Es­teet­tö­myys­to­dis­tus nai­mi­siin menoa varten

Aviopari astelee alttarilta ja vieraat heittävät riisiä ilmaan
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
20.7.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­lii­ton sol­mimis­ta mie­tit­täes­sä on hyvä huo­mioi­da lain aset­ta­mat esteet nai­mi­siin­me­nol­le. Es­teet­tö­myys­to­dis­tus kertoo, että nai­mi­siin­me­nol­le ei ole es­tet­tä.

Avio­lii­ton mah­dol­li­set esteet on pakko sel­vit­tää ennen vih­ki­mis­tä. Mikäli este on ole­mas­sa, ei avio­liit­toa voida solmia.

Siksi onkin tär­ke­ää tutus­tua etu­kä­teen voi­mas­sa ole­viin avio­lii­ton es­tei­siin ja hank­kia es­teet­tö­myys­to­dis­tus hy­vis­sä ajoin ennen suun­ni­tel­tua vih­ki­mi­sa­jan­koh­taa.

Mitä avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta tar­koit­taa?

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta tar­koit­taa tut­kin­taa, jossa sel­vi­te­tään, ettei avio­lii­tol­le ole laissa sää­det­tyä es­tet­tä.

Kih­la­kump­pa­nien on yh­des­sä pyy­det­tä­vä avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­taa. Tut­kin­nan pyy­tä­mi­nen on­nis­tuu mm. suomi.fi-pal­ve­lus­sa säh­köi­ses­ti tai pa­pe­ri­lo­mak­keel­la. Säh­köi­nen verk­ko­pal­ve­lu vaatii tun­nis­tau­tu­mi­sen. Li­säk­si seu­ra­kun­nat voivat suo­rit­taa avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­nan.

Es­teet­tö­myys­to­dis­tus on voi­mas­sa neljä kuu­kaut­ta sen an­to­päi­väs­tä, ja sen hank­ki­mi­nen on mak­su­ton­ta.

Kun avio­lii­ton esteet on tut­kit­tu, vih­ki­pa­ri saa tästä to­dis­teek­si es­teet­tö­myys­to­dis­tuk­sen. Es­teet­tö­myys­to­dis­tuk­sen avulla voi­daan osoit­taa, ettei nai­mi­siin­me­nol­le ole es­tet­tä.

Es­teet­tö­myys­to­dis­tus on voi­mas­sa neljä kuu­kaut­ta sen an­to­päi­väs­tä, ja sen hank­ki­mi­nen on mak­su­ton­ta.

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa

Avio­lii­ton esteet tutkii läh­tö­koh­tai­ses­ti Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to. Ah­ve­nan­maan maa­kun­nas­sa avio­lii­ton esteet tutkii kui­ten­kin Ah­ve­nan­maan val­tion­vi­ras­to.

Avio­lii­ton esteet voi tutkia myös evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kirkon tai or­to­dok­si­sen kirk­ko­kun­nan seu­ra­kun­ta, jonka jä­se­niä mo­lem­mat kih­la­kump­pa­nit ovat tai ai­noas­taan toinen heistä on.

Avio­lii­ton esteet on mää­ri­tel­ty avio­liit­to­lais­sa

Laissa on mää­ri­tet­ty avio­lii­ton esteet, jotka es­tä­vät avio­lii­ton sol­mimi­sen.

Avio­lii­ton es­tei­tä:

  1. alai­käi­syys
  2. voi­mas­sa oleva avio­liit­to
  3. voi­mas­sa oleva re­kis­te­röi­ty pa­ri­suh­de
  4. liian lä­hei­nen su­ku­lai­suus­suh­de

Mitä liian lä­hei­nen su­ku­lai­suus­suh­de tar­koit­taa?

Laki estää avioi­tu­mi­sen liian lä­heis­tä sukua olevan hen­ki­lön kanssa. Laki estää avioi­tu­mi­sen seu­raa­vien hen­ki­löi­den kanssa:

  1. isä tai äiti
  2. iso­van­hem­pi, heidän van­hem­pan­sa tai muu suo­raan yle­ne­väs­sä pol­ves­sa oleva
  3. lapsi, lap­sen­lap­si tai muu suo­raan ale­ne­vas­sa pol­ves­sa oleva
  4. si­sa­rus ja puo­li­si­sa­rus
  5. adop­tio­lap­si tai -si­sa­rus

Tämän li­säk­si laki estää läh­tö­koh­tai­ses­ti avioi­tu­mi­sen myös serkun kanssa. Serkun kanssa voi kui­ten­kin solmia avio­lii­ton oi­keus­mi­nis­te­riön eri­tyis­lu­val­la.

Jos avio­lii­ton sol­mimi­seen vaa­di­taan oi­keus­mi­nis­te­riön lupa, lu­pa­pää­tös on an­net­ta­va avio­lii­ton es­tei­den tut­ki­jal­le.

Kielto mennä nai­mi­siin liian lä­heis­tä sukua olevan hen­ki­lön kanssa koskee myös adop­tio­lap­sia. Adop­toi­tu lapsi ei siis voisi mennä nai­mi­siin sis­kon­sa kanssa, vaikka he eivät si­nän­sä ole­kaan bio­lo­gis­ta sukua kes­ke­nään.

Adop­toi­dun hen­ki­lön koh­dal­la su­ku­lai­suu­teen pe­rus­tu­vat avio­es­teet kos­ke­vat siis sekä hänen bio­lo­gi­sia su­ku­lai­si­aan että adop­tion kautta saa­tu­ja su­ku­lai­si­aan.

Es­teet­tö­myys­to­dis­tus kan­nat­taa pyytää hy­vis­sä ajoin ennen vih­ki­mis­tä

Pyyntö avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­nas­ta kan­nat­taa tehdä hy­vis­sä ajoin ennen suun­ni­tel­tua avioi­tu­mis­päi­vää. Es­tei­den tut­kin­ta kestää ni­mit­täin yleen­sä vä­hin­tään seit­se­män päivää.

Jos toinen puo­li­sois­ta on ul­ko­maa­lai­nen, asian kä­sit­te­lyyn kan­nat­taa varata aikaa useita viik­ko­ja. 

Pyyn­tö­ajan­koh­taa mie­tit­täes­sä on kui­ten­kin hyvä huo­mioi­da, että avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta on voi­mas­sa vain neljä kuu­kaut­ta. Näin ollen pyyntö avio­lii­ton es­tei­den tut­ki­mi­ses­ta kan­nat­taa­kin tehdä ai­kai­sin­taan neljä kuu­kaut­ta ennen suun­ni­tel­tua avio­lii­ton sol­mimi­sa­jan­koh­taa.

Jos mää­rä­ai­ka on ku­lu­nut umpeen, vih­ki­mi­nen voi­daan toi­mit­taa vasta sen jäl­keen, kun avio­lii­ton esteet on tut­kit­tu uu­del­leen.

On­nis­tuu­ko es­teet­tö­myys­to­dis­tuk­sen hank­ki­mi­nen ver­kos­sa?

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta on­nis­tuu läh­tö­koh­tai­ses­ti ver­kos­sa esi­mer­kik­si Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton si­vuil­la. Es­tei­den tut­kin­ta säh­köi­ses­ti vaatii suo­ma­lai­sen hen­ki­lö­tun­nuk­sen ja vahvan tun­nis­tau­tu­mi­sen mo­lem­mil­ta vi­hit­tä­vil­tä.

Pyyn­nön avio­lii­ton es­tei­den tut­ki­mi­ses­ta voi lä­het­tää ha­lu­tes­saan myös pos­tit­se tai pal­ve­lu­pai­kas­sa asioi­mal­la.

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta teh­dään väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä löy­ty­vien tie­to­jen pe­rus­teel­la. Ennen pyyn­nön lä­het­tä­mis­tä kan­nat­taa­kin tar­kis­taa, että väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä löy­ty­vät tiedot ovat oikein. Myös tämän tar­kis­tuk­sen voi tehdä säh­köi­ses­ti Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton si­vuil­la.

Kirk­ko­häis­sä on ku­tien­kin tiu­kem­mat kri­tee­rit es­teet­tö­myys­to­dis­tuk­sen hank­ki­mi­sel­le kuin si­vii­li­vih­ki­mi­ses­sä

Kirk­ko­häät ja avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta

Jos vih­ki­pa­ri haluaa tulla vi­hi­tyk­si kir­kos­sa, voi avio­lii­ton es­tei­den tut­ki­mi­seen kuulua eri­tyis­vaa­ti­muk­sia, jotka tulee sel­vit­tää.

Esi­mer­kik­si Suomen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirkko edel­lyt­tää, että avio­lii­ton esteet tut­ki­taan kirkon toi­mes­ta. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton suo­rit­ta­ma avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta ei siis riitä kirk­ko­häi­tä varten, sillä siihen ei si­säl­ly kir­kol­li­seen vih­ki­mi­seen tar­vit­ta­via rip­pi­kou­lu­tie­to­ja.

Kirk­ko­häi­tä suun­nit­te­le­vat voivat hoitaa es­tei­den tut­kin­nan esi­mer­kik­si evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kirkon säh­köi­sen asioin­ti­pal­ve­lun kautta. Avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta on­nis­tuu myös asioi­mal­la ko­ti­seu­ra­kun­nas­sa tai lä­het­tä­mäl­lä pyyntö es­tei­den tut­kin­nas­ta pos­tit­se.

Avio­lii­ton es­tei­den tut­ki­mi­nen ul­ko­mail­la

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta teh­dään siinä maassa, jossa vih­ki­pa­ri vi­hi­tään. Tätä varten Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta voi­daan pyytää to­dis­tus siitä, että vi­hit­tä­väl­lä on Suomen lain mu­kai­nen oikeus solmia ky­sei­nen avio­liit­to. 

Huo­mioi kui­ten­kin, että jo­kai­sel­la val­tiol­la on omat vaa­ti­muk­sen­sa siitä, mitä asia­kir­jo­ja vaa­di­taan es­tei­den tut­ki­mi­seen.

Tar­kis­ta siis vih­ki­mis­val­tios­ta, täy­tyy­kö Digi- ja väes­tö­vi­ras­tol­ta saa­ta­va to­dis­tus esi­mer­kik­si lail­lis­taa ja kään­nät­tää. Sel­vi­tä myös se, tar­vit­set­ko joi­ta­kin mui­ta­kin asia­kir­jo­ja, kuten esi­mer­kik­si syn­ty­mä­to­dis­tuk­sen. 

Mitä tulee huo­mioi­da, jos toinen vi­hit­tä­vis­tä on ul­ko­maa­lai­nen?

Ul­ko­maa­lai­sen hen­ki­lön vih­ki­mi­seen voi liit­tyä muu­ta­mia eri­tyis­ti­lan­tei­ta, jotka tulee huo­mioi­da avio­lii­ton es­tei­den sel­vit­tä­mi­ses­sä.

Mikäli vi­hit­tä­vän si­vii­li­sää­ty­tie­to­ja ei ole väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä, si­vii­li­sää­ty tulee to­dis­taa eril­li­sel­lä to­dis­tuk­sel­la.

Es­teet­tö­myys­to­dis­tuk­sen saa­mi­seen tar­vit­ta­vat tiedot tar­kis­te­taan väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä. Mikäli vi­hit­tä­vän si­vii­li­sää­ty­tie­to­ja ei ole väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä, si­vii­li­sää­ty tulee to­dis­taa eril­li­sel­lä to­dis­tuk­sel­la.

Täl­lai­sen to­dis­tuk­sen saa vi­hit­tä­vän asuin­val­tion/kan­sa­lai­suus­val­tion suur­lä­he­tys­tös­tä tai kon­su­laa­tis­ta. Mikäli to­dis­tus han­ki­taan tällä ta­val­la, sitä ei tar­vit­se erik­seen lail­lis­taa.

Jos to­dis­tus sen sijaan han­ki­taan asuin­val­tion/kan­sa­lai­suus­val­tion väes­tö­re­kis­te­ri­vi­ran­omai­sel­ta, täytyy to­dis­tus useim­mi­ten kään­nät­tää ja lail­lis­taa erik­seen. Ohje ul­ko­mais­ten asia­kir­jo­jen lail­lis­ta­mi­seen löytyy Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton si­vuil­ta.

Lue lisää: Nai­mi­siin ul­ko­mail­la – mitä on hyvä tietää?

Suo­mes­sa tehty es­tei­den tut­kin­ta kelpaa muissa Poh­jois­mais­sa

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton tekemä avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta kelpaa sel­lai­se­naan muis­sa­kin Poh­jois­mais­sa. Niin ikään toi­ses­sa Poh­jois­maas­sa tehty tut­kin­ta kelpaa sel­lai­se­naan Suo­mes­sa.

Mikäli avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta on siis suo­ri­tet­tu esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa, ei es­tei­den tut­kin­taa tar­vit­se tehdä enää uu­del­leen Suo­mes­sa.

Mitä kan­nat­taa huo­mioi­da, kun es­teet­tö­myys­to­dis­tus on valmis?

Es­teet­tö­myys­to­dis­tuk­sen saa­mi­sen jäl­keen kan­nat­taa tar­kis­taa, että to­dis­tuk­seen on mer­kit­ty oikein su­ku­ni­met vih­ki­mi­sen jäl­keen, ja että to­dis­tus on voi­mas­sa vih­ki­mis­päi­vä­nä.

Li­säk­si kan­nat­taa var­mis­taa etu­kä­teen tar­vit­see­ko es­teet­tö­myys­to­dis­tus ottaa mukaan vih­ki­mis­ti­lai­suu­teen vai ei.

Olet­te­ko jo teh­neet avio­eh­don?

Avio­eh­don avulla voitte sulkea osan tai kaiken omai­suu­den avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lel­le. Näin avio­eron tai kuo­le­man sat­tues­sa puo­li­sot voivat pitää oman omai­suu­ten­sa.

Avio­eh­don voi tehdä ennen häitä tai häiden jäl­keen. Li­säk­si voitte rää­tä­löi­dä avio­eh­don olevan voi­mas­sa vain kuo­le­mas­sa, vain avio­eros­sa tai kuo­le­mas­sa ja avio­eros­sa.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa laa­dit­te teille rää­tä­löi­dyn ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän avio­eh­don hin­taan 89 euroa. Avio­eh­toon voitte lisätä myös mai­nin­nan siitä, kuka saa per­heen lem­mi­kin omis­ta­juu­den, mikäli liitto päät­tyy avio­eroon.

Avio­eh­to tuo ta­lou­del­lis­ta mie­len­rau­haa ja va­rau­tu­mis­ta.