Mikä on vir­ka­to­dis­tus?

Virkatodistus viranomaisilta
aatos-author-icon.png
Aatos
7.3.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Vir­ka­to­dis­tus on olen­nai­nen osa pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mis­tä. Ker­rom­me, miksi eri­lai­set vir­ka­to­dis­tuk­set ovat niin täh­del­li­siä asia­kir­jo­ja.

Pyy­det­tiin­kö si­nul­ta vas­ti­kään vir­ka­to­dis­tus­ta? Ih­met­te­let­kö, mitä se mahtaa tar­koit­taa?

Vir­ka­to­dis­tuk­set, kuten elos­sao­lo­to­dis­tuk­set ja su­kusel­vi­tyk­set, ovat tär­kei­tä asia­kir­jo­ja, joiden avulla esi­mer­kik­si vain­ajan pe­rin­tö jae­taan. Vir­ka­to­dis­tus­ta tar­vi­taan myös pank­kia varten, sillä ilman asia­kir­jaa kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­nen ei on­nis­tu.

Vir­ka­to­dis­tus saat­taa vai­kut­taa mo­ni­mut­kai­sel­ta ja by­ro­kraat­ti­sel­ta­kin asial­ta. Tämän ar­tik­ke­lin myötä huo­maat ole­va­si sel­väs­ti vii­saam­pi sen suh­teen, mitä vir­ka­to­dis­tus tar­koit­taa, mil­loin tar­vit­set sitä ja mistä vir­ka­to­dis­tus ti­la­taan.

Vir­ka­to­dis­tus on sel­vi­tys, jonka tar­vit­set kun su­ku­lai­se­si me­neh­tyy. Vi­ran­omai­set saat­ta­vat pyytää sitä si­nul­ta myös sil­loin, jos olet ai­keis­sa hoitaa kuo­lin­pe­sän asioi­ta.

Vir­ka­to­dis­tus tun­ne­taan ny­ky­ään ni­mel­lä ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä, mutta moni kutsuu sitä edel­leen tutul­la ja tur­val­li­sel­la ni­mi­tyk­sel­lä “vir­ka­to­dis­tus”.

Vir­ka­to­dis­tus tar­vi­taan eri­to­ten näissä ti­lan­teis­sa:

 • Pe­run­kir­joi­tus
 • Pe­rin­nön­ja­ko

Toi­si­naan to­dis­tus­ta voi­daan myös pyytää seu­raa­vis­sa ti­lan­teis­sa:

 • Elä­ke­asiat
 • Pank­ki­asiat
 • Va­kuu­tus­asiat
 • Kiin­teis­tö­kaup­pa
 • Lain­huu­to
 • Vel­ka­jär­jes­te­lyt

💡 Vir­ka­to­dis­tuk­set poh­jau­tu­vat iki­van­hoi­hin kir­kon­kir­joi­hin, jotka si­säl­tä­vät ar­vo­kas­ta tietoa myös sinun juu­ris­ta­si. Kir­kon­kir­jo­ja alet­tiin yl­lä­pi­tää aina 1500-luvun lo­pul­ta läh­tien käsin teh­tä­vi­nä mer­kin­töi­nä ja per­he­leh­ti­kort­tei­na. Vuo­des­ta 2004 läh­tien kirjat ovat olleet di­gi­taa­li­ses­sa muo­dos­sa.

Lue lisää: miksi tar­vit­ta­vien vir­ka­to­dis­tus­ten määrä ja hinta vaih­te­le­vat?

Vain­ajan vir­ka­to­dis­tus ja kuo­lin­pe­sän osak­kaan vir­ka­to­dis­tus

Vir­ka­to­dis­tuk­set ja­kau­tu­vat kah­teen osaan: vain­ajan vir­ka­to­dis­tuk­seen ja kuo­lin­pe­sän osak­kaan vir­ka­to­dis­tuk­seen

Kuo­lin­pe­sän osak­kaan vir­ka­to­dis­tus

Tar­vit­set­ko to­dis­tuk­sen vain it­ses­tä­si? Täl­löin ky­sees­sä on kuo­lin­pe­sän osak­kaan vir­ka­to­dis­tus. Se on niu­kem­pi sel­vi­tys, jolla näytät toteen, että olet elossa ja kuo­lin­pe­sän osakas. Tämän sortin asia­kir­jas­ta käy­te­tään myös ni­mi­tyk­siä elää-to­dis­tus ja elos­sao­lo­to­dis­tus.

Vain­ajan vir­ka­to­dis­tus

Tar­vit­set­ko to­dis­tuk­sen edes­men­nees­tä hen­ki­lös­tä? Täl­löin ky­sees­sä on vain­ajan vir­ka­to­dis­tus. Se on pe­rin­poh­jai­nen su­kusel­vi­tys, joka kertoo ta­ri­naa muun muassa vain­ajan per­he­suh­teis­ta ja muu­tois­ta.

Pu­reu­du­taan seu­raa­vak­si hieman tar­kem­min, miten elos­sao­lo­to­dis­tuk­set, su­kusel­vi­tyk­set ja vir­ka­to­dis­tuk­set kie­tou­tu­vat toi­siin­sa.

Vir­ka­to­dis­tus, su­kusel­vi­tys ja elos­sao­lo­to­dis­tus

Vir­ka­to­dis­tus on yleis­ni­mi­tys eri­lai­sil­le asia­kir­joil­le, joita vi­ran­omai­set voivat pyytää si­nul­ta eri tar­koi­tus­ta varten. Käy­tän­nös­sä pyy­tä­jä saat­taa yhtä lailla tar­koit­taa su­kusel­vi­tys­tä tai elos­sao­lo­to­dis­tus­ta, vaikka hän pu­huu­kin vir­ka­to­dis­tuk­ses­ta. 

Lop­pu­pe­leis­sä asia­kir­jan käyt­tö­tar­koi­tus rat­kai­see, mil­lai­nen to­dis­tus sinun tulee toi­mit­taa. Kysy tar­vit­taes­sa neuvoa vas­taa­not­ta­ja­ta­hol­ta, mikäli olet epä­var­ma asias­ta.

Lue lisää: Mikä on ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä?

Mil­lai­sen vir­ka­to­dis­tuk­sen tar­vit­set?

Vir­ka­to­dis­tuk­sia on ole­mas­sa mo­nen­lai­sia. Alla esit­te­lem­me pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­tyen kaksi vir­ka­to­dis­tus­tyyp­piä: su­kusel­vi­tys ja elos­sao­lo­to­dis­tus.

Su­kusel­vi­tys

Kun olet ai­keis­sa tehdä kat­ta­vam­man sel­vi­tyk­sen vai­na­jas­ta ja kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta, ky­sees­sä on su­kusel­vi­tys.

Su­kusel­vi­tys si­säl­tää monta yk­sit­täis­tä vir­ka­to­dis­tus­ta. Siitä käyvät kes­key­ty­mät­tö­mä­nä ai­ka­ja­nana ilmi vain­ajan tiedot, tämän lapset, en­ti­set ja ny­kyi­set puo­li­sot, van­hem­mat sekä elä­män­ai­kai­set muutot. Vain­ajan vir­ka­to­dis­tus­ta varten tar­vit­set tiedot kai­kis­ta seu­ra­kun­nis­ta, joissa edes­men­nyt hen­ki­lö asusti sen jäl­keen, kun hän täytti 15.

Elos­sao­lo­to­dis­tus

Kun sinun tulee osoit­taa esi­mer­kik­si pe­run­kir­joi­tus­ta varten, että olet elossa ja siten oi­keu­tet­tu pe­rin­töön, ky­sees­sä on elos­sao­lo­to­dis­tus eli elää-to­dis­tus. Siitä käyvät ilmi syn­ty­mä­ai­ka­si, ko­ti­kun­ta­si, osoit­tee­si sekä tieto mah­dol­li­ses­ta edun­val­vo­jas­ta tai edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­ses­ta.

Sinun on hyvä tietää, että et tar­vit­se lain­kaan kuo­lin­pe­sän osak­kaan vir­ka­to­dis­tus­ta, jos vaa­dit­ta­vat tiedot käyvät ilmi su­kusel­vi­tyk­ses­tä. Siksi vain­ajan lap­sel­le tai les­kel­le ei yleen­sä ottaen tar­vit­se erik­seen hank­kia to­dis­tus­ta.

Lue lisää: Mitä vir­ka­to­dis­tus ja elos­sao­lo­to­dis­tus käy­tän­nös­sä tar­koit­ta­vat?

Vir­ka­to­dis­tuk­set yh­des­tä pai­kas­ta

Tie­sit­kö, että voit tilata vir­ka­to­dis­tuk­sen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lun kautta koo­tus­ti? Vastaa ensin kar­toit­ta­viin ky­sy­myk­siin, jonka pe­rus­teel­la ti­laam­me tar­vit­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set vi­ran­omai­sil­ta, kuten seu­ra­kun­nil­ta ja Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta.

Ti­laam­me ja tar­kis­tam­me to­dis­tuk­set. Saat il­moi­tuk­sen, kun vir­ka­to­dis­tus­ti­lauk­se­si on valmis.

Pal­ve­lum­me maksaa 69 euroa. Hin­taan li­sä­tään vi­ran­omais­ten maksut to­dis­tuk­sis­ta. Vir­ka­to­dis­tuk­sis­ta syn­ty­neet kulut voi vä­hen­tää kuo­lin­pe­säs­tä.

Anna meidän sel­vit­tää tar­vit­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set, jol­loin voit rau­has­sa kes­kit­tyä hoi­ta­maan muita pe­run­kir­joi­tuk­seen liit­ty­viä asioi­ta.

Vir­ka­to­dis­tus pe­run­kir­joi­tus­ta varten

Pe­run­kir­joi­tus ja vir­ka­to­dis­tuk­set kul­ke­vat käsi kä­des­sä. Vir­ka­to­dis­tus van­not­taa sinun olevan kuo­lin­pe­sän osakas. Koska olet pesän osakas, osa vain­ajan pe­rin­nös­tä kuuluu si­nul­le.

Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta osal­lis­tuu ai­na­kin kerran elä­mäs­sään pe­run­kir­joi­tuk­seen. Pe­run­kir­joi­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on käydä perin juurin läpi vain­ajan varat ja velat sekä sel­vit­tää, ke­nel­le jäl­jel­le jäänyt pe­rin­tö kuuluu. 

Pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa tar­kas­tel­laan mm. seu­raa­via asioi­ta:

 • keitä kuuluu kuo­lin­pe­sän osak­kai­siin
 • oliko vai­na­jal­la tes­ta­ment­ti
 • mitä mah­dol­li­nen avio­eh­to sanoo
 • mil­lai­sen summan hau­ta­jais­ku­lut muo­dos­ta­vat

Pe­run­kir­joi­tuk­sen poh­jal­ta luo­daan kai­ken­kat­ta­va pe­ru­kir­ja, jolla on kolme tar­koi­tus­ta: toimia omai­suus­luet­te­lo­na, osa­kas­luet­te­lo­na ja kuo­lin­pe­sän ve­roil­moi­tuk­se­na.

Lue lisää: Mikä on vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loai­ka?

Vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen on­nis­tuu useam­mas­ta pai­kas­ta – myös Aa­tok­sel­ta

Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mät si­säl­tä­vät pe­rus­tie­to­ja kunkin maan kan­sa­lai­sis­ta. Näiden jär­jes­tel­mien pe­rus­ta­na toi­mi­vat vanhat kir­kon­kir­jat. Siksi seu­ra­kun­nat ovat yhä tä­nä­kin päi­vä­nä paik­ko­ja, joiden kautta vir­ka­to­dis­tus­ti­laus usein hoituu.

Vuoden 2022 alusta läh­tien seu­ra­kun­nat ovat kui­ten­kin saa­neet luo­vut­taa tie­to­ja vain jä­se­nis­tään. Koska kol­mas­osa suo­ma­lai­sis­ta on eron­nut kir­kos­ta, herää ky­sy­mys, mistä ky­sei­nen joukko voi tilata vir­ka­to­dis­tuk­set.

Jos et kuulu kirk­koon, saat elos­sao­lo­to­dis­tuk­set ja su­kusel­vi­tyk­set Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta.

Kuu­luit sitten kirk­koon tai et, vir­ka­to­dis­tus­ti­laus on­nis­tuu vai­vat­to­mas­ti myös Aa­tok­sen kautta. Hoi­dam­me puo­les­ta­si kaikki asia­kir­jaan liit­ty­vät sel­vi­tyk­set yh­del­lä kertaa.

Anna meidän auttaa – tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set hel­pos­ti Aa­tok­sel­ta

Aatos on la­ki­pal­ve­lu, jonka kautta voit joko hoitaa koko pe­run­kir­joi­tuk­sen alusta lop­puun tai kes­kit­tyä ti­laa­maan vain vir­ka­to­dis­tuk­set.

Näin tilaat vir­ka­to­dis­tuk­set kaut­tam­me

 1. Lisää edes­men­neen hen­ki­lön tiedot pal­ve­luun.
 2. Ti­laam­me vir­ka­to­dis­tuk­set, elos­sao­lo­to­dis­tuk­set ja su­kusel­vi­tyk­set puo­les­ta­si.
 3. Kun saamme asia­kir­jat, tar­kis­tam­me ne ennen si­nul­le lä­het­tä­mis­tä.
 4. Li­sääm­me ­to­dis­tuk­set Oma Aatos -pal­ve­luun sinua varten.
 5. Lataa virkato­dis­tuk­set it­sel­le­si.

Vir­ka­to­dis­tuk­set yh­des­tä pai­kas­ta yh­del­lä kertaa – tilaa tar­vit­ta­vat vir­ka­to­dis­tuk­set vaikka heti.

Usein ky­sy­tyt ky­sy­myk­set vir­ka­to­dis­tuk­sis­ta

Alta löydät ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia kos­kien vir­ka­to­dis­tusta.

Mikä on vir­ka­to­dis­tus?

Vir­ka­to­dis­tus eli ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä on asia­kir­ja, joka osoit­taa sinun elossa ja oi­keu­tet­tu kuo­lin­pe­sän osakas.

Mihin tar­vit­sen vir­ka­to­dis­tus­ta?

Ylei­sin käyt­tö­tar­koi­tus on pe­run­kir­joi­tus. Voit osoit­taa vir­ka­to­dis­tuk­sen avulla, että olet oi­keu­tet­tu pe­rin­töön. Saatat myös tar­vi­ta to­dis­tus­ta, jos hoidat muita kuo­lin­pe­sän asioi­ta, kuten pank­ki­asioi­ta tai lain­huu­toa.

Mil­lai­sia vir­ka­to­dis­tuk­sia on ole­mas­sa?

Vir­ka­to­dis­tuk­sia on kahta eri tyyp­piä: vain­ajan vir­ka­to­dis­tus ja kuo­lin­pe­sän osak­kaan vir­ka­to­dis­tus. Vain­ajan vir­ka­to­dis­tus on pe­rus­teel­li­nen su­kusel­vi­tys, kun taas pesän osak­kaan vir­ka­to­dis­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on lä­hin­nä kertoa, että olet elossa ja siten oi­keu­tet­tu kuo­lin­pe­sän osakas. Siitä käy­te­tään myös ni­mi­tyk­siä elää-to­dis­tus ja elos­sao­lo­to­dis­tus.

Mistä saan vir­ka­to­dis­tuk­set?

Tilaat elos­sao­lo­to­dis­tuk­set ja su­kusel­vi­tyk­set hel­pos­ti Aa­tok­sen la­ki­pal­ve­lun kautta. Saat to­dis­tuk­sen myös omasta seu­ra­kun­nas­ta­si. Jos kuulut or­to­dok­si­seen kirk­koon, voit tilata asia­kir­jan Kuo­pios­ta or­to­dok­si­kir­kon kes­kus­re­kis­te­ris­tä. Mikäli et enää kuulu kirk­koon, to­dis­tuk­set myön­tää Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to. Asutko ul­ko­mail­la? Tilaa täl­löin vir­ka­to­dis­tus pai­kal­li­sel­ta re­kis­te­ri­vi­ran­omai­sel­ta.