Vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loaika

Nuoret juovat kahvia laiturilla
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
29.7.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Vir­ka­to­dis­tus on asia­kirja, jonka tar­vit­set to­dis­taak­sesi, että olet kuo­lin­pe­sän osakas ja siten oi­keu­tettu pe­rin­töön. Mitä sinun on hyvä tietää vir­ka­to­dis­tuk­sesta? Entä mikä on vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loaika?

Pe­rintö on mah­dol­lista jakaa vain niille hen­ki­löille, jotka ovat to­dis­tet­ta­vasti elossa ja oi­keu­tet­tuja kuo­lin­pe­sän osak­kaita. Tar­vit­set vir­ka­to­dis­tuk­sen osoit­ta­maan, että ti­lanne on näin omalla koh­dal­lasi.

Vir­ka­to­dis­tus tun­ne­taan ny­kyi­sin ni­mellä ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä. Eten­kin moni seu­ra­kunta käyt­tää yhä to­dis­tuk­sesta ni­mi­kettä “vir­ka­to­dis­tus”.

Voit tilata to­dis­tuk­set seu­ra­kun­nilta, tai jos et kuulu kirk­koon, Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta. Voit myös luot­taa vir­ka­to­dis­tuk­set tai koko pe­run­kir­joi­tus­pro­ses­sin Aa­tok­sen käsiin.

Vir­ka­to­dis­tus on mer­kit­tävä asia­kirja

Vir­ka­to­dis­tus on tärkeä asia­kirja, jonka avulla vi­ran­omai­set ja esi­mer­kiksi la­ki­mie­het voivat jäl­jit­tää, ketkä kuu­lu­vat eri­lais­ten oi­keus­toi­mien, kuten pe­rin­nön­jaon pii­riin.  Vir­ka­to­dis­tus­ten hank­ki­mi­nen onkin toi­si­naan erään­laista sa­la­po­lii­si­työtä, minkä myötä saat­taa pal­jas­tua esi­mer­kiksi vai­na­jan pii­lossa ol­leita su­ku­lai­sia ja lapsia.

Kuo­lin­pe­sän os­a­puol­ten täytyy toi­mit­taa vir­ka­to­dis­tus, jotta pe­run­kir­joi­tus ja pe­ru­kirja on mah­dol­lista suo­rit­taa. Kuo­lin­pe­sän osak­kaita ovat käy­tän­nössä pe­ril­li­set, leski ja tes­ta­men­tin­saa­jat. Kun jo­kai­nen os­a­puoli toi­mit­taa vir­ka­to­dis­tuk­set, pe­rin­nön­jako voi sujua mut­kat­to­mam­min.

Tar­vit­set vir­ka­to­dis­tuk­set koko vai­na­jan elämän ajalta aina 15 ikä­vuo­desta kuo­lin­päi­vään asti.

Vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loaika riip­puu sen käyt­tö­tar­koi­tuk­sesta

Toi­si­naan pe­run­kir­joi­tus voi vii­väs­tyä. Esi­mer­kiksi väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mien uu­dis­tus ai­heut­taa pitkiä jo­no­tusai­koja, jol­loin pe­run­kir­joi­tus saat­taa lyk­kään­tyä. Näissä ti­lan­teissa moni kuo­lin­pe­sän osakas pohtii, mikä mah­taa­kaan olla vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loaika.

Vir­ka­to­dis­tus on voi­massa useita kuu­kausia sen hank­ki­mi­sen jäl­keen. Sinun ei näin ollen tar­vitse hank­kia uutta vir­ka­to­dis­tusta, vaikka pe­run­kir­joi­tus vii­väs­tyisi esi­mer­kiksi puo­lella vuo­della.

Tar­vit­set kui­ten­kin uuden to­dis­tuk­sen, jos sen käyt­tö­tar­koi­tus muut­tuu. Myös sil­loin jos kuo­lin­pe­sän osakas me­neh­tyy pe­run­kir­joi­tuk­sen odot­te­lua­jalla, häntä varten on ti­lat­tava uusi vir­ka­to­dis­tus.

Vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loaika vaih­te­lee myös sen käyt­tö­tar­koi­tuk­sesta riip­puen. Siksi sinun kan­nat­taa tar­kis­taa voi­mas­sao­loaika aina siltä ta­holta, jolle sinun on määrä toi­mit­taa to­dis­tuk­sesi.

Huo­mioi myös, että ul­ko­mailla vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loaika saat­taa olla eri kuin Suo­messa. Jotta pe­rin­nön­jako sujuu on­gel­mitta, var­mista vas­taa­not­ta­ja­ta­holta, kuinka kauan vir­ka­to­dis­tus on voi­massa ky­sei­sessä maassa.

Vir­ka­to­dis­tus, su­kusel­vi­tys ja elos­sao­lo­to­dis­tus kul­ke­vat käsi kä­dessä

Onko si­nulta joskus pyy­detty vir­ka­to­dis­tusta, mutta tar­kem­min ottaen pyy­täjä tar­koit­ti­kin su­kusel­vi­tystä tai elos­sao­lo­to­dis­tusta?

Vir­ka­to­dis­tus, elos­sao­lo­to­dis­tus ja su­kusel­vi­tys ovat kaikki vir­ka­to­dis­tuk­sia, mutta niiden si­sältö ja tar­koi­tus poik­kea­vat toi­sis­taan. Vältyt par­hai­ten vää­ri­nym­mär­ryk­siltä, kun tie­dus­te­let ajoissa, mitä tie­toja taho kaipaa to­dis­tus­tasi varten.

Su­kusel­vi­tys

Su­kusel­vi­tys si­säl­tää monta yk­sit­täistä vir­ka­to­dis­tusta sekä vai­na­jasta että kuo­lin­pe­sän osak­kaista. Su­kusel­vi­tyk­sen tar­koi­tus on jäl­jit­tää perin pohjin, ketkä ovat vai­na­jan pe­ril­li­siä.

Kun su­kusel­vi­tys on au­ko­ton, kuo­lin­pe­sän asiat hoi­tu­vat su­ju­vam­min. Täl­löin myös mah­dol­li­set riidat ovat var­mem­min en­nal­taeh­käis­tä­vissä.

Usein su­kusel­vi­tyk­sen tekee hen­kilö, joka ottaa kuo­lin­pe­sän hal­tuunsa. Su­kusel­vi­tyk­sen saat sekä seu­ra­kun­nilta että ylei­seltä väes­tö­re­kis­te­rin pi­tä­jältä eli Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta. Var­mista su­kusel­vi­tyk­sen voi­mas­sao­loaika siltä ta­holta, jolle toi­mi­tat to­dis­tuk­sen.

Elos­sao­lo­to­dis­tus

Elos­sao­lo­to­dis­tus tar­koit­taa käy­tän­nössä kuo­lin­pe­sän osak­kaan vir­ka­to­dis­tusta, eli niin kut­sut­tua elää-to­dis­tusta. Se to­dis­taa, että olet elossa het­kellä, jol­loin pyydät to­dis­tusta pe­run­kir­joi­tusta varten.

Elos­sao­lo­to­dis­tus si­säl­tää yleensä

 • tiedon siitä, että olet elossa
 • nimesi
 • syn­ty­mä­ai­kasi
 • ko­ti­kun­tasi
 • osoit­teesi
 • tiedon edun­val­vo­jasta tai edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesta.

Jos si­nulla on alai­käi­siä lapsia, voit tilata sa­malla kertaa elos­sao­lo­to­dis­tuk­set myös heistä. Tie­dus­tele elos­sao­lo­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loai­kaa siltä ta­holta, jolle toi­mi­tat to­dis­tuk­sen.

Vir­ka­to­dis­tusta voi­daan tar­vita muu­toin­kin kuin pe­run­kir­joi­tusta varten

Vir­ka­to­dis­tus tun­ne­taan eten­kin pe­run­kir­joi­tuk­sen yh­tey­dessä, mutta sillä on monia mui­ta­kin käyt­tö­tar­koi­tuk­sia. Aa­tok­sesta voit tilata vir­ka­to­dis­tuk­set pe­run­kir­joi­tusta ja kuo­lin­pe­sää varten.

Saatat tar­vita vir­ka­to­dis­tuk­sen esi­mer­kiksi sil­loin kun:

 • haluat adop­toida lapsen
 • hoidat elä­ke­asioita
 • hoidat pank­ki­asioita
 • asioit va­kuu­tus­yh­tiössä
 • haet apu­ra­haa 
 • hoidat vel­ka­jär­jes­te­lyjä
 • haet lain­huu­toa
 • käyt kiin­teis­tö­kaup­paa 
 • teet ni­men­muu­tok­sen

Voit hakea to­dis­tusta vain yhtä käyt­tö­tar­koi­tusta varten, sillä vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loaika ja si­sältö vaih­te­le­vat sen mukaan, mihin tar­koi­tuk­sen käytät sitä.

Aa­tok­sesta saat ti­lat­tua vir­ka­to­dis­tuk­set kä­te­västi pe­run­kir­joi­tusta ja kuo­lin­pe­sää varten.

Vir­ka­to­dis­tus si­säl­tää eri tie­toja käyt­tö­tar­koi­tuk­sesta riip­puen

Vir­ka­to­dis­tus si­säl­tää pe­rus­tie­toja si­nusta. Jos olet ti­lan­nut vai­na­jan vir­ka­to­dis­tuk­sen, to­dis­tus si­säl­tää yleensä kuo­lin­pe­sän osak­kaan vir­ka­to­dis­tusta kat­ta­vam­min tie­toja edes­men­neestä hen­ki­löstä.

Vir­ka­to­dis­tuk­sista käy yleensä ilmi seu­raa­vat tiedot

 • Koko nimesi (ny­kyi­set ja en­ti­set nimet)
 • Hen­ki­lö­tun­nus
 • Asuin­paikka
 • Si­vii­li­sääty
 • Seu­ra­kunta
 • Syn­ty­mä­paik­ka­kunta
 • Tiedot kai­kista per­heen­jä­se­nistä
 • Kuo­lin­paikka (vai­na­jan vir­ka­to­dis­tus)
 • En­ti­set ja ny­kyi­set puo­li­sot (vai­na­jan vir­ka­to­dis­tus)
 • Van­hem­pien tiedot (vai­na­jan vir­ka­to­dis­tus)
 • Tiedot ai­em­mista muu­toista (vai­na­jan vir­ka­to­dis­tus)

Pe­run­kir­joi­tus on mo­ni­vai­hei­nen pro­sessi

Kun kuo­lin­pe­sän on saanut kokoon kaik­kien asian­omais­ten vir­ka­to­dis­tuk­set, su­kusel­vi­tyk­set ja muut tär­keät asia­kir­jat, pe­run­kir­joi­tus voi alkaa.

Pe­run­kir­joi­tus jär­jes­te­tään yleensä vii­meis­tään kolmen kuu­kau­den ku­luessa hen­ki­lön me­neh­ty­mi­sestä. Ve­ro­hal­linto voi myös tar­vit­taessa myön­tää li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­selle.

Pe­run­kir­joi­tus­paikka on usein se kunta, jossa vai­naja asui kuo­lin­het­kellä. Pe­run­kir­joi­tus on myös mah­dol­lista jär­jes­tää myös muu­alla, mikäli se on esi­mer­kiksi käy­tän­nön syistä jär­ke­väm­pää.

Pe­run­kir­joi­tus­kutsu lä­he­te­tään jo­kai­selle kuo­lin­pe­sän osak­kaalle. Jos kaikki asian­omai­set eivät pääse pe­run­kir­joi­tuk­seen, pe­run­kir­joi­tus on sil­ti­kin mah­dol­lista toi­mit­taa so­vit­tuna ajan­koh­tana.

Pe­run­kir­joi­tuk­sesta huo­leh­ti­vat yleensä vai­na­jan omai­set ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat. Varsin usein kuo­lin­pesä haluaa myös pal­kata avuk­seen la­ki­mie­hen, jotta kaikki sujuu kuten pi­tää­kin.

Lue lisää: miksi tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten määrä ja hinta vaih­te­le­vat?

Tee pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­sella tai tilaa koo­tusti vir­ka­to­dis­tuk­set

Aatos on di­gi­taa­li­nen la­ki­pal­velu. Huo­leh­dimme puo­les­tasi niin vir­ka­to­dis­tuk­set kuin koko pe­run­kir­joi­tus­pro­ses­sin­kin.

Jos et tällä haavaa tar­vitse Aa­tok­sen apua pe­run­kir­joi­tuk­sessa, voit vain tilata kaut­tamme vir­ka­to­dis­tuk­set pe­run­kir­joi­tusta tai muuta käyt­töä varten.

Näin tilaat vir­ka­to­dis­tuk­set Aa­tok­selta

 1. Kirjaa vai­na­jan tiedot pal­ve­lussa.
 2. Aatos tilaa puo­les­tasi vir­ka­to­dis­tuk­set, elos­sao­lo­to­dis­tuk­set ja su­kusel­vi­tyk­sen vi­ran­omai­silta ja seu­ra­kun­nista.
 3. Aatos tar­kis­taa asia­kir­jat huo­lel­li­sesti.
 4. Saat vir­ka­to­dis­tuk­set Oma Aatos -pal­ve­luun.
 5. Lataa to­dis­tuk­set it­sel­lesi.

Tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set Aa­tok­selta koo­tusti.