar­vi­taan vai­na­jan puo­lesta ta­pah­tu­vaan asioin­tiin. Vir­ka­to­dis­tusta vaa­di­taan esi­mer­kiksi pan­keissa, ja ilman niitä vai­na­jan tilien käyt­tä­mi­nen ja sul­ke­mi­nen voi olla mah­do­tonta. Vir­ka­to­dis­tus­ten puut­tu­mi­seen tai niissä ole­vien tie­to­jen vir­heel­li­syy­teen kan­nat­taa­kin kiin­nit­tää huo­miota ja oi­kaista ne mah­dol­li­sim­man no­peasti.

Aa­tok­selta vir­ka­to­dis­tuk­set yh­dellä klik­kauk­sella

Vir­ka­to­dis­tus­ten tilaus ja tar­kis­ta­mi­nen vaa­ti­vat paljon työtä. On tär­keää, että saat oikeat asia­kir­jat pe­run­kir­joi­tusta varten eikä niissä ole vir­heitä.

Tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set kes­ki­te­tysti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa hin­taan 69 euroa. Hin­taan li­sä­tään vi­ran­omais­ten las­kut­ta­mat asia­kir­ja­mak­sut, mikä riip­puu tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten lu­ku­mää­rästä.

Me tar­kas­tamme asia­kir­jat ja lä­he­tämme tar­vit­ta­vat kor­jaus­pyyn­nöt vi­ran­omai­sille. Saat meiltä val­miit asia­kir­jat toi­mi­te­tuksi säh­köi­sesti tai ha­lu­tes­sanne myös pos­titse.