Ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä

Nainen unelmoi silmät kiinni
Timjami Nyyssönen
Timjami
28.2.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mä eli väes­tö­tie­to­re­kis­te­ri on säh­köi­nen val­ta­kun­nal­li­nen re­kis­te­ri, johon on kir­jat­tu hen­ki­lö­tie­dot Suomen kan­sa­lai­sis­ta. Väes­tö­tie­to­re­kis­te­ris­tä löydät myös tiedot Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti tai ti­la­päi­ses­ti asu­vis­ta ul­ko­maa­lai­sis­ta hen­ki­löis­tä.

Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­män re­kis­te­rin­pi­tä­jä­nä toimii Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to sekä Ah­ve­nan­maan val­tion­vi­ras­to.

Ti­laa­mal­la ot­tei­ta väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä voit esi­mer­kik­si to­dis­taa tie­to­ja it­ses­tä­si, kuten sen, oletko nai­mi­sis­sa vai nai­ma­ton.

Mitä ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä tar­koit­taa?

Voit tilata to­dis­tuk­sia hen­ki­lö­tie­dois­ta­si väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä. To­dis­tuk­sis­ta saat sel­vil­le väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mään tal­len­ne­tut vi­ral­li­set tie­to­si.

Voit tilata väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä to­dis­tuk­sen it­ses­tä­si tai toi­ses­ta hen­ki­lös­tä hy­väk­syt­tä­vää käyt­tö­tar­koi­tus­ta varten. Voit siis tilata otteen väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä myös toi­ses­ta hen­ki­lös­tä esi­mer­kik­si pe­run­kir­joi­tus­ta varten.

💡 Tie­sit­kö, että saat vir­ka­to­dis­tuk­set kä­te­väs­ti pe­run­kir­joi­tus­ta varten ti­lat­tua yh­del­lä klik­kauk­sel­la Aa­tok­ses­ta?

Ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä tar­vi­taan pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa tai asioi­des­sa ul­ko­mais­ten vi­ran­omais­ten kanssa

Si­nul­ta ei läh­tö­koh­tai­ses­ti vaa­di­ta eril­li­siä to­dis­tuk­sia hen­ki­lö­tie­dois­ta­si sil­loin, kun asioit Suomen vi­ran­omai­sen kanssa. Suomen vi­ran­omai­set saavat ni­mit­täin tar­vit­ta­vat tiedot suo­raan väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä.

Otetta voi­daan kui­ten­kin tar­vi­ta Suo­mes­sa­kin. Yleen­sä ot­tei­ta tar­vi­taan esi­mer­kik­si pe­run­kir­joi­tuk­seen. Voit myös tar­vi­ta esi­mer­kik­si asuin­paik­kaa­si kos­ke­van to­dis­tuk­sen py­sä­köin­ti­lu­van hank­ki­mi­seen.

Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­män ot­tei­ta tar­vi­taan usein eten­kin sil­loin, kun asioit ul­ko­mai­sen vi­ran­omai­sen kanssa. Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä saa­ta­via to­dis­tuk­sia voi­daan käyt­tää esi­mer­kik­si avio­lii­ton to­dis­ta­mi­seen ul­ko­mail­la.

Ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä: ti­laa­mi­nen

Ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä voi­daan tilata Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­ta.

Voit tilata otteen väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä  seu­raa­vil­la ta­voil­la:

  • säh­köi­nen it­se­pal­ve­lu
  • tilaus lo­mak­keel­la
  • säh­kö­pos­ti
  • puhelu
  • käynti Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton pal­ve­lu­pai­kas­sa

Otteen väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä voi siis tilata mo­nel­la eri ta­val­la.

Säh­köi­nen it­se­pal­ve­lu

Säh­köi­nen it­se­pal­ve­lu tar­koit­taa asioin­tia Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton yl­lä­pi­tä­mäs­sä ”To­dis­tuk­set väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä” -pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lu on nopein ja edul­li­sin tapa saada to­dis­tus väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä. Pal­ve­lun käyttö edel­lyt­tää säh­köis­tä tun­nis­tau­tu­mis­ta.

Säh­köi­sen it­se­pal­ve­lun avulla saat ti­la­tut to­dis­tuk­set läh­tö­koh­tai­ses­ti heti käyt­töö­si säh­köi­se­nä PDF-do­ku­ment­ti­na.

Ul­ko­mais­ta vi­ran­omais­ta tai muuta ul­ko­mais­ta tahoa varten ti­la­tut otteet tu­le­vat kui­ten­kin pa­pe­ri­pos­ti­na ko­tio­soit­tee­see­si, koska ul­ko­mail­la tar­vi­taan yleen­sä al­le­kir­joi­tet­tu to­dis­tus. Täl­lai­sen to­dis­tuk­sen kä­sit­te­ly­ai­ka on noin 2 – 5 ar­ki­päi­vää, ja li­säk­si to­dis­tuk­sen pos­tit­ta­mi­nen voi viedä aikaa. Pos­ti­tet­tu to­dis­tus myös maksaa enem­män.

⚠️  Huo­mioit­han kui­ten­kin, että voit tilata säh­köi­ses­tä it­se­pal­ve­lus­ta vain it­seä­si tai huol­let­ta­vaa­si kos­ke­van to­dis­tuk­sen. Et voi myös­kään tällä het­kel­lä käyt­tää it­se­pal­ve­lua ul­ko­mail­ta, mutta tämä on tu­los­sa mah­dol­li­sek­si lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa.

Muita tapoja väes­tö­tie­to­re­kis­te­rin otteen ti­laa­mi­seen

Jos et halua tilata otetta väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä säh­köi­ses­tä pal­ve­lus­ta, voit myös tilata otteen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton verk­ko­lo­mak­keen avulla. Lo­mak­keen käyt­töä varten tar­vit­set verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set tai mo­bii­li­var­men­teen. Löydät lo­mak­keen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton si­vuil­ta.

Ohjeet ot­tei­den ti­laa­mi­sen muilla ta­voil­la, kuten säh­kö­pos­til­la, löydät Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton si­vuil­ta. 

Otteet väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä pe­run­kir­joi­tus­ta varten

Ot­tei­den ti­laa­mi­nen väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä on usein tar­peen pe­run­kir­joi­tus­ta varten. Pe­run­kir­joi­tus­ta varten täytyy ni­mit­täin sel­vit­tää vain­ajan pe­ril­li­set. Li­säk­si tulee sel­vit­tää, ketkä vain­ajan pe­ril­li­sis­tä ja tes­ta­men­tin­saa­jis­ta ovat edel­leen elossa. 

Pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vi­taan ai­na­kin su­kusel­vi­tys vai­na­jas­ta, sekä elos­sao­lo­to­dis­tuk­set vain­ajan pe­ril­li­sis­tä ja tes­ta­men­tin saa­jis­ta.

Eril­li­siä pe­ril­lis­ten elos­sao­lo­to­dis­tuk­sia ei kui­ten­kaan aina tar­vi­ta, jos vaa­dit­ta­vat tiedot käyvät ilmi vain­ajan su­kusel­vi­tyk­ses­tä.

Pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vi­taan usein väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­män ot­tei­den li­säk­si myös tietoa seu­ra­kun­nil­ta, joten tar­vit­ta­via tie­to­ja ei vält­tä­mät­tä saada pel­käs­tään väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä.

Jos olet kuo­lin­pe­sän osakas ja asut ul­ko­mail­la, voit hank­kia elos­sao­lo­to­dis­tuk­sen eli elää to­dis­tuk­sen myös asuin­val­tios­ta­si.

Voit siis hank­kia elos­sao­lo­to­dis­tuk­sen pai­kal­li­sel­ta re­kis­te­ri­vi­ran­omai­sel­ta, jul­ki­sel­ta no­taa­ril­ta tai Suomen lä­he­tys­tös­tä. Voit kui­ten­kin hank­kia elos­sao­lo­to­dis­tuk­sen myös Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton jul­ki­sel­ta no­taa­ril­ta sil­loin, kun käyt Suo­mes­sa.

💡 Tie­sit­kö, että voit tilata kaikki tar­vit­ta­vat asia­kir­jat pe­ru­kir­joi­tuk­seen kes­ki­te­tys­ti Aa­tok­sen kautta? Aatos hoitaa vir­ka­to­dis­tuk­set eri jär­jes­tel­mis­tä ja tar­kis­taa asia­kir­jat ennen asiak­kaal­le lä­he­tys­tä.

Mitä muita ot­tei­ta väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä voi­daan tilata?

Pe­run­kir­joi­tus­ta varten ti­lat­ta­vien ot­tei­den li­säk­si väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä voi­daan tilata myös seu­raa­via va­kio­muo­toi­sia to­dis­tuk­sia:

Asuin­paik­ka­to­dis­tus: Asuin­paik­ka­to­dis­tuk­sen avulla voit to­dis­taa ny­kyi­nen asuin­paik­ka­si. Asuin­pai­kan to­dis­ta­mi­nen voi olla tar­peel­lis­ta esi­mer­kik­si py­sä­köin­ti­lu­van tai jä­te­huol­lon hank­ki­mis­ta varten.

Avio­liit­toto­dis­tus: Avio­liit­toto­dis­tuk­sel­la voit to­dis­taa Suo­mes­sa re­kis­te­röi­dyn avio­lii­ton. Voit tar­vi­ta avio­liit­toto­dis­tus­ta esi­mer­kik­si avio­liit­to­si re­kis­te­röin­tiin ul­ko­mail­la.

Syn­ty­mä­to­dis­tus: Syn­ty­mä­to­dis­tuk­sel­la voit to­dis­taa vi­ral­li­sen syn­ty­mä­ai­ka­si. Syn­ty­mä­to­dis­tus­ta voi­daan tar­vi­ta esi­mer­kik­si asuin­pai­kan re­kis­te­röin­tiin ul­ko­mail­le muu­tet­taes­sa.

Si­vii­li­sää­ty­to­dis­tus: Si­vii­li­sää­ty­to­dis­tuk­sel­la voit to­dis­taa si­vii­li­sää­ty­si. Voit siis osoit­taa, oletko nai­mi­sis­sa, re­kis­te­röi­dys­sä pa­ri­suh­tees­sa, nai­ma­ton, eron­nut vai leski.

Näiden va­kio­muo­tois­ten to­dis­tus­ten li­säk­si voit tilata väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä myös va­paa­muo­toi­sem­pia to­dis­tuk­sia. Muista il­moit­taa tar­vit­se­ma­si tiedot ti­laus­ta teh­des­sä­si.

Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä löydät myös ra­ken­nuk­sia ja kiin­teis­tö­jä kos­ke­via tie­to­ja. Voit tilata väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä esi­mer­kik­si ta­lo­yh­tiön asu­kas­luet­te­lon, jos se on tar­peel­lis­ta ta­lo­yh­tiön isän­nöin­tiä varten.

Ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä: hinta

Otteet ja to­dis­tuk­set väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä ovat mak­sul­li­sia. Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­män ot­tei­den hinta kui­ten­kin vaih­te­lee riip­puen siitä, mitä kautta teet ti­lauk­sen, ja mitä asiaa to­dis­tus koskee.

Säh­köi­sen it­se­pal­ve­lun kautta ti­lat­tu to­dis­tus maksaa 10 euroa / asia­kir­ja, kun taas ul­ko­mais­ta vi­ran­omais­ta varten ti­la­tut pos­tit­se saa­pu­vat to­dis­tuk­set mak­sa­vat 16 euroa / asia­kir­ja. Lo­mak­keel­la, säh­kö­pos­til­la, pu­he­lul­la tai Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton pal­ve­lu­pai­kas­sa asioi­mal­la ti­la­tut to­dis­tuk­set mak­sa­vat 20 euroa / asia­kir­ja.

Pe­run­kir­joi­tus­ta varten ti­lat­ta­vien asia­kir­jo­jen hin­noit­te­lu vaih­te­lee vi­ras­ton mukaan. Li­säk­si vir­ka­to­dis­tus­ten määrää on vaikea ar­vioi­da en­nal­ta. Tämä johtuu siitä, että pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vi­taan kat­kea­ma­ton vir­ka­to­dis­tus­ten sarja aina vain­ajan 15 ikä­vuo­des­ta kuo­lin­päi­vään asti.

Millä kie­lil­lä väes­tö­tie­to­re­kis­te­rin ot­tei­ta voi tilata?

Voit tilata to­dis­tuk­sia suo­mek­si, ruot­sik­si ja englan­nik­si.

To­dis­tuk­sia on mah­dol­lis­ta saada myös es­pan­jan-, ita­lian-, rans­kan- ja sak­san­kie­li­se­nä, mutta näiden to­dis­tus­ten toi­mi­tusai­ka on pi­dem­pi.

Tar­kis­ta väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä olevat tie­to­si

Väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä olevat tie­to­si kan­nat­taa tar­kis­taa sään­nöl­li­sin vä­lia­join. Näin voit var­mis­taa, että tiedot pi­tä­vät paik­kan­sa.

Voit tar­kis­taa omat tie­to­si Suomi.fi-verk­ko­pal­ve­lun avulla. Pal­ve­lun käyttö vaatii vahvaa tun­nis­tau­tu­mis­ta.

Pal­ve­lus­sa voit esi­mer­kik­si tar­kis­taa väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mäs­sä olevan va­ki­nai­sen osoit­tee­si sekä si­vii­li­sää­ty­si. Voit myös aset­taa tie­to­jen­luo­vu­tus­kiel­to­ja.

Jos ha­vait­set tie­dois­sa­si vir­hei­tä tai puut­tei­ta, pal­ve­lus­sa on myös ohjeet niiden kor­jaa­mi­seen.

Vir­ka­to­dis­tuk­set hel­pos­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­ta

Pe­run­kir­joi­tus­ta varten tar­vi­taan vir­ka­to­dis­tuk­sia vai­na­jas­ta ja kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta.

Vir­ka­to­dis­tus­ten hank­ki­mi­nen on mah­dol­lis­ta it­se­kin, mutta se vaatii usein paljon työtä. Tämä johtuu siitä, että vir­ka­to­dis­tuk­sia joutuu usein ky­sy­mään mo­nes­ta eri pai­kas­ta sekä ti­laa­maan useita eri ker­to­ja.

Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lu tilaa ja tar­kas­taa kaikki asia­kir­jat vi­ran­omai­sil­ta. Li­säk­si Aatos pyytää kor­jauk­set sekä tar­vit­ta­vat li­sä­ti­lauk­set au­to­maat­ti­ses­ti. Näin sinä voit kes­kit­tyä muihin käy­tän­nön asioi­hin.

Pal­ve­lun hinta on 69 euroa. Li­säk­si ve­loi­tam­me vi­ran­omais­ten las­kut­ta­mat to­dis­tus­ten hinnat eril­li­sel­lä las­kul­la.

Hel­po­ta elä­mää­si – tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set Aa­tok­sen kautta.