Si­vii­li­vih­ki­mi­nen on yhä suo­si­tum­paa

Hääpari kävelee aukealla
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
16.9.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Si­vii­li­vih­ki­mi­nen tar­koit­taa avioi­tu­mis­ta mai­straa­tis­sa eli ny­kyi­ses­sä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa eli DVV:ssa. Vih­ki­mi­nen jär­jes­tyy myös mai­straa­tin ul­ko­puo­lel­la, esi­mer­kik­si kau­niil­la pai­kal­la luon­nos­sa.

Helppo, lom­pak­ko­ys­tä­väl­li­nen ja oman­nä­köi­nen tapa mennä nai­mi­siin, ku­ta­kuin­kin näin si­vii­li­vih­ki­mis­tä voisi ku­vail­la.

Vih­ki­mi­nen voi olla pel­kis­tet­ty ti­lai­suus DVV:ssa tai näyt­tä­vä se­re­mo­nia toi­vo­mas­san­ne pai­kas­sa ys­tä­vä­jou­kon ym­pä­röi­mä­nä. Tai kaik­kea tältä vä­lil­tä.

Mitä si­vii­li­vih­ki­mi­nen tar­koit­taa?

Si­vii­li­vih­ki­mi­nen on toi­mi­tus, jossa hää­pa­ri vi­hi­tään kirk­ko­häi­den sijaan mai­straa­tis­sa eli ny­kyi­ses­sä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa (DVV) – tai Rak­kaus­vi­ras­tos­sa kuten DVV leik­ki­säs­ti it­se­ään ni­mit­tää. Vih­ki­mi­nen ta­pah­tuu hen­kikir­joit­ta­jan tai toi­si­naan jul­ki­sen no­taa­rin toi­mes­ta.

Si­vii­li­häät voi­daan jär­jes­tää myös kä­rä­jä­oi­keu­des­sa. Täl­löin vih­ki­jän virkaa toi­mit­taa joko kä­rä­jä­tuo­ma­ri, laa­man­ni, kä­rä­jä­vis­kaa­li tai -no­taa­ri.

Jos ta­voit­te­let­te enem­män it­sen­ne nä­köi­siä häitä, voitte kutsua hen­kikir­joit­ta­jan vih­ki­mään teidät esi­mer­kik­si ko­dis­san­ne tai kau­niil­la pai­kal­la luon­non hel­mas­sa.

💡 Tie­sit­kö, että avio­liit­to­la­ki muut­tui vuonna 2017. Tasa-ar­voi­nen avio­liit­to­la­ki yh­den­mu­kais­ti puo­li­soi­den oi­keuk­sia. Kon­kreet­ti­sia muu­tok­sia olivat mm. samaa su­ku­puol­ta ole­vien puo­li­soi­den oi­keu­det adop­tioon, yh­tei­seen su­ku­ni­meen sekä muu­tok­set so­si­aa­lie­tuuk­siin.

Vih­ki­mi­nen DVV:ssa kas­vat­taa suo­sio­taan

Vuonna 2020 peräti 60 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta pa­reis­ta si­ne­töi rak­kau­ten­sa si­vii­li­häis­sä, ker­ro­taan DVV:n si­vuil­la.

Kesä–hei­nä­kuu on tun­ne­tus­ti hää­hu­mun aikaa ja myös hen­kikir­joit­ta­jil­la piisaa sil­loin kii­ret­tä. DVV kertoo saat­te­le­van­sa ke­sä­kuu­kausi­na kes­ki­mää­rin 300 paria vii­kos­sa avio­liit­toon. Vih­ki­mi­nen on eri­tyi­sen suo­sit­tua per­jan­tai­sin.

Si­vii­li­häi­den alati kas­vava suosio se­lit­ty­nee osit­tain sillä, että si­vii­li­vih­ki­mi­nen tar­jo­aa kirk­ko­häi­hin ver­rat­tu­na maal­li­sem­man tavan mennä nai­mi­siin, päi­väs­tä kun on rii­sut­tu kai­ken­lai­nen us­kon­nol­li­suus ym­pä­ril­tä.

Suo­sioon vai­kut­taa myös vih­ki­mi­sen help­pous. Per­soo­nal­li­sil­le rat­kai­suil­le­kin on kirk­ko­häi­tä enem­män tilaa – voitte jär­jes­tää se­re­mo­nian vaikka mus­tan­pu­hu­val­la rock-tyy­lil­lä, jos niin ha­luat­te.

Lue lisää: Hu­mo­ris­ti­sia neu­vo­ja avio­liit­toon

Si­vii­li­vih­ki­mi­nen on­nis­tuu, kun avio­lii­ton esteet on tut­kit­tu

Ennen avio­liit­toa teidän täytyy teet­tää avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta. Suomen avio­liit­to­lain mukaan ette voi avioi­tua, jos:

 • sinä tai kump­pa­ni­si olette vielä alai­käi­siä
 • jom­man­kum­man tai mo­lem­pien edel­li­nen avio­liit­to tai re­kis­te­röi­ty pa­ri­suh­de on voi­mas­sa
 • olette lä­heis­tä sukua toi­sil­len­ne.

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kin­ta kestää 1–2 viik­koa. Jos toinen teistä on ul­ko­maa­lai­nen, va­rat­kaa tut­kin­nal­le hieman pi­dem­pi aika.

Joko tie­dät­te, minkä su­ku­ni­men otatte käyt­töön avioi­tu­mi­sen jäl­keen? Myös uusi su­ku­ni­mi tulee il­moit­taa es­tei­den tut­kin­nan yh­tey­des­sä.

Pro­ses­sin päät­teek­si saatte es­teet­tö­myys­to­dis­tuk­sen. To­dis­tus van­he­nee 4 kuu­kau­den ku­lues­sa, joten vih­ki­mi­nen kan­nat­taa jär­jes­tää tämän ajan si­säl­lä. Mikäli teidät vihkii joku muu kuin DVV:n vih­ki­jä, toi­mit­ta­kaa es­teet­tö­myys­to­dis­tus hä­nel­le var­hai­ses­sa vai­hees­sa.

Lue lisää: Avio­eh­to ul­ko­maa­lai­sen kanssa

Si­vii­li­vih­ki­mi­sen kaava

Si­vii­li­vih­ki­mi­nen poik­ke­aa kirk­ko­häis­tä mer­kit­tä­väs­ti eri­to­ten keston ja si­säl­lön suh­teen.

Si­vii­li­häät eivät pe­rus­tu us­kon­nol­li­suu­del­le, joten kaa­va­kin on yti­me­käs ja pel­kis­tet­ty. Si­vii­li­vih­ki­mi­nen kestää vain muu­ta­mia mi­nuut­te­ja, joskus jopa alle mi­nuu­tin. Voitte pi­den­tää ti­lai­suut­ta vaih­ta­mal­la sor­muk­sia. Mai­straa­tin ul­ko­puo­li­sis­sa häissä myös runot, valat ja musiik­kie­si­tyk­set ri­kas­tut­ta­vat vih­ki­kaa­vaa.

Vih­ki­jän oma tyy­li­kin vai­kut­taa siihen, mil­lai­sek­si vih­ki­kaa­va lo­pul­ta muo­dos­tuu. Osa vih­ki­jöis­tä lausuu esi­mer­kik­si puheen, kun taas vir­ka­ve­li saat­taa pysyä hie­vah­ta­mat­ta to­tutus­sa kaa­vas­sa ja muo­ka­ta sen kulkua vain, jos hää­pa­ri niin toivoo.

Si­vii­li­vih­ki­mi­sen sa­na­tark­ka kaava on luet­ta­vis­sa DVV:n net­ti­si­vuil­ta.

Vih­ki­mi­nen DVV:n vih­ki­ti­las­sa

Si­vii­li­vih­ki­mi­nen ta­pah­tuu DVV:n vih­ki­ti­las­sa, joita löytyy niin suu­rem­mil­ta kuin pie­nem­mil­tä­kin paik­ka­kun­nil­ta.

Vih­ki­ti­lat ovat pieniä, 5–10 hen­ki­löl­le so­vel­tu­via huo­nei­ta. Vie­ras­mää­rä kan­nat­taa tar­kis­taa DVV:n si­vuil­ta.

Vih­ki­ti­lo­jen si­sus­tus­ta voisi kuvata pai­koi­tel­len jopa as­keet­ti­sek­si. Si­vii­li­vih­ki­mi­sen suo­sion kas­vaes­sa on ti­lo­ja­kin alettu so­mis­taa näyt­tä­väm­min.

Esi­merk­ki vih­ki­mi­ses­tä DVV:n vih­ki­ti­las­sa

Minna ja Hannu avioi­tu­vat “Rak­kaus­vi­ras­tos­sa” virka-aikana tam­mi­kui­se­na per­jan­tai­na. Ti­lai­suus on parin toi­vei­den mu­kai­ses­ti lyhyt.

 1. Minna ja Hannu as­te­le­vat vih­ki­ti­laan.
 2. Vih­ki­jä­nä toi­mi­va hen­kikir­joit­ta­ja toi­vot­taa hää­pa­rin ja muu­ta­mat vie­raat ter­ve­tul­leek­si.
 3. Vih­ki­jä lausuu vih­ki­kaa­van. Minna ja Hannu eivät vaihda sor­muk­sia itse ti­lai­suu­des­sa.
 4. Minna ja Hannu ju­lis­te­taan avio­puo­li­soik­si.
 5. Vih­ki­jä lausuu vih­ki­kaa­van mu­kai­set lop­pusa­nat. Si­vii­li­vih­ki­mi­nen päät­tyy. 
 6. Tuore avio­pa­ri siir­tyy on­ni­tel­ta­vak­si.
 7. Minna ja Hannu avioi­tu­vat sy­dän­tal­vel­la ja ovat päät­tä­neet jär­jes­tää hää­juh­lan lä­hei­sil­leen tu­le­va­na kesänä. Juh­lal­li­suu­det saavat siis odot­taa vielä tovin.

Vih­ki­mi­nen ha­lua­mas­san­ne pai­kas­sa

Voitte pyytää hen­kikir­joit­ta­jan vih­ki­mään teidät myös mai­straa­tin ul­ko­puo­lel­la. Miltä kuu­los­tai­si vih­ki­mi­nen luon­nos­sa, juh­la­pai­kal­la, kotona tai vaikka lem­pi­ra­vin­to­las­san­ne? 

Koska toive on ta­val­li­ses­ta poik­kea­va, var­mis­ta­kaa DVV:ltä, on­nis­tuu­ko toi­vei­den­ne mu­kai­nen vih­ki­mi­nen. Mo­nes­sa toi­mi­pai­kas­sa vih­ki­mi­nen vi­ras­toai­ka­na muu­al­la kuin var­si­nai­sis­sa vih­ki­ti­lois­sa ei on­nis­tu.

Esi­merk­ki vih­ki­mi­ses­tä DVV:n ul­ko­puo­lel­la

Kaisa ja Mikko ha­lua­vat si­vii­li­vih­ki­mi­sen omalla ko­ti­pi­hal­laan hei­nä­kui­se­na lau­an­tai­na.

 1. Kaisa ja Mikko kä­ve­le­vät alt­ta­ril­le toi­vo­man­sa musii­kin saat­te­le­ma­na.
 2. Vih­ki­jä­nä toimii hen­kikir­joit­ta­ja, joka toi­vot­taa läs­nä­oli­jat ter­ve­tul­leek­si ja pitää ly­hyeh­kön puheen.
 3. Vih­ki­jä lausuu myös parin toi­vo­man runon.
 4. Ti­lai­suus etenee vih­ki­kaa­van mukaan, ja Kaisa ja Mikko ju­lis­te­taan avio­puo­li­soik­si.
 5. Hää­pa­ri pu­jot­taa sor­muk­set tois­ten­sa sor­miin liit­ton­sa mer­kik­si ja suu­te­le­vat.
 6. He lu­ke­vat toi­sil­leen vielä te­ke­män­sä avio­liit­to­lu­pauk­set.
 7. Vih­ki­jä lausuu vih­ki­kaa­van mu­kai­set lop­pusa­nat ja vi­ral­li­nen osuus päät­tyy.
 8. Vie­raat on­nit­te­le­vat tuo­ret­ta avio­pa­ria.
 9. Hää­juh­la alkaa heti, kun vih­ki­mi­nen on ohi. Juh­la­pai­kal­la on lu­vas­sa tuttua hää­oh­jel­maa, kuten juh­la­pu­hei­ta, leik­ke­jä, ruo­kai­lua ja tans­sia.

Si­vii­li­vih­ki­mi­sen hinta

Si­vii­li­vih­ki­mi­sen hinta mää­räy­tyy sen mukaan, missä ja mihin kel­lon­ai­kaan toi­vot­te vih­ki­mi­sen ta­pah­tu­van.

 • Jos vih­ki­mi­nen ta­pah­tuu mai­straa­tis­sa eli DVV:n vih­ki­ti­las­sa virka-aikana, vih­ki­mi­nen on il­mais­ta.
 • Jos vih­ki­mi­nen ta­pah­tuu toi­vo­mas­san­ne pai­kas­sa virka-aikana, vih­ki­mi­nen maksaa 150 euroa. Li­säk­si mak­sat­te hen­kikir­joit­ta­jan mat­ka­ku­lut.
 • Jos vih­ki­mi­nen ta­pah­tuu toi­vo­mas­san­ne pai­kas­sa virka-ajan ul­ko­puo­lel­la, si­vii­li­vih­ki­mi­sen hinta on 250 euroa. Li­säk­si mak­sat­te vih­ki­jän mat­ka­ku­lut.

Varaa pai­kal­le kaksi to­dis­ta­jaa

Si­vii­li­vih­ki­mi­ses­sä täytyy olla mukana kaksi to­dis­ta­jaa. Voit pyytää to­dis­ta­jik­si esi­mer­kik­si ys­tä­viä tai tar­vit­taes­sa myös DVV:n hen­ki­lö­kun­taa.

To­dis­ta­jan tulee

 • olla vä­hin­tään 15-vuo­tias
 • ym­mär­tää kieltä, jota vih­ki­mi­ses­sä käy­te­tään
 • kä­sit­tää, mitä vih­ki­ti­lan­tees­sa ta­pah­tuu.

Voitte pyytää to­dis­ta­jak­si myös ul­ko­maa­lai­sen hen­ki­lön, joka ei ole Suomen kan­sa­lai­nen. Tär­kein­tä on, että tut­ta­van­ne ym­mär­tää, mitä ti­lai­suu­des­sa pu­hu­taan. Tulkin voi pyytää tar­vit­taes­sa mukaan ti­lai­suu­teen.

Avio­eh­to heti Aa­tok­sel­ta

Hää­pa­rit päät­tä­vät usein avioi­tu­mi­sen yh­tey­des­sä, te­ke­vät­kö he avio­eh­don. 

Avio­eh­to on suo­si­tel­ta­vaa tehdä la­ki­asian­tun­ti­jan avus­ta­ma­na. Avio­eh­dot ovat la­ki­pal­ve­lum­me eri­koi­sa­laa – saat sen ja kaiken siihen liit­ty­vän kaut­tam­me, yh­del­tä is­tu­mal­ta.

Laita avio­eh­to alulle ajois­sa – me au­tam­me.