Si­vii­li­vih­ki­mi­nen on yhä suo­si­tum­paa

Hääpari kävelee aukealla
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
16.9.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Si­vii­li­vih­ki­mi­nen tar­koit­taa avioi­tu­mista mai­straa­tissa eli ny­kyi­sessä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa eli DVV:ssa. Vih­ki­mi­nen jär­jes­tyy myös mai­straa­tin ul­ko­puo­lella, esi­mer­kiksi kau­niilla pai­kalla luon­nossa.

Helppo, lom­pak­ko­ys­tä­väl­li­nen ja oman­nä­köi­nen tapa mennä nai­mi­siin, ku­ta­kuin­kin näin si­vii­li­vih­ki­mistä voisi ku­vailla.

Vih­ki­mi­nen voi olla pel­kis­tetty ti­lai­suus DVV:ssa tai näyt­tävä se­re­mo­nia toi­vo­mas­sanne pai­kassa ys­tä­vä­jou­kon ym­pä­röi­mänä. Tai kaik­kea tältä vä­liltä.

Mitä si­vii­li­vih­ki­mi­nen tar­koit­taa?

Si­vii­li­vih­ki­mi­nen on toi­mi­tus, jossa hää­pari vi­hi­tään kirk­ko­häi­den sijaan mai­straa­tissa eli ny­kyi­sessä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa (DVV) – tai Rak­kaus­vi­ras­tossa kuten DVV leik­ki­sästi it­se­ään ni­mit­tää. Vih­ki­mi­nen ta­pah­tuu hen­ki­kir­joit­ta­jan tai toi­si­naan jul­ki­sen no­taa­rin toi­mesta.

Si­vii­li­häät voi­daan jär­jes­tää myös kä­rä­jä­oi­keu­dessa. Täl­löin vih­ki­jän virkaa toi­mit­taa joko kä­rä­jä­tuo­mari, laa­manni, kä­rä­jä­vis­kaali tai -no­taari.

Jos ta­voit­te­lette enem­män it­senne nä­köi­siä häitä, voitte kutsua hen­ki­kir­joit­ta­jan vih­ki­mään teidät esi­mer­kiksi ko­dis­sanne tai kau­niilla pai­kalla luon­non hel­massa.

💡 Tie­sitkö, että avio­liit­to­laki muut­tui vuonna 2017. Tasa-ar­voi­nen avio­liit­to­laki yh­den­mu­kaisti puo­li­soi­den oi­keuk­sia. Kon­kreet­ti­sia muu­tok­sia olivat mm. samaa su­ku­puolta ole­vien puo­li­soi­den oi­keu­det adop­tioon, yh­tei­seen su­ku­ni­meen sekä muu­tok­set so­si­aa­lie­tuuk­siin.

Vih­ki­mi­nen DVV:ssa kas­vat­taa suo­sio­taan

Vuonna 2020 peräti 60 pro­sent­tia suo­ma­lai­sista pa­reista si­ne­töi rak­kau­tensa si­vii­li­häissä, ker­ro­taan DVV:n si­vuilla.

Kesä–hei­nä­kuu on tun­ne­tusti hää­hu­mun aikaa ja myös hen­ki­kir­joit­ta­jilla piisaa sil­loin kii­rettä. DVV kertoo saat­te­le­vansa ke­sä­kuu­kausina kes­ki­mää­rin 300 paria vii­kossa avio­liit­toon. Vih­ki­mi­nen on eri­tyi­sen suo­sit­tua per­jan­tai­sin.

Si­vii­li­häi­den alati kas­vava suosio se­lit­ty­nee osit­tain sillä, että si­vii­li­vih­ki­mi­nen tar­joaa kirk­ko­häi­hin ver­rat­tuna maal­li­sem­man tavan mennä nai­mi­siin, päi­västä kun on rii­suttu kai­ken­lai­nen us­kon­nol­li­suus ym­pä­riltä.

Suo­sioon vai­kut­taa myös vih­ki­mi­sen help­pous. Per­soo­nal­li­sille rat­kai­suil­le­kin on kirk­ko­häitä enem­män tilaa – voitte jär­jes­tää se­re­mo­nian vaikka mus­tan­pu­hu­valla rock-tyy­lillä, jos niin ha­luatte.

Lue lisää: Hu­mo­ris­ti­sia neu­voja avio­liit­toon

Si­vii­li­vih­ki­mi­nen on­nis­tuu, kun avio­lii­ton esteet on tut­kittu

Ennen avio­liit­toa teidän täytyy teet­tää avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta. Suomen avio­liit­to­lain mukaan ette voi avioi­tua, jos:

 • sinä tai kump­pa­nisi olette vielä alai­käi­siä
 • jom­man­kum­man tai mo­lem­pien edel­li­nen avio­liitto tai re­kis­te­röity pa­ri­suhde on voi­massa
 • olette lä­heistä sukua toi­sil­lenne.

Avio­lii­ton es­tei­den tut­kinta kestää 1–2 viik­koa. Jos toinen teistä on ul­ko­maa­lai­nen, va­rat­kaa tut­kin­nalle hieman pi­dempi aika.

Joko tie­dätte, minkä su­ku­ni­men otatte käyt­töön avioi­tu­mi­sen jäl­keen? Myös uusi su­ku­nimi tulee il­moit­taa es­tei­den tut­kin­nan yh­tey­dessä.

Pro­ses­sin päät­teeksi saatte es­teet­tö­myys­to­dis­tuk­sen. To­dis­tus van­he­nee 4 kuu­kau­den ku­luessa, joten vih­ki­mi­nen kan­nat­taa jär­jes­tää tämän ajan si­sällä. Mikäli teidät vihkii joku muu kuin DVV:n vih­kijä, toi­mit­ta­kaa es­teet­tö­myys­to­dis­tus hä­nelle var­hai­sessa vai­heessa.

Lue lisää: Avio­ehto ul­ko­maa­lai­sen kanssa

Si­vii­li­vih­ki­mi­sen kaava

Si­vii­li­vih­ki­mi­nen poik­keaa kirk­ko­häistä mer­kit­tä­västi eri­to­ten keston ja si­säl­lön suh­teen.

Si­vii­li­häät eivät pe­rus­tu us­kon­nol­li­suu­delle, joten kaa­va­kin on yti­me­käs ja pel­kis­tetty. Si­vii­li­vih­ki­mi­nen kestää vain muu­ta­mia mi­nuut­teja, joskus jopa alle mi­nuu­tin. Voitte pi­den­tää ti­lai­suutta vaih­ta­malla sor­muk­sia. Mai­straa­tin ul­ko­puo­li­sissa häissä myös runot, valat ja musiik­kie­si­tyk­set ri­kas­tut­ta­vat vih­ki­kaa­vaa.

Vih­ki­jän oma tyy­li­kin vai­kut­taa siihen, mil­lai­seksi vih­ki­kaava lo­pulta muo­dos­tuu. Osa vih­ki­jöistä lausuu esi­mer­kiksi puheen, kun taas vir­ka­veli saat­taa pysyä hie­vah­ta­matta to­tu­tussa kaa­vassa ja muo­kata sen kulkua vain, jos hää­pari niin toivoo.

Si­vii­li­vih­ki­mi­sen sa­na­tarkka kaava on luet­ta­vissa DVV:n net­ti­si­vuilta.

Vih­ki­mi­nen DVV:n vih­ki­ti­lassa

Si­vii­li­vih­ki­mi­nen ta­pah­tuu DVV:n vih­ki­ti­lassa, joita löytyy niin suu­rem­milta kuin pie­nem­mil­tä­kin paik­ka­kun­nilta.

Vih­ki­ti­lat ovat pieniä, 5–10 hen­ki­lölle so­vel­tu­via huo­neita. Vie­ras­määrä kan­nat­taa tar­kis­taa DVV:n si­vuilta.

Vih­ki­ti­lo­jen si­sus­tusta voisi kuvata pai­koi­tel­len jopa as­keet­ti­seksi. Si­vii­li­vih­ki­mi­sen suo­sion kas­vaessa on ti­lo­ja­kin alettu so­mis­taa näyt­tä­väm­min.

Esi­merkki vih­ki­mi­sestä DVV:n vih­ki­ti­lassa

Minna ja Hannu avioi­tu­vat “Rak­kaus­vi­ras­tossa” virka-aikana tam­mi­kui­sena per­jan­taina. Ti­lai­suus on parin toi­vei­den mu­kai­sesti lyhyt.

 1. Minna ja Hannu as­te­le­vat vih­ki­ti­laan.
 2. Vih­ki­jänä toi­miva hen­ki­kir­joit­taja toi­vot­taa hää­pa­rin ja muu­ta­mat vie­raat ter­ve­tul­leeksi.
 3. Vih­kijä lausuu vih­ki­kaa­van. Minna ja Hannu eivät vaihda sor­muk­sia itse ti­lai­suu­dessa.
 4. Minna ja Hannu ju­lis­te­taan avio­puo­li­soiksi.
 5. Vih­kijä lausuu vih­ki­kaa­van mu­kai­set lop­pusa­nat. Si­vii­li­vih­ki­mi­nen päät­tyy. 
 6. Tuore avio­pari siir­tyy on­ni­tel­ta­vaksi.
 7. Minna ja Hannu avioi­tu­vat sy­dän­tal­vella ja ovat päät­tä­neet jär­jes­tää hää­juh­lan lä­hei­sil­leen tu­le­vana kesänä. Juh­lal­li­suu­det saavat siis odot­taa vielä tovin.

Vih­ki­mi­nen ha­lua­mas­sanne pai­kassa

Voitte pyytää hen­ki­kir­joit­ta­jan vih­ki­mään teidät myös mai­straa­tin ul­ko­puo­lella. Miltä kuu­los­taisi vih­ki­mi­nen luon­nossa, juh­la­pai­kalla, kotona tai vaikka lem­pi­ra­vin­to­las­sanne?

Koska toive on ta­val­li­sesta poik­keava, var­mis­ta­kaa DVV:ltä, on­nis­tuuko toi­vei­denne mu­kai­nen vih­ki­mi­nen. Mo­nessa toi­mi­pai­kassa vih­ki­mi­nen vi­ras­toai­kana muu­alla kuin var­si­nai­sissa vih­ki­ti­loissa ei on­nistu.

Esi­merkki vih­ki­mi­sestä DVV:n ul­ko­puo­lella

Kaisa ja Mikko ha­lua­vat si­vii­li­vih­ki­mi­sen omalla ko­ti­pi­hal­laan hei­nä­kui­sena lau­an­taina.

 1. Kaisa ja Mikko kä­ve­le­vät alt­ta­rille toi­vo­mansa musii­kin saat­te­le­mana.
 2. Vih­ki­jänä toimii hen­ki­kir­joit­taja, joka toi­vot­taa läs­nä­oli­jat ter­ve­tul­leeksi ja pitää ly­hyeh­kön puheen.
 3. Vih­kijä lausuu myös parin toi­vo­man runon.
 4. Ti­lai­suus etenee vih­ki­kaa­van mukaan, ja Kaisa ja Mikko ju­lis­te­taan avio­puo­li­soiksi.
 5. Hää­pari pu­jot­taa sor­muk­set tois­tensa sor­miin liit­tonsa mer­kiksi ja suu­te­le­vat.
 6. He lu­ke­vat toi­sil­leen vielä te­ke­mänsä avio­liit­to­lu­pauk­set.
 7. Vih­kijä lausuu vih­ki­kaa­van mu­kai­set lop­pusa­nat ja vi­ral­li­nen osuus päät­tyy.
 8. Vie­raat on­nit­te­le­vat tuo­retta avio­pa­ria.
 9. Hää­juhla alkaa heti, kun vih­ki­mi­nen on ohi. Juh­la­pai­kalla on lu­vassa tuttua hää­oh­jel­maa, kuten juh­la­pu­heita, leik­kejä, ruo­kai­lua ja tans­sia.

Si­vii­li­vih­ki­mi­sen hinta

Si­vii­li­vih­ki­mi­sen hinta mää­räy­tyy sen mukaan, missä ja mihin kel­lon­ai­kaan toi­votte vih­ki­mi­sen ta­pah­tu­van.

 • Jos vih­ki­mi­nen ta­pah­tuu mai­straa­tissa eli DVV:n vih­ki­ti­lassa virka-aikana, vih­ki­mi­nen on il­maista.
 • Jos vih­ki­mi­nen ta­pah­tuu toi­vo­mas­sanne pai­kassa virka-aikana, vih­ki­mi­nen maksaa 150 euroa. Li­säksi mak­satte hen­ki­kir­joit­ta­jan mat­ka­ku­lut.
 • Jos vih­ki­mi­nen ta­pah­tuu toi­vo­mas­sanne pai­kassa virka-ajan ul­ko­puo­lella, si­vii­li­vih­ki­mi­sen hinta on 250 euroa. Li­säksi mak­satte vih­ki­jän mat­ka­ku­lut.

Varaa pai­kalle kaksi to­dis­ta­jaa

Si­vii­li­vih­ki­mi­sessä täytyy olla mukana kaksi to­dis­ta­jaa. Voit pyytää to­dis­ta­jiksi esi­mer­kiksi ys­tä­viä tai tar­vit­taessa myös DVV:n hen­ki­lö­kun­taa.

To­dis­ta­jan tulee

 • olla vä­hin­tään 15-vuo­tias
 • ym­mär­tää kieltä, jota vih­ki­mi­sessä käy­te­tään
 • kä­sit­tää, mitä vih­ki­ti­lan­teessa ta­pah­tuu.

Voitte pyytää to­dis­ta­jaksi myös ul­ko­maa­lai­sen hen­ki­lön, joka ei ole Suomen kan­sa­lai­nen. Tär­keintä on, että tut­ta­vanne ym­mär­tää, mitä ti­lai­suu­dessa pu­hu­taan. Tulkin voi pyytää tar­vit­taessa mukaan ti­lai­suu­teen.

Avio­ehto heti Aa­tok­selta

Hää­pa­rit päät­tä­vät usein avioi­tu­mi­sen yh­tey­dessä, te­ke­vätkö he avio­eh­don.

Avio­ehto on suo­si­tel­ta­vaa tehdä la­ki­asian­tun­ti­jan avus­ta­mana. Avio­eh­dot ovat la­ki­pal­ve­lumme eri­koi­sa­laa – saat sen ja kaiken siihen liit­ty­vän kaut­tamme, yh­deltä is­tu­malta.

Laita avio­ehto alulle ajoissa – me au­tamme.