Asu­mis­tuki 2024

Rakenteilla oleva Kalasatama horisontissa.
Marjut Päkki
Marjut
28.2.2024 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Miten asu­mis­tuki muut­tuu? Asu­mis­tu­keen on ny­kyi­sessä hal­li­tus­oh­jel­massa kaa­vailtu useita muu­tok­sia, joiden joh­dosta monen hen­ki­lön asu­mis­tuki tulisi pie­ne­ne­mään. Muu­tok­sia asu­mis­tu­keen suun­ni­tel­laan ny­kyi­sessä hal­li­tus­oh­jel­massa val­tion ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seksi.

Huh­ti­kuussa 2024 on tar­koi­tus astua voi­maan joukko leik­kauk­sia, jotka pie­nen­tä­vät yleistä asu­mis­tu­kea. Leik­kauk­set vai­kut­ta­vat ruo­ka­kun­nan asu­mis­tu­keen, kun tuki tar­kis­te­taan seu­raa­van kerran.

Alla on nos­tettu esille kes­kei­siä muu­tok­sia, jotka vai­kut­ta­vat asu­mis­tu­keen ja sen suu­ruu­teen.

Muu­tok­set asu­mis­tuen pe­rus­o­ma­vas­tuu­osuu­teen

Ylei­sen asu­mis­tuen pe­rus­o­ma­vas­tuu­osuus kas­vaisi uu­dis­tus­ten myötä. Pe­rus­o­ma­vas­tuu on ai­em­min ylei­sen asu­mis­tuen osalta ollut 42 pro­sent­tia ja jat­kossa se olisi 50 pro­sent­tia.

Pe­rus­o­ma­vas­tuulla tar­koi­te­taan sitä osuutta asu­mis­me­noista, jonka hen­ki­lön on itse mak­set­tava, ennen kuin hän voi saada asu­mis­tu­kea.

💡 Pe­rus­o­ma­vas­tuu­osuutta ei oteta huo­mioon asu­mis­tu­kea las­ket­taessa, vaan se on hen­ki­lön omalla vas­tuulla. Pe­rus­o­ma­vas­tuu­osuu­den ko­rot­ta­mi­nen siis pie­nen­tää huo­mioo­no­tet­ta­via asu­mis­me­noja.

Lue lisää: Mitkä ovat lo­mau­te­tun oi­keu­det?

300 euron suu­rui­nen an­sio­tu­lo­vä­hen­nys pois­tuu

Ylei­seen asu­mis­tu­keen vielä yhä kuu­luva 300 euron an­sio­tu­lo­vä­hen­nyk­sen eli niin kut­su­tun suo­jao­san on tar­koi­tus pois­tua. An­sio­tu­lo­vä­hen­nyk­sen pois­tu­mi­nen vai­kut­taa ruo­ka­kun­nan asu­mis­tu­keen sitä pie­nen­tä­västi sil­loin, kun ruo­ka­kun­nan jä­se­nillä on palk­ka­tu­loja tai tuloja elin­kei­no­toi­min­nasta tai maa­ta­lou­desta.

Ai­em­min 300 euron alle jäävää palk­kaa ei ole huo­mioitu asu­mis­tu­kea vä­hen­tä­vänä tulona ja ne onkin jä­tetty huo­miotta. Sen sijaan vasta yli 300 euron men­neet ansiot on otettu huo­mioon asu­mis­tuen suu­ruu­dessa. Jat­kossa kaikki työ­tu­lot ote­taan ko­ko­nais­mää­räi­sesti huo­mioon asu­mis­tuen mää­rit­te­lyssä. Muutos on siten mer­kit­tävä.

Muu­tok­sen seu­rauk­sena palk­ka­tu­lot vä­hen­tä­vät asu­mis­tu­kea jo ai­em­paa huo­mat­ta­vasti enem­män. Tämä johtaa väis­tä­mättä myös asu­mis­tuen voi­mak­kaa­seen pie­ne­ne­mi­seen useissa ruo­ka­kun­nissa. Vai­ku­tuk­sen mää­rään vai­kut­taa ennen kaik­kea ruo­ka­kun­nan tu­lo­taso ja koko.

Lue lisää: Mikä on ir­ti­sa­no­mi­saika?

Ylei­sen asu­mis­tuen kor­vaus­pro­sentti pie­ne­nee

Muu­tos­ten myötä myös ylei­sen asu­mis­tuen kor­vaus­pro­sen­tin on tar­koi­tus laskea 80 pro­sen­tista 70 pro­sent­tiin hy­väk­syt­tä­vien asu­mis­me­noja ja pe­rus­o­ma­vas­tuun ero­tuk­sesta.

Tämän muu­tok­sen myötä asu­mis­tuki kor­vaisi yhä vain pie­nem­män osan ruo­ka­kun­nan asu­mis­me­noista. Tämä tar­koit­taa siten myös sitä, että suu­rempi osa kus­tan­nuk­sista jää ruo­ka­kun­nan mak­set­ta­vaksi. Muu­tok­sen on kat­sottu hei­ken­tä­vän kaik­kien asu­mis­tu­kea saa­vien ruo­ka­kun­tien tukea vä­hin­tään 12,5 pro­sent­tiyk­si­kön verran.

Ko­ro­tettu asu­mis­tuen taso pois­te­taan Hel­sin­gissä

Asu­mis­tu­keen tu­le­vien muu­tos­ten myötä myös esi­mer­kiksi Hel­sin­gissä huo­mioon otet­ta­vien asu­mis­me­no­jen enim­mäis­määrä on pie­ne­ne­mässä, sillä Hel­sinki on tar­koi­tus yh­dis­tää samaan kun­ta­ryh­mään muun pää­kau­pun­ki­seu­dun kanssa. Hel­sinki on kuu­lu­nut niin sa­no­tusti kor­keim­man asu­mis­tuen tason ryh­mään, mistä joh­tuen Hel­sin­gissä asu­ville ruo­ka­kun­nille asu­mis­tuen taso on ollut muuta Suomea kor­keampi.

Ny­kyi­sessä mal­lissa käy­tössä ole­viin kun­ta­ryh­miin tulee kui­ten­kin muutos. Kun­ta­ryh­mät 1 ja 2 yh­dis­te­tään muu­tok­sista joh­tuen, minkä myötä enim­mäi­sa­su­mis­me­not ote­taan huo­mioon ny­kyi­sen mallin kun­ta­ryhmä 2:n mu­kai­sella ta­valla. Muutos tulee pie­nen­tä­mään liki kaik­kien ylei­sen asu­mis­tuen pii­rissä ole­vien hel­sin­ki­läis­ten asu­mis­tu­kea.

Lue lisää: Näin lo­ma­raha mää­räy­tyy

Asu­mis­tuen leik­kaus­ten tausta

Ny­kyi­nen Pet­teri Orpon hal­li­tus pyrkii asu­mis­tu­keen koh­dis­tu­vien leik­kaus­ten kautta pie­nen­tä­mään asu­mis­tuesta ai­heu­tu­via menoja. Tar­koi­tuk­sena on siten luoda va­kau­tusta pa­hasti ali­jää­mäi­seen val­tion ta­lou­teen kaiken kaik­ki­aan 363 mil­joo­nan euron suu­rui­silla asu­mis­tuen leik­kauk­silla. Edus­kunta on hy­väk­sy­nyt la­ki­muu­tok­set syk­syllä 2023.

Mer­kit­tä­vin muu­tok­sista lienee ylei­sen asu­mis­tuen an­sio­tu­lo­vä­hen­nyk­sen pois­ta­mi­nen, jonka avulla py­ri­tään ta­voit­te­le­maan ai­em­paa sel­keäm­pää ja työhön kan­nus­ta­vam­paa so­si­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mää. Tar­koi­tuk­sena onkin pyr­ki­mys kan­nus­ta­maan työn­ha­ki­joita ko­ko­päi­vä­työ­hön.

Orpon hal­li­tus val­mis­te­lee edel­leen li­sä­muu­tok­sia ylei­seen asu­mis­tu­keen. Val­mis­teilla on hal­li­tuk­sen päät­tämä va­ral­li­suus­raja ylei­seen asu­mis­tu­keen, jonka tar­koi­tuk­sena on lei­kata asu­mis­tuen määrää niiltä ruo­ka­kun­nilta, joilla va­ral­li­suutta on yli 10 000 euroa. Ky­sei­nen leik­kaus on kui­ten­kin edel­leen vasta val­mis­te­lu­vai­heessa.

💡 Asu­mis­tuen muu­tok­set eivät koske eläk­keen­saa­jan asu­mis­tu­kea.

Vuonna 2025 voi­maan tu­le­vat muu­tok­set asu­mis­tu­keen

Myös vuo­delle 2025 kaa­vail­laan jo lisää leik­kauk­sia asu­mis­tu­keen.

  • Muu­tos­ten myötä vuo­desta 2025 alkaen omis­tusa­sun­toon ei enää saa ol­len­kaan yleistä asu­mis­tu­kea.
  • Asun­to­lai­nan kor­koja ei myös­kään enää huo­mioida asu­mis­me­noina asu­mis­tu­kea myön­net­täessä.

💡 Muutos ei kui­ten­kaan koske asu­mi­soi­keus­a­sun­toja eikä osao­mis­tusa­sun­toja, joihin voi jat­kossa saada yleistä asu­mis­tu­kea.

Mil­loin muu­tok­set al­ka­vat vai­kut­taa?

Suu­rim­man osan asu­mis­tu­keen koh­dis­tu­vista muu­tok­sista on tar­koi­tus astua voi­maan 1.4.2024. Vai­ku­tuk­set as­tu­vat voi­maan seu­raa­van kerran, kun asu­mis­tu­kesi tar­kis­te­taan 1.4.2024 jäl­kei­senä aikana.

Muu­tok­set eivät siten tule käy­tän­nössä to­teu­tu­maan kai­kille samaan aikaan. Leik­kauk­sia ei voi myös­kään vält­tää.

Muu­tok­set asu­mis­tu­keen tu­le­vat voi­maan au­to­maat­ti­sesti

Asu­mis­tu­keen koh­dis­tu­vat muu­tok­set tu­le­vat voi­maan au­to­maat­ti­sesti, eikä sinun tar­vitse tehdä mitään. Vain sil­loin, jos sinun tai ruo­ka­kun­tasi olo­suh­teissa ta­pah­tuu muutos, kuten tu­lo­jen muutos tai muutto, tulee sinun hakea ylei­sen asu­mis­tuen tar­kis­tusta ai­em­min­kin käy­tössä ol­leella ta­valla.