Ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä

Nainen unelmoi silmät kiinni
Timjami Nyyssönen
Timjami
28.2.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Väes­tö­tie­to­jär­jes­telmä eli väes­tö­tie­to­re­kis­teri on säh­köi­nen val­ta­kun­nal­li­nen re­kis­teri, johon on kir­jattu hen­ki­lö­tie­dot Suomen kan­sa­lai­sista. Väes­tö­tie­to­re­kis­te­ristä löydät myös tiedot Suo­messa va­ki­nai­sesti tai ti­la­päi­sesti asu­vista ul­ko­maa­lai­sista hen­ki­löistä.

Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­män re­kis­te­rin­pi­tä­jänä toimii Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto sekä Ah­ve­nan­maan val­tion­vi­rasto.

Ti­laa­malla ot­teita väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä voit esi­mer­kiksi to­dis­taa tie­toja it­ses­täsi, kuten sen, oletko nai­mi­sissa vai nai­ma­ton.

Mitä ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä tar­koit­taa?

Voit tilata to­dis­tuk­sia hen­ki­lö­tie­dois­tasi väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä. To­dis­tuk­sista saat sel­ville väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään tal­len­ne­tut vi­ral­li­set tie­tosi.

Voit tilata väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä to­dis­tuk­sen it­ses­täsi tai toi­sesta hen­ki­löstä hy­väk­syt­tä­vää käyt­tö­tar­koi­tusta varten. Voit siis tilata otteen väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä myös toi­sesta hen­ki­löstä esi­mer­kiksi pe­run­kir­joi­tusta varten.

💡 Tie­sitkö, että saat vir­ka­to­dis­tuk­set kä­te­västi pe­run­kir­joi­tusta varten ti­lat­tua yh­dellä klik­kauk­sella Aa­tok­sesta?

Ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä tar­vi­taan pe­run­kir­joi­tuk­sessa tai asioi­dessa ul­ko­mais­ten vi­ran­omais­ten kanssa

Si­nulta ei läh­tö­koh­tai­sesti vaa­dita eril­li­siä to­dis­tuk­sia hen­ki­lö­tie­dois­tasi sil­loin, kun asioit Suomen vi­ran­omai­sen kanssa. Suomen vi­ran­omai­set saavat ni­mit­täin tar­vit­ta­vat tiedot suo­raan väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä.

Otetta voi­daan kui­ten­kin tar­vita Suo­mes­sa­kin. Yleensä ot­teita tar­vi­taan esi­mer­kiksi pe­run­kir­joi­tuk­seen. Voit myös tar­vita esi­mer­kiksi asuin­paik­kaasi kos­ke­van to­dis­tuk­sen py­sä­köin­ti­lu­van hank­ki­mi­seen.

Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­män ot­teita tar­vi­taan usein eten­kin sil­loin, kun asioit ul­ko­mai­sen vi­ran­omai­sen kanssa. Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä saa­ta­via to­dis­tuk­sia voi­daan käyt­tää esi­mer­kiksi avio­lii­ton to­dis­ta­mi­seen ul­ko­mailla.

Ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä: ti­laa­mi­nen

Ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä voi­daan tilata Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolta.

Voit tilata otteen väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä  seu­raa­villa ta­voilla:

  • säh­köi­nen it­se­pal­velu
  • tilaus lo­mak­keella
  • säh­kö­posti
  • puhelu
  • käynti Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton pal­ve­lu­pai­kassa

Otteen väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä voi siis tilata mo­nella eri ta­valla.

Säh­köi­nen it­se­pal­velu

Säh­köi­nen it­se­pal­velu tar­koit­taa asioin­tia Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton yl­lä­pi­tä­mässä ”To­dis­tuk­set väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä” -pal­ve­lussa. Pal­velu on nopein ja edul­li­sin tapa saada to­dis­tus väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä. Pal­ve­lun käyttö edel­lyt­tää säh­köistä tun­nis­tau­tu­mista.

Säh­köi­sen it­se­pal­ve­lun avulla saat ti­la­tut to­dis­tuk­set läh­tö­koh­tai­sesti heti käyt­töösi säh­köi­senä PDF-do­ku­ment­tina.

Ul­ko­maista vi­ran­omaista tai muuta ul­ko­maista tahoa varten ti­la­tut otteet tu­le­vat kui­ten­kin pa­pe­ri­pos­tina ko­tio­soit­tee­seesi, koska ul­ko­mailla tar­vi­taan yleensä al­le­kir­joi­tettu to­dis­tus. Täl­lai­sen to­dis­tuk­sen kä­sit­te­ly­aika on noin 2 – 5 ar­ki­päi­vää, ja li­säksi to­dis­tuk­sen pos­tit­ta­mi­nen voi viedä aikaa. Pos­ti­tettu to­dis­tus myös maksaa enem­män.

⚠️  Huo­mioit­han kui­ten­kin, että voit tilata säh­köi­sestä it­se­pal­ve­lusta vain it­seäsi tai huol­let­ta­vaasi kos­ke­van to­dis­tuk­sen. Et voi myös­kään tällä het­kellä käyt­tää it­se­pal­ve­lua ul­ko­mailta, mutta tämä on tu­los­sa mah­dol­li­seksi lä­hi­tu­le­vai­suu­dessa.

Muita tapoja väes­tö­tie­to­re­kis­te­rin otteen ti­laa­mi­seen

Jos et halua tilata otetta väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä säh­köi­sestä pal­ve­lusta, voit myös tilata otteen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton verk­ko­lo­mak­keen avulla. Lo­mak­keen käyt­töä varten tar­vit­set verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set tai mo­bii­li­var­men­teen. Löydät lo­mak­keen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton si­vuilta.

Ohjeet ot­tei­den ti­laa­mi­sen muilla ta­voilla, kuten säh­kö­pos­tilla, löydät Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton si­vuilta.

Otteet väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä pe­run­kir­joi­tusta varten

Ot­tei­den ti­laa­mi­nen väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä on usein tar­peen pe­run­kir­joi­tusta varten. Pe­run­kir­joi­tusta varten täytyy ni­mit­täin sel­vit­tää vai­na­jan pe­ril­li­set. Li­säksi tulee sel­vit­tää, ketkä vai­na­jan pe­ril­li­sistä ja tes­ta­men­tin­saa­jista ovat edel­leen elossa.

Pe­run­kir­joi­tusta varten tar­vi­taan ai­na­kin su­kusel­vi­tys vai­na­jasta, sekä elos­sao­lo­to­dis­tuk­set vai­na­jan pe­ril­li­sistä ja tes­ta­men­tin saa­jista.

Eril­li­siä pe­ril­lis­ten elos­sao­lo­to­dis­tuk­sia ei kui­ten­kaan aina tar­vita, jos vaa­dit­ta­vat tiedot käyvät ilmi vai­na­jan su­kusel­vi­tyk­sestä.

Pe­run­kir­joi­tusta varten tar­vi­taan usein väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­män ot­tei­den li­säksi myös tietoa seu­ra­kun­nilta, joten tar­vit­ta­via tie­toja ei vält­tä­mättä saada pel­käs­tään väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä.

Jos olet kuo­lin­pe­sän osakas ja asut ul­ko­mailla, voit hank­kia elos­sao­lo­to­dis­tuk­sen eli elää to­dis­tuk­sen myös asuin­val­tios­tasi.

Voit siis hank­kia elos­sao­lo­to­dis­tuk­sen pai­kal­li­selta re­kis­te­ri­vi­ran­omai­selta, jul­ki­selta no­taa­rilta tai Suomen lä­he­tys­töstä. Voit kui­ten­kin hank­kia elos­sao­lo­to­dis­tuk­sen myös Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton jul­ki­selta no­taa­rilta sil­loin, kun käyt Suo­messa.

💡 Tie­sitkö, että voit tilata kaikki tar­vit­ta­vat asia­kir­jat pe­ru­kir­joi­tuk­seen kes­ki­te­tysti Aa­tok­sen kautta? Aatos hoitaa vir­ka­to­dis­tuk­set eri jär­jes­tel­mistä ja tar­kis­taa asia­kir­jat ennen asiak­kaalle lä­he­tystä.

Mitä muita ot­teita väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä voi­daan tilata?

Pe­run­kir­joi­tusta varten ti­lat­ta­vien ot­tei­den li­säksi väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä voi­daan tilata myös seu­raa­via va­kio­muo­toi­sia to­dis­tuk­sia:

Asuin­paik­ka­to­dis­tus: Asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen avulla voit to­dis­taa ny­kyi­nen asuin­paik­kasi. Asuin­pai­kan to­dis­ta­mi­nen voi olla tar­peel­lista esi­mer­kiksi py­sä­köin­ti­lu­van tai jä­te­huol­lon hank­ki­mista varten.

Avio­liit­to­to­dis­tus: Avio­liit­to­to­dis­tuk­sella voit to­dis­taa Suo­messa re­kis­te­röi­dyn avio­lii­ton. Voit tar­vita avio­liit­to­to­dis­tusta esi­mer­kiksi avio­liit­tosi re­kis­te­röin­tiin ul­ko­mailla.

Syn­ty­mä­to­dis­tus: Syn­ty­mä­to­dis­tuk­sella voit to­dis­taa vi­ral­li­sen syn­ty­mä­ai­kasi. Syn­ty­mä­to­dis­tusta voi­daan tar­vita esi­mer­kiksi asuin­pai­kan re­kis­te­röin­tiin ul­ko­maille muu­tet­taessa.

Si­vii­li­sää­ty­to­dis­tus: Si­vii­li­sää­ty­to­dis­tuk­sella voit to­dis­taa si­vii­li­sää­tysi. Voit siis osoit­taa, oletko nai­mi­sissa, re­kis­te­röi­dyssä pa­ri­suh­teessa, nai­ma­ton, eron­nut vai leski.

Näiden va­kio­muo­tois­ten to­dis­tus­ten li­säksi voit tilata väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä myös va­paa­muo­toi­sem­pia to­dis­tuk­sia. Muista il­moit­taa tar­vit­se­masi tiedot ti­lausta teh­des­säsi.

Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä löydät myös ra­ken­nuk­sia ja kiin­teis­töjä kos­ke­via tie­toja. Voit tilata väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä esi­mer­kiksi ta­lo­yh­tiön asu­kas­luet­te­lon, jos se on tar­peel­lista ta­lo­yh­tiön isän­nöin­tiä varten.

Ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä: hinta

Otteet ja to­dis­tuk­set väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä ovat mak­sul­li­sia. Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­män ot­tei­den hinta kui­ten­kin vaih­te­lee riip­puen siitä, mitä kautta teet ti­lauk­sen, ja mitä asiaa to­dis­tus koskee.

Säh­köi­sen it­se­pal­ve­lun kautta ti­lattu to­dis­tus maksaa 10 euroa / asia­kirja, kun taas ul­ko­maista vi­ran­omaista varten ti­la­tut pos­titse saa­pu­vat to­dis­tuk­set mak­sa­vat 16 euroa / asia­kirja. Lo­mak­keella, säh­kö­pos­tilla, pu­he­lulla tai Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton pal­ve­lu­pai­kassa asioi­malla ti­la­tut to­dis­tuk­set mak­sa­vat 20 euroa / asia­kirja.

Pe­run­kir­joi­tusta varten ti­lat­ta­vien asia­kir­jo­jen hin­noit­telu vaih­te­lee vi­ras­ton mukaan. Li­säksi vir­ka­to­dis­tus­ten määrää on vaikea ar­vioida en­nalta. Tämä johtuu siitä, että pe­run­kir­joi­tusta varten tar­vi­taan kat­kea­ma­ton vir­ka­to­dis­tus­ten sarja aina vai­na­jan 15 ikä­vuo­desta kuo­lin­päi­vään asti.

Millä kie­lillä väes­tö­tie­to­re­kis­te­rin ot­teita voi tilata?

Voit tilata to­dis­tuk­sia suo­meksi, ruot­siksi ja englan­niksi.

To­dis­tuk­sia on mah­dol­lista saada myös es­pan­jan-, ita­lian-, rans­kan- ja sak­san­kie­li­senä, mutta näiden to­dis­tus­ten toi­mi­tusaika on pi­dempi.

Tar­kista väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mässä olevat tie­tosi

Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mässä olevat tie­tosi kan­nat­taa tar­kis­taa sään­nöl­li­sin vä­lia­join. Näin voit var­mis­taa, että tiedot pi­tä­vät paik­kansa.

Voit tar­kis­taa omat tie­tosi Suomi.fi-verk­ko­pal­ve­lun avulla. Pal­ve­lun käyttö vaatii vahvaa tun­nis­tau­tu­mista.

Pal­ve­lussa voit esi­mer­kiksi tar­kis­taa väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mässä olevan va­ki­nai­sen osoit­teesi sekä si­vii­li­sää­tysi. Voit myös aset­taa tie­to­jen­luo­vu­tus­kiel­toja.

Jos ha­vait­set tie­dois­sasi vir­heitä tai puut­teita, pal­ve­lussa on myös ohjeet niiden kor­jaa­mi­seen.

Vir­ka­to­dis­tuk­set hel­posti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lusta

Pe­run­kir­joi­tusta varten tar­vi­taan vir­ka­to­dis­tuk­sia vai­na­jasta ja kuo­lin­pe­sän osak­kaista.

Vir­ka­to­dis­tus­ten hank­ki­mi­nen on mah­dol­lista it­se­kin, mutta se vaatii usein paljon työtä. Tämä johtuu siitä, että vir­ka­to­dis­tuk­sia joutuu usein ky­sy­mään mo­nesta eri pai­kasta sekä ti­laa­maan useita eri ker­toja.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­velu tilaa ja tar­kas­taa kaikki asia­kir­jat vi­ran­omai­silta. Li­säksi Aatos pyytää kor­jauk­set sekä tar­vit­ta­vat li­sä­ti­lauk­set au­to­maat­ti­sesti. Näin sinä voit kes­kit­tyä muihin käy­tän­nön asioi­hin.

Pal­ve­lun hinta on 69 euroa. Li­säksi ve­loi­tamme vi­ran­omais­ten las­kut­ta­mat to­dis­tus­ten hinnat eril­li­sellä las­kulla.

Hel­pota elä­määsi – tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set Aa­tok­sen kautta.