Kuo­le­mas­ta il­moit­ta­mi­nen

Vene peilityynillä järvellä
aatos-author-icon.png
Aatos
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Pro­sessi kuo­le­masta il­moit­ta­mi­seen eroaa hieman riip­puen, missä vai­naja on me­neh­ty­nyt. Ke­rä­simme tiedot yhteen paik­kaan, miten pro­sessi etenee.

Vai­na­jan kuo­le­masta il­moi­te­taan eri ti­lan­teissa hieman eri ta­valla. Kun kuo­le­masta il­moit­ta­mi­nen teh­dään oh­jei­den mu­kai­sesti, kulkee tieto myös väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään, Kelaan ja työ­elä­keyh­ti­öön.

Huo­mioit­han, että tie­don­siir­rossa voi kestää hetki. Pe­run­kir­joi­tus kan­nat­taa aloit­taa ajoissa, sillä vir­ka­to­dis­tus­ten saa­mi­sessa seu­ra­kun­nilta ja vi­ras­toista voi kestää kuu­kausia.

Kuo­le­masta il­moit­ta­mi­nen vi­ran­omai­sille

Kuo­le­masta il­moit­ta­mi­nen ta­pah­tuu eri tavoin, riip­puen siitä onko hen­kilö kuol­lut kotona, sai­raa­lassa tai ul­ko­mailla.

Vai­na­jan omais­ten ei yleensä tar­vitse il­moit­taa kuo­le­masta erik­seen vaan usein sai­raala tai hoi­to­lai­tos tekee il­moi­tuk­sen.

Kuo­le­masta ei myös­kään tar­vitse il­moit­taa hau­taus­toi­mis­tolle, vaan hau­taus­toi­mis­toon ollaan yh­tey­dessä vasta hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­seen liit­tyen.

Hen­kilö me­neh­tyy sai­raa­lassa

Jos hen­kilö kuolee sai­raa­lassa tai hoi­to­lai­tok­sessa, laitos tekee kuo­le­masta il­moi­tuk­sen. Vai­na­jan omais­ten ei siis tar­vitse tehdä eril­listä il­moi­tusta.

Hen­kilö me­neh­tyy kotona

Jos hen­kilö kuolee ko­to­naan, soita ja il­moita asiasta hä­tä­nu­me­roon 112. Lää­käri kir­joit­taa kuo­lin­to­dis­tuk­sen ja hau­taus­lu­van, ja vä­lit­tää tiedon eteen­päin.

Hen­kilö me­neh­tyy ul­ko­mailla

Jos kuo­lema ta­pah­tuu ul­ko­mailla, il­moita siitä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon. Sieltä tieto kulkee Kelaan ja työ­elä­keyh­ti­öön.

Kuo­lin­to­dis­tus laa­di­taan kolmen kuu­kau­den ku­luessa

Jo­kai­sesta vai­na­jasta laa­di­taan kuo­lin­to­dis­tus. Kuo­lin­to­dis­tus tar­koit­taa asia­kir­jaa, jonka avulla osoi­te­taan, että kuo­le­man­syy on sel­villä ja ruu­miin saa hau­data tai luo­vut­taa lää­ke­tie­teel­listä käyt­töä varten.

Kuo­lin­to­dis­tuk­sen laatii yleensä vai­na­jaa vii­meksi hoi­ta­nut lää­käri, tai jois­sain ta­pauk­sissa oi­keus­lää­käri. Sama lää­käri laatii usein myös hau­taus­lu­van, joka tar­vi­taan ennen kuin vai­naja voi­daan hau­data.

Kuo­lin­to­dis­tus tulee kir­joit­taa kolmen kuu­kau­den ku­luessa kuo­le­masta.

Kuo­lin­to­dis­tus on myös ti­las­tol­li­nen asia­kirja, joka nou­dat­taa Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tön (WHO) oh­jeis­tusta.

Mitä asioita kuo­lin­to­dis­tus si­säl­tää?

Kuo­lin­to­dis­tuk­seen kir­ja­taan pe­rus­kuo­le­man­syyksi sai­raus tai vamma, joka on aloit­ta­nut kuo­le­maan joh­ta­neen ta­pah­tu­man. Al­tis­ta­vat te­ki­jät löy­ty­vät puo­les­taan myö­tä­vai­kut­ta­neista te­ki­jöistä.

Vä­li­tön kuo­lin­syy on puo­les­taan sai­raus tai ta­pah­tuma, jonka pe­rus­kuo­le­man­syy on ai­heut­ta­nut.

Li­säksi kuo­lin­to­dis­tuk­sesta il­me­nee kuo­le­man­luokka.

Kuo­le­man­luo­kat Suo­messa

 • Tauti
 • Am­mat­ti­tauti
 • Ta­pa­turma
 • It­se­murha
 • Hen­ki­ri­kos
 • Lää­ke­tie­teel­li­nen hoito tai tut­ki­mus­toi­men­pide
 • Sota
 • Epä­selvä

Lähde: Duo­decim

Ke­nelle muille lä­heis­ten pitää il­moit­taa kuo­le­masta?

Lä­heis­ten tulee il­moit­taa kuo­le­masta muun muassa vi­ran­omai­sille sekä vai­na­jan työ­pai­kalle.

Muista il­moit­taa vai­na­jan kuo­le­masta:

 • työ­nan­ta­jalle
 • pos­tiin
 • pank­kiin
 • ta­lo­yh­tiön isän­nöit­si­jälle
 • (vuo­kra­nan­ta­jalle)

Vai­na­jan posti kan­nat­taa kään­tää esi­mer­kiksi lä­hei­sen osoit­tee­seen. Voit tehdä muu­to­sil­moi­tuk­sen esi­mer­kiksi muut­toil­moi­tus.fi-pal­ve­lussa. Saa­pu­van postin avulla lä­hei­set voivat sel­vit­tää, mihin yri­tyk­siin, yh­dis­tyk­siin tai or­ga­ni­saa­tioi­hin vai­na­jalla on ollut asia­kas­suhde.

Li­säksi mah­dol­li­set va­ra­tut ta­paa­mi­set, lää­käri- tai ham­mas­hoi­toa­jat, kam­paaja tai par­turi, tai muut va­rauk­set kan­nat­taa perua. Samoin va­rat­tu­jen ta­pah­tu­mien tai mat­ko­jen pe­ru­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa ja tie­dus­tella va­raus­mak­su­jen pa­lau­tusta.

Jos kuol­leella on voi­massa oleva hen­ki­va­kuu­tus, il­moit­ta­kaa kuo­le­masta myös va­kuu­tus­yh­ti­öön. Muut käy­tän­nön asiat, jotka omais­ten täytyy hoitaa löy­ty­vät ohei­sesta muis­ti­lis­tasta täällä.

Mikäli vai­naja on tehnyt kuo­le­ma­kan­sion, on hän voinut kir­jata toi­veita hau­ta­jai­siin, ja ke­nelle kuo­le­masta tulisi il­moit­taa.

Lue lisää: Kuo­lin­pe­sän osoit­teen­muu­tos

Muista il­moit­taa kuo­le­masta myös su­ku­lai­sille ja ys­tä­ville

Vai­na­jan lä­heis­ten teh­tä­vänä on il­moit­taa kuo­le­masta vai­na­jan ys­tä­ville sekä muille su­ku­lai­sille.

Lä­hei­set voivat yh­dessä sopia, kuinka kau­kai­sille su­ku­lai­sille ja vai­na­jan ys­tä­ville il­moi­te­taan kuo­le­masta.

Lue lisää: Oh­jeita kuo­li­nil­moi­tuk­sen laa­ti­mi­seen

Kuol­leen so­si­aa­li­sen median tilien sul­ke­mi­nen

So­si­aa­li­sen media pal­ve­lut, kuten Face­book ja Ins­ta­gram, eivät saa au­to­maat­ti­sesti tietoa käyt­tä­jän kuo­le­masta. Siksi omais­ten täytyy pyytää käyt­tä­jä­ti­lien sul­ke­mista, muu­toin käyt­tä­jä­ti­lit jäävät pal­ve­lui­hin.

Ota yh­teyttä so­si­aa­li­sen median pal­ve­lui­hin suo­raan ja pyydä käyt­tä­jä­ti­lin sul­ke­mista. Pal­ve­lut usein vaa­ti­vat to­dis­tusta siitä, että olet vai­na­jan lä­hio­mai­nen ja käyt­täjä on to­della kuol­lut.

Face­boo­kin oh­jeissa mai­ni­taan, että to­dis­tuk­sesi tar­vi­taan kuo­lin­to­dis­tus, mutta ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mistä riit­tää. Li­säksi voit to­dis­taa su­ku­lai­suus­suh­teen väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä saa­ta­valla ot­teella.

Monet so­si­aa­li­sen median pal­ve­lut, kuten Ins­ta­gra­min ja Face­boo­kin tilit, voit joko pois­taa ko­ko­naan tai siir­tää muis­to­ti­laan. Muis­to­ti­laan siir­retty tili on paikka, jossa ys­tä­vät voivat jakaa yhä muis­toja hen­ki­lön kuo­le­man jäl­keen.

Sulje so­si­aa­li­sen median pro­fii­lit

Seu­raa­vat asia­kir­jat kan­nat­taa hank­kia etu­kä­teen

 • Ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä
 • Kopio kuo­lin­to­dis­tuk­sesta
 • Kopio omasta hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­sesta

⚠️ Huo­mioi, että vi­ral­li­set asia­kir­jat si­säl­tä­vät hen­ki­lö­tun­nuk­sia. Peitä hen­ki­lö­tun­nuk­sen lop­puosa ennen kuin lä­he­tät sen eteen­päin, jol­loin voit lisätä omaa tie­to­tur­vaasi ja vä­hen­tää vää­rin­käy­tös­ten ta­pah­tu­mista.

Mistä muusta kan­nat­taa huo­leh­tia heti?

Lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen omais­ten tulee jär­jes­tää hau­ta­jai­set ja pe­run­kir­joi­tus. Pe­run­kir­joi­tusta varten tar­vit­set vir­ka­to­dis­tuk­set.

Vir­ka­to­dis­tuk­set kan­nat­taa tilata mah­dol­li­sim­man pian, sillä niiden saa­pu­mi­sessa vi­ran­omai­silta voi kestää jopa 8 viik­koa.

Lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen omais­ten tulee hoitaa useita käy­tän­nön asioita. Voitte tu­tus­tua kaik­kiin lä­hei­sen kuo­le­maan liit­ty­viin hoi­det­ta­viin asioi­hin ohei­sesta lin­kistä.

Lue lisää: Lä­hei­sen kuo­lema ja sai­ras­loma

Aatos hoitaa pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­taan 399 €

Voit hoitaa koko pe­run­kir­joi­tus­pro­ses­sin täysin säh­köi­sesti ja etänä ilman ju­ris­tin ta­paa­mista.

Kar­toi­tamme vai­na­jan tie­toja, jonka avulla ti­laamme vir­ka­to­dis­tuk­set tar­vit­ta­vista vi­ras­toista ja seu­ra­kun­nilta. Sel­vi­tät hel­posti avul­lamme vai­na­jan pe­ril­li­set ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat.

Li­säksi luot pe­run­kir­joi­tuk­sen ko­ko­nai­suu­des­saan Aa­tok­sen pal­ve­lussa. Kaikki oa­mi­suu­det, pe­rin­töön ja vai­na­jan avio-omai­suu­teen liit­ty­vät laskut teh­dään au­to­maat­ti­sesti verk­ko­pal­ve­lussa.

Saat tar­vit­taessa apua ju­ris­teil­tamme säh­kö­pos­titse tai chatin kautta.

Hoida pe­run­kir­joi­tus edul­li­sesti hin­taan 399 euroa.