Nai­mi­siin ul­ko­mailla? Ota vinkit tal­teen

Lasit kuohuvaa meren äärellä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
10.1.2023 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Haa­vei­letko nai­mi­siin­me­nosta ul­ko­mailla? Vai onko si­nulla ul­ko­mai­nen kump­pani? Avio­lii­ton sol­mi­mi­nen on mah­dol­lista myös ul­ko­mailla siten, että se on pätevä Suo­messa.

Tässä ju­tussa ker­romme, mitä sinun tulee tietää avio­lii­ton sol­mi­mi­sesta ul­ko­mailla riip­puen siitä, että oletko me­nossa nai­mi­siin ul­ko­mailla suo­ma­lai­sen vai ul­ko­mai­sen kump­pa­nin.

💡 Vih­ki­mi­seen kan­nat­taa val­mis­tau­tua hy­vissä ajoin, ja sel­vit­tää mitkä vih­ki­mi­sen edel­ly­tyk­set koh­de­maassa ovat.

Sel­vitä, mitä asia­kir­joja tar­vit­set ul­ko­maan vih­ki­mistä varten

Kun mietit tu­le­van puo­li­sosi kanssa nai­mi­siin menoa ul­ko­mailla, kan­nat­taa vih­ki­mi­sen suun­nit­telu aloit­taa sel­vit­tä­mällä koh­de­maan vih­ki­jä­vi­ran­omai­nen sekä se, mil­lai­sia asia­kir­joja vih­ki­mi­nen edel­lyt­tää.

Edel­ly­tet­tä­vät asia­kir­jat ja avio­lii­ton edel­ly­tyk­set vaih­te­le­vat mait­tain. Useim­mi­ten tar­vit­set ai­na­kin to­dis­tuk­sen avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­nasta eli es­teet­tö­myys­to­dis­tusta.

Avio­lii­ton esteet tut­ki­taan siinä maassa, missä me­nette nai­mi­siin. Poik­keuk­sena tähän on se, mikäli ul­ko­mailla vih­ki­jänä toimii suo­ma­lai­nen vir­ka­mies tai pappi. Vih­ki­mi­nen ul­ko­mailla voi olla mah­dol­lista myös suo­ma­lai­sen papin edessä.

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta vaih­te­lee mait­tain

 1. Useim­mi­ten avio­lii­ton es­teet­tö­myys edel­lyt­tää ai­na­kin sitä, et­tei­vät kum­pi­kaan avio­liit­toon ai­ko­vista ole en­nes­tään nai­mi­sissa.
 2. Tar­vit­set ul­ko­maan vih­ki­jä­vi­ran­omaista varten es­teet­tö­myys­to­dis­tuk­sen oman ko­ti­kun­tasi Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta.
 3. Es­teet­tö­myys­to­dis­tus tulee tar­vit­taessa li­säksi lail­lis­taa niin kut­su­tulla Ap­pos­tille-to­dis­tuk­sella, jotta se olisi pätevä myös ul­ko­mailla.
 4. Lail­lis­ta­mi­nen teh­dään ul­ko­mi­nis­te­riössä. Tar­kem­paa tietoa asia­kir­jo­jen lail­lis­ta­mi­sesta löydät ul­ko­mi­nis­te­riön si­vus­tolta.

Suo­mesta saatu to­dis­tus avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­nasta on voi­massa 4 kuu­kautta. Tämä on hyvä ottaa huo­mioon vih­ki­mistä suun­ni­tel­taessa.

Onko ul­ko­mailla sol­mittu avio­liitto aina pätevä Suo­messa?

Avio­lii­to­lain mukaan (234/1929) ul­ko­mailla sol­mittu avio­liitto on läh­tö­koh­tai­sesti pätevä Suo­messa, mikäli

 • se on pätevä siinä val­tiossa, jossa avio­liitto sol­mit­tiin, tai
 • siinä val­tiossa, jossa jom­mal­la­kum­malla puo­li­solla oli asuin­paikka tai jonka kan­sa­lai­nen hän oli avio­liit­toa sol­mit­taessa.

Esi­merkki: Nai­mi­siin ul­ko­mailla – onko avio­liitto voi­massa Suo­messa?

Jos esi­mer­kiksi kaksi suo­ma­laista solmii avio­lii­ton Es­pan­jassa, on liitto pätevä Suo­messa, mikäli se on sol­mittu pä­te­västi Es­pan­jan tai Suomen lakien mu­kai­sesti.

Mikäli Suomen ja Saksan kan­sa­lai­set sol­mi­vat avio­lii­ton Es­pan­jassa, on liitto pätevä Suo­messa, mikäli se on pätevä Es­pan­jan, Saksan tai Suomen lakien mukaan.

Suo­messa ei kui­ten­kaan voida tun­nus­taa esi­mer­kiksi avio­liit­toa, jonka toinen tai mo­lem­mat os­a­puo­let ovat alle 18-vuo­tiaita, vaikka alle 18-vuo­tias saisi koh­de­maan lakien mukaan mennä nai­mi­siin.

Ul­ko­mailla suo­ri­te­tusta vih­ki­mi­sestä on il­moi­tet­tava väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään

Kun mo­lem­mat teistä ovat Suomen kan­sa­lai­sia, tulee ul­ko­mailla suo­ri­te­tusta vih­ki­mi­sestä il­moit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon.

Suomen kan­sa­lai­sella on vel­vol­li­suus il­moit­taa hen­ki­lö­tie­to­jensa muu­tok­sesta väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään. Il­moi­tus teh­dään lo­mak­keella ja sen liit­teeksi tulee lisätä ul­ko­mailta saatu vih­ki­to­dis­tus tar­peen mukaan koh­de­maassa lail­lis­tet­tuna.

Esi­merk­kejä avio­lii­ton sol­mi­mi­sesta ul­ko­mailla

Avio­lii­ton sol­mi­mi­seen ul­ko­mailla liit­tyy paljon maa­koh­tai­sia eroja. Tästä näet kolme eri­laista esi­merk­kiä, mitä avio­lii­ton sol­mi­mi­nen eri maissa edel­lyt­tää.

Esi­merkki 1: Nai­mi­siin­meno Ruot­sissa

Sol­miak­sesi avio­lii­ton Ruot­sissa, tulee sinun Poh­jois­mai­den kan­sa­lai­sena toi­mit­taa Ruot­sin ve­ro­vi­ran­omai­selle (Skat­te­ver­ket) to­dis­tus siitä, että voit pä­te­västi solmia avio­lii­ton Suomen lain mu­kai­sesti.

Li­säksi sinun tulee to­dis­taa ve­ro­vi­ran­omai­selle (esi­mer­kiksi pas­silla), että olet Poh­jois­mai­den kan­sa­lai­nen. Voit toi­mit­taa to­dis­tuk­sen avio­lii­ton es­tei­den tut­ki­mi­sesta suo­raan vih­ki­välle vi­ran­omai­selle.

Kun solmit avio­lii­ton Ruot­sissa, sinun ei tar­vitse erik­seen il­moit­taa avio­lii­ton sol­mi­mi­sesta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon. Ruot­sin ve­ro­vi­ran­omai­nen lä­het­tää tiedot Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon au­to­maat­ti­sesti.

💡 Poik­keuk­sena on, mikäli olet Ruot­sin ja Suomen kak­sois­kan­sa­lai­nen. Täl­löin sinun tulee tilata Ruot­sin ve­ro­vi­ras­tosta vir­ka­to­dis­tus. To­dis­tusta ei tar­vitse erik­seen kään­nät­tää, vaan se kelpaa sel­lai­se­naan.

Esi­merkki 2: Nai­mi­siin­meno Ita­liassa

Ita­liassa avioi­tu­mista varten tar­vit­set mo­ni­kie­li­sen to­dis­tuk­sen avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­nasta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta. Eril­listä lail­lis­ta­mis­to­dis­tusta ei EU-maiden vä­lillä enää vaa­dita, sillä EU-maat ot­ti­vat käyt­töönsä mo­ni­kie­li­set va­kio­lo­mak­keet hel­pot­ta­maan asia­kir­jo­jen vaih­toa jä­sen­mai­den vä­lillä. Ita­lian vih­kivä vi­ran­omai­nen saat­taa li­säksi vaatia vir­ka­to­dis­tuk­sen.

Il­moita vih­ki­mi­sestä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon ja liitä mukaan to­dis­tus avio­lii­ton sol­mi­mi­sesta. To­dis­tuk­sen lail­lis­ta­mista ei tar­vita, jos asia­kir­jaan on lii­tetty mo­ni­kie­li­nen va­kio­lo­make.

Esi­merkki 3: Nai­mi­siin­meno Yh­dys­val­loissa

Yh­dys­val­loissa avioi­tu­mista varten tar­vit­set vih­ki­lu­van eli mar­riage licen­sen pai­kal­li­selta vi­ran­omai­selta. Käy­tän­nöt vih­ki­mi­sessä ja sen edel­ly­tyk­sissä vaih­te­le­vat osa­val­tioit­tain.

Var­si­naista avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­taa ei vält­tä­mättä ole lain­kaan, vaan riit­tä­vää voi olla vain va­kuu­tus siitä, että ei ole en­nes­tään nai­mi­sissa.

Yh­dys­val­loissa voit avioi­tua myös suo­ma­lai­sen papin vih­ki­mänä. Vih­ki­mi­nen on mah­dol­lista ai­na­kin New Yor­kissa.

Il­moita vih­ki­mi­sestä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon ja toi­mita sinne myös lail­lis­tettu to­dis­tus vih­ki­mi­sestä.

Lue lisää: Hu­mo­ris­ti­sia neu­voja avio­liit­toon

Nai­mi­siin ul­ko­mailla suo­ma­lai­sen papin vih­ki­mänä

Vih­ki­mi­nen ul­ko­mailla voi olla mah­dol­lista myös suo­ma­lai­sen papin tai muun vih­ki­mi­seen oi­keu­te­tun vir­ka­mie­hen edessä. Vaikka vih­ki­mi­nen ta­pah­tuu­kin ul­ko­mailla, on kyse oi­keu­del­li­sesta nä­kö­kul­masta kat­sot­tuna suo­ma­lai­sesta vih­ki­mi­sestä, sillä vih­ki­jänä on suo­ma­lai­nen vih­ki­jä­vi­ran­omai­nen.

Täl­löin avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta ja vih­ki­mi­nen suo­ri­te­taan nor­maa­listi Suomen lain­sää­dän­nön mukaan. Avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta suo­ri­te­taan Suo­messa.

Suo­ma­lai­sen vih­ki­jä­vi­ran­omai­sen toi­mit­tama vih­ki­mi­nen on ul­ko­mailla mah­dol­lista sil­loin, kun ai­na­kin toinen avio­lii­ton sol­mi­vista os­a­puo­lista on Suomen kan­sa­lai­nen.

Kuka ta­hansa pappi tai muu vih­ki­mi­seen oi­keu­tettu vir­ka­mies ei kui­ten­kaan voi vihkiä ul­ko­mailla, vaan tätä varten hä­nellä tulee olla Suomen opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön myön­tämä eri­tyi­nen lupa. Lupia on myön­netty esi­mer­kiksi osalle ul­ko­mailla toi­mi­vista tu­risti- ja siir­to­lais­pa­peista. Vih­ki­mi­nen voi olla mah­dol­lista myös jois­sain Suomen ul­ko­maan edus­tus­toissa.

Suo­ma­lai­sen papin suo­rit­tama vih­ki­mi­nen on mah­dol­lista Es­pan­jassa, Nor­jassa, Sak­sassa, Thai­maassa ja Yh­dys­val­loissa. Suomen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kirkon pap­pien vih­kioi­keu­det ul­ko­mailla on myös jul­ki­sesti näh­tä­villä.

Kun vih­ki­mi­sen toi­mit­taa suo­ma­lai­nen vih­ki­jä­vi­ran­omai­nen, ei nai­mi­siin­me­nosta tar­vitse enää erik­seen il­moit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon, sillä vih­ki­mi­nen rin­nas­te­taan ko­ti­mai­seen vih­ki­mi­seen.

Lue lisää: Nai­mi­siin ul­ko­maa­lai­sen kanssa – nämä asiat on hyvä tietää en­nalta.

Muis­ti­lista ul­ko­mailla nai­mi­siin me­ne­välle

 1. Sel­vitä, kuka toimii koh­da­maassa vih­ki­jä­vi­ran­omai­sena tai onko avio­lii­ton sol­mi­mi­nen suo­ma­lai­sen vih­ki­jä­vi­ran­omai­sen toi­mesta mah­dol­lista.
 2. Mikäli vih­ki­jänä on ul­ko­maan vi­ran­omai­nen, sel­vitä, mitä asia­kir­joja sinun tulee toi­mit­taa vih­ki­mistä varten.
 3. Tilaa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta. Ul­ko­maan vi­ran­omaista varten se tulee myös lail­lis­taa.
 4. Varaa vih­ki­mi­sen jär­jes­tä­mistä varten riit­tä­västi aikaa, ja toi­mita es­teet­tö­myys­to­dis­tus ul­ko­maan vi­ran­omai­selle ajoissa. Huomaa, että to­dis­tus on voi­massa 4 kuu­kautta.
 5. Mikäli vih­ki­mi­sen on suo­rit­ta­nut ul­ko­maan vi­ran­omai­nen, il­moita vih­ki­mi­sestä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle ja toi­mita sa­malla vih­ki­to­dis­tus.

Lue lisää: Avio­ehto ul­ko­maa­lai­sen kanssa

Avio­eh­dolla tur­vaat tu­le­vai­suu­den

Tie­sitkö, että avio­ehto on voi­mak­kaampi asia­kirja kuin tes­ta­mentti? Sen avulla voit suo­jata kump­pa­nisi ta­loutta, mikäli avio­liitto päät­tyy kuo­le­maan.

Avio­ehto maksaa Aa­tok­sessa 69 euroa.

Ko­keile heti!