Vain­ajan laskut kuo­le­man jäl­keen

Raha-automaatti
Marjut Päkki
Marjut
5.6.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Miten vain­ajan laskut kuo­le­man jäl­keen kan­nat­taa hoitaa? Mak­se­taan­ko ne kuo­lin­pe­sän va­rois­ta vai itse?

Lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen omai­set jär­jes­tä­vät vain­ajan ta­lou­del­li­set asiat kun­toon. Näihin toi­men­pi­tei­siin kuuluu myös vain­ajan mah­dol­lis­ten las­ku­jen mak­sa­mi­nen tämän kuo­le­man jäl­keen sekä muun mah­dol­li­sen va­ral­li­suu­den hoi­toon liit­ty­vät toi­men­pi­teet, kuten va­kuu­tus­so­pi­mus­ten ir­ti­sa­no­mi­nen.

Ker­rom­me tässä ar­tik­ke­lis­sa tar­kem­min, miten vain­ajan laskut kuo­le­man jäl­keen kan­nat­taa hoitaa.

Vain­ajan las­ku­jen mak­sa­mi­nen

On suo­si­tel­ta­vaa, että olet lä­hei­se­si kuo­le­man jäl­keen mah­dol­li­sim­man pian yh­tey­des­sä vain­ajan pank­kiin. Mitä no­peam­min pankki saa tiedon hen­ki­lön kuo­le­mas­ta, sitä hel­pom­min ja no­peam­min omai­set saavat vain­ajan ta­lou­del­li­set asiat hoi­det­tua.

No­peim­min tämä tieto hen­ki­lön kuo­le­mas­ta vä­lit­tyy pan­kil­le ni­me­no­maan omais­ten kautta.

Kuo­le­mas­ta tie­dot­ta­mi­sen jäl­keen pankki ir­ti­sa­noo vain­ajan mah­dol­li­set kortit sekä lu­kit­see verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set. Sa­mal­la pankki pois­taa myös mah­dol­li­set muiden tilien käyt­tö­oi­keu­det.

Omai­set voivat kui­ten­kin maksaa joi­ta­kin vain­ajan las­ku­ja vain­ajan ti­lil­tä. Täl­lai­sia las­ku­ja ovat vain­ajan arjen laskut sekä laskut, jotka liit­ty­vät vä­lit­tö­mäs­ti vain­ajan kuo­le­maan.

Edellä mai­ni­tut vain­ajan laskut tulee maksaa ennen pe­run­kir­joi­tus­ta. Hen­ki­lö, joka hoitaa vain­ajan asioi­ta, voi ir­ti­sa­noa myös vain­ajan e-las­ku­ja sekä suo­ra­mak­su­ja, mikäli ne ovat tar­peet­to­mia.

Pan­keil­la voi olla eri­lai­sia käy­tän­tö­jä sen suh­teen, mitä toi­men­pi­tei­tä vain­ajan las­ku­jen mak­sa­mi­nen vaatii. Jois­sa­kin pan­keis­ta ai­noas­taan kuo­lin­pe­sän osakas on oi­keu­tet­tu mak­sa­maan vain­ajan las­ku­ja. Täl­löin pankki vaatii hen­ki­löl­tä vir­ka­to­dis­tuk­sen osoit­ta­maan sen, että hän on kuo­lin­pe­sän osakas.

Jois­sa­kin pan­keis­sa sen sijaan riit­tää, että lasku mak­se­taan vain­ajan tai kuo­lin­pe­sän ni­mel­lä. Täl­löin vir­ka­to­dis­tus­ta ei tar­vi­ta.

Vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen vii­vyt­tää vel­ko­jen maksua. Mikäli joudut siis ti­laa­maan vir­ka­to­dis­tuk­sen, kan­nat­taa tämä il­moit­taa myös vel­ko­jil­le mah­dol­lis­ten on­gel­mien vält­tä­mi­sek­si.

Vain­ajan laskut pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen

Pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen tiliä on mah­dol­lis­ta käyt­tää myös muihin kuin edellä mai­nit­tui­hin vain­ajan arkeen, kuo­le­maan sekä hau­ta­jai­siin liit­ty­viin ku­lui­hin. Täl­löin tilin käyt­töön tar­vi­taan kui­ten­kin kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den suos­tu­mus.

Kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den suos­tu­mus tar­vi­taan, sillä vain­ajan kuo­le­man jäl­keen kuo­lin­pe­sän osak­kaat omis­ta­vat vain­ajan tilin yh­des­sä. Osak­kaat voivat kui­ten­kin ha­lu­tes­saan val­tuut­taa esi­mer­kik­si yhden kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta pesän tilin käyt­tä­jäk­si. Täl­löin val­ta­kir­jas­sa tulisi mää­ri­tel­lä se, min­kä­lai­sia las­ku­ja val­tuu­tet­tu saa pesän ti­lil­tä maksaa.

Lyhyt muis­ti­lis­ta, kuinka maksaa vain­ajan laskut

  1. Hanki vir­ka­to­dis­tuk­set, joiden avulla voit hoitaa vain­ajan pank­ki­asioi­ta.
  2. Il­moi­ta vain­ajan kuo­le­mas­ta pank­kiin.
  3. Pankki ir­ti­sa­noo kortit, lu­kit­see verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set ja pois­taa tilien käyt­tö­oi­keu­det.
  4. Omai­set voivat kui­ten­kin maksaa vain­ajan arjen las­ku­ja ja kuo­le­maan liit­ty­viä las­ku­ja. Laskut tulee maksaa ennen pe­run­kir­joi­tus­ta.
  5. Pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen kuo­lin­pe­sän osak­kaat ovat yh­teis­vas­tuus­sa vain­ajan ti­leis­tä.

Vain­ajan pankin sel­vit­tä­mi­nen

Jos vain­ajan pan­kis­ta ei ole varmaa tietoa, jou­tu­vat lä­hei­set ole­maan itse yh­tey­des­sä eri pank­kei­hin asian sel­vit­tä­mi­sek­si.

Mitään eril­lis­tä re­kis­te­riä täl­lai­sil­le asioil­le ei ole. Asian voi myös sel­vit­tää tut­ki­mal­la esi­mer­kik­si vain­ajan ti­liot­tei­ta tai ti­li­so­pi­muk­sia.

Kuo­lin­pe­sän osoit­teen­muu­tos

Kuo­lin­pe­sän osoi­te­tie­to­jen tulee olla ajan­ta­sai­set tär­kei­den tie­dok­sian­to­jen toi­mit­ta­mis­ta varten. On kui­ten­kin mah­dol­lis­ta, että pitkän pro­ses­sin aikana osoite muut­tuu. Mikäli osoite muut­tuu, tulee siitä il­moit­taa läh­tö­koh­tai­ses­ti ai­na­kin Ve­ro­hal­lin­nol­le.

Osoit­teen­muu­tos teh­dään kir­jal­li­ses­ti kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den hy­väk­sy­mä­nä. Hy­väk­syn­tä voi tar­koit­taa joko val­tuu­tus­ta val­ta­kir­jal­la il­moit­ta­jal­le tai kaik­kien osak­kai­den al­le­kir­joit­ta­maa osoit­teen­muu­to­sil­moi­tus­ta.

Ti­liot­teet pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa

Pan­kis­ta saa­ta­vat ti­liot­teet voivat tulla tar­pee­seen pe­run­kir­joi­tuk­sen aikana.

Jotta pe­run­kir­joi­tus voi­daan en­sin­nä­kin tehdä, tar­vi­taan sitä varten sel­vi­tys vain­ajan va­rois­ta ja ve­lois­ta. Vain­ajan va­ral­li­suus hänen kuo­lin­päi­vä­nään voi­daan sel­vit­tää esi­mer­kik­si tämän pank­ki­ti­leil­tä saa­ta­vil­ta ti­liot­teil­ta.

Pe­sän­sel­vit­tä­jä voi pyytää ti­liot­teet esit­tä­mäl­lä pan­kil­le kä­rä­jä­oi­keu­den an­ta­man mää­räys­kir­jan.

Myös kuo­lin­pe­sän va­ro­jen käyt­töä voi­daan seu­ra­ta pankin ti­liot­teil­ta. Pe­sän­sel­vit­tä­jä esit­tää teh­tä­vien­sä pää­tyt­tyä tilin ti­li­ta­pah­tu­mat sekä sal­do­to­dis­tuk­sen kuo­lin­pe­säl­le. Tällä tavoin hän antaa hal­lin­nos­taan tilin sen pää­tyt­tyä kuo­lin­pe­säl­le.

Vain­ajan va­kuu­tuk­set

Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den tulee huo­leh­tia myös vain­ajan eläes­sään sol­mimien so­pi­mus­ten sekä niihin liit­ty­vien suo­ra­mak­su­jen ir­ti­sa­no­mi­ses­ta ja pe­ruut­ta­mi­ses­ta. Täl­lai­sia voivat olla esi­mer­kik­si eri­lai­set va­kuu­tus­so­pi­muk­set.

Vain­ajan te­ke­mät so­pi­muk­set va­kuu­tuk­sis­ta si­to­vat myös kuo­lin­pe­sää. Täl­löin myös va­kuu­tus­mak­sut jäävät kuo­lin­pe­sän hoi­det­ta­vik­si.

Mah­dol­lis­ten va­kuu­tus­ten ole­mas­sao­lo tulee en­sin­nä­kin sel­vit­tää jo ennen pe­run­kir­joi­tus­ta. 

Onkin suo­si­tel­ta­vaa, että otat lä­hei­se­si kuo­le­man jäl­keen yh­tey­den kaik­kiin niihin va­kuu­tus­yh­tiöi­hin, joissa hä­nel­lä oli asiak­kuus. Va­kuu­tus­yh­tiöt luo­vut­ta­vat tiedot kai­kis­ta vain­ajan va­kuu­tuk­sis­ta, va­kuu­tus­va­ral­li­suu­des­ta sekä mah­dol­li­sis­ta kor­vauk­sis­ta. Tiedot tar­vi­taan pe­run­kir­joi­tus­ta varten.

Vai­na­jal­la on saat­ta­nut olla eläes­sään sel­lai­sia va­kuu­tuk­sia, jotka ha­lu­taan hänen kuo­le­man­sa jäl­keen ir­ti­sa­noa. Kuo­lin­pe­sän tulee siten huo­leh­tia myös täl­lais­ten so­pi­mus­ten ir­ti­sa­no­mi­ses­ta. Riip­puen va­kuu­tuk­sen tyy­pis­tä toiset va­kuu­tuk­sis­ta päät­ty­vät hen­ki­lön kuo­le­maan, kun taas toiset tulee omais­ten toi­mes­ta erik­seen ir­ti­sa­noa.

Va­hin­ko­va­kuu­tuk­set säi­ly­vät tyy­pil­li­ses­ti voi­mas­sa vain­ajan kuo­le­man jäl­keen. Kuo­lin­pe­sä voi täl­löin hakea niiden pe­rus­teel­la myös kor­vaus­ta mah­dol­li­ses­sa va­hin­ko­ti­lan­tees­sa. Täl­lai­sia va­kuu­tuk­sia ovat esi­mer­kik­si ko­ti­va­kuu­tuk­set.

Myös muiden hen­ki­löi­den hy­väk­si tehdyt va­kuu­tus­so­pi­muk­set jat­ka­vat voi­mas­sao­lo­aan vain­ajan kuo­le­man jäl­keen. Sen sijaan ylei­sen va­kuu­tus­käy­tän­nön mukaan vain­ajan it­sen­sä hy­väk­si teh­ty­jen va­kuu­tus­ten voi­mas­sao­lo päät­tyy hänen kuo­le­maan­sa.

Vai­na­ja on voinut ottaa myös esi­mer­kik­si esi­ne­va­kuu­tuk­sen, kuten au­to­va­kuu­tuk­sen. Täl­lai­sen va­kuu­tuk­sen koh­dal­la so­pi­mus säilyy voi­mas­sa niin, että va­kuu­tuk­se­not­ta­jak­si tulee vain­ajan sijaan kuo­lin­pe­sä. Täl­lai­sen va­kuu­tuk­sen voi­mas­sa py­syt­tä­mi­nen voi olla pe­rus­tel­tu rat­kai­su sil­loin, kun ky­sei­sen va­kuu­tuk­sen koh­tee­na oleva esine jää yhä kuo­lin­pe­sän hal­tuun.

Kuo­lin­pe­sä voi kui­ten­kin myös ir­ti­sa­noa har­kin­tan­sa mukaan ne va­kuu­tus­so­pi­muk­set, jotka jat­ka­vat voi­mas­sao­lo­aan vain­ajan kuo­le­man jäl­keen. Täl­löin kan­nat­taa pohtia ky­sei­sen va­kuu­tuk­sen koh­det­ta ja sitä, py­syy­kö se edel­leen kuo­lin­pe­sän hal­lus­sa. Va­kuu­tus voikin olla yhä tar­peel­li­nen, eikä sen ir­ti­sa­no­mi­nen ole sil­loin pe­rus­tel­tua.

Lue lisää: Hen­ki­va­kuu­tus pe­rin­nön­jaos­sa

Kuo­lin­pe­sän tilin lo­pet­ta­mi­nen

Kun kuo­lin­pe­sän varat on jaettu kuo­lin­pe­sän osak­kail­le ja kuo­lin­pe­sän tili on tyhjä, ryh­dy­tään täl­löin poh­ti­maan kuo­lin­pe­sän tilin lo­pet­ta­mis­ta. Kuo­lin­pe­sän va­ro­jen ja­ka­mi­sen ja kuo­lin­pe­sän lak­kaut­ta­mi­sen jäl­keen tili onkin mah­dol­lis­ta lo­pet­taa.

Kuo­lin­pe­sän pe­ru­kir­ja tulee toi­mit­taa pank­kiin tar­kis­tet­ta­vak­si. Vasta tämän jäl­keen kuo­lin­pe­sän tilin lo­pet­ta­mi­nen on käy­tän­nös­sä mah­dol­lis­ta.

Tili suo­si­tel­laan kui­ten­kin usein pankin toi­mes­ta säi­lyt­tä­mään seu­raa­vien ve­ron­pa­lau­tus­ten yli, sillä on mah­dol­lis­ta, että kuo­lin­pe­säl­le mak­se­taan ve­ron­pa­lau­tuk­sia.

Tili lo­pe­te­taan kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den yh­tei­sel­lä pää­tök­sel­lä. Tähän on kaksi mah­dol­lis­ta vaih­toeh­toa.

  1. En­sin­nä­kin se voi tar­koit­taa, että kaikki kuo­lin­pe­sän osak­kaat il­mai­se­vat pan­kis­sa suos­tu­muk­sen­sa tilin lo­pet­ta­mi­sel­le.
  2. Toinen vaih­toeh­to on, että kuo­lin­pe­sän osak­kaat val­tuut­ta­vat jonkun hen­ki­lön lo­pet­ta­maan tilin. Val­tuu­tus teh­dään val­ta­kir­jal­la, johon yk­si­löi­dään se toimi, joka val­tuu­te­tul­le on an­net­tu.

Vai­va­ton pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­sel­ta

Pe­run­kir­joi­tuk­sen laa­ti­mi­nen ei tar­vit­se olla vai­ke­aa ja kal­lis­ta. Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu oh­jeis­taa sinua pe­run­kir­joi­tuk­sen jo­kai­ses­sa vai­hees­sa. Näin sinun ei tar­vit­se itse ottaa selvää, miten pe­ru­kir­ja laa­di­taan ja mitä vai­hei­ta sen te­ke­mi­nen si­säl­tää.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa saat laa­dit­tua pä­te­vän pe­ru­kir­jan hel­pos­ti, hal­lin­noit pe­run­kir­joi­tus­pro­ses­sia, kutsut muut kuo­lin­pe­sän osak­kaat seu­raa­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen ete­ne­mis­tä ja saat au­to­maat­ti­ses­ti arviot pe­rin­tö­ve­ron osuu­des­ta. Li­säk­si luot kä­te­väs­ti val­ta­kir­jat kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­seen.

Pe­run­kir­joi­tus maksaa Aa­tok­ses­sa vain 299 euroa. Li­säk­si saat meiltä aina il­mais­ta la­kia­pua.