Den danske ar­ve­lov

Dannebrog
IMG_1939.jpeg
Karoline
9.4.2024 ● 3 minutter
Del artiklen
Den danske ar­ve­lov be­skri­ver, hvor­dan arven efter dig skal for­de­les. Du kan fravige flere af be­stem­mel­ser­ne ved at op­ret­te et te­sta­mente, men nogle be­stem­mel­ser er præ­cep­tive, hvil­ket be­ty­der, at de ikke kan fravi­ges.

Ar­ve­loven in­de­hol­der de mest grund­læg­gende regler an­gå­ende for­de­lin­gen af arv i Dan­mark, her­un­der regler an­gå­ende, hvem der arver ved døds­fald og hvad, der indgår i arven, mu­lig­he­der for uskif­tet bo, regler for te­sta­men­ter, regler for ar­ve­forskud, bort­fald af ar­ve­ret­ten etc.

Den hi­sto­riske ud­vik­ling af ar­ve­loven

Loven er et le­vende in­stru­ment, der følger med æn­drin­ger­ne i et dy­na­misk sam­fund. Det ses ofte, at love vil ændre sig i for­bin­delse med sam­funds­mæs­sige æn­drin­ger. Og æn­drin­ger­ne i ar­ve­loven er ingen und­ta­gelse.

Sam­fun­det og for­skel­lige former for fa­mi­lie­struk­tu­rer, har været med til at forme og ændre i ar­ve­loven gennem tiden. Ek­sem­pel­vis er det set, at æg­te­fæl­len er blevet til­go­de­set i senere æn­drin­ger i ar­ve­loven, da æg­te­fæl­lens legale arv er for­hø­jet fra 1/3 til 1/2 af boet i de til­fælde, hvor ar­ve­la­de­ren ef­ter­la­der sig livs­ar­vin­ger.

Der­u­d­over er rets­stil­lin­gen for sam­le­vende også blevet for­bed­ret, men det er dog stadig nød­ven­digt at op­ret­te et te­sta­mente, hvis du ønsker, at din sam­le­ver skal arve efter dig.

Et po­li­tisk ønske om at fremme rets­stil­lin­gen for ugifte sam­le­vende med­førte nemlig, at det i 2008 blev muligt at op­ret­te et gen­si­digt ud­vi­det sam­le­ver­te­sta­mente.

Det er til­lige set, at tvangs­ar­ven med tiden er blevet mind­sket og udgør nu ¼ af af­dø­des formue. Før var det ½. Det be­ty­der altså, at du i dag kan te­sta­men­tere over ¾ af din formue, hvis du har tvangs­ar­vin­ger.

Ar­ve­lovens præ­cep­tive ka­rak­ter

Ar­ve­loven in­de­hol­der både de­kla­ra­to­riske og præ­cep­tive be­stem­mel­ser. De­kla­ra­to­riske be­stem­mel­ser kan fravi­ges, mens præ­cep­tive be­stem­mel­ser kan ikke fravi­ges. Ek­sem­pel­vis kan du ikke te­sta­men­tere dig ud af den be­stem­melse i ar­ve­loven, der fo­re­skri­ver, at 25% af arven efter dig, er dine livs­ar­vin­gers tvangs­arv.

Ar­ve­loven kan altså del­vist fravi­ges ved te­sta­mente, men te­sta­men­tet skal være i over­ens­stem­melse med ar­ve­lovens præ­cep­tive regler. Hvis te­sta­men­tet ikke op­fyl­der dette krav, vil te­sta­men­tet ikke blive fulgt som fo­re­skre­vet. Og kan i værste fald ri­si­kere at blive til­si­desat.

💡Læs mere om, hvad et te­sta­mente er

Slægt­nin­ges ar­ve­ret

Det følger af ar­ve­lovens første fire pa­ra­graf­fer, hvem der anses som ar­vin­ger efter loven. Ind­de­lin­gen af slægt­ninge kaldes også for ar­ve­klas­ser.

I ar­ve­klas­se 1 findes af­dø­des æg­te­fæl­le og børn. Hvis afdøde ikke havde en æg­te­fæl­le, vil hele arven gå til bør­ne­ne, der efter arven arver lige. Er et af af­dø­des børn afgået ved døden, vil ved­kom­men­des even­tu­el­le barn, det vil sige af­dø­des bar­ne­barn, arve i stedet for.

I ar­ve­klas­se 2 findes ar­ve­la­ders for­æl­dre, der arver halv­de­len hver. Er en af af­dø­des for­æl­dre selv afgået ved døden, vil ved­kom­men­des barn, det vil sige af­dø­des sø­skende, træde i stedet for. Så­fremt der ikke er livs­ar­vin­ger efter den ene af for­æl­drene, arver den anden af for­æl­drene eller dennes livs­ar­vin­ger alene.

I ar­ve­klas­se 3 findes ar­ve­la­ders bedste­for­æl­dre. Er en af bedste­for­æl­drene afgået ved døden, træder dennes børn (dvs. onkler, tanter etc.), men ikke fjer­nere livs­ar­vin­ger, i den på­gæl­den­des sted.

Adop­tivbørn og ved­kom­men­des livs­ar­vin­ger arver og arves, som ud­gangs­punkt, som ar­ve­la­de­rens livs­ar­vin­ger gør.

Det gælder så­le­des, at så­fremt der ingen livs­ar­vin­ger er i ar­ve­klas­se 1, vil ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 2 arve, og så­fremt der heller ingen livs­ar­vin­ger er i ar­ve­klas­se 2, vil ar­vin­ger i ar­ve­klas­se 3 arve.

💬Ek­sem­pel: arv uden te­sta­mente

Per afgår ved døden og ef­ter­la­der sig to børn og en æg­te­fæl­le. Han har ikke op­ret­tet et te­sta­mente, hvor­for arven for­de­les efter reg­ler­ne i ar­ve­loven. Arven efter Per udgør 1.200.000 kr. Æg­te­fæl­le og børn arver 50/50. Pers æg­te­fæl­le vil arve den ene halv­del, altså 600.000 kr. Pers to børn vil arve den anden halv­del på 600.000 kr., som de skal dele li­ge­ligt. Hvert barn arver derfor 300.000 kr.

Livs­ar­vin­ger og tvangs­ar­vin­ger

Dine livs­ar­vin­ger er dine slægt­ninge i nedsti­gende linje, det vil sige dine børn, bør­ne­børn, ol­debørn m.v. Dine livs­ar­vin­ger og din æg­te­fæl­le udgør dine tvangs­ar­vin­ger. Det be­ty­der, at disse ar­vin­ger er be­ret­ti­get til en del af den arv, der falder efter dig. Du kan altså ikke for­hin­dre disse per­so­ner i at arve, heller ikke ved at op­ret­te et te­sta­mente.

Dine ef­ter­ladte tvangs­ar­vin­ger er be­ret­ti­get til at arve 25% af den arv, der falder efter dig. Disse 25% for­de­les li­ge­ligt mellem dine livs­ar­vin­ger og din æg­te­fæl­le. Det med­fø­rer, at din æg­te­fæl­le mod­ta­ger 12,5% af arven efter dig, mens dine ef­ter­ladte livs­ar­vin­ger mod­ta­ger de re­ste­rende 12,5%.

💡Læs mere om tvangs­arv til sær­børn

Først i ar­veræk­ken blandt dine livs­ar­vin­ger, er dine børn. Så­fremt en af dine børn skulle være gået bort vil ved­kom­men­des børn, det vil sige dine bør­ne­børn, over­tage ar­ve­ret­ten.

Hvis du ikke har livs­ar­vin­ger, vil hele tvangs­ar­ven tilgå din æg­te­fæl­le. På samme måde vil hele tvangs­ar­ven til­falde dine livs­ar­vin­ger, hvis du ikke har nogen æg­te­fæl­le.

Efter ar­ve­lovens regler, vil din din æg­te­fæl­le og dine børn hver arve halv­de­len af den arv, der falder efter dig. Dette gælder, så­fremt du ikke har op­ret­tet et te­sta­mente.

Dine tvangs­ar­vin­ger bliver nemlig kun be­græn­set til tvangs­ar­ven, hvis du har be­stemt dette i et te­sta­mente. Så­fremt du ikke har op­ret­tet et te­sta­mente, vil hele din formue blive for­delt mellem hen­holds­vis dine livs­ar­vin­ger og din æg­te­fæl­le. Det be­ty­der, at dine livs­ar­vin­ger vil arve den ene halv­del, mens din æg­te­fæl­le vil arve den anden halv­del af den arv, der falder efter dig. Hvis du har livs­ar­vin­ger eller æg­te­fæl­le, kan du altså kun dis­po­nere over fri­ar­ven, der udgør de re­ste­rende 75%.

💬Ek­sem­pel: tvangs­arv
Per har be­græn­set sin æg­te­fæl­le og sit barn til kun at arve tvangs­ar­ven efter ham. Han ef­ter­la­der sig 1.200.000 kr. Det be­ty­der, at tvangs­ar­ven er 300.000 kr. Hans barn mod­ta­ger derfor 150.000 kr., mens hans æg­te­fæl­le mod­ta­ger de re­ste­rende 150.000 kr. I et te­sta­mente har Per rådet over de re­ste­rende 900.000 kr. Han har valgt, at disse skal do­ne­res til et godt formål.

⚠️Vær dog op­mærk­som på, at du også kan be­grænse dine børns arv, så de mak­si­malt mod­ta­ger 1.450.000 kr. efter dig. Dette gør du i et te­sta­mente.

Hvis du hver­ken har æg­te­fæl­le eller børn, kan du i et te­sta­mente råde over hele din arv.

Ar­ve­af­gift

Bo­af­gift hed tid­li­gere ar­ve­af­gift. Det er en afgift af arven, der skal be­ta­les til staten. Stør­rel­sen på af­gif­ten af­hæn­ger af, hvor meget afdøde ef­ter­la­der sig og til hvem arven til­fal­der.

👉Der skal ikke be­ta­les bo­af­gift af boet, for den del af arven, der til­fal­der æg­te­fæl­le og re­gi­stre­ret part­ner.

👉Boet skal betale 15% i bo­af­gift af den del af arven, der over­sti­ger 333.100 kr. i 2024, der til­fal­der den nær­mere fa­mi­lie.

👉Boet skal af arv, der til­fal­der alle andre, betale yder­li­gere 25% i afgift. Af­gif­ten på 15% fra­træk­kes ar­ve­be­lø­bet, før de 25% be­reg­nes.

Den nær­me­ste fa­mi­lie udgør bl.a.:

  • Af­dø­des for­æl­dre
  • Børn, sted­børn og disses livs­ar­vin­ger
  • Ugift sam­le­ver med fælles bopæl de sidste to år inden døds­fal­det
  • Fra­se­pa­re­ret eller fra­skilt æg­te­fæl­le
  • Per­so­ner, der har, har haft eller venter barn med afdøde
  • Barn eller sted­bar­ns æg­te­fæl­le

💡Læs mere om bo­af­gift

Te­sta­men­ter og ar­ve­loven

Så­fremt du ønsker, at arven efter dig for­de­les an­der­le­des, end hvad der følger af ar­ve­loven, skal du op­ret­te et te­sta­mente. Hvis du har æg­te­fæl­le eller livs­ar­vin­ger, kan du te­sta­men­tere over fri­ar­ven, der udgør 75% af din formue. Du skal til­lige op­ret­te et te­sta­mente, hvis du ønsker at be­grænse dine tvangs­ar­vin­ger til deres tvangs­arv eller på anden måde har sær­lige krav til, hvor­dan arven efter dig skal for­de­les.

Der findes over­ord­net set tre typer af te­sta­men­ter;

  1. no­tar­te­sta­mente
  2. vid­ne­te­sta­mente
  3. nød­te­sta­mente.

Der gælder for­skel­lige krav til gyldig op­ret­telse af te­sta­men­tet, af­hæn­gigt af typen.

Fælles for te­sta­men­ter­ne gælder dog et ha­bi­li­tets­krav. Det be­ty­der, at du ved op­ret­tel­sen af te­sta­men­tet skal være i stand til at forstå be­tyd­nin­gen af det op­ret­tede te­sta­mente.

💡Du kan læse mere om, seks grunde til, at dit te­sta­mente kan er­klæ­res ugyl­dig

Med Aatos kan du op­ret­te et te­sta­mente nemt og enkelt.

Alle juridiske forhold fra start til slut online.