Es­teet­tö­myys­to­dis­tus nai­mi­siin menoa varten

Aviopari astelee alttarilta ja vieraat heittävät riisiä ilmaan
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
20.7.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Avio­lii­ton sol­mi­mista mie­tit­täessä on hyvä huo­mioida lain aset­ta­mat esteet nai­mi­siin­me­nolle. Es­teet­tö­myys­to­dis­tus kertoo, että nai­mi­siin­me­nolle ei ole es­tettä.

Es­teet­tö­myys­to­dis­tus on asia­kirja, joka var­mis­taa, ettei avio­lii­ton sol­mi­mi­selle ole lain­mu­kai­sia es­teitä. Se han­ki­taan avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­nan yh­tey­dessä ennen vih­ki­mistä.

Avio­lii­ton mah­dol­li­set esteet on pakko sel­vit­tää ennen vih­ki­mistä. Mikäli este on ole­massa, ei avio­liit­toa voida solmia.

Siksi onkin tär­keää tu­tus­tua etu­kä­teen voi­massa ole­viin avio­lii­ton es­tei­siin ja hank­kia es­teet­tö­myys­to­dis­tus hy­vissä ajoin ennen suun­ni­tel­tua vih­ki­mi­sa­jan­koh­taa.

Mitä avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta tar­koit­taa?

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta tar­koit­taa tut­kin­taa, jossa sel­vi­te­tään, ettei avio­lii­tolle ole laissa sää­det­tyä es­tettä.

Kih­la­kump­pa­nien on yh­dessä pyy­det­tävä avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­taa. Tut­kin­nan pyy­tä­mi­nen on­nis­tuu mm. suomi.fi-pal­ve­lussa säh­köi­sesti tai pa­pe­ri­lo­mak­keella. Säh­köi­nen verk­ko­pal­velu vaatii tun­nis­tau­tu­mi­sen. Li­säksi seu­ra­kun­nat voivat suo­rit­taa avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­nan.

Es­teet­tö­myys­to­dis­tus on voi­massa neljä kuu­kautta sen an­to­päi­västä, ja sen hank­ki­mi­nen on mak­su­tonta.

Kun avio­lii­ton esteet on tut­kittu, vih­ki­pari saa tästä to­dis­teeksi es­teet­tö­myys­to­dis­tuk­sen. Es­teet­tö­myys­to­dis­tuk­sen avulla voi­daan osoit­taa, ettei nai­mi­siin­me­nolle ole es­tettä.

Es­teet­tö­myys­to­dis­tus on voi­massa neljä kuu­kautta sen an­to­päi­västä, ja sen hank­ki­mi­nen on mak­su­tonta.

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa

Avio­lii­ton esteet tutkii läh­tö­koh­tai­sesti Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto. Ah­ve­nan­maan maa­kun­nassa avio­lii­ton esteet tutkii kui­ten­kin Ah­ve­nan­maan val­tion­vi­rasto.

Avio­lii­ton esteet voi tutkia myös evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kirkon tai or­to­dok­si­sen kirk­ko­kun­nan seu­ra­kunta, jonka jä­se­niä mo­lem­mat kih­la­kump­pa­nit ovat tai ai­noas­taan toinen heistä on.

Avio­lii­ton esteet on mää­ri­telty avio­liit­to­laissa

Laissa on mää­ri­tetty avio­lii­ton esteet, jotka es­tä­vät avio­lii­ton sol­mi­mi­sen.

Avio­lii­ton es­teitä:

  1. alai­käi­syys
  2. voi­massa oleva avio­liitto
  3. voi­massa oleva re­kis­te­röity pa­ri­suhde
  4. liian lä­hei­nen su­ku­lai­suus­suhde

Mitä liian lä­hei­nen su­ku­lai­suus­suhde tar­koit­taa?

Laki estää avioi­tu­mi­sen liian lä­heistä sukua olevan hen­ki­lön kanssa. Laki estää avioi­tu­mi­sen seu­raa­vien hen­ki­löi­den kanssa:

  1. isä tai äiti
  2. iso­van­hempi, heidän van­hem­pansa tai muu suo­raan yle­ne­vässä pol­vessa oleva
  3. lapsi, lap­sen­lapsi tai muu suo­raan ale­ne­vassa pol­vessa oleva
  4. si­sa­rus ja puo­li­si­sa­rus
  5. adop­tio­lapsi tai -si­sa­rus

Tämän li­säksi laki estää läh­tö­koh­tai­sesti avioi­tu­mi­sen myös serkun kanssa. Serkun kanssa voi kui­ten­kin solmia avio­lii­ton oi­keus­mi­nis­te­riön eri­tyis­lu­valla.

Jos avio­lii­ton sol­mi­mi­seen vaa­di­taan oi­keus­mi­nis­te­riön lupa, lu­pa­pää­tös on an­net­tava avio­lii­ton es­tei­den tut­ki­jalle.

Kielto mennä nai­mi­siin liian lä­heistä sukua olevan hen­ki­lön kanssa koskee myös adop­tio­lap­sia. Adop­toitu lapsi ei siis voisi mennä nai­mi­siin sis­konsa kanssa, vaikka he eivät si­nänsä ole­kaan bio­lo­gista sukua kes­ke­nään.

Adop­toi­dun hen­ki­lön koh­dalla su­ku­lai­suu­teen pe­rus­tu­vat avio­es­teet kos­ke­vat siis sekä hänen bio­lo­gi­sia su­ku­lai­si­aan että adop­tion kautta saa­tuja su­ku­lai­si­aan.

Es­teet­tö­myys­to­dis­tus kan­nat­taa pyytää hy­vissä ajoin ennen vih­ki­mistä

Pyyntö avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­nasta kan­nat­taa tehdä hy­vissä ajoin ennen suun­ni­tel­tua avioi­tu­mis­päi­vää. Es­tei­den tut­kinta kestää ni­mit­täin yleensä vä­hin­tään seit­se­män päivää.

Jos toinen puo­li­soista on ul­ko­maa­lai­nen, asian kä­sit­te­lyyn kan­nat­taa varata aikaa useita viik­koja.

Pyyn­tö­ajan­koh­taa mie­tit­täessä on kui­ten­kin hyvä huo­mioida, että avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta on voi­massa vain neljä kuu­kautta. Näin ollen pyyntö avio­lii­ton es­tei­den tut­ki­mi­sesta kan­nat­taa­kin tehdä ai­kai­sin­taan neljä kuu­kautta ennen suun­ni­tel­tua avio­lii­ton sol­mi­mi­sa­jan­koh­taa.

Jos mää­rä­aika on ku­lu­nut umpeen, vih­ki­mi­nen voi­daan toi­mit­taa vasta sen jäl­keen, kun avio­lii­ton esteet on tut­kittu uu­del­leen.

On­nis­tuuko es­teet­tö­myys­to­dis­tuk­sen hank­ki­mi­nen ver­kossa?

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta on­nis­tuu läh­tö­koh­tai­sesti ver­kossa esi­mer­kiksi Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton si­vuilla. Es­tei­den tut­kinta säh­köi­sesti vaatii suo­ma­lai­sen hen­ki­lö­tun­nuk­sen ja vahvan tun­nis­tau­tu­mi­sen mo­lem­milta vi­hit­tä­viltä.

Pyyn­nön avio­lii­ton es­tei­den tut­ki­mi­sesta voi lä­het­tää ha­lu­tes­saan myös pos­titse tai pal­ve­lu­pai­kassa asioi­malla.

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta teh­dään väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä löy­ty­vien tie­to­jen pe­rus­teella. Ennen pyyn­nön lä­het­tä­mistä kan­nat­taa­kin tar­kis­taa, että väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä löy­ty­vät tiedot ovat oikein. Myös tämän tar­kis­tuk­sen voi tehdä säh­köi­sesti Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton si­vuilla.

Kirk­ko­häissä on ku­tien­kin tiu­kem­mat kri­tee­rit es­teet­tö­myys­to­dis­tuk­sen hank­ki­mi­selle kuin si­vii­li­vih­ki­mi­sessä.

Kirk­ko­häät ja avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta

Jos vih­ki­pari haluaa tulla vi­hi­tyksi kir­kossa, voi avio­lii­ton es­tei­den tut­ki­mi­seen kuulua eri­tyis­vaa­ti­muk­sia, jotka tulee sel­vit­tää.

Esi­mer­kiksi Suomen evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirkko edel­lyt­tää, että avio­lii­ton esteet tut­ki­taan kirkon toi­mesta. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton suo­rit­tama avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta ei siis riitä kirk­ko­häitä varten, sillä siihen ei si­sälly kir­kol­li­seen vih­ki­mi­seen tar­vit­ta­via rip­pi­kou­lu­tie­toja.

Kirk­ko­häitä suun­nit­te­le­vat voivat hoitaa es­tei­den tut­kin­nan esi­mer­kiksi evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kirkon säh­köi­sen asioin­ti­pal­ve­lun kautta. Avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta on­nis­tuu myös asioi­malla ko­ti­seu­ra­kun­nassa tai lä­het­tä­mällä pyyntö es­tei­den tut­kin­nasta pos­titse.

Avio­lii­ton es­tei­den tut­ki­mi­nen ul­ko­mailla

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta teh­dään siinä maassa, jossa vih­ki­pari vi­hi­tään. Tätä varten Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta voi­daan pyytää to­dis­tus siitä, että vi­hit­tä­vällä on Suomen lain mu­kai­nen oikeus solmia ky­sei­nen avio­liitto.

Huo­mioi kui­ten­kin, että jo­kai­sella val­tiolla on omat vaa­ti­muk­sensa siitä, mitä asia­kir­joja vaa­di­taan es­tei­den tut­ki­mi­seen.

Tar­kista siis vih­ki­mis­val­tiosta, täy­tyykö Digi- ja väes­tö­vi­ras­tolta saa­tava to­dis­tus esi­mer­kiksi lail­lis­taa ja kään­nät­tää. Sel­vitä myös se, tar­vit­setko joi­ta­kin mui­ta­kin asia­kir­joja, kuten esi­mer­kiksi syn­ty­mä­to­dis­tuk­sen.

Mitä tulee huo­mioida, jos toinen vi­hit­tä­vistä on ul­ko­maa­lai­nen?

Ul­ko­maa­lai­sen hen­ki­lön vih­ki­mi­seen voi liit­tyä muu­ta­mia eri­tyis­ti­lan­teita, jotka tulee huo­mioida avio­lii­ton es­tei­den sel­vit­tä­mi­sessä.

Mikäli vi­hit­tä­vän si­vii­li­sää­ty­tie­toja ei ole väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mässä, si­vii­li­sääty tulee to­dis­taa eril­li­sellä to­dis­tuk­sella.

Es­teet­tö­myys­to­dis­tuk­sen saa­mi­seen tar­vit­ta­vat tiedot tar­kis­te­taan väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä. Mikäli vi­hit­tä­vän si­vii­li­sää­ty­tie­toja ei ole väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mässä, si­vii­li­sääty tulee to­dis­taa eril­li­sellä to­dis­tuk­sella.

Täl­lai­sen to­dis­tuk­sen saa vi­hit­tä­vän asuin­val­tion/kan­sa­lai­suus­val­tion suur­lä­he­tys­töstä tai kon­su­laa­tista. Mikäli to­dis­tus han­ki­taan tällä ta­valla, sitä ei tar­vitse erik­seen lail­lis­taa.

Jos to­dis­tus sen sijaan han­ki­taan asuin­val­tion/kan­sa­lai­suus­val­tion väes­tö­re­kis­te­ri­vi­ran­omai­selta, täytyy to­dis­tus useim­mi­ten kään­nät­tää ja lail­lis­taa erik­seen. Ohje ul­ko­mais­ten asia­kir­jo­jen lail­lis­ta­mi­seen löytyy Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton si­vuilta.

Lue lisää: Nai­mi­siin ul­ko­mailla – mitä on hyvä tietää?

Suo­messa tehty es­tei­den tut­kinta kelpaa muissa Poh­jois­maissa

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton tekemä avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta kelpaa sel­lai­se­naan muis­sa­kin Poh­jois­maissa. Niin ikään toi­sessa Poh­jois­maassa tehty tut­kinta kelpaa sel­lai­se­naan Suo­messa.

Mikäli avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta on siis suo­ri­tettu esi­mer­kiksi Ruot­sissa, ei es­tei­den tut­kin­taa tar­vitse tehdä enää uu­del­leen Suo­messa.

Mitä kan­nat­taa huo­mioida, kun es­teet­tö­myys­to­dis­tus on valmis?

Es­teet­tö­myys­to­dis­tuk­sen saa­mi­sen jäl­keen kan­nat­taa tar­kis­taa, että to­dis­tuk­seen on mer­kitty oikein su­ku­ni­met vih­ki­mi­sen jäl­keen, ja että to­dis­tus on voi­massa vih­ki­mis­päi­vänä.

Li­säksi kan­nat­taa var­mis­taa etu­kä­teen tar­vit­seeko es­teet­tö­myys­to­dis­tus ottaa mukaan vih­ki­mis­ti­lai­suu­teen vai ei.

Olet­teko jo teh­neet avio­eh­don?

Avio­eh­don avulla voitte sulkea osan tai kaiken omai­suu­den avio-oi­keu­den ul­ko­puo­lelle. Näin avio­eron tai kuo­le­man sat­tuessa puo­li­sot voivat pitää oman omai­suu­tensa.

Avio­eh­don voi tehdä ennen häitä tai häiden jäl­keen. Li­säksi voitte rää­tä­löidä avio­eh­don olevan voi­massa vain kuo­le­massa, vain avio­erossa tai kuo­le­massa ja avio­erossa.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa laa­ditte teille rää­tä­löi­dyn ja ju­ri­di­sesti pä­te­vän avio­eh­don. Avio­eh­toon voitte lisätä myös mai­nin­nan siitä, kuka saa per­heen lem­mi­kin omis­ta­juu­den, mikäli liitto päät­tyy avio­eroon.

Avio­eh­don hinta on Aa­tok­sessa 69 euroa.

Avio­ehto tuo ta­lou­del­lista mie­len­rau­haa ja va­rau­tu­mista.