Vai­na­jan laskut kuo­le­man jäl­keen

Raha-automaatti
Marjut Päkki
Marjut
15.3.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Miten vai­na­jan laskut kuo­le­man jäl­keen kan­nat­taa hoitaa? Mak­se­taanko ne kuo­lin­pe­sän va­roista vai itse?

Lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen omai­set jär­jes­tä­vät vai­na­jan ta­lou­del­li­set asiat kun­toon. Näihin toi­men­pi­tei­siin kuuluu myös vai­na­jan mah­dol­lis­ten las­ku­jen mak­sa­mi­nen tämän kuo­le­man jäl­keen sekä muun mah­dol­li­sen va­ral­li­suu­den hoi­toon liit­ty­vät toi­men­pi­teet, kuten va­kuu­tus­so­pi­mus­ten ir­ti­sa­no­mi­nen.

Ker­romme tässä ar­tik­ke­lissa tar­kem­min, miten vai­na­jan laskut kuo­le­man jäl­keen kan­nat­taa hoitaa.

Vai­na­jan las­ku­jen mak­sa­mi­nen

On suo­si­tel­ta­vaa, että olet lä­hei­sesi kuo­le­man jäl­keen mah­dol­li­sim­man pian yh­tey­dessä vai­na­jan pank­kiin. Mitä no­peam­min pankki saa tiedon hen­ki­lön kuo­le­masta, sitä hel­pom­min ja no­peam­min omai­set saavat vai­na­jan ta­lou­del­li­set asiat hoi­det­tua.

No­peim­min tämä tieto hen­ki­lön kuo­le­masta vä­lit­tyy pan­kille ni­me­no­maan omais­ten kautta.

Kuo­le­masta tie­dot­ta­mi­sen jäl­keen pankki ir­ti­sa­noo vai­na­jan mah­dol­li­set kortit sekä lu­kit­see verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set. Sa­malla pankki pois­taa myös mah­dol­li­set muiden tilien käyt­tö­oi­keu­det.

Omai­set voivat kui­ten­kin maksaa joi­ta­kin vai­na­jan las­kuja vai­na­jan ti­liltä. Täl­lai­sia las­kuja ovat vai­na­jan arjen laskut sekä laskut, jotka liit­ty­vät vä­lit­tö­mästi vai­na­jan kuo­le­maan.

Edellä mai­ni­tut vai­na­jan laskut tulee maksaa ennen pe­run­kir­joi­tusta. Hen­kilö, joka hoitaa vai­na­jan asioita, voi ir­ti­sa­noa myös vai­na­jan e-las­kuja sekä suo­ra­mak­suja, mikäli ne ovat tar­peet­to­mia.

Pan­keilla voi olla eri­lai­sia käy­tän­töjä sen suh­teen, mitä toi­men­pi­teitä vai­na­jan las­ku­jen mak­sa­mi­nen vaatii. Jois­sa­kin pan­keista ai­noas­taan kuo­lin­pe­sän osakas on oi­keu­tettu mak­sa­maan vai­na­jan las­kuja. Täl­löin pankki vaatii hen­ki­löltä vir­ka­to­dis­tuk­sen osoit­ta­maan sen, että hän on kuo­lin­pe­sän osakas.

Jois­sa­kin pan­keissa sen sijaan riit­tää, että lasku mak­se­taan vai­na­jan tai kuo­lin­pe­sän ni­mellä. Täl­löin vir­ka­to­dis­tusta ei tar­vita.

Vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen vii­vyt­tää vel­ko­jen maksua. Mikäli joudut siis ti­laa­maan vir­ka­to­dis­tuk­sen, kan­nat­taa tämä il­moit­taa myös vel­ko­jille mah­dol­lis­ten on­gel­mien vält­tä­mi­seksi.

Vai­na­jan laskut pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen

Pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen tiliä on mah­dol­lista käyt­tää myös muihin kuin edellä mai­nit­tui­hin vai­na­jan arkeen, kuo­le­maan sekä hau­ta­jai­siin liit­ty­viin ku­lui­hin. Täl­löin tilin käyt­töön tar­vi­taan kui­ten­kin kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den suos­tu­mus.

Kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den suos­tu­mus tar­vi­taan, sillä vai­na­jan kuo­le­man jäl­keen kuo­lin­pe­sän osak­kaat omis­ta­vat vai­na­jan tilin yh­dessä. Osak­kaat voivat kui­ten­kin ha­lu­tes­saan val­tuut­taa esi­mer­kiksi yhden kuo­lin­pe­sän osak­kaista pesän tilin käyt­tä­jäksi. Täl­löin val­ta­kir­jassa tulisi mää­ri­tellä se, min­kä­lai­sia las­kuja val­tuu­tettu saa pesän ti­liltä maksaa.

Lyhyt muis­ti­lista, kuinka maksaa vai­na­jan laskut

  1. Hanki vir­ka­to­dis­tuk­set, joiden avulla voit hoitaa vai­na­jan pank­ki­asioita.
  2. Il­moita vai­na­jan kuo­le­masta pank­kiin.
  3. Pankki ir­ti­sa­noo kortit, lu­kit­see verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set ja pois­taa tilien käyt­tö­oi­keu­det.
  4. Omai­set voivat kui­ten­kin maksaa vai­na­jan arjen las­kuja ja kuo­le­maan liit­ty­viä las­kuja. Laskut tulee maksaa ennen pe­run­kir­joi­tusta.
  5. Pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen kuo­lin­pe­sän osak­kaat ovat yh­teis­vas­tuussa vai­na­jan ti­leistä.

Vai­na­jan pankin sel­vit­tä­mi­nen

Jos vai­na­jan pan­kista ei ole varmaa tietoa, jou­tu­vat lä­hei­set ole­maan itse yh­tey­dessä eri pank­kei­hin asian sel­vit­tä­mi­seksi.

Mitään eril­listä re­kis­te­riä täl­lai­sille asioille ei ole. Asian voi myös sel­vit­tää tut­ki­malla esi­mer­kiksi vai­na­jan ti­liot­teita tai ti­li­so­pi­muk­sia.

Kuo­lin­pe­sän osoit­teen­muu­tos

Kuo­lin­pe­sän osoi­te­tie­to­jen tulee olla ajan­ta­sai­set tär­kei­den tie­dok­sian­to­jen toi­mit­ta­mista varten. On kui­ten­kin mah­dol­lista, että pitkän pro­ses­sin aikana osoite muut­tuu. Mikäli osoite muut­tuu, tulee siitä il­moit­taa läh­tö­koh­tai­sesti ai­na­kin Ve­ro­hal­lin­nolle.

Osoit­teen­muu­tos teh­dään kir­jal­li­sesti kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den hy­väk­sy­mänä. Hy­väk­syntä voi tar­koit­taa joko val­tuu­tusta val­ta­kir­jalla il­moit­ta­jalle tai kaik­kien osak­kai­den al­le­kir­joit­ta­maa osoit­teen­muu­to­sil­moi­tusta.

Ti­liot­teet pe­run­kir­joi­tuk­sessa

Pan­kista saa­ta­vat ti­liot­teet voivat tulla tar­pee­seen pe­run­kir­joi­tuk­sen aikana.

Jotta pe­run­kir­joi­tus voi­daan en­sin­nä­kin tehdä, tar­vi­taan sitä varten sel­vi­tys vai­na­jan va­roista ja ve­loista. Vai­na­jan va­ral­li­suus hänen kuo­lin­päi­vä­nään voi­daan sel­vit­tää esi­mer­kiksi tämän pank­ki­ti­leiltä saa­ta­vilta ti­liot­teilta.

Pe­sän­sel­vit­täjä voi pyytää ti­liot­teet esit­tä­mällä pan­kille kä­rä­jä­oi­keu­den an­ta­man mää­räys­kir­jan.

Myös kuo­lin­pe­sän va­ro­jen käyt­töä voi­daan seu­rata pankin ti­liot­teilta. Pe­sän­sel­vit­täjä esit­tää teh­tä­viensä pää­tyt­tyä tilin ti­li­ta­pah­tu­mat sekä sal­do­to­dis­tuk­sen kuo­lin­pe­sälle. Tällä tavoin hän antaa hal­lin­nos­taan tilin sen pää­tyt­tyä kuo­lin­pe­sälle.

Vai­na­jan va­kuu­tuk­set

Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den tulee huo­leh­tia myös vai­na­jan eläes­sään sol­mi­mien so­pi­mus­ten sekä niihin liit­ty­vien suo­ra­mak­su­jen ir­ti­sa­no­mi­sesta ja pe­ruut­ta­mi­sesta. Täl­lai­sia voivat olla esi­mer­kiksi eri­lai­set va­kuu­tus­so­pi­muk­set.

Vai­na­jan te­ke­mät so­pi­muk­set va­kuu­tuk­sista si­to­vat myös kuo­lin­pe­sää. Täl­löin myös va­kuu­tus­mak­sut jäävät kuo­lin­pe­sän hoi­det­ta­viksi.

Mah­dol­lis­ten va­kuu­tus­ten ole­mas­saolo tulee en­sin­nä­kin sel­vit­tää jo ennen pe­run­kir­joi­tusta.

Onkin suo­si­tel­ta­vaa, että otat lä­hei­sesi kuo­le­man jäl­keen yh­tey­den kaik­kiin niihin va­kuu­tus­yh­tiöi­hin, joissa hä­nellä oli asiak­kuus. Va­kuu­tus­yh­tiöt luo­vut­ta­vat tiedot kai­kista vai­na­jan va­kuu­tuk­sista, va­kuu­tus­va­ral­li­suu­desta sekä mah­dol­li­sista kor­vauk­sista. Tiedot tar­vi­taan pe­run­kir­joi­tusta varten.

Vai­na­jalla on saat­ta­nut olla eläes­sään sel­lai­sia va­kuu­tuk­sia, jotka ha­lu­taan hänen kuo­le­mansa jäl­keen ir­ti­sa­noa. Kuo­lin­pe­sän tulee siten huo­leh­tia myös täl­lais­ten so­pi­mus­ten ir­ti­sa­no­mi­sesta. Riip­puen va­kuu­tuk­sen tyy­pistä toiset va­kuu­tuk­sista päät­ty­vät hen­ki­lön kuo­le­maan, kun taas toiset tulee omais­ten toi­mesta erik­seen ir­ti­sa­noa.

Va­hin­ko­va­kuu­tuk­set säi­ly­vät tyy­pil­li­sesti voi­massa vai­na­jan kuo­le­man jäl­keen. Kuo­lin­pesä voi täl­löin hakea niiden pe­rus­teella myös kor­vausta mah­dol­li­sessa va­hin­ko­ti­lan­teessa. Täl­lai­sia va­kuu­tuk­sia ovat esi­mer­kiksi ko­ti­va­kuu­tuk­set.

Myös muiden hen­ki­löi­den hy­väksi tehdyt va­kuu­tus­so­pi­muk­set jat­ka­vat voi­mas­sao­lo­aan vai­na­jan kuo­le­man jäl­keen. Sen sijaan ylei­sen va­kuu­tus­käy­tän­nön mukaan vai­na­jan it­sensä hy­väksi teh­ty­jen va­kuu­tus­ten voi­mas­saolo päät­tyy hänen kuo­le­maansa.

Vai­naja on voinut ottaa myös esi­mer­kiksi esi­ne­va­kuu­tuk­sen, kuten au­to­va­kuu­tuk­sen. Täl­lai­sen va­kuu­tuk­sen koh­dalla so­pi­mus säilyy voi­massa niin, että va­kuu­tuk­se­not­ta­jaksi tulee vai­na­jan sijaan kuo­lin­pesä. Täl­lai­sen va­kuu­tuk­sen voi­massa py­syt­tä­mi­nen voi olla pe­rus­teltu rat­kaisu sil­loin, kun ky­sei­sen va­kuu­tuk­sen koh­teena oleva esine jää yhä kuo­lin­pe­sän hal­tuun.

Kuo­lin­pesä voi kui­ten­kin myös ir­ti­sa­noa har­kin­tansa mukaan ne va­kuu­tus­so­pi­muk­set, jotka jat­ka­vat voi­mas­sao­lo­aan vai­na­jan kuo­le­man jäl­keen. Täl­löin kan­nat­taa pohtia ky­sei­sen va­kuu­tuk­sen koh­detta ja sitä, py­syykö se edel­leen kuo­lin­pe­sän hal­lussa. Va­kuu­tus voikin olla yhä tar­peel­li­nen, eikä sen ir­ti­sa­no­mi­nen ole sil­loin pe­rus­tel­tua.

Lue lisää: Hen­ki­va­kuu­tus pe­rin­nön­jaossa

Kuo­lin­pe­sän tilin lo­pet­ta­mi­nen

Kun kuo­lin­pe­sän varat on jaettu kuo­lin­pe­sän osak­kaille ja kuo­lin­pe­sän tili on tyhjä, ryh­dy­tään täl­löin poh­ti­maan kuo­lin­pe­sän tilin lo­pet­ta­mista. Kuo­lin­pe­sän va­ro­jen ja­ka­mi­sen ja kuo­lin­pe­sän lak­kaut­ta­mi­sen jäl­keen tili onkin mah­dol­lista lo­pet­taa.

Kuo­lin­pe­sän pe­ru­kirja tulee toi­mit­taa pank­kiin tar­kis­tet­ta­vaksi. Vasta tämän jäl­keen kuo­lin­pe­sän tilin lo­pet­ta­mi­nen on käy­tän­nössä mah­dol­lista.

Tili suo­si­tel­laan kui­ten­kin usein pankin toi­mesta säi­lyt­tä­mään seu­raa­vien ve­ron­pa­lau­tus­ten yli, sillä on mah­dol­lista, että kuo­lin­pe­sälle mak­se­taan ve­ron­pa­lau­tuk­sia.

Tili lo­pe­te­taan kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den yh­tei­sellä pää­tök­sellä. Tähän on kaksi mah­dol­lista vaih­toeh­toa.

  1. En­sin­nä­kin se voi tar­koit­taa, että kaikki kuo­lin­pe­sän osak­kaat il­mai­se­vat pan­kissa suos­tu­muk­sensa tilin lo­pet­ta­mi­selle.
  2. Toinen vaih­toehto on, että kuo­lin­pe­sän osak­kaat val­tuut­ta­vat jonkun hen­ki­lön lo­pet­ta­maan tilin. Val­tuu­tus teh­dään val­ta­kir­jalla, johon yk­si­löi­dään se toimi, joka val­tuu­te­tulle on an­nettu.

Vai­va­ton pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­selta

Pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­nen ei tar­vitse olla vai­keaa ja kal­lista. Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu oh­jeis­taa sinua pe­run­kir­joi­tuk­sen jo­kai­sessa vai­heessa. Näin sinun ei tar­vitse itse ottaa selvää, miten pe­ru­kirja laa­di­taan ja mitä vai­heita sen te­ke­mi­nen si­säl­tää.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa saat laa­dit­tua pä­te­vän pe­ru­kir­jan hel­posti, hal­lin­noit pe­run­kir­joi­tus­pro­ses­sia, kutsut muut kuo­lin­pe­sän osak­kaat seu­raa­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen ete­ne­mistä ja saat au­to­maat­ti­sesti arviot pe­rin­tö­ve­ron osuu­desta. Li­säksi luot kä­te­västi val­ta­kir­jat kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­seen.

Pe­run­kir­joi­tus maksaa Aa­tok­sessa vain 399 euroa. Li­säksi saat meiltä aina il­maista la­kia­pua.