Mikä on vir­ka­to­dis­tus?

Virkatodistus viranomaisilta
aatos-author-icon.png
Aatos
16.9.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Vir­ka­to­dis­tus on olen­nai­nen osa pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mistä. Ker­romme, miksi eri­lai­set vir­ka­to­dis­tuk­set ovat niin täh­del­li­siä asia­kir­joja.

Pyy­det­tiinkö si­nulta vas­ti­kään vir­ka­to­dis­tusta? Ih­met­te­letkö, mitä se mahtaa tar­koit­taa?

Vir­ka­to­dis­tuk­set, kuten elos­sao­lo­to­dis­tuk­set ja su­kusel­vi­tyk­set, ovat tär­keitä asia­kir­joja, joiden avulla esi­mer­kiksi vai­na­jan pe­rintö jae­taan. Vir­ka­to­dis­tusta tar­vi­taan myös pank­kia varten, sillä ilman asia­kir­jaa kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­nen ei on­nistu.

Vir­ka­to­dis­tus saat­taa vai­kut­taa mo­ni­mut­kai­selta ja by­ro­kraat­ti­sel­ta­kin asialta. Tämän ar­tik­ke­lin myötä huo­maat ole­vasi sel­västi vii­saampi sen suh­teen, mitä vir­ka­to­dis­tus tar­koit­taa, mil­loin tar­vit­set sitä ja mistä vir­ka­to­dis­tus ti­la­taan.

Vir­ka­to­dis­tus on sel­vi­tys, jonka tar­vit­set kun su­ku­lai­sesi me­neh­tyy. Vi­ran­omai­set saat­ta­vat pyytää sitä si­nulta myös sil­loin, jos olet ai­keissa hoitaa kuo­lin­pe­sän asioita.

Vir­ka­to­dis­tus tun­ne­taan ny­ky­ään ni­mellä ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä, mutta moni kutsuu sitä edel­leen tu­tulla ja tur­val­li­sella ni­mi­tyk­sellä “vir­ka­to­dis­tus”.

Vir­ka­to­dis­tus tar­vi­taan eri­to­ten näissä ti­lan­teissa:

 • Pe­run­kir­joi­tus
 • Pe­rin­nön­jako

Voit tar­vita vir­ka­to­dis­tusta myös:

 • Elä­kea­siat
 • Pank­kia­siat
 • Va­kuu­tus­asiat
 • Kiin­teis­tö­kauppa
 • Lain­huuto
 • Vel­ka­jär­jes­te­lyt

💡 Vir­ka­to­dis­tuk­set poh­jau­tu­vat iki­van­hoi­hin kir­kon­kir­joi­hin, jotka si­säl­tä­vät ar­vo­kasta tietoa myös sinun juu­ris­tasi. Kir­kon­kir­joja alet­tiin yl­lä­pi­tää aina 1500-luvun lo­pulta läh­tien käsin teh­tä­vinä mer­kin­töinä ja per­he­leh­ti­kort­teina. Vuo­desta 2004 läh­tien kirjat ovat olleet di­gi­taa­li­sessa muo­dossa.

Lue lisää: miksi tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten määrä ja hinta vaih­te­le­vat?

Vai­na­jan vir­ka­to­dis­tus ja kuo­lin­pe­sän osak­kaan vir­ka­to­dis­tus

Vir­ka­to­dis­tuk­set ja­kau­tu­vat kah­teen osaan: vai­na­jan vir­ka­to­dis­tuk­seen ja kuo­lin­pe­sän osak­kaan vir­ka­to­dis­tuk­seen.

Kuo­lin­pe­sän osak­kaan vir­ka­to­dis­tus

Tar­vit­setko to­dis­tuk­sen vain it­ses­täsi? Täl­löin ky­seessä on kuo­lin­pe­sän osak­kaan vir­ka­to­dis­tus. Se on niu­kempi sel­vi­tys, jolla näytät toteen, että olet elossa ja kuo­lin­pe­sän osakas. Tämän sortin asia­kir­jasta käy­te­tään myös ni­mi­tyk­siä elää-to­dis­tus ja elos­sao­lo­to­dis­tus.

Vai­na­jan vir­ka­to­dis­tus

Tar­vit­setko to­dis­tuk­sen edes­men­neestä hen­ki­löstä? Täl­löin ky­seessä on vai­na­jan vir­ka­to­dis­tus. Se on pe­rin­poh­jai­nen su­kusel­vi­tys, joka kertoo ta­ri­naa muun muassa vai­na­jan per­he­suh­teista ja muu­toista.

Pu­reu­du­taan seu­raa­vaksi hieman tar­kem­min, miten elos­sao­lo­to­dis­tuk­set, su­kusel­vi­tyk­set ja vir­ka­to­dis­tuk­set kie­tou­tu­vat toi­siinsa.

Vir­ka­to­dis­tus, su­kusel­vi­tys ja elos­sao­lo­to­dis­tus

Vir­ka­to­dis­tus on yleis­ni­mi­tys eri­lai­sille asia­kir­joille, joita vi­ran­omai­set voivat pyytää si­nulta eri tar­koi­tusta varten. Käy­tän­nössä pyy­täjä saat­taa yhtä lailla tar­koit­taa su­kusel­vi­tystä tai elos­sao­lo­to­dis­tusta, vaikka hän pu­huu­kin vir­ka­to­dis­tuk­sesta.

Lop­pu­pe­leissä asia­kir­jan käyt­tö­tar­koi­tus rat­kai­see, mil­lai­nen to­dis­tus sinun tulee toi­mit­taa. Kysy tar­vit­taessa neuvoa vas­taa­not­ta­ja­ta­holta, mikäli olet epä­varma asiasta.

Lue lisää: Mikä on ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä?

Mil­lai­sen vir­ka­to­dis­tuk­sen tar­vit­set?

Vir­ka­to­dis­tuk­sia on ole­massa mo­nen­lai­sia. Alla esit­te­lemme pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­tyen kaksi vir­ka­to­dis­tus­tyyp­piä: su­kusel­vi­tys ja elos­sao­lo­to­dis­tus.

Su­kusel­vi­tys

Kun olet ai­keissa tehdä kat­ta­vam­man sel­vi­tyk­sen vai­na­jasta ja kuo­lin­pe­sän osak­kaista, ky­seessä on su­kusel­vi­tys.

Su­kusel­vi­tys si­säl­tää monta yk­sit­täistä vir­ka­to­dis­tusta. Siitä käyvät kes­key­ty­mät­tö­mänä ai­ka­ja­nana ilmi vai­na­jan tiedot, tämän lapset, en­ti­set ja ny­kyi­set puo­li­sot, van­hem­mat sekä elä­män­ai­kai­set muutot. Vai­na­jan vir­ka­to­dis­tusta varten tar­vit­set tiedot kai­kista seu­ra­kun­nista, joissa edes­men­nyt hen­kilö asusti sen jäl­keen, kun hän täytti 15.

Elos­sao­lo­to­dis­tus

Kun sinun tulee osoit­taa esi­mer­kiksi pe­run­kir­joi­tusta varten, että olet elossa ja siten oi­keu­tettu pe­rin­töön, ky­seessä on elos­sao­lo­to­dis­tus eli elää-to­dis­tus. Siitä käyvät ilmi syn­ty­mä­ai­kasi, ko­ti­kun­tasi, osoit­teesi sekä tieto mah­dol­li­sesta edun­val­vo­jasta tai edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sesta.

Sinun on hyvä tietää, että et tar­vitse lain­kaan kuo­lin­pe­sän osak­kaan vir­ka­to­dis­tusta, jos vaa­dit­ta­vat tiedot käyvät ilmi su­kusel­vi­tyk­sestä. Siksi vai­na­jan lap­selle tai les­kelle ei yleensä ottaen tar­vitse erik­seen hank­kia to­dis­tusta.

Lue lisää: Mitä vir­ka­to­dis­tus ja elos­sao­lo­to­dis­tus käy­tän­nössä tar­koit­ta­vat?

Vir­ka­to­dis­tuk­set yh­destä pai­kasta

Tie­sitkö, että voit tilata vir­ka­to­dis­tuk­sen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lun kautta koo­tusti? Vastaa ensin kar­toit­ta­viin ky­sy­myk­siin, jonka pe­rus­teella ti­laamme tar­vit­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set vi­ran­omai­silta, kuten seu­ra­kun­nilta ja Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta.

Ti­laamme ja tar­kis­tamme to­dis­tuk­set. Saat il­moi­tuk­sen, kun vir­ka­to­dis­tus­ti­lauk­sesi on valmis.

Pal­ve­lumme maksaa 69 euroa. Hin­taan li­sä­tään vi­ran­omais­ten maksut to­dis­tuk­sista. Vir­ka­to­dis­tuk­sista syn­ty­neet kulut voi vä­hen­tää kuo­lin­pe­sästä.

Anna meidän sel­vit­tää tar­vit­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set, jol­loin voit rau­hassa kes­kit­tyä hoi­ta­maan muita pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­ty­viä asioita.

Vir­ka­to­dis­tus pe­run­kir­joi­tusta varten

Pe­run­kir­joi­tus ja vir­ka­to­dis­tuk­set kul­ke­vat käsi kä­dessä. Vir­ka­to­dis­tus van­not­taa sinun olevan kuo­lin­pe­sän osakas. Koska olet pesän osakas, osa vai­na­jan pe­rin­nöstä kuuluu si­nulle.

Suurin osa suo­ma­lai­sista osal­lis­tuu ai­na­kin kerran elä­mäs­sään pe­run­kir­joi­tuk­seen. Pe­run­kir­joi­tuk­sen tar­koi­tuk­sena on käydä perin juurin läpi vai­na­jan varat ja velat sekä sel­vit­tää, ke­nelle jäl­jelle jäänyt pe­rintö kuuluu.

Pe­run­kir­joi­tuk­sessa tar­kas­tel­laan mm. seu­raa­via asioita:

 • keitä kuuluu kuo­lin­pe­sän osak­kai­siin
 • oliko vai­na­jalla tes­ta­mentti
 • mitä mah­dol­li­nen avio­ehto sanoo
 • mil­lai­sen summan hau­ta­jais­ku­lut muo­dos­ta­vat

Pe­run­kir­joi­tuk­sen poh­jalta luo­daan kai­ken­kat­tava pe­ru­kirja, jolla on kolme tar­koi­tusta: toimia omai­suus­luet­te­lona, osa­kas­luet­te­lona ja kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­sena.

Lue lisää: Mikä on vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loaika?

Vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen on­nis­tuu useam­masta pai­kasta – myös Aa­tok­selta

Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mät si­säl­tä­vät pe­rus­tie­toja kunkin maan kan­sa­lai­sista. Näiden jär­jes­tel­mien pe­rus­tana toi­mi­vat vanhat kir­kon­kir­jat. Siksi seu­ra­kun­nat ovat yhä tä­nä­kin päi­vänä paik­koja, joiden kautta vir­ka­to­dis­tus­ti­laus usein hoituu.

Vuoden 2022 alusta läh­tien seu­ra­kun­nat ovat kui­ten­kin saa­neet luo­vut­taa tie­toja vain jä­se­nis­tään. Koska kol­ma­sosa suo­ma­lai­sista on eron­nut kir­kosta, herää ky­sy­mys, mistä ky­sei­nen joukko voi tilata vir­ka­to­dis­tuk­set.

Jos et kuulu kirk­koon, saat elos­sao­lo­to­dis­tuk­set ja su­kusel­vi­tyk­set Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta.

Kuu­luit sitten kirk­koon tai et, vir­ka­to­dis­tus­ti­laus on­nis­tuu vai­vat­to­masti myös Aa­tok­sen kautta. Hoi­damme puo­les­tasi kaikki asia­kir­jaan liit­ty­vät sel­vi­tyk­set yh­dellä kertaa.

Anna meidän auttaa – tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set hel­posti Aa­tok­selta

Aatos on la­ki­pal­velu, jonka kautta voit joko hoitaa koko pe­run­kir­joi­tuk­sen alusta lop­puun tai kes­kit­tyä ti­laa­maan vain vir­ka­to­dis­tuk­set.

Näin tilaat vir­ka­to­dis­tuk­set kaut­tamme

 1. Lisää edes­men­neen hen­ki­lön tiedot pal­ve­luun.
 2. Ti­laamme vir­ka­to­dis­tuk­set, elos­sao­lo­to­dis­tuk­set ja su­kusel­vi­tyk­set puo­les­tasi.
 3. Kun saamme asia­kir­jat, tar­kis­tamme ne ennen si­nulle lä­het­tä­mistä.
 4. Li­säämme ­to­dis­tuk­set Oma Aatos -pal­ve­luun sinua varten.
 5. Lataa virkato­dis­tuk­set it­sel­le­si.

Vir­ka­to­dis­tuk­set yh­destä pai­kasta yh­dellä kertaa – tilaa tar­vit­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set vaikka heti.

Usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set vir­ka­to­dis­tuk­sis­ta

Alta löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia kos­kien vir­ka­to­dis­tusta.

Mikä on vir­ka­to­dis­tus?

Vir­ka­to­dis­tus eli ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä on asia­kirja, joka osoit­taa sinun elossa ja oi­keu­tettu kuo­lin­pe­sän osakas.

Mihin tar­vit­sen vir­ka­to­dis­tusta?

Ylei­sin käyt­tö­tar­koi­tus on pe­run­kir­joi­tus. Voit osoit­taa vir­ka­to­dis­tuk­sen avulla, että olet oi­keu­tettu pe­rin­töön. Saatat myös tar­vita to­dis­tusta, jos hoidat muita kuo­lin­pe­sän asioita, kuten pank­ki­asioita.

Voinko tilata vir­ka­to­dis­tuk­set säh­köi­sesti?

Kyllä. Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen säh­köi­sesti on­nis­tuu Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta, seu­ra­kun­nilta tai koo­tusti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lun kautta.

Mil­lai­sia vir­ka­to­dis­tuk­sia on ole­massa?

Vir­ka­to­dis­tuk­sia on kahta eri tyyp­piä: vai­na­jan vir­ka­to­dis­tus ja kuo­lin­pe­sän osak­kaan vir­ka­to­dis­tus. Vai­na­jan vir­ka­to­dis­tus on pe­rus­teel­li­nen su­kusel­vi­tys, kun taas pesän osak­kaan vir­ka­to­dis­tuk­sen tar­koi­tuk­sena on lä­hinnä kertoa, että olet elossa ja siten oi­keu­tettu kuo­lin­pe­sän osakas. Siitä käy­te­tään myös ni­mi­tyk­siä elää-to­dis­tus ja elos­sao­lo­to­dis­tus.

Mistä saan vir­ka­to­dis­tuk­set?

Tilaat elos­sao­lo­to­dis­tuk­set ja su­kusel­vi­tyk­set hel­posti Aa­tok­sen la­ki­pal­ve­lun kautta. Saat to­dis­tuk­sen myös omasta seu­ra­kun­nas­tasi. Jos kuulut or­to­dok­si­seen kirk­koon, voit tilata asia­kir­jan Kuo­piosta or­to­dok­si­kir­kon kes­kus­re­kis­te­ristä. Mikäli et enää kuulu kirk­koon, to­dis­tuk­set myön­tää Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto. Asutko ul­ko­mailla? Tilaa täl­löin vir­ka­to­dis­tus pai­kal­li­selta re­kis­te­ri­vi­ran­omai­selta.