Kuo­le­mas­ta il­moit­ta­mi­nen

Vene peilityynillä järvellä
aatos-author-icon.png
Aatos
14.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Pro­ses­si kuo­le­mas­ta il­moit­ta­mi­seen eroaa hieman riip­puen, missä vai­na­ja on me­neh­ty­nyt. Ke­rä­sim­me tiedot yhteen paik­kaan, miten pro­ses­si etenee.

Vain­ajan kuo­le­mas­ta il­moi­te­taan eri ti­lan­teis­sa hieman eri ta­val­la. Kun kuo­le­mas­ta il­moit­ta­mi­nen teh­dään oh­jei­den mu­kai­ses­ti, kulkee tieto myös väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään, Kelaan ja työ­elä­keyh­ti­öön.

Huo­mioit­han, että tie­don­siir­ros­sa voi kestää hetki. Pe­run­kir­joi­tus kan­nat­taa aloit­taa ajois­sa, sillä vir­ka­to­dis­tus­ten saa­mi­ses­sa seu­ra­kun­nil­ta ja vi­ras­tois­ta voi kestää kuu­kausia.

Kuo­le­mas­ta il­moit­ta­mi­nen vi­ran­omai­sil­le

Kuo­le­mas­ta il­moit­ta­mi­nen ta­pah­tuu eri tavoin, riip­puen siitä onko hen­ki­lö kuol­lut kotona, sai­raa­las­sa tai ul­ko­mail­la.

Vain­ajan omais­ten ei yleen­sä tar­vit­se il­moit­taa kuo­le­mas­ta erik­seen vaan usein sai­raa­la tai hoi­to­lai­tos tekee il­moi­tuk­sen.

Kuo­le­mas­ta ei myös­kään tar­vit­se il­moit­taa hau­taus­toi­mis­tol­le, vaan hau­taus­toi­mis­toon ollaan yh­tey­des­sä vasta hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­seen liit­tyen.

Hen­ki­lö me­neh­tyy sai­raa­las­sa

Jos hen­ki­lö kuolee sai­raa­las­sa tai hoi­to­lai­tok­ses­sa, laitos tekee kuo­le­mas­ta il­moi­tuk­sen. Vain­ajan omais­ten ei siis tar­vit­se tehdä eril­lis­tä il­moi­tus­ta.

Hen­ki­lö me­neh­tyy kotona

Jos hen­ki­lö kuolee ko­to­naan, soita ja il­moi­ta asias­ta hä­tä­nu­me­roon 112. Lää­kä­ri kir­joit­taa kuo­lin­to­dis­tuk­sen ja hau­taus­lu­van, ja vä­lit­tää tiedon eteen­päin.

Hen­ki­lö me­neh­tyy ul­ko­mail­la

Jos kuo­le­ma ta­pah­tuu ul­ko­mail­la, il­moi­ta siitä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon. Sieltä tieto kulkee Kelaan ja työ­elä­keyh­ti­öön.

Kuo­lin­to­dis­tus laa­di­taan kolmen kuu­kau­den ku­lues­sa

Jo­kai­ses­ta vai­na­jas­ta laa­di­taan kuo­lin­to­dis­tus. Kuo­lin­to­dis­tus tar­koit­taa asia­kir­jaa, jonka avulla osoi­te­taan, että kuo­le­man­syy on sel­vil­lä ja ruu­miin saa hau­da­ta tai luo­vut­taa lää­ke­tie­teel­lis­tä käyt­töä varten.

Kuo­lin­to­dis­tuk­sen laatii yleen­sä vai­na­jaa vii­mek­si hoi­ta­nut lää­kä­ri, tai jois­sain ta­pauk­sis­sa oi­keus­lää­kä­ri. Sama lää­kä­ri laatii usein myös hau­taus­lu­van, joka tar­vi­taan ennen kuin vai­na­ja voi­daan hau­da­ta.

Kuo­lin­to­dis­tus tulee kir­joit­taa kolmen kuu­kau­den ku­lues­sa kuo­le­mas­ta.

Kuo­lin­to­dis­tus on myös ti­las­tol­li­nen asia­kir­ja, joka nou­dat­taa Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tön (WHO) oh­jeis­tus­ta.

Mitä asioi­ta kuo­lin­to­dis­tus si­säl­tää?

Kuo­lin­to­dis­tuk­seen kir­ja­taan pe­rus­kuo­le­man­syyk­si sai­raus tai vamma, joka on aloit­ta­nut kuo­le­maan joh­ta­neen ta­pah­tu­man. Al­tis­ta­vat te­ki­jät löy­ty­vät puo­les­taan myö­tä­vai­kut­ta­neis­ta te­ki­jöis­tä.

Vä­li­tön kuo­lin­syy on puo­les­taan sai­raus tai ta­pah­tu­ma, jonka pe­rus­kuo­le­man­syy on ai­heut­ta­nut.

Li­säk­si kuo­lin­to­dis­tuk­ses­ta il­me­nee kuo­le­man­luok­ka.

Kuo­le­man­luo­kat Suo­mes­sa

 • Tauti
 • Am­mat­ti­tau­ti
 • Ta­pa­tur­ma
 • It­se­mur­ha
 • Hen­ki­ri­kos
 • Lää­ke­tie­teel­li­nen hoito tai tut­ki­mus­toi­men­pi­de
 • Sota
 • Epä­sel­vä

Lähde: Duo­decim

Ke­nel­le muille lä­heis­ten pitää il­moit­taa kuo­le­mas­ta?

Lä­heis­ten tulee il­moit­taa kuo­le­mas­ta muun muassa vi­ran­omai­sil­le sekä vain­ajan työ­pai­kal­le.

Muista il­moit­taa vain­ajan kuo­le­mas­ta:

 • työ­nan­ta­jal­le
 • pos­tiin
 • pank­kiin
 • ta­lo­yh­tiön isän­nöit­si­jäl­le
 • (vuo­kra­nan­ta­jal­le)

Vain­ajan posti kan­nat­taa kään­tää esi­mer­kik­si lä­hei­sen osoit­tee­seen. Voit tehdä muu­to­sil­moi­tuk­sen esi­mer­kik­si muut­toil­moi­tus.fi-pal­ve­lus­sa. Saa­pu­van postin avulla lä­hei­set voivat sel­vit­tää, mihin yri­tyk­siin, yh­dis­tyk­siin tai or­ga­ni­saa­tioi­hin vai­na­jal­la on ollut asia­kas­suh­de.

Li­säk­si mah­dol­li­set va­ra­tut ta­paa­mi­set, lää­kä­ri- tai ham­mas­hoi­toa­jat, kam­paa­ja tai par­tu­ri, tai muut va­rauk­set kan­nat­taa perua. Samoin va­rat­tu­jen ta­pah­tu­mien tai mat­ko­jen pe­ru­mi­nen kan­nat­taa aloit­taa ja tie­dus­tel­la va­raus­mak­su­jen pa­lau­tus­ta.

Jos kuol­leel­la on voi­mas­sa oleva hen­ki­va­kuu­tus, il­moit­ta­kaa kuo­le­mas­ta myös va­kuu­tus­yh­ti­öön. Muut käy­tän­nön asiat, jotka omais­ten täytyy hoitaa löy­ty­vät ohei­ses­ta muis­ti­lis­tas­ta täällä.

Mikäli vai­na­ja on tehnyt kuo­le­ma­kan­sion, on hän voinut kir­ja­ta toi­vei­ta hau­ta­jai­siin, ja ke­nel­le kuo­le­mas­ta tulisi il­moit­taa.

Muista il­moit­taa kuo­le­mas­ta myös su­ku­lai­sil­le ja ys­tä­vil­le

Vain­ajan lä­heis­ten teh­tä­vä­nä on il­moit­taa kuo­le­mas­ta vain­ajan ys­tä­vil­le sekä muille su­ku­lai­sil­le.

Lä­hei­set voivat yh­des­sä sopia, kuinka kau­kai­sil­le su­ku­lai­sil­le ja vain­ajan ys­tä­vil­le il­moi­te­taan kuo­le­mas­ta.

Lue lisää: Oh­jei­ta kuo­li­nil­moi­tuk­sen laa­ti­mi­seen

Kuol­leen so­si­aa­li­sen median tilien sul­ke­mi­nen

So­si­aa­li­sen media pal­ve­lut, kuten Face­book ja Ins­ta­gram, eivät saa au­to­maat­ti­ses­ti tietoa käyt­tä­jän kuo­le­mas­ta. Siksi omais­ten täytyy pyytää käyt­tä­jä­ti­lien sul­ke­mis­ta, muu­toin käyt­tä­jä­ti­lit jäävät pal­ve­lui­hin.

Ota yh­teyt­tä so­si­aa­li­sen median pal­ve­lui­hin suo­raan ja pyydä käyt­tä­jä­ti­lin sul­ke­mis­ta. Pal­ve­lut usein vaa­ti­vat to­dis­tus­ta siitä, että olet vain­ajan lä­hio­mai­nen ja käyt­tä­jä on to­del­la kuol­lut.

Face­boo­kin oh­jeis­sa mai­ni­taan, että to­dis­tuk­se­si tar­vi­taan kuo­lin­to­dis­tus, mutta ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mis­tä riit­tää. Li­säk­si voit to­dis­taa su­ku­lai­suus­suh­teen väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä saa­ta­val­la ot­teel­la.

Monet so­si­aa­li­sen median pal­ve­lut, kuten Ins­ta­gra­min ja Face­boo­kin tilit, voit joko pois­taa koko­naan tai siir­tää muis­to­ti­laan. Muis­to­ti­laan siir­ret­ty tili on paikka, jossa ys­tä­vät voivat jakaa yhä muis­to­ja hen­ki­lön kuo­le­man jäl­keen.

Sulje so­si­aa­li­sen median pro­fii­lit

Seu­raa­vat asia­kir­jat kan­nat­taa hank­kia etu­kä­teen

 • Ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä
 • Kopio kuo­lin­to­dis­tuk­ses­ta
 • Kopio omasta hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tuk­ses­ta

⚠️ Huo­mioi, että vi­ral­li­set asia­kir­jat si­säl­tä­vät hen­ki­lö­tun­nuk­sia. Peitä hen­ki­lö­tun­nuk­sen lop­puo­sa ennen kuin lä­he­tät sen eteen­päin, jol­loin voit lisätä omaa tie­to­tur­vaa­si ja vä­hen­tää vää­rin­käy­tös­ten ta­pah­tu­mis­ta.

Mistä muusta kan­nat­taa huo­leh­tia heti?

Lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen omais­ten tulee jär­jes­tää hau­ta­jai­set ja pe­run­kir­joi­tus. Pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vit­set vir­ka­to­dis­tuk­set.

Vir­ka­to­dis­tuk­set kan­nat­taa tilata mah­dol­li­sim­man pian, sillä niiden saa­pu­mi­ses­sa vi­ran­omai­sil­ta voi kestää jopa 8 viik­koa.

Lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen omais­ten tulee hoitaa useita käy­tän­nön asioi­ta. Voitte tutus­tua kaik­kiin lä­hei­sen kuo­le­maan liit­ty­viin hoi­det­ta­viin asioi­hin ohei­ses­ta lin­kis­tä.

Aatos hoitaa pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­taan 299 €

Voit hoitaa koko pe­run­kir­joi­tus­pro­ses­sin täysin säh­köi­ses­ti ja etänä ilman ju­ris­tin ta­paa­mis­ta.

Kar­toi­tam­me vain­ajan tie­to­ja, jonka avulla ti­laam­me vir­ka­to­dis­tuk­set tar­vit­ta­vis­ta vi­ras­tois­ta ja seu­ra­kun­nil­ta. Sel­vi­tät hel­pos­ti avul­lam­me vain­ajan pe­ril­li­set ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat.

Li­säk­si luot pe­run­kir­joi­tuk­sen koko­nai­suu­des­saan Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa. Kaikki oa­mi­suu­det, pe­rin­töön ja vain­ajan avio-omai­suu­teen liit­ty­vät laskut teh­dään au­to­maat­ti­ses­ti verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Saat tar­vit­taes­sa apua ju­ris­teil­tam­me säh­kö­pos­tit­se tai chatin kautta.

Hoida pe­run­kir­joi­tus edul­li­ses­ti hin­taan 299 euroa.