Vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen säh­köi­sesti

Kannettavan tietokoneen avaaminen
Marjut Päkki
Marjut
28.2.2024 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Tie­sitkö, että vir­ka­to­dis­tuk­sia on mah­dol­lista tilata myös säh­köi­sesti?

Pe­rin­tei­sesti vir­ka­to­dis­tuk­sen hank­ki­mi­nen on vaa­ti­nut fyy­sistä asioi­mista vi­ras­toissa, mutta di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den ke­hit­tyessä vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen säh­köi­sesti on tullut mah­dol­li­seksi ja suo­si­tel­ta­vaksi vaih­toeh­doksi.

Vir­ka­to­dis­tuk­siin kir­jat­ta­vat tiedot eivät kui­ten­kaan vält­tä­mättä löydy kaikki yh­destä re­kis­te­ristä. Ti­lan­teesta riip­puen niitä voi­daan kerätä useilta eri ta­hoilta kun Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta, seu­ra­kun­nasta tai Kan­sal­li­sar­kis­tosta.

💡 Vinkki: Aatos auttaa ti­laa­maan kaikki oikeat vir­ka­to­dis­tuk­set hin­taan 69 € + vi­ran­omais­ten las­kut­ta­mat hinnat to­dis­tuk­sista. Ju­ris­timme var­mis­ta­vat, että saat kat­kea­mat­to­man vir­ka­to­dis­tus­ten sarjan.

Vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen säh­köi­sesti on help­poa

Vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen säh­köi­sesti tar­joaa nopean ja vai­vat­to­man tavan saada tar­vit­ta­vat asia­kir­jat. Di­gi­taa­li­set pal­ve­lut mah­dol­lis­ta­vat vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­sen missä ja mil­loin vain, kunhan käy­tössä on in­ter­net-yhteys.

Tämä sääs­tää aikaa ja vaivaa, sillä fyy­sistä matkaa vi­ras­toon ei tar­vita. Li­säksi säh­köi­nen ti­laus­pro­sessi on ym­pä­ris­töys­tä­väl­listä ja no­peut­taa asia­kir­jo­jen toi­mi­tusta.

💡 Jos tieto osak­kaan elos­sao­losta ei ilmene vai­na­jan vir­ka­to­dis­tuk­sista, täytyy osak­kaasta tilata niin sa­nottu elos­sao­lo­to­dis­tus. Elos­sao­lo­to­dis­tus ti­la­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta tai seu­ra­kun­nan kes­kus­re­kis­te­ristä.

Lue lisää: Kuinka pit­kään vir­ka­to­dis­tuk­set ovat voi­massa?

Kuinka vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen säh­köi­sesti toimii?

Vir­ka­to­dis­tuk­sen säh­köi­nen ti­laa­mi­nen ta­pah­tuu Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton tai seu­ra­kun­nan tar­joa­mien di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lu­jen kautta tai kes­ki­te­tysti Aa­tok­sen kautta. Pro­sessi alkaa tun­nis­tau­tu­malla pal­ve­luun, esi­mer­kiksi pank­ki­tun­nuk­silla tai mo­bii­li­var­men­teella.

Tämän jäl­keen va­li­taan tar­vit­ta­van vir­ka­to­dis­tuk­sen tyyppi ja täy­te­tään tar­vit­ta­vat tiedot, kuten hen­ki­lö­tun­nus tai muut hen­ki­lö­tie­dot. Maksu suo­ri­te­taan säh­köi­sesti, ja vir­ka­to­dis­tus toi­mi­te­taan joko säh­kö­pos­titse, Suomi.fi-vies­tei­hin tai pos­titse ko­tio­soit­tee­seen, riip­puen va­li­tusta toi­mi­tus­ta­vasta.

💡 Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen on mak­sul­lista ja niiden yh­teis­hinta nousee yleensä noin sataan euroon. Vir­ka­to­dis­tus­ten hinta ja määrä ovat kui­ten­kin ta­paus­koh­tai­sia.

⚠️ Ota huo­mioon, ettet voi tilata elos­sao­lo­to­dis­tusta sil­loin, jos asut va­ki­tui­sesti ul­ko­mailla. Tässä ta­pauk­sessa sinun tulee asioida hen­ki­lö­koh­tai­sesti Suomen lä­he­tys­tössä tai Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton pal­ve­lu­toi­mi­pis­teessä.

Tilaa vir­ka­to­dis­tus vai­vat­to­masti Aa­tok­sen kautta

Aa­tok­sen pal­ve­lut te­ke­vät si­nulle vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­sen hel­pom­maksi. Yleensä to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen on vai­val­loista ja vaatii sel­vit­tä­mistä, mutta Aa­tok­sen kautta tämä on­nis­tuu si­nulta muu­ta­malla klik­kauk­sella ja sääs­tät run­saasti aikaa. Täl­löin myös kaikki tar­vit­ta­vat asia­kir­jat löy­ty­vät kä­te­västi ja kes­ki­te­tysti säh­köi­sessä muo­dossa Aa­tok­sen pal­ve­lusta.

Vir­ka­to­dis­tuk­sen tilaus maksaa Aa­tok­sella 69 € + vi­ran­omais­mak­sut.

Koska vai­na­jan su­kusel­vi­tystä varten tie­toja tar­vi­taan huo­mat­ta­vasti kuo­lin­pe­sän osak­kaan vir­ka­to­dis­tusta enem­män, sääs­tää vir­ka­to­dis­tus­ten tilaus säh­köi­sesti si­nulta huo­mat­ta­vasti aikaa ja vaivaa. Aatos hoitaa tämän li­säksi kes­ki­te­tysti, mikä vä­hen­tää si­nulta vaivaa eri ta­hoi­hin ai­heu­tu­vista yh­tey­de­no­toista sekä tästä joh­tu­vasta odot­te­lusta.

💡 Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­sesta ai­heu­tu­vat kulut on mah­dol­lista vä­hen­tää pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sessa.

Näin tilaat vir­ka­to­dis­tuk­sen Aa­tok­sen kautta:

  1. Täytä vai­na­jan tiedot Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa ja maksa tilaus.
  2. Aatos tilaa kaikki tar­vit­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set puo­les­tasi vi­ran­omai­silta ja seu­ra­kun­nista.
  3. Kun asia­kir­jat ovat saa­pu­neet, Aa­tok­sen ju­ris­tit tar­kis­ta­vat ja la­taa­vat asia­kir­jat saa­ta­vil­lesi.
  4. Saat kaikki tar­vit­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set säh­köi­sesti Oma Aa­tok­seen, josta voit ladata ne it­sel­lesi.

Lasku vi­ran­omais­ku­luista saapuu si­nulle ti­lauk­sen päät­teeksi säh­kö­pos­tilla.

💡 Voit ha­lu­tes­sasi ostaa asia­kir­joille myös toi­mi­tuk­sen kotiin.