Vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loai­ka

Nuoret juovat kahvia laiturilla
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
29.7.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Vir­ka­to­dis­tus on asia­kir­ja, jonka tar­vit­set to­dis­taak­se­si, että olet kuo­lin­pe­sän osakas ja siten oi­keu­tet­tu pe­rin­töön. Mitä sinun on hyvä tietää vir­ka­to­dis­tuk­ses­ta? Entä mikä on vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loai­ka?

Pe­rin­tö on mah­dol­lis­ta jakaa vain niille hen­ki­löil­le, jotka ovat to­dis­tet­ta­vas­ti elossa ja oi­keu­tet­tu­ja kuo­lin­pe­sän osak­kai­ta. Tar­vit­set vir­ka­to­dis­tuk­sen osoit­ta­maan, että ti­lan­ne on näin omalla koh­dal­la­si. 

Vir­ka­to­dis­tus tun­ne­taan ny­kyi­sin ni­mel­lä ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä. Eten­kin moni seu­ra­kun­ta käyt­tää yhä to­dis­tuk­ses­ta ni­mi­ket­tä “vir­ka­to­dis­tus”.

Voit tilata to­dis­tuk­set seu­ra­kun­nil­ta, tai jos et kuulu kirk­koon, Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta. Voit myös luot­taa vir­ka­to­dis­tuk­set tai koko pe­run­kir­joi­tus­pro­ses­sin Aa­tok­sen käsiin.

Vir­ka­to­dis­tus on mer­kit­tä­vä asia­kir­ja

Vir­ka­to­dis­tus on tärkeä asia­kir­ja, jonka avulla vi­ran­omai­set ja esi­mer­kik­si la­ki­mie­het voivat jäl­jit­tää, ketkä kuu­lu­vat eri­lais­ten oi­keus­toi­mien, kuten pe­rin­nön­jaon pii­riin.  Vir­ka­to­dis­tus­ten hank­ki­mi­nen onkin toi­si­naan erään­lais­ta sa­la­po­lii­si­työ­tä, minkä myötä saat­taa pal­jas­tua esi­mer­kik­si vain­ajan pii­los­sa ol­lei­ta su­ku­lai­sia ja lapsia.

Kuo­lin­pe­sän os­a­puol­ten täytyy toi­mit­taa vir­ka­to­dis­tus, jotta pe­run­kir­joi­tus ja pe­ru­kir­ja on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa. Kuo­lin­pe­sän osak­kai­ta ovat käy­tän­nös­sä pe­ril­li­set, leski ja tes­ta­men­tin­saa­jat. Kun jo­kai­nen os­a­puo­li toi­mit­taa vir­ka­to­dis­tuk­set, pe­rin­nön­ja­ko voi sujua mut­kat­to­mam­min.

Tar­vit­set vir­ka­to­dis­tuk­set koko vain­ajan elämän ajalta aina 15 ikä­vuo­des­ta kuo­lin­päi­vään asti.

Vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loai­ka riip­puu sen käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta

Toi­si­naan pe­run­kir­joi­tus voi vii­väs­tyä. Esi­mer­kik­si väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mien uu­dis­tus ai­heut­taa pitkiä jo­no­tusai­ko­ja, jol­loin pe­run­kir­joi­tus saat­taa lyk­kään­tyä. Näissä ti­lan­teis­sa moni kuo­lin­pe­sän osakas pohtii, mikä mah­taa­kaan olla vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loai­ka.

Vir­ka­to­dis­tus on voi­mas­sa useita kuu­kausia sen hank­ki­mi­sen jäl­keen. Sinun ei näin ollen tar­vit­se hank­kia uutta vir­ka­to­dis­tus­ta, vaikka pe­run­kir­joi­tus vii­väs­tyi­si esi­mer­kik­si puo­lel­la vuo­del­la. 

Tar­vit­set kui­ten­kin uuden to­dis­tuk­sen, jos sen käyt­tö­tar­koi­tus muut­tuu. Myös sil­loin jos kuo­lin­pe­sän osakas me­neh­tyy pe­run­kir­joi­tuk­sen odot­te­lua­jal­la, häntä varten on ti­lat­ta­va uusi vir­ka­to­dis­tus.

Vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loai­ka vaih­te­lee myös sen käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta riip­puen. Siksi sinun kan­nat­taa tar­kis­taa voi­mas­sao­loai­ka aina siltä ta­hol­ta, jolle sinun on määrä toi­mit­taa to­dis­tuk­se­si. 

Huo­mioi myös, että ul­ko­mail­la vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loai­ka saat­taa olla eri kuin Suo­mes­sa. Jotta pe­rin­nön­ja­ko sujuu on­gel­mit­ta, var­mis­ta vas­taa­not­ta­ja­ta­hol­ta, kuinka kauan vir­ka­to­dis­tus on voi­mas­sa ky­sei­ses­sä maassa.

Vir­ka­to­dis­tus, su­kusel­vi­tys ja elos­sao­lo­to­dis­tus kul­ke­vat käsi kä­des­sä

Onko si­nul­ta joskus pyy­det­ty vir­ka­to­dis­tus­ta, mutta tar­kem­min ottaen pyy­tä­jä tar­koit­ti­kin su­kusel­vi­tys­tä tai elos­sao­lo­to­dis­tus­ta?

Vir­ka­to­dis­tus, elos­sao­lo­to­dis­tus ja su­kusel­vi­tys ovat kaikki vir­ka­to­dis­tuk­sia, mutta niiden si­säl­tö ja tar­koi­tus poik­kea­vat toi­sis­taan. Vältyt par­hai­ten vää­ri­nym­mär­ryk­sil­tä, kun tie­dus­te­let ajois­sa, mitä tie­to­ja taho kaipaa to­dis­tus­ta­si varten.

Su­kusel­vi­tys

Su­kusel­vi­tys si­säl­tää monta yk­sit­täis­tä vir­ka­to­dis­tus­ta sekä vai­na­jas­ta että kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta. Su­kusel­vi­tyk­sen tar­koi­tus on jäl­jit­tää perin pohjin, ketkä ovat vain­ajan pe­ril­li­siä. 

Kun su­kusel­vi­tys on au­ko­ton, kuo­lin­pe­sän asiat hoi­tu­vat su­ju­vam­min. Täl­löin myös mah­dol­li­set riidat ovat var­mem­min en­nal­taeh­käis­tä­vis­sä. 

Usein su­kusel­vi­tyk­sen tekee hen­ki­lö, joka ottaa kuo­lin­pe­sän hal­tuun­sa. Su­kusel­vi­tyk­sen saat sekä seu­ra­kun­nil­ta että ylei­sel­tä väes­tö­re­kis­te­rin pi­tä­jäl­tä eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta. Var­mis­ta su­kusel­vi­tyk­sen voi­mas­sao­loai­ka siltä ta­hol­ta, jolle toi­mi­tat to­dis­tuk­sen. 

Elos­sao­lo­to­dis­tus

Elos­sao­lo­to­dis­tus tar­koit­taa käy­tän­nös­sä kuo­lin­pe­sän osak­kaan vir­ka­to­dis­tus­ta, eli niin kut­sut­tua elää-to­dis­tus­ta. Se to­dis­taa, että olet elossa het­kel­lä, jol­loin pyydät to­dis­tus­ta pe­run­kir­joi­tus­ta varten.

Elos­sao­lo­to­dis­tus si­säl­tää yleen­sä

 • tiedon siitä, että olet elossa
 • nimesi
 • syn­ty­mä­ai­ka­si
 • ko­ti­kun­ta­si
 • osoit­tee­si
 • tiedon edun­val­vo­jas­ta tai edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­ses­ta.

Jos si­nul­la on alai­käi­siä lapsia, voit tilata sa­mal­la kertaa elos­sao­lo­to­dis­tuk­set myös heistä. Tie­dus­te­le elos­sao­lo­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loai­kaa siltä ta­hol­ta, jolle toi­mi­tat to­dis­tuk­sen.

Vir­ka­to­dis­tus­ta voi­daan tar­vi­ta muu­toin­kin kuin pe­run­kir­joi­tus­ta varten

Vir­ka­to­dis­tus tun­ne­taan eten­kin pe­run­kir­joi­tuk­sen yh­tey­des­sä, mutta sillä on monia mui­ta­kin käyt­tö­tar­koi­tuk­sia. Aa­tok­ses­ta voit tilata vir­ka­to­dis­tuk­set pe­run­kir­joi­tus­ta ja kuo­lin­pe­sää varten.

Saatat tar­vi­ta vir­ka­to­dis­tuk­sen esi­mer­kik­si sil­loin kun:

 • haluat adop­toi­da lapsen
 • hoidat elä­ke­asioi­ta
 • hoidat pank­ki­asioi­ta
 • asioit va­kuu­tus­yh­tiös­sä
 • haet apu­ra­haa 
 • hoidat vel­ka­jär­jes­te­ly­jä
 • haet lain­huu­toa
 • käyt kiin­teis­tö­kaup­paa 
 • teet ni­men­muu­tok­sen

Voit hakea to­dis­tus­ta vain yhtä käyt­tö­tar­koi­tus­ta varten, sillä vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loai­ka ja si­säl­tö vaih­te­le­vat sen mukaan, mihin tar­koi­tuk­sen käytät sitä. 

Aa­tok­ses­ta saat ti­lat­tua vir­ka­to­dis­tuk­set kä­te­väs­ti pe­run­kir­joi­tus­ta ja kuo­lin­pe­sää varten.

Vir­ka­to­dis­tus si­säl­tää eri tie­to­ja käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta riip­puen

Vir­ka­to­dis­tus si­säl­tää pe­rus­tie­to­ja si­nus­ta. Jos olet ti­lan­nut vain­ajan vir­ka­to­dis­tuk­sen, to­dis­tus si­säl­tää yleen­sä kuo­lin­pe­sän osak­kaan vir­ka­to­dis­tus­ta kat­ta­vam­min tie­to­ja edes­men­nees­tä hen­ki­lös­tä.

Vir­ka­to­dis­tuk­sis­ta käy yleen­sä ilmi seu­raa­vat tiedot

 • Koko nimesi (ny­kyi­set ja en­ti­set nimet)
 • Hen­ki­lö­tun­nus
 • Asuin­paik­ka
 • Si­vii­li­sää­ty
 • Seu­ra­kun­ta
 • Syn­ty­mä­paik­ka­kun­ta
 • Tiedot kai­kis­ta per­heen­jä­se­nis­tä
 • Kuo­lin­paik­ka (vain­ajan vir­ka­to­dis­tus)
 • En­ti­set ja ny­kyi­set puo­li­sot (vain­ajan vir­ka­to­dis­tus)
 • Van­hem­pien tiedot (vain­ajan vir­ka­to­dis­tus)
 • Tiedot ai­em­mis­ta muu­tois­ta (vain­ajan vir­ka­to­dis­tus)

Pe­run­kir­joi­tus on mo­ni­vai­hei­nen pro­ses­si

Kun kuo­lin­pe­sän on saanut kokoon kaik­kien asian­omais­ten vir­ka­to­dis­tuk­set, su­kusel­vi­tyk­set ja muut tär­keät asia­kir­jat, pe­run­kir­joi­tus voi alkaa.

Pe­run­kir­joi­tus jär­jes­te­tään yleen­sä vii­meis­tään kolmen kuu­kau­den ku­lues­sa hen­ki­lön me­neh­ty­mi­ses­tä. Ve­ro­hal­lin­to voi myös tar­vit­taes­sa myön­tää li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­sel­le.

Pe­run­kir­joi­tus­paik­ka on usein se kunta, jossa vai­na­ja asui kuo­lin­het­kel­lä. Pe­run­kir­joi­tus on myös mah­dol­lis­ta jär­jes­tää myös muu­al­la, mikäli se on esi­mer­kik­si käy­tän­nön syistä jär­ke­väm­pää.

Pe­run­kir­joi­tus­kut­su lä­he­te­tään jo­kai­sel­le kuo­lin­pe­sän osak­kaal­le. Jos kaikki asian­omai­set eivät pääse pe­run­kir­joi­tuk­seen, pe­run­kir­joi­tus on sil­ti­kin mah­dol­lis­ta toi­mit­taa so­vit­tu­na ajan­koh­ta­na.

Pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta huo­leh­ti­vat yleen­sä vain­ajan omai­set ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat. Varsin usein kuo­lin­pe­sä haluaa myös pal­ka­ta avuk­seen la­ki­mie­hen, jotta kaikki sujuu kuten pi­tää­kin. 

Lue lisää: miksi tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten määrä ja hinta vaih­te­le­vat?

Tee pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­sel­la tai tilaa koo­tus­ti vir­ka­to­dis­tuk­set

Aatos on di­gi­taa­li­nen la­ki­pal­ve­lu. Huo­leh­dim­me puo­les­ta­si niin vir­ka­to­dis­tuk­set kuin koko pe­run­kir­joi­tus­pro­ses­sin­kin.

Jos et tällä haavaa tar­vit­se Aa­tok­sen apua pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa, voit vain tilata kaut­tam­me vir­ka­to­dis­tuk­set pe­run­kir­joi­tus­ta tai muuta käyt­töä varten.

Näin tilaat vir­ka­to­dis­tuk­set Aa­tok­sel­ta

 1. Kirjaa vain­ajan tiedot pal­ve­lus­sa.
 2. Aatos tilaa puo­les­ta­si vir­ka­to­dis­tuk­set, elos­sao­lo­to­dis­tuk­set ja su­kusel­vi­tyk­sen vi­ran­omai­sil­ta ja seu­ra­kun­nis­ta.
 3. Aatos tar­kis­taa asia­kir­jat huo­lel­li­ses­ti.
 4. Saat vir­ka­to­dis­tuk­set Oma Aatos -pal­ve­luun.
 5. Lataa to­dis­tuk­set it­sel­le­si.

Tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set Aa­tok­sel­ta koo­tus­ti.