Les­ke­ne­läke ja ehdot

Nainen istuu sohvalla
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
3.10.2022 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Les­ke­ne­läke on Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen ja työ­elä­keyh­tiöi­den mak­sama etuus, joka tuo ta­lou­del­lista turvaa puo­li­son kuol­tua. Tässä ar­tik­ke­lissa vas­ta­taan useim­min ky­syt­tyi­hin ky­sy­myk­siin les­ke­ne­läk­keestä.

Les­ke­ne­läke tar­koit­taa les­kelle mak­set­ta­vaa mää­rä­ai­kaista etuutta, jonka tar­koi­tuk­sena on tur­vata lesken ta­lou­del­lista asemaa puo­li­son kuol­tua. Se on osa perhe-elä­kettä, joka koos­tuu les­kelle mak­set­ta­vasta les­ke­ne­läk­keestä sekä vai­na­jan lap­sille mak­set­ta­vasta lap­se­ne­läk­keestä.

Les­ke­ne­läke uu­dis­tui vuonna 2022 voi­maan tul­leella la­ki­muu­tok­sella, minkä takia les­ke­ne­läk­keen mak­sa­mi­sessa on joi­ta­kin eroja riip­puen siitä, onko puo­liso kuol­lut ennen vuotta 2022 vai sen jäl­keen.

Miksi les­ke­ne­läke mak­se­taan?

Lä­hei­sen kuo­lema vai­kut­taa aina paljon su­ku­lai­siin ja ys­tä­viin. Puo­li­son kuol­tua lesken ta­lou­del­li­nen asema saat­taa muut­tua mer­kit­tä­västi. Näin on eten­kin sil­loin, mikäli edes­men­nyt puo­liso on vas­tan­nut per­heen ra­ha­mää­räi­sestä ela­tuk­sesta ko­ko­naan tai suu­rim­milta osin lesken esi­mer­kiksi hoi­taessa lapsia ja kotia.

Perhe-elä­ke­jär­jes­telmä koos­tuu kah­desta rin­nak­kai­sesta jär­jes­tel­mästä:

  1. Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sen mak­sa­masta ylei­sestä perhe-eläk­keestä
  2. Työ­elä­keyh­tiöi­den mak­sa­masta an­sio­pe­rus­tei­sesta perhe-eläk­keestä.

Kelan mak­sa­man perhe-eläk­keen tar­koi­tuk­sena on täy­den­tää an­sio­pe­rus­teista elä­ke­jär­jes­tel­mää sekä tur­vata vä­him­mäis­toi­meen­tulo. Mo­lem­piin les­ke­ne­läk­kei­siin so­vel­le­taan lähes yh­te­ne­väi­siä sään­nök­siä.

💡Voit saada sa­man­ai­kai­sesti les­ke­ne­lä­kettä sekä työ­elä­keyh­tiöstä että Ke­lasta.

Ke­nelle mak­se­taan les­ke­ne­lä­kettä?

Les­ke­ne­lä­kettä mak­se­taan les­kelle puo­li­son kuol­tua. Ai­em­min les­ke­ne­läke oli vain avio­puo­li­soille ja re­kis­te­röi­dyssä pa­ri­suh­teessa elä­ville tar­koi­tettu etuus, mutta vuoden 2022 alusta alkaen myös avo­puo­li­soilla on ollut tie­tyin edel­ly­tyk­sin oikeus siihen.

Oi­keutta les­ke­ne­läk­kee­seen ei ole, mikäli saat sitä jo ai­em­man avio­lii­ton tai yh­teis­ta­lou­den pe­rus­teella, ennen kuin tämä etuus on la­kan­nut.

Oi­keutta les­ke­ne­läk­kee­seen ei ole myös­kään sil­loin, mikäli on ai­heut­ta­nut puo­li­sonsa kuo­le­man ta­hal­li­sella ri­kok­sella.

Les­ke­ne­läke ja avio­liitto

Jos olet avio­lii­tossa, voit hakea les­ke­ne­lä­kettä, mikäli toinen alla ole­vista eh­doista täyt­tyy.

EhtoPi­tääkö ehto täyt­tyä?
Solmit avio­lii­ton tai re­kis­te­röit pa­ri­suh­teesi ennen kuin puo­li­sosi täytti 65 vuotta ja teillä on tai on ollut yh­tei­nen lapsi✅/❌
TAI 
Solmit avio­lii­ton tai re­kis­te­röit pa­ri­suh­teesi ennen kuin itse täytit 50 vuotta ja puo­li­sosi 65 vuotta, olit puo­li­sosi kuol­lessa 50-vuo­tias tai van­hempi ja olitte olleet avio­lii­tossa tai re­kis­te­röi­dyssä pa­ri­suh­teessa yli viisi vuotta.✅/❌

Les­ke­ne­läke ja avo­liitto

Jos olet avo­lii­tossa, voit hakea les­ke­ne­lä­kettä, mikäli kaikki alla olevat ehdot to­teu­tu­vat.

EhtoPi­tääkö ehto täyt­tyä?
Asuit edes­men­nen avo­puo­li­sosi kanssa sa­massa ta­lou­dessa yh­tä­jak­soi­sesti vä­hin­tään viiden vuoden ajan ennen puo­li­sosi kuo­le­maa
Yh­teis­ta­lous alkoi ennen kuin edes­men­nyt avo­puo­li­sosi täytti 65 vuotta
Teillä on tai on ollut yh­tei­nen sa­massa ta­lou­dessa asuva alai­käi­nen lapsi
Edes­men­nyt avo­puo­liso on kuol­lut vuonna 2022 tai myö­hem­min

En­ti­sen puo­li­son oikeus les­ke­ne­läk­kee­seen

Myös en­ti­sellä puo­li­solla on tie­tyissä ti­lan­teissa oikeus les­ke­ne­läk­kee­seen. En­ti­nen puo­liso voi saada työ­elä­keyh­tiön mak­sa­maa les­ke­ne­lä­kettä, mikäli tämä oli oi­keu­tettu en­ti­sen puo­li­sonsa eläessä saa­maan tältä ela­tus­a­pua tuo­miois­tui­men pää­tök­sellä tai tuo­miolla, tai hy­vin­voin­tia­lu­een vah­vis­ta­man so­pi­muk­sen pe­rus­teella.

Kelan ja työ­elä­keyh­tiöi­den les­ke­ne­läke

Kelan mak­sa­maa les­ke­ne­lä­kettä voi saada vain alle 65-vuo­tias. Työ­elä­keyh­tiöi­den mak­sa­malle les­ke­ne­läk­keelle ei sen sijaan ole ikä­ra­jaa.

Kelan mak­sa­man les­ke­ne­läk­keen saa­mi­seksi edel­ly­te­tään läh­tö­koh­tai­sesti myös sitä, että asut Suo­messa, ja että edes­men­nyt puo­liso asui kuol­les­saan Suo­messa. Sekä lesken että edes­men­neen puo­li­son on tullut asua Suo­messa vä­hin­tään 3 vuoden ajan täy­tet­ty­ään 16 vuotta.

Lesken tulee li­säksi muut­taa Suo­meen vuoden ku­luessa puo­li­sonsa kuo­le­masta ol­lak­seen oi­keu­tettu les­ke­ne­läk­kee­seen.

Ehdot Kelan les­ke­ne­läk­keen saa­mi­seen

KuvausPi­tääkö ehto täyt­tää?
Alle 65-vuo­tias leski
Les­ke­ne­läk­keen saaja asuu Suo­messa
Edes­men­nyt puo­liso asui kuol­les­saan Suo­messa
Mo­lem­pien, lesken ja edes­men­neen puo­li­son, on täy­ty­nyt asua Suo­messa vä­hin­tään 3 vuoden ajan täy­tet­ty­ään 16 vuotta
Jos leski asuu ul­ko­mailla, tulee hänen muut­taa vuoden si­sällä Suo­meen puo­li­sonsa kuo­le­masta

Les­ke­ne­läke: ha­ke­mi­nen

Voit hakea sekä Kelan mak­sa­maa yleistä les­ke­ne­lä­kettä että työ­elä­keyh­tiön mak­sa­maa an­sio­pe­rus­teista les­ke­ne­lä­kettä sa­malla ha­ke­muk­sella Ke­lasta. An­sio­pe­rus­teista les­ke­ne­lä­kettä voit hakea myös suo­raan työ­elä­keyh­tiöltä tun­nis­tau­tu­malla työ­elä­ke­lai­tok­sen verk­ko­pal­ve­luun.

Mikäli sinä tai puo­li­sosi olette asu­neet tai työs­ken­nel­leet ul­ko­mailla, tulee ha­ke­muk­seen li­säksi liit­tää sel­vi­tys ul­ko­mail­lao­losta.

Ha­ke­mus kan­nat­taa tehdä mah­dol­li­sim­man pian puo­li­son kuo­le­man jäl­keen. Les­ke­ne­lä­kettä mak­se­taan puo­li­son kuo­le­maa seu­raa­van kuu­kau­den alusta. Vaikka ha­ke­musta ei tekisi heti, on etuutta mah­dol­lista saada ta­kau­tu­vasti enin­tään kuuden kuu­kau­den ajalta.

Les­ke­ne­läke: määrä

Les­ke­ne­läke voi koos­tua Kelan ja Työ­elä­keyh­tiöi­den mak­sa­masta les­ke­ne­läk­keestä tai vain toi­sesta riip­puen täyt­ty­vätkö ehdot.

Kelan myön­tä­män les­ke­ne­läk­keen määrä

Kelan mak­sa­man ylei­sen les­ke­ne­läk­keen määrä koos­tuu al­kue­läk­keestä ja jat­koe­läk­keestä.

  • Al­kue­läke on suu­ruu­del­taan kiin­teä. Esi­mer­kiksi elo­kuusta 2022 vuoden lop­puun asti al­kue­läk­keen suu­ruus on 347,60 euroa kuu­kau­dessa. Al­kue­lä­kettä mak­se­taan enin­tään kuuden kuu­kau­den ajan puo­li­son kuo­le­masta.
  • Jat­koe­lä­kettä voi saada al­kue­läk­keen la­kat­tua. Se koos­tuu pe­rus­mää­rästä sekä tu­los­i­don­nai­sesta täy­den­nys­mää­rästä. Täy­den­nys­mää­rään vai­kut­taa myös se, oletko pa­ri­suh­teessa. Pe­rus­määrä on lop­pu­vuonna 2022 suu­ruu­del­taan 108,88 euroa ja täy­den­nys­määrä enim­mil­lään 565,09 euroa.

Sekä alku- että jat­koe­lä­kettä saat­taa pie­nen­tää edes­men­neen puo­li­son työs­ken­tely tai asu­mi­nen ul­ko­mailla.

 Al­kue­läkeJat­koe­läke
Määrä (8/2022 alkaen)347,60 €/kk108,88 €/kk (pe­rus­määrä) ja max. 565,09 €/kk (tu­los­i­don­nai­nen täy­den­nys­määrä)
Mil­loin mak­se­taan?6 kk ajan puo­li­son kuo­le­mastaKun al­kue­läke on la­kan­nut eli puo­li­son kuo­le­masta on yli 6 kk
Vai­kut­taako les­ke­ne­läk­keen mää­rään, että on pa­ri­suh­teessa?
Miten vai­kut­taa, jos edes­men­nyt puo­liso on työs­ken­nel­lyt tai asunut ul­ko­mailla?Voi pie­nen­tää les­ke­ne­lä­kettäVoi pie­nen­tää les­ke­ne­lä­kettä

An­sio­pe­rus­tei­sen les­ke­ne­läk­keen määrä

An­sio­pe­rus­tei­sen les­ke­ne­läk­keen suu­ruus on mää­räy­tyy alla ole­vien kri­tee­rei­den pe­rus­teella.

  1. pro­sen­tu­aa­li­nen osuus vai­na­jan työ­eläk­keen mää­rästä
  2. oman työ­eläk­keesi suu­ruus
  3. alle 20-vuo­tiai­den lasten lu­ku­määrä

💡Jos pa­ris­kun­nalla ei ollut lapsia, saa leski eläk­keenä enin­tään puolet edes­men­neen puo­li­sonsa työ­eläk­keen suu­ruu­desta.

Mikäli lesken oma työ­eläke on suuri, voi se vä­hen­tää les­ke­ne­läk­keen määrää. Li­säksi les­ke­ne­lä­kettä voivat vä­hen­tää tietyt työ­ta­pa­turma- ja am­mat­ti­tau­ti­la­kiin tai lii­ken­ne­va­kuu­tus­la­kiin pe­rus­tu­vat kor­vauk­set.

Mil­loin les­ke­ne­läke lakkaa?

Les­ke­ne­läke on ollut vuo­desta 2022 läh­tien mää­rä­ai­kai­nen etuus. Mää­rä­ai­kai­suutta so­vel­le­taan kui­ten­kin vain vuonna 1975 tai sen jäl­keen syn­ty­nei­siin les­kiin.

  • Mää­rä­ai­kaista les­ke­ne­lä­kettä mak­se­taan 10 vuoden ajan edes­men­neen puo­li­son kuo­le­masta.
  • Mikäli sa­massa ta­lou­dessa asui puo­li­son kuol­lessa alai­käi­siä lapsia, joilla on oikeus perhe-eläk­kee­seen, mak­se­taan les­ke­ne­lä­kettä kui­ten­kin vä­hin­tään siihen asti, kunnes lapset ovat täyt­tä­neet 18 vuotta.

Mikäli olet ha­ke­nut les­ke­ne­lä­kettä ennen vuotta 2022, so­vel­le­taan sinun eläk­kee­seesi vielä van­hoja sään­nök­siä ja voit saada elä­kettä 65-vuo­ti­aaksi asti.

65-vuoden ikä­ra­jaa so­vel­le­taan myös mää­rä­ai­kai­siin les­ke­ne­läk­kei­siin. Mää­rä­ai­kai­nen les­ke­ne­läke lakkaa siis joka ta­pauk­sessa täy­tet­tyäsi 65-vuotta, vaikka mää­rä­aika ei vielä olisi ku­lu­nut umpeen.

💡­Huo­maa, että työ­elä­keyh­tiön mak­sa­maan les­ke­ne­läk­kee­seen ikä­ra­jaa ei kui­ten­kaan so­vel­leta.

💡­Les­ke­ne­läke lakkaa li­säksi sil­loin, kun leski solmii uuden avio­lii­ton ol­les­saan alle 50-vuo­tias.

Lue lisää: Mitä lesken asu­mi­soi­keus tar­koit­taa? ja Les­ke­ne­läke ve­ro­tuk­sessa