Nai­mi­siin ul­ko­mail­la? Ota vinkit tal­teen

Lasit kuohuvaa meren äärellä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
10.1.2023 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Haa­vei­let­ko nai­mi­siin­me­nos­ta ul­ko­mail­la? Vai onko si­nul­la ul­ko­mai­nen kump­pa­ni? Avio­lii­ton sol­mimi­nen on mah­dol­lis­ta myös ul­ko­mail­la siten, että se on pätevä Suo­mes­sa.

Tässä ju­tus­sa ker­rom­me, mitä sinun tulee tietää avio­lii­ton sol­mimi­ses­ta ul­ko­mail­la riip­puen siitä, että oletko me­nos­sa nai­mi­siin ul­ko­mail­la suo­ma­lai­sen vai ul­ko­mai­sen kump­pa­nin.

💡 Vih­ki­mi­seen kan­nat­taa val­mis­tau­tua hy­vis­sä ajoin, ja sel­vit­tää mitkä vih­ki­mi­sen edel­ly­tyk­set koh­de­maas­sa ovat. 

Sel­vi­tä, mitä asia­kir­jo­ja tar­vit­set ul­ko­maan vih­ki­mis­tä varten

Kun mietit tu­le­van puo­li­so­si kanssa nai­mi­siin menoa ul­ko­mail­la, kan­nat­taa vih­ki­mi­sen suun­nit­te­lu aloit­taa sel­vit­tä­mäl­lä koh­de­maan vih­ki­jä­vi­ran­omai­nen sekä se, mil­lai­sia asia­kir­jo­ja vih­ki­mi­nen edel­lyt­tää.

Edel­ly­tet­tä­vät asia­kir­jat ja avio­lii­ton edel­ly­tyk­set vaih­te­le­vat mait­tain. Useim­mi­ten tar­vit­set ai­na­kin to­dis­tuk­sen avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­nas­ta eli es­teet­tö­myys­to­dis­tus­ta.

Avio­lii­ton esteet tut­ki­taan siinä maassa, missä me­net­te nai­mi­siin. Poik­keuk­se­na tähän on se, mikäli ul­ko­mail­la vih­ki­jä­nä toimii suo­ma­lai­nen vir­ka­mies tai pappi. Vih­ki­mi­nen ul­ko­mail­la voi olla mah­dol­lis­ta myös suo­ma­lai­sen papin edessä.

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta vaih­te­lee mait­tain

 1. Useim­mi­ten avio­lii­ton es­teet­tö­myys edel­lyt­tää ai­na­kin sitä, et­tei­vät kum­pi­kaan avio­liit­toon ai­ko­vis­ta ole en­nes­tään nai­mi­sis­sa.
 2. Tar­vit­set ul­ko­maan vih­ki­jä­vi­ran­omais­ta varten es­teet­tö­myys­to­dis­tuk­sen oman ko­ti­kun­ta­si Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta.
 3. Es­teet­tö­myys­to­dis­tus tulee tar­vit­taes­sa li­säk­si lail­lis­taa niin kut­su­tul­la Ap­pos­til­le-to­dis­tuk­sel­la, jotta se olisi pätevä myös ul­ko­mail­la.
 4. Lail­lis­ta­mi­nen teh­dään ul­ko­mi­nis­te­riös­sä. Tar­kem­paa tietoa asia­kir­jo­jen lail­lis­ta­mi­ses­ta löydät ul­ko­mi­nis­te­riön si­vus­tol­ta.

Suo­mes­ta saatu to­dis­tus avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­nas­ta on voi­mas­sa 4 kuu­kaut­ta. Tämä on hyvä ottaa huo­mioon vih­ki­mis­tä suun­ni­tel­taes­sa.

Onko ul­ko­mail­la sol­mit­tu avio­liit­to aina pätevä Suo­mes­sa?

Avio­lii­to­lain mukaan (234/1929) ul­ko­mail­la sol­mit­tu avio­liit­to on läh­tö­koh­tai­ses­ti pätevä Suo­mes­sa, mikäli

 • se on pätevä siinä val­tios­sa, jossa avio­liit­to sol­mit­tiin, tai
 • siinä val­tios­sa, jossa jom­mal­la­kum­mal­la puo­li­sol­la oli asuin­paik­ka tai jonka kan­sa­lai­nen hän oli avio­liit­toa sol­mit­taes­sa.

Esi­merk­ki: Nai­mi­siin ul­ko­mail­la – onko avio­liit­to voi­mas­sa Suo­mes­sa?

Jos esi­mer­kik­si kaksi suo­ma­lais­ta solmii avio­lii­ton Es­pan­jas­sa, on liitto pätevä Suo­mes­sa, mikäli se on sol­mit­tu pä­te­väs­ti Es­pan­jan tai Suomen lakien mu­kai­ses­ti.

Mikäli Suomen ja Saksan kan­sa­lai­set sol­mi­vat avio­lii­ton Es­pan­jas­sa, on liitto pätevä Suo­mes­sa, mikäli se on pätevä Es­pan­jan, Saksan tai Suomen lakien mukaan.

Suo­mes­sa ei kui­ten­kaan voida tun­nus­taa esi­mer­kik­si avio­liit­toa, jonka toinen tai mo­lem­mat os­a­puo­let ovat alle 18-vuo­tiai­ta, vaikka alle 18-vuo­tias saisi koh­de­maan lakien mukaan mennä nai­mi­siin.

Ul­ko­mail­la suo­ri­te­tus­ta vih­ki­mi­ses­tä on il­moi­tet­ta­va väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään

Kun mo­lem­mat teistä ovat Suomen kan­sa­lai­sia, tulee ul­ko­mail­la suo­ri­te­tus­ta vih­ki­mi­ses­tä il­moit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon.

Suomen kan­sa­lai­sel­la on vel­vol­li­suus il­moit­taa hen­ki­lö­tie­to­jen­sa muu­tok­ses­ta väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään. Il­moi­tus teh­dään lo­mak­keel­la ja sen liit­teek­si tulee lisätä ul­ko­mail­ta saatu vih­ki­to­dis­tus tar­peen mukaan koh­de­maas­sa lail­lis­tet­tu­na. 

Esi­merk­ke­jä avio­lii­ton sol­mimi­ses­ta ul­ko­mail­la

Avio­lii­ton sol­mimi­seen ul­ko­mail­la liit­tyy paljon maa­koh­tai­sia eroja. Tästä näet kolme eri­lais­ta esi­merk­kiä, mitä avio­lii­ton sol­mimi­nen eri maissa edel­lyt­tää.

Esi­merk­ki 1: Nai­mi­siin­me­no Ruot­sis­sa

Sol­miak­se­si avio­lii­ton Ruot­sis­sa, tulee sinun Poh­jois­mai­den kan­sa­lai­se­na toi­mit­taa Ruot­sin ve­ro­vi­ran­omai­sel­le (Skat­te­ver­ket) to­dis­tus siitä, että voit pä­te­väs­ti solmia avio­lii­ton Suomen lain mu­kai­ses­ti.

Li­säk­si sinun tulee to­dis­taa ve­ro­vi­ran­omai­sel­le (esi­mer­kik­si pas­sil­la), että olet Poh­jois­mai­den kan­sa­lai­nen. Voit toi­mit­taa to­dis­tuk­sen avio­lii­ton es­tei­den tut­ki­mi­ses­ta suo­raan vih­ki­väl­le vi­ran­omai­sel­le.

Kun solmit avio­lii­ton Ruot­sis­sa, sinun ei tar­vit­se erik­seen il­moit­taa avio­lii­ton sol­mimi­ses­ta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon. Ruot­sin ve­ro­vi­ran­omai­nen lä­het­tää tiedot Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon au­to­maat­ti­ses­ti.

💡 Poik­keuk­se­na on, mikäli olet Ruot­sin ja Suomen kak­sois­kan­sa­lai­nen. Täl­löin sinun tulee tilata Ruot­sin ve­ro­vi­ras­tos­ta vir­ka­to­dis­tus. To­dis­tus­ta ei tar­vit­se erik­seen kään­nät­tää, vaan se kelpaa sel­lai­se­naan.

Esi­merk­ki 2: Nai­mi­siin­me­no Ita­lias­sa

Ita­lias­sa avioi­tu­mis­ta varten tar­vit­set mo­ni­kie­li­sen to­dis­tuk­sen avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­nas­ta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta. Eril­lis­tä lail­lis­ta­mis­to­dis­tus­ta ei EU-maiden vä­lil­lä enää vaa­di­ta, sillä EU-maat ot­ti­vat käyt­töön­sä mo­ni­kie­li­set va­kio­lo­mak­keet hel­pot­ta­maan asia­kir­jo­jen vaih­toa jä­sen­mai­den vä­lil­lä. Ita­lian vih­ki­vä vi­ran­omai­nen saat­taa li­säk­si vaatia vir­ka­to­dis­tuk­sen. 

Il­moi­ta vih­ki­mi­ses­tä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon ja liitä mukaan to­dis­tus avio­lii­ton sol­mimi­ses­ta. To­dis­tuk­sen lail­lis­ta­mis­ta ei tar­vi­ta, jos asia­kir­jaan on lii­tet­ty mo­ni­kie­li­nen va­kio­lo­ma­ke.

Esi­merk­ki 3: Nai­mi­siin­me­no Yh­dys­val­lois­sa

Yh­dys­val­lois­sa avioi­tu­mis­ta varten tar­vit­set vih­ki­lu­van eli mar­ria­ge licen­sen pai­kal­li­sel­ta vi­ran­omai­sel­ta. Käy­tän­nöt vih­ki­mi­ses­sä ja sen edel­ly­tyk­sis­sä vaih­te­le­vat osa­val­tioit­tain. 

Var­si­nais­ta avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­taa ei vält­tä­mät­tä ole lain­kaan, vaan riit­tä­vää voi olla vain va­kuu­tus siitä, että ei ole en­nes­tään nai­mi­sis­sa.

Yh­dys­val­lois­sa voit avioi­tua myös suo­ma­lai­sen papin vih­ki­mä­nä. Vih­ki­mi­nen on mah­dol­lis­ta ai­na­kin New Yor­kis­sa. 

Il­moi­ta vih­ki­mi­ses­tä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon ja toi­mi­ta sinne myös lail­lis­tet­tu to­dis­tus vih­ki­mi­ses­tä.

Lue lisää: Hu­mo­ris­ti­sia neu­vo­ja avio­liit­toon

Nai­mi­siin ul­ko­mail­la suo­ma­lai­sen papin vih­ki­mä­nä

Vih­ki­mi­nen ul­ko­mail­la voi olla mah­dol­lis­ta myös suo­ma­lai­sen papin tai muun vih­ki­mi­seen oi­keu­te­tun vir­ka­mie­hen edessä. Vaikka vih­ki­mi­nen ta­pah­tuu­kin ul­ko­mail­la, on kyse oi­keu­del­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na suo­ma­lai­ses­ta vih­ki­mi­ses­tä, sillä vih­ki­jä­nä on suo­ma­lai­nen vih­ki­jä­vi­ran­omai­nen.

Täl­löin avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta ja vih­ki­mi­nen suo­ri­te­taan nor­maa­lis­ti Suomen lain­sää­dän­nön mukaan. Avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta suo­ri­te­taan Suo­mes­sa.

Suo­ma­lai­sen vih­ki­jä­vi­ran­omai­sen toi­mit­ta­ma vih­ki­mi­nen on ul­ko­mail­la mah­dol­lis­ta sil­loin, kun ai­na­kin toinen avio­lii­ton sol­mi­vis­ta os­a­puo­lis­ta on Suomen kan­sa­lai­nen.

Kuka ta­han­sa pappi tai muu vih­ki­mi­seen oi­keu­tet­tu vir­ka­mies ei kui­ten­kaan voi vihkiä ul­ko­mail­la, vaan tätä varten hä­nel­lä tulee olla Suomen opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön myön­tä­mä eri­tyi­nen lupa. Lupia on myön­net­ty esi­mer­kik­si osalle ul­ko­mail­la toi­mi­vis­ta tu­ris­ti- ja siir­to­lais­pa­peis­ta. Vih­ki­mi­nen voi olla mah­dol­lis­ta myös jois­sain Suomen ul­ko­maan edus­tus­tois­sa.

Suo­ma­lai­sen papin suo­rit­ta­ma vih­ki­mi­nen on mah­dol­lis­ta Es­pan­jas­sa, Nor­jas­sa, Sak­sas­sa, Thai­maas­sa ja Yh­dys­val­lois­sa. Suomen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kirkon pap­pien vih­kioi­keu­det ul­ko­mail­la on myös jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­lä.

Kun vih­ki­mi­sen toi­mit­taa suo­ma­lai­nen vih­ki­jä­vi­ran­omai­nen, ei nai­mi­siin­me­nos­ta tar­vit­se enää erik­seen il­moit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon, sillä vih­ki­mi­nen rin­nas­te­taan ko­ti­mai­seen vih­ki­mi­seen.

Lue lisää: Nai­mi­siin ul­ko­maa­lai­sen kanssa – nämä asiat on hyvä tietää en­nal­ta.

Muis­ti­lis­ta ul­ko­mail­la nai­mi­siin me­ne­väl­le

 1. Sel­vi­tä, kuka toimii koh­da­maas­sa vih­ki­jä­vi­ran­omai­se­na tai onko avio­lii­ton sol­mimi­nen suo­ma­lai­sen vih­ki­jä­vi­ran­omai­sen toi­mes­ta mah­dol­lis­ta.
 2. Mikäli vih­ki­jä­nä on ul­ko­maan vi­ran­omai­nen, sel­vi­tä, mitä asia­kir­jo­ja sinun tulee toi­mit­taa vih­ki­mis­tä varten.
 3. Tilaa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta. Ul­ko­maan vi­ran­omais­ta varten se tulee myös lail­lis­taa.
 4. Varaa vih­ki­mi­sen jär­jes­tä­mis­tä varten riit­tä­väs­ti aikaa, ja toi­mi­ta es­teet­tö­myys­to­dis­tus ul­ko­maan vi­ran­omai­sel­le ajois­sa. Huomaa, että to­dis­tus on voi­mas­sa 4 kuu­kaut­ta.
 5. Mikäli vih­ki­mi­sen on suo­rit­ta­nut ul­ko­maan vi­ran­omai­nen, il­moi­ta vih­ki­mi­ses­tä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le ja toi­mi­ta sa­mal­la vih­ki­to­dis­tus.

Lue lisää: Avio­eh­to ul­ko­maa­lai­sen kanssa

Avio­eh­dol­la tur­vaat tu­le­vai­suu­den

Tie­sit­kö, että avio­eh­to on voi­mak­kaam­pi asia­kir­ja kuin tes­ta­ment­ti? Sen avulla voit suo­ja­ta kump­pa­ni­si ta­lout­ta, mikäli avio­liit­to päät­tyy kuo­le­maan.

Pääset ko­kei­le­maan avio­eh­don tekoa ve­loi­tuk­set­ta pal­ve­lus­sam­me. Saat val­miin asia­kir­jan Aa­tok­ses­ta hin­taan 89 euroa – jopa 80 % pe­rin­teis­tä la­ki­toi­mis­toa edul­li­sem­min.