Les­ke­ne­lä­ke ja ehdot

Nainen istuu sohvalla
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
3.10.2022 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Les­ke­ne­lä­ke on Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen ja työ­elä­keyh­tiöi­den mak­sa­ma etuus, joka tuo ta­lou­del­lis­ta turvaa puo­li­son kuol­tua. Tässä ar­tik­ke­lis­sa vas­tataan useim­min ky­syt­tyi­hin ky­sy­myk­siin les­ke­ne­läk­kees­tä.

Les­ke­ne­lä­ke tar­koit­taa les­kel­le mak­set­ta­vaa mää­rä­ai­kais­ta etuut­ta, jonka tar­koi­tuk­se­na on tur­va­ta lesken ta­lou­del­lis­ta asemaa puo­li­son kuol­tua. Se on osa perhe-elä­ket­tä, joka koos­tuu les­kel­le mak­set­ta­vas­ta les­ke­ne­läk­kees­tä sekä vain­ajan lap­sil­le mak­set­ta­vas­ta lap­se­ne­läk­kees­tä.

Les­ke­ne­lä­ke uu­dis­tui vuonna 2022 voi­maan tul­leel­la la­ki­muu­tok­sel­la, minkä takia les­ke­ne­läk­keen mak­sa­mi­ses­sa on joi­ta­kin eroja riip­puen siitä, onko puo­li­so kuol­lut ennen vuotta 2022 vai sen jäl­keen.

Miksi les­ke­ne­lä­ke mak­se­taan?

Lä­hei­sen kuo­le­ma vai­kut­taa aina paljon su­ku­lai­siin ja ys­tä­viin. Puo­li­son kuol­tua lesken ta­lou­del­li­nen asema saat­taa muut­tua mer­kit­tä­väs­ti. Näin on eten­kin sil­loin, mikäli edes­men­nyt puo­li­so on vas­tan­nut per­heen ra­ha­mää­räi­ses­tä ela­tuk­ses­ta koko­naan tai suu­rim­mil­ta osin lesken esi­mer­kik­si hoi­taes­sa lapsia ja kotia. 

Perhe-elä­ke­jär­jes­tel­mä koos­tuu kah­des­ta rin­nak­kai­ses­ta jär­jes­tel­mäs­tä:

  1. Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen mak­sa­mas­ta ylei­ses­tä perhe-eläk­kees­tä
  2. Työ­elä­keyh­tiöi­den mak­sa­mas­ta an­sio­pe­rus­tei­ses­ta perhe-eläk­kees­tä.

Kelan mak­sa­man perhe-eläk­keen tar­koi­tuk­se­na on täy­den­tää an­sio­pe­rus­teis­ta elä­ke­jär­jes­tel­mää sekä tur­va­ta vä­him­mäis­toi­meen­tu­lo. Mo­lem­piin les­ke­ne­läk­kei­siin so­vel­le­taan lähes yh­te­ne­väi­siä sään­nök­siä.

💡Voit saada sa­man­ai­kai­ses­ti les­ke­ne­lä­ket­tä sekä työ­elä­keyh­tiös­tä että Ke­las­ta.

Ke­nel­le mak­se­taan les­ke­ne­lä­ket­tä?

Les­ke­ne­lä­ket­tä mak­se­taan les­kel­le puo­li­son kuol­tua. Ai­em­min les­ke­ne­lä­ke oli vain avio­puo­li­soil­le ja re­kis­te­röi­dys­sä pa­ri­suh­tees­sa elä­vil­le tar­koi­tet­tu etuus, mutta vuoden 2022 alusta alkaen myös avo­puo­li­soil­la on ollut tie­tyin edel­ly­tyk­sin oikeus siihen.

Oi­keut­ta les­ke­ne­läk­kee­seen ei ole, mikäli saat sitä jo ai­em­man avio­lii­ton tai yh­teis­ta­lou­den pe­rus­teel­la, ennen kuin tämä etuus on la­kan­nut.

Oi­keut­ta les­ke­ne­läk­kee­seen ei ole myös­kään sil­loin, mikäli on ai­heut­ta­nut puo­li­son­sa kuo­le­man ta­hal­li­sel­la ri­kok­sel­la.

Les­ke­ne­lä­ke ja avio­liit­to

Jos olet avio­lii­tos­sa, voit hakea les­ke­ne­lä­ket­tä, mikäli toinen alla ole­vis­ta eh­dois­ta täyt­tyy.

EhtoPi­tää­kö ehto täyt­tyä?
Solmit avio­lii­ton tai re­kis­te­röit pa­ri­suh­tee­si ennen kuin puo­li­so­si täytti 65 vuotta ja teillä on tai on ollut yh­tei­nen lapsi✅/❌
TAI 
Solmit avio­lii­ton tai re­kis­te­röit pa­ri­suh­tee­si ennen kuin itse täytit 50 vuotta ja puo­li­so­si 65 vuotta, olit puo­li­so­si kuol­les­sa 50-vuo­tias tai van­hem­pi ja olitte olleet avio­lii­tos­sa tai re­kis­te­röi­dys­sä pa­ri­suh­tees­sa yli viisi vuotta.✅/❌

Les­ke­ne­lä­ke ja avo­liit­to

Jos olet avo­lii­tos­sa, voit hakea les­ke­ne­lä­ket­tä, mikäli kaikki alla olevat ehdot to­teu­tu­vat.

EhtoPi­tää­kö ehto täyt­tyä?
Asuit edes­men­nen avo­puo­li­so­si kanssa sa­mas­sa ta­lou­des­sa yh­tä­jak­soi­ses­ti vä­hin­tään viiden vuoden ajan ennen puo­li­so­si kuo­le­maa
Yh­teis­ta­lous alkoi ennen kuin edes­men­nyt avo­puo­li­so­si täytti 65 vuotta
Teillä on tai on ollut yh­tei­nen sa­mas­sa ta­lou­des­sa asuva alai­käi­nen lapsi
Edes­men­nyt avo­puo­li­so on kuol­lut vuonna 2022 tai myö­hem­min

En­ti­sen puo­li­son oikeus les­ke­ne­läk­kee­seen

Myös en­ti­sel­lä puo­li­sol­la on tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa oikeus les­ke­ne­läk­kee­seen. En­ti­nen puo­li­so voi saada työ­elä­keyh­tiön mak­sa­maa les­ke­ne­lä­ket­tä, mikäli tämä oli oi­keu­tet­tu en­ti­sen puo­li­son­sa eläes­sä saa­maan tältä ela­tus­a­pua tuo­miois­tui­men pää­tök­sel­lä tai tuo­miol­la, tai hy­vin­voin­tia­lu­een vah­vis­ta­man so­pi­muk­sen pe­rus­teel­la.

Kelan ja työ­elä­keyh­tiöi­den les­ke­ne­lä­ke

Kelan mak­sa­maa les­ke­ne­lä­ket­tä voi saada vain alle 65-vuo­tias. Työ­elä­keyh­tiöi­den mak­sa­mal­le les­ke­ne­läk­keel­le ei sen sijaan ole ikä­ra­jaa.

Kelan mak­sa­man les­ke­ne­läk­keen saa­mi­sek­si edel­ly­te­tään läh­tö­koh­tai­ses­ti myös sitä, että asut Suo­mes­sa, ja että edes­men­nyt puo­li­so asui kuol­les­saan Suo­mes­sa. Sekä lesken että edes­men­neen puo­li­son on tullut asua Suo­mes­sa vä­hin­tään 3 vuoden ajan täy­tet­ty­ään 16 vuotta.

Lesken tulee li­säk­si muut­taa Suo­meen vuoden ku­lues­sa puo­li­son­sa kuo­le­mas­ta ol­lak­seen oi­keu­tet­tu les­ke­ne­läk­kee­seen.

Ehdot Kelan les­ke­ne­läk­keen saa­mi­seen

KuvausPi­tää­kö ehto täyt­tää?
Alle 65-vuo­tias leski
Les­ke­ne­läk­keen saaja asuu Suo­mes­sa
Edes­men­nyt puo­li­so asui kuol­les­saan Suo­mes­sa
Mo­lem­pien, lesken ja edes­men­neen puo­li­son, on täy­ty­nyt asua Suo­mes­sa vä­hin­tään 3 vuoden ajan täy­tet­ty­ään 16 vuotta
Jos leski asuu ul­ko­mail­la, tulee hänen muut­taa vuoden si­säl­lä Suo­meen puo­li­son­sa kuo­le­mas­ta

Les­ke­ne­lä­ke: ha­ke­mi­nen

Voit hakea sekä Kelan mak­sa­maa yleis­tä les­ke­ne­lä­ket­tä että työ­elä­keyh­tiön mak­sa­maa an­sio­pe­rus­teis­ta les­ke­ne­lä­ket­tä sa­mal­la ha­ke­muk­sel­la Ke­las­ta. An­sio­pe­rus­teis­ta les­ke­ne­lä­ket­tä voit hakea myös suo­raan työ­elä­keyh­tiöl­tä tun­nis­tau­tu­mal­la työ­elä­ke­lai­tok­sen verk­ko­pal­ve­luun.

Mikäli sinä tai puo­li­so­si olette asu­neet tai työs­ken­nel­leet ul­ko­mail­la, tulee ha­ke­muk­seen li­säk­si liit­tää sel­vi­tys ul­ko­mail­lao­los­ta.

Ha­ke­mus kan­nat­taa tehdä mah­dol­li­sim­man pian puo­li­son kuo­le­man jäl­keen. Les­ke­ne­lä­ket­tä mak­se­taan puo­li­son kuo­le­maa seu­raa­van kuu­kau­den alusta. Vaikka ha­ke­mus­ta ei tekisi heti, on etuut­ta mah­dol­lis­ta saada ta­kau­tu­vas­ti enin­tään kuuden kuu­kau­den ajalta.

Les­ke­ne­lä­ke: määrä

Les­ke­ne­lä­ke voi koos­tua Kelan ja Työ­elä­keyh­tiöi­den mak­sa­mas­ta les­ke­ne­läk­kees­tä tai vain toi­ses­ta riip­puen täyt­ty­vät­kö ehdot.

Kelan myön­tä­män les­ke­ne­läk­keen määrä

Kelan mak­sa­man ylei­sen les­ke­ne­läk­keen määrä koos­tuu al­kue­läk­kees­tä ja jat­koe­läk­kees­tä.

  • Al­kue­lä­ke on suu­ruu­del­taan kiin­teä. Esi­mer­kik­si elo­kuus­ta 2022 vuoden lop­puun asti al­kue­läk­keen suu­ruus on 347,60 euroa kuu­kau­des­sa. Al­kue­lä­ket­tä mak­se­taan enin­tään kuuden kuu­kau­den ajan puo­li­son kuo­le­mas­ta.
  • Jat­koe­lä­ket­tä voi saada al­kue­läk­keen la­kat­tua. Se koos­tuu pe­rus­mää­räs­tä sekä tu­los­i­don­nai­ses­ta täy­den­nys­mää­räs­tä. Täy­den­nys­mää­rään vai­kut­taa myös se, oletko pa­ri­suh­tees­sa. Pe­rus­mää­rä on lop­pu­vuon­na 2022 suu­ruu­del­taan 108,88 euroa ja täy­den­nys­mää­rä enim­mil­lään 565,09 euroa.

Sekä alku- että jat­koe­lä­ket­tä saat­taa pie­nen­tää edes­men­neen puo­li­son työs­ken­te­ly tai asu­mi­nen ul­ko­mail­la.

 Al­kue­lä­keJat­koe­lä­ke
Määrä (8/2022 alkaen)347,60 €/kk108,88 €/kk (pe­rus­mää­rä) ja max. 565,09 €/kk (tu­los­i­don­nai­nen täy­den­nys­mää­rä)
Mil­loin mak­se­taan?6 kk ajan puo­li­son kuo­le­mas­taKun al­kue­lä­ke on la­kan­nut eli puo­li­son kuo­le­mas­ta on yli 6 kk
Vai­kut­taa­ko les­ke­ne­läk­keen mää­rään, että on pa­ri­suh­tees­sa?
Miten vai­kut­taa, jos edes­men­nyt puo­li­so on työs­ken­nel­lyt tai asunut ul­ko­mail­la?Voi pie­nen­tää les­ke­ne­lä­ket­täVoi pie­nen­tää les­ke­ne­lä­ket­tä

An­sio­pe­rus­tei­sen les­ke­ne­läk­keen määrä

An­sio­pe­rus­tei­sen les­ke­ne­läk­keen suu­ruus on mää­räy­tyy alla ole­vien kri­tee­rei­den pe­rus­teel­la.

  1. pro­sen­tu­aa­li­nen osuus vain­ajan työ­eläk­keen mää­räs­tä
  2. oman työ­eläk­kee­si suu­ruus
  3. alle 20-vuo­tiai­den lasten lu­ku­mää­rä

💡Jos pa­ris­kun­nal­la ei ollut lapsia, saa leski eläk­kee­nä enin­tään puolet edes­men­neen puo­li­son­sa työ­eläk­keen suu­ruu­des­ta.

Mikäli lesken oma työ­elä­ke on suuri, voi se vä­hen­tää les­ke­ne­läk­keen määrää. Li­säk­si les­ke­ne­lä­ket­tä voivat vä­hen­tää tietyt työ­ta­pa­tur­ma- ja am­mat­ti­tau­ti­la­kiin tai lii­ken­ne­va­kuu­tus­la­kiin pe­rus­tu­vat kor­vauk­set.

Mil­loin les­ke­ne­lä­ke lakkaa?

Les­ke­ne­lä­ke on ollut vuo­des­ta 2022 läh­tien mää­rä­ai­kai­nen etuus. Mää­rä­ai­kai­suut­ta so­vel­le­taan kui­ten­kin vain vuonna 1975 tai sen jäl­keen syn­ty­nei­siin les­kiin.

  • Mää­rä­ai­kais­ta les­ke­ne­lä­ket­tä mak­se­taan 10 vuoden ajan edes­men­neen puo­li­son kuo­le­mas­ta.
  • Mikäli sa­mas­sa ta­lou­des­sa asui puo­li­son kuol­les­sa alai­käi­siä lapsia, joilla on oikeus perhe-eläk­kee­seen, mak­se­taan les­ke­ne­lä­ket­tä kui­ten­kin vä­hin­tään siihen asti, kunnes lapset ovat täyt­tä­neet 18 vuotta.

Mikäli olet ha­ke­nut les­ke­ne­lä­ket­tä ennen vuotta 2022, so­vel­le­taan sinun eläk­kee­see­si vielä van­ho­ja sään­nök­siä ja voit saada elä­ket­tä 65-vuo­ti­aak­si asti.

65-vuoden ikä­ra­jaa so­vel­le­taan myös mää­rä­ai­kai­siin les­ke­ne­läk­kei­siin. Mää­rä­ai­kai­nen les­ke­ne­lä­ke lakkaa siis joka ta­pauk­ses­sa täy­tet­tyä­si 65-vuotta, vaikka mää­rä­ai­ka ei vielä olisi ku­lu­nut umpeen.

💡­Huo­maa, että työ­elä­keyh­tiön mak­sa­maan les­ke­ne­läk­kee­seen ikä­ra­jaa ei kui­ten­kaan so­vel­le­ta.

💡­Les­ke­ne­lä­ke lakkaa li­säk­si sil­loin, kun leski solmii uuden avio­lii­ton ol­les­saan alle 50-vuo­tias.

Lue lisää: Mitä lesken asu­mi­soi­keus tar­koit­taa?