Muis­ti­lis­ta: lä­hei­sen kuo­le­ma ja käy­tän­nön asiat

Hautajaiset
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Ko­ko­simme hyö­dyl­li­sen muis­ti­lis­tan käy­tän­nön asioista, jotka kan­nat­taa hoitaa lä­hei­sen kuol­tua.

Kuo­le­man jäl­keen omais­ten täytyy huo­leh­tia mo­nista käy­tän­nön asioista, kuten hau­ta­jai­sista ja so­pi­mus­ten ir­ti­sa­no­mi­sista.

Muis­tet­ta­vaa ja huo­mioi­ta­vaa on paljon, joten olemme Aa­tok­sella koon­neet teille muis­ti­lis­tan kai­kista käy­tän­nön asioista, jotka kuo­lin­pe­sän täytyy muis­taa kuo­le­man jäl­keen.

Muis­ti­lis­taan on lis­tattu val­taosa lä­hei­sen kuo­le­maan liit­ty­vistä käy­tän­nön asioista. Käytä sitä apu­nasi asioi­den hoi­ta­mi­sessa niin voit hel­pom­min var­mis­taa, että kaikki tar­vit­ta­vat asiat tulee tehtyä.

Ennen hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mistä tulee hoitaa vai­na­jan asu­mi­seen ja elä­mi­seen liit­ty­viä asioita, kuten asun­non, so­pi­mus­ten ja muiden asioi­den jär­jes­te­lyä.

Vai­naja on voinut laatia myös etu­kä­teen niin kut­su­tun kuo­le­ma­kan­sion, johon hän on lis­tan­nut kuo­le­man jäl­keen hoi­det­ta­via käy­tän­nön asioita. Kan­siosta on hyötyä lä­hei­sen asioi­den jär­jes­te­le­mi­sessä ja käy­tän­nön asioita lä­pi­käy­dessä.

Vai­na­jan koti ja asunto

Vai­na­jan kotiin ja asun­toon liit­ty­vät teh­tä­vät kan­nat­taa käydä läpi mah­dol­li­sim­man pian.

Asun­non jär­jes­tä­mi­nen ja tyh­jen­tä­mi­nen

 • Huo­lehdi lem­mi­keistä
 • Pyydä vai­na­jan ko­ti­ta­lon lippu nos­tet­ta­vaksi puo­li­tan­koon

Jos vai­naja asui yksin:

 • alenna kodin lämpöä
 • tyh­jennä jää­kaappi, roskat ja pos­ti­laa­tikko
 • ir­ti­sano tai siirrä so­pi­muk­set säh­köstä, ve­destä, jät­tei­den ke­räyk­sestä, in­ter­ne­tistä ja te­le­vi­siosta
 • Siivoa ja tyh­jennä vai­na­jan koti ennen vuo­kra­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mista
 • Kerää vara-avai­met
 • Jos vai­na­jan osoit­teessa asuu useam­pia hen­ki­löitä, ota yh­teyttä vuo­kra­nan­ta­jaan uuden vuo­kra­so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­seksi
 • Ir­ti­sano tai siirrä ko­ti­va­kuu­tus ja muut va­kuu­tuk­set
 • Ota yh­teyttä vä­lit­tä­jään asun­non myy­mi­seksi

La­jit­tele pa­pe­rit ja postit

 • Kuo­lin­pe­sän osoit­teen­muu­tos: ohjaa posti kuo­lin­pe­sän hoi­ta­jalle
 • Avaa ja käy läpi kuo­lin­pe­sän posti
 • Kerää kuo­lin­pe­sän laskut, so­pi­muk­set ja ti­liot­teet kan­sioon

Hoito- ja apu­vä­li­nei­den pa­lau­tus

 • Hae vai­na­jan ta­va­rat sai­raa­lasta
 • Pa­lauta apu­vä­li­neet ja muut hoi­to­lait­teet
 • Pa­lauta vai­na­jalta jää­neet lääk­keet ap­teek­kiin
 • Peru va­ra­tut lää­kä­ria­jat

Lue lisää: Sai­ras­loma lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen

Muista ir­ti­sa­noa so­pi­muk­set ja ti­lauk­set

Kuol­leella hen­ki­lölla voi olla ti­lauk­sia, so­pi­muk­sia tai las­kuja. Täl­lai­set so­pi­muk­set on joko ir­ti­sa­not­tava tai siir­ret­tävä toi­selle hen­ki­lölle.

Tar­vit­taessa ota yh­teyttä laskun lä­het­tä­jään saa­dak­sesi tietää, miten lasku ir­ti­sa­no­taan tai siir­re­tään. Huo­mioi, mitkä laskut tu­le­vat edel­leen kuol­leen ni­messä.

Sul­ke­malla luot­to­kor­tit, myös niiden kautta tehdyt pal­ve­lu­ti­lauk­set (kuten suo­ra­tois­to­pal­ve­lut) lak­kaa­vat.

So­pi­muk­set ja ti­lauk­set

 • Pu­he­lin­liit­tymä
 • In­ter­net­liit­tymä
 • Ir­ti­sano tai siirrä leh­ti­ti­laus

Lainat ja pank­ki­ti­lit

 • Sulje luot­to­kor­tit ot­ta­malla yh­teyttä pank­kiin
 • Ota yh­teyttä pank­kiin asun­to­lai­nan lu­nas­ta­mi­seksi tai kor­vaa­mi­seksi
 • Sulje kiin­teis­tön pank­ki­ti­lit ot­ta­malla yh­teyttä pank­kiin

Eri­lai­set jä­se­nyy­det

 • Il­moita kuo­le­masta yh­dis­tyk­siin ja jär­jes­töi­hin, jossa kuol­lut on ollut mukana
 • Peru jä­se­nyys or­ga­ni­saa­tioissa

Peru suo­ro­tois­to­ti­lauk­set

Mo­nella on ny­ky­ään eri­lai­sia suo­ra­tois­to­ti­lauk­sia. Näet verk­ko­pan­kista, mitkä pal­ve­lut vai­na­jalla on yhä käy­tössä.

 • Amazon Prime
 • Apple TV
 • Au­dible
 • Book­beat
 • C More
 • Disney+
 • Elisa Viihde
 • HBO Nordic
 • Netflix
 • Nex­tory
 • Ruutu
 • Spo­tify
 • Viaplay
 • Muut

Sulje so­si­aa­li­sen median pro­fii­lit

Muista myös hoitaa seu­raa­vat asiat

 • Mi­tä­töi vai­na­jan hen­ki­lö­to­dis­tus, passi ja ajo­kortti leik­kaa­malla niistä kulma pois
 • Il­moita kuo­le­masta työ­nan­ta­jalle, jotta pal­kan­maksu voi­daan lo­pet­taa
 • Ir­ti­sano mah­dol­li­nen ate­ria­pal­velu
 • Siirrä väärin py­sä­köity auto
 • Nouda luo­vu­te­tut pyykit ja kor­jat­ta­vat ta­va­rat
 • Peru va­ra­tut matkat
 • Tar­kista, että esi­mer­kiksi vene ja loma-asunto ovat kun­nossa
 • Hae Ke­lalta les­ke­ne­lä­kettä ja lap­se­ne­lä­kettä
 • Jos kuol­leella on voi­massa oleva hen­ki­va­kuu­tus, il­moita kuo­le­masta va­kuu­tus­yh­ti­öön.

Kuo­le­masta il­moit­ta­mi­nen -osiossa löytyy myös lisää tietoa, miten il­moit­ta­mis­pro­sessi etenee.

Hau­ta­jai­set jär­jes­te­tään noin 3 viikon ku­lut­tua kuo­le­masta

Kun omai­nen me­neh­tyy, ovat hau­ta­jai­set usein en­sim­mäi­siä jär­jes­tet­tä­viä käy­tän­nön asioi­den li­säksi. Hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mistä varten tar­vi­taan hau­taus­lupa.

Omais­ten kan­nat­taa pyytää hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­seen tukea muilta lä­hei­siltä tai hau­taus­toi­mis­tolta, tai esi­mer­kiksi seu­ra­kun­nalta.

Hau­ta­jai­siin voi myös vai­kut­taa vai­na­jan oma toive. Vai­naja on voinut esi­mer­kiksi tehdä tes­ta­men­tin, jossa hän kertoo toi­vei­taan hau­ta­jai­siin liit­tyen.

Moni myös jul­kai­see kuo­li­nil­moi­tuk­sen sa­no­ma­leh­dessä. Kuo­li­nil­moi­tuk­sen jul­kaisu ei kui­ten­kaan ole pa­kol­lista.

Lue lisää: Mitä kuo­lin­to­dis­tus si­säl­tää?

Muista aloit­taa pe­run­kir­joi­tus ajoissa

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen voi vii­väs­tyä, sillä usein vir­ka­to­dis­tuk­sia ja su­kusel­vi­tyk­siä voi­daan tar­vita mo­nesta eri pai­kasta.

Pro­ses­sissa voi kestää eri­tyi­sesti ta­pauk­sissa, jol­loin vai­naja on asunut mo­nella eri paik­ka­kun­nalla tai ul­ko­mailla, kuu­lu­nut osan elä­mäs­tään kirk­koon ja osan puo­les­taan ei tai hä­nellä on paljon jäl­ke­läi­siä.

Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen voi kestää, sillä to­dis­tuk­sia jou­du­taan ky­sy­mään mo­nesta eri pai­kasta ja vi­ras­tosta. Li­säksi vi­ras­tot ovat kii­rei­siä ti­laus­ten suh­teen, joten to­dis­tus­ten saa­mi­nen ko­ko­nai­suu­des­saan voi hy­vin­kin kestää kuu­kausia.

Aatos hoitaa pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­taan 399 €

Voit hoitaa koko pe­run­kir­joi­tus­pro­ses­sin täysin säh­köi­sesti ja etänä ilman ju­ris­tin ta­paa­mista.

Kar­toi­tamme vai­na­jan tie­toja, jonka avulla ti­laamme vir­ka­to­dis­tuk­set tar­vit­ta­vista vi­ras­toista ja seu­ra­kun­nilta. Sel­vi­tät hel­posti avul­lamme vai­na­jan pe­ril­li­set ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat.

Li­säksi luot pe­run­kir­joi­tuk­sen ko­ko­nai­suu­des­saan Aa­tok­sen pal­ve­lussa. Kaikki oa­mi­suu­det, pe­rin­töön ja vai­na­jan avio-omai­suu­teen liit­ty­vät laskut teh­dään au­to­maat­ti­sesti verk­ko­pal­ve­lussa.

Saat tar­vit­taessa apua ju­ris­teil­tamme säh­kö­pos­titse tai chatin kautta.

Hoida pe­run­kir­joi­tus edul­li­sesti hin­taan 399 euroa. Huomaa, että hin­taan li­sä­tään pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut.

Tu­tustu pal­ve­luumme ja aloita pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen jo tänään.