Muis­ti­lis­ta: lä­hei­sen kuo­le­ma ja käy­tän­nön asiat

Hautajaiset
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
4.4.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Koko­sim­me hyö­dyl­li­sen muis­ti­lis­tan käy­tän­nön asiois­ta, jotka kan­nat­taa hoitaa lä­hei­sen kuol­tua.

Kuo­le­man jäl­keen omais­ten täytyy huo­leh­tia mo­nis­ta käy­tän­nön asiois­ta, kuten hau­ta­jai­sis­ta ja so­pi­mus­ten ir­ti­sa­no­mi­sis­ta.

Muis­tet­ta­vaa ja huo­mioi­ta­vaa on paljon, joten olemme Aa­tok­sel­la koon­neet teille muis­ti­lis­tan kai­kis­ta käy­tän­nön asiois­ta, jotka kuo­lin­pe­sän täytyy muis­taa kuo­le­man jäl­keen.

Muis­ti­lis­taan on lis­tat­tu val­tao­sa lä­hei­sen kuo­le­maan liit­ty­vis­tä käy­tän­nön asiois­ta. Käytä sitä apu­na­si asioi­den hoi­ta­mi­ses­sa niin voit hel­pom­min var­mis­taa, että kaikki tar­vit­ta­vat asiat tulee tehtyä.

Ennen hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mis­tä tulee hoitaa vain­ajan asu­mi­seen ja elä­mi­seen liit­ty­viä asioi­ta, kuten asun­non, so­pi­mus­ten ja muiden asioi­den jär­jes­te­lyä.

Vai­na­ja on voinut laatia myös etu­kä­teen niin kut­su­tun kuo­le­ma­kan­sion, johon hän on lis­tan­nut kuo­le­man jäl­keen hoi­det­ta­via käy­tän­nön asioi­ta. Kan­sios­ta on hyötyä lä­hei­sen asioi­den jär­jes­te­le­mi­ses­sä ja käy­tän­nön asioi­ta lä­pi­käy­des­sä.

Vain­ajan koti ja asunto

Vain­ajan kotiin ja asun­toon liit­ty­vät teh­tä­vät kan­nat­taa käydä läpi mah­dol­li­sim­man pian.

Asun­non jär­jes­tä­mi­nen ja tyh­jen­tä­mi­nen

 • Huo­leh­di lem­mi­keis­tä
 • Pyydä vain­ajan ko­ti­ta­lon lippu nos­tet­ta­vak­si puo­li­tan­koon

Jos vai­na­ja asui yksin:

 • alenna kodin lämpöä
 • tyh­jen­nä jää­kaap­pi, roskat ja pos­ti­laa­tik­ko
 • ir­ti­sa­no tai siirrä so­pi­muk­set säh­kös­tä, ve­des­tä, jät­tei­den ke­räyk­ses­tä, in­ter­ne­tis­tä ja te­le­vi­sios­ta
 • Siivoa ja tyh­jen­nä vain­ajan koti ennen vuo­kra­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mis­ta
 • Kerää vara-avai­met
 • Jos vain­ajan osoit­tees­sa asuu useam­pia hen­ki­löi­tä, ota yh­teyt­tä vuo­kra­nan­ta­jaan uuden vuo­kra­so­pi­muk­sen al­le­kir­joit­ta­mi­sek­si
 • Ir­ti­sa­no tai siirrä ko­ti­va­kuu­tus ja muut va­kuu­tuk­set
 • Ota yh­teyt­tä vä­lit­tä­jään asun­non myy­mi­sek­si

La­jit­te­le pa­pe­rit ja postit

 • Ohjaa posti kuo­lin­pe­sän hoi­ta­jal­le
 • Avaa ja käy läpi kuo­lin­pe­sän posti
 • Kerää kuo­lin­pe­sän laskut, so­pi­muk­set ja ti­liot­teet kan­sioon

Hoito- ja apu­vä­li­nei­den pa­lau­tus

 • Hae vain­ajan ta­va­rat sai­raa­las­ta
 • Pa­lau­ta apu­vä­li­neet ja muut hoi­to­lait­teet
 • Pa­lau­ta vai­na­jal­ta jää­neet lääk­keet ap­teek­kiin
 • Peru va­ra­tut lää­kä­ria­jat

Muista ir­ti­sa­noa so­pi­muk­set ja ti­lauk­set

Kuol­leel­la hen­ki­löl­la voi olla ti­lauk­sia, so­pi­muk­sia tai las­ku­ja. Täl­lai­set so­pi­muk­set on joko ir­ti­sa­not­ta­va tai siir­ret­tä­vä toi­sel­le hen­ki­löl­le.

Tar­vit­taes­sa ota yh­teyt­tä laskun lä­het­tä­jään saa­dak­se­si tietää, miten lasku ir­ti­sa­no­taan tai siir­re­tään. Huo­mioi, mitkä laskut tu­le­vat edel­leen kuol­leen ni­mes­sä.

Sul­ke­mal­la luot­to­kor­tit, myös niiden kautta tehdyt pal­ve­lu­ti­lauk­set (kuten suo­ra­tois­to­pal­ve­lut) lak­kaa­vat.

So­pi­muk­set ja ti­lauk­set

 • Pu­he­lin­liit­ty­mä
 • In­ter­net­liit­ty­mä
 • Ir­ti­sa­no tai siirrä leh­titi­laus

Lainat ja pank­ki­ti­lit

 • Sulje luot­to­kor­tit ot­ta­mal­la yh­teyt­tä pank­kiin
 • Ota yh­teyt­tä pank­kiin asun­to­lai­nan lu­nas­ta­mi­sek­si tai kor­vaa­mi­sek­si
 • Sulje kiin­teis­tön pank­ki­ti­lit ot­ta­mal­la yh­teyt­tä pank­kiin

Eri­lai­set jä­se­nyy­det

 • Il­moi­ta kuo­le­mas­ta yh­dis­tyk­siin ja jär­jes­töi­hin, jossa kuol­lut on ollut mukana
 • Peru jä­se­nyys or­ga­ni­saa­tiois­sa

Peru suo­ro­tois­to­ti­lauk­set

Mo­nel­la on ny­ky­ään eri­lai­sia suo­ra­tois­to­ti­lauk­sia. Näet verk­ko­pan­kis­ta, mitkä pal­ve­lut vai­na­jal­la on yhä käy­tös­sä.

 • Amazon Prime
 • Apple TV
 • Au­dible
 • Book­beat
 • C More
 • Disney+
 • Elisa Viihde
 • HBO Nordic
 • Netflix
 • Nex­to­ry
 • Ruutu
 • Spo­ti­fy
 • Viaplay
 • Muut

Sulje so­si­aa­li­sen median pro­fii­lit

Muista myös hoitaa seu­raa­vat asiat

 • Mi­tä­töi vain­ajan hen­ki­lö­to­dis­tus, passi ja ajo­kort­ti leik­kaa­mal­la niistä kulma pois
 • Il­moi­ta kuo­le­mas­ta työ­nan­ta­jal­le, jotta pal­kan­mak­su voi­daan lo­pet­taa
 • Ir­ti­sa­no mah­dol­li­nen ate­ria­pal­ve­lu
 • Siirrä väärin py­sä­köi­ty auto
 • Nouda luo­vu­te­tut pyykit ja kor­jat­ta­vat ta­va­rat
 • Peru va­ra­tut matkat
 • Tar­kis­ta, että esi­mer­kik­si vene ja loma-asunto ovat kun­nos­sa
 • Hae Ke­lal­ta les­ke­ne­lä­ket­tä ja lap­se­ne­lä­ket­tä
 • Jos kuol­leel­la on voi­mas­sa oleva hen­ki­va­kuu­tus, il­moi­ta kuo­le­mas­ta va­kuu­tus­yh­ti­öön.

Kuo­le­mas­ta il­moit­ta­mi­nen -osios­sa löytyy myös lisää tietoa, miten il­moit­ta­mis­pro­ses­si etenee.

Hau­ta­jai­set jär­jes­te­tään noin 3 viikon ku­lut­tua kuo­le­mas­ta

Kun omai­nen me­neh­tyy, ovat hau­ta­jai­set usein en­sim­mäi­siä jär­jes­tet­tä­viä käy­tän­nön asioi­den li­säk­si. Hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mis­tä varten tar­vi­taan hau­taus­lu­pa.

Omais­ten kan­nat­taa pyytää hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­seen tukea muilta lä­hei­sil­tä tai hau­taus­toi­mis­tol­ta, tai esi­mer­kik­si seu­ra­kun­nal­ta.

Hau­ta­jai­siin voi myös vai­kut­taa vain­ajan oma toive. Vai­na­ja on voinut esi­mer­kik­si tehdä tes­ta­men­tin, jossa hän kertoo toi­vei­taan hau­ta­jai­siin liit­tyen.

Moni myös jul­kai­see kuo­li­nil­moi­tuk­sen sa­no­ma­leh­des­sä. Kuo­li­nil­moi­tuk­sen jul­kai­su ei kui­ten­kaan ole pa­kol­lis­ta.

Lue lisää: Mitä kuo­lin­to­dis­tus si­säl­tää?

Muista aloit­taa pe­run­kir­joi­tus ajois­sa

Pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen voi vii­väs­tyä, sillä usein vir­ka­to­dis­tuk­sia ja su­kusel­vi­tyk­siä voi­daan tar­vi­ta mo­nes­ta eri pai­kas­ta.

Pro­ses­sis­sa voi kestää eri­tyi­ses­ti ta­pauk­sis­sa, jol­loin vai­na­ja on asunut mo­nel­la eri paik­ka­kun­nal­la tai ul­ko­mail­la, kuu­lu­nut osan elä­mäs­tään kirk­koon ja osan puo­les­taan ei tai hä­nel­lä on paljon jäl­ke­läi­siä.

Vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen voi kestää, sillä to­dis­tuk­sia jou­du­taan ky­sy­mään mo­nes­ta eri pai­kas­ta ja vi­ras­tos­ta. Li­säk­si vi­ras­tot ovat kii­rei­siä ti­laus­ten suh­teen, joten to­dis­tus­ten saa­mi­nen koko­nai­suu­des­saan voi hy­vin­kin kestää kuu­kausia.

Aatos hoitaa pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­taan 299 €

Voit hoitaa koko pe­run­kir­joi­tus­pro­ses­sin täysin säh­köi­ses­ti ja etänä ilman ju­ris­tin ta­paa­mis­ta.

Kar­toi­tam­me vain­ajan tie­to­ja, jonka avulla ti­laam­me vir­ka­to­dis­tuk­set tar­vit­ta­vis­ta vi­ras­tois­ta ja seu­ra­kun­nil­ta. Sel­vi­tät hel­pos­ti avul­lam­me vain­ajan pe­ril­li­set ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat.

Li­säk­si luot pe­run­kir­joi­tuk­sen koko­nai­suu­des­saan Aa­tok­sen pal­ve­lus­sa. Kaikki oa­mi­suu­det, pe­rin­töön ja vain­ajan avio-omai­suu­teen liit­ty­vät laskut teh­dään au­to­maat­ti­ses­ti verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Saat tar­vit­taes­sa apua ju­ris­teil­tam­me säh­kö­pos­tit­se tai chatin kautta.

Hoida pe­run­kir­joi­tus edul­li­ses­ti hin­taan 299 euroa. Huomaa, että hin­taan li­sä­tään pa­kol­li­set vi­ran­omais­mak­sut.

Tutus­tu pal­ve­luum­me ja aloita pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen jo tänään.