Lo­mau­te­tun oi­keu­det

Henkilö seisoo rannalla.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
16.8.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Oletko lo­mau­tet­tu­na tai vaa­ras­sa joutua lo­mau­te­tuk­si? Tässä ar­tik­ke­lis­sa ker­rom­me oi­keuk­sis­ta­si lo­mau­tuk­sen aikana.

Lo­mau­tus on ti­la­päi­nen jär­jes­te­ly, jonka ajaksi työn­te­ki­jän työn­te­ko­vel­vol­li­suus kes­key­te­tään koko­naan tai osit­tain työ­nan­ta­jan aloit­tees­ta.

Lo­mau­tus on tar­koi­tet­tu jär­jes­te­lyk­si ti­lan­tei­siin, joissa työ­nan­ta­jan edel­ly­tyk­set työn tar­joa­mi­sel­le ovat vä­hen­ty­neet. Työn­te­ki­jän työ­suh­de pysyy voi­mas­sa lo­mau­tuk­sen ajan.

Lo­mau­tus­me­net­te­lys­tä ja työn­te­ki­jän oi­keuk­sis­ta lo­mau­tus­ti­lan­teis­sa sää­de­tään työ­so­pi­mus­lais­sa.

Lo­mau­tus kes­keyt­tää pal­kan­mak­sun

Työ­so­pi­mus­lain (55/2001) mukaan lo­mau­tuk­sel­la tar­koi­te­taan työ­nan­ta­jan pää­tök­seen pe­rus­tu­vaa työn­teon ja pal­kan­mak­sun vä­liai­kais­ta kes­keyt­tä­mis­tä työ­suh­teen py­syes­sä muu­toin voi­mas­sa. Lo­mau­tus voi pe­rus­tua myös työ­nan­ta­jan aloit­tees­ta teh­tä­vään so­pi­muk­seen.

Työ­nan­ta­ja saa lo­maut­taa työn­te­ki­jän joko mää­rä­ajak­si tai tois­tai­sek­si kes­keyt­tä­mäl­lä työn­teon koko­naan tai ly­hen­tä­mäl­lä työn­te­ki­jän lain tai so­pi­muk­sen mu­kais­ta sään­nöl­lis­tä työ­ai­kaa siinä määrin kuin se lo­maut­ta­mi­sen pe­rus­teen kan­nal­ta on vält­tä­mä­tön­tä.

👉 Lo­mau­tuk­sen tär­keim­piä tun­nus­merk­ke­jä ovat siis

  • työn­te­ki­jän työn­teon ja pal­kan­mak­sun kes­keyt­tä­mi­nen
  • työ­nan­ta­jan aloite
  • työn­te­ki­jän työ­suh­de pysyy yhä voi­mas­sa

Lo­mau­tus edel­lyt­tää lo­mau­tus­pe­rus­teen

Työn­te­ki­jän lo­mau­tuk­sel­le työ­nan­ta­jan pää­tök­sel­lä tar­vi­taan laissa mää­ri­tel­ty syy.

Hy­väk­syt­ty­jä syitä lo­mau­tuk­sel­le on kaksi:

  1. ta­lou­del­li­nen tai tuo­tan­nol­li­nen pe­rus­te, jonka pe­rus­teel­la työn­te­ki­jä voi­tai­siin ir­ti­sa­noa
  2. työ tai työ­nan­ta­jan edel­ly­tyk­set tar­jo­ta työtä ovat vä­hen­ty­neet ti­la­päi­ses­ti eikä työ­nan­ta­ja voi koh­tuu­del­la jär­jes­tää työn­te­ki­jäl­le muuta so­pi­vaa työtä tai työ­nan­ta­jan tar­pei­ta vas­taa­vaa kou­lu­tus­ta

Työn tar­joa­mi­sen edel­ly­tys­ten voi­daan katsoa vä­hen­ty­neen ti­la­päi­ses­ti sil­loin, kun niiden voi­daan ar­vioi­da kes­tä­vän enin­tään 90 päivää.

Työ­nan­ta­jan ja työn­te­ki­jän vä­li­seen so­pi­muk­seen pe­rus­tu­va mää­rä­ai­kai­nen lo­maut­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta sil­loin, kun se on tar­peen työ­nan­ta­jan toi­min­nan tai ta­lou­del­li­sen tilan vuoksi. 

Läh­tö­koh­tai­ses­ti työ­nan­ta­ja voi lo­maut­taa vain tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vas­sa työ­suh­tees­sa olevan työn­te­ki­jän.

Mää­rä­ai­kai­ses­sa työ­suh­tees­sa olevan työn­te­ki­jän lo­maut­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta vain, jos tämä tekee työtä va­ki­tui­sen työn­te­ki­jän si­jai­se­na ja työ­nan­ta­jal­la olisi oikeus lo­maut­taa va­ki­tui­nen työn­te­ki­jä, jos hän olisi työssä.

Luot­ta­mus­val­tuu­te­tun sekä työ­eh­to­so­pi­muk­sen pe­rus­teel­la va­li­tun luot­ta­mus­mie­hen lo­maut­ta­mi­nen taas edel­lyt­tää edel­lyt­tää tiet­ty­jen laissa erik­seen mää­ri­tel­ty­jen kri­tee­rien täyt­ty­mis­tä.

💡 Vinkki: Aa­tok­sen la­ki­pal­ve­lu on luotu rat­kai­se­maan ta­val­lis­ten ih­mis­ten la­kion­gel­mia. Pal­ve­lum­me avulla voit tehdä esi­mer­kik­si pe­run­kir­joi­tuk­sen tai avio­eh­don it­se­näi­ses­ti ne­tis­sä.

Lo­mau­tuk­ses­ta tulee il­moit­taa hy­vis­sä ajoin

Lo­mau­tuk­ses­ta on ker­rot­ta­va työn­te­ki­jäl­le aina hy­vis­sä ajoin ennen lo­mau­tuk­sen al­ka­mis­ta. Työ­nan­ta­jan on il­moi­tet­ta­va lo­maut­ta­mi­ses­ta työn­te­ki­jäl­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti vii­meis­tään 14 päivää ennen lo­mau­tuk­sen al­ka­mis­ta.

Mikäli työ­nan­ta­ja ei pysty toi­mit­ta­maan lo­mau­tusil­moi­tus­ta työn­te­ki­jäl­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, saa sen toi­mit­taa myös kir­jeit­se tai säh­köi­ses­ti. Myös täl­löin on kui­ten­kin nou­da­tet­ta­va 14 päivän il­moi­tusai­kaa.

Il­moi­tuk­ses­sa on aina mai­nit­ta­va: 

  • lo­mau­tuk­sen pe­rus­te
  • lo­mau­tuk­sen al­ka­mi­sai­ka
  • lo­mau­tuk­sen kesto

Työ­nan­ta­ja voi poi­ke­ta il­moi­tus­vel­vol­li­suu­des­ta vain sil­loin, mikäli tällä ei koko työn­te­ki­jän lo­mau­tusai­ka­na olisi vel­vol­li­suut­ta maksaa työn­te­ki­jäl­le palk­kaa muun työstä pois­sao­lon vuoksi. Täl­lai­nen muu pois­sao­lo voi olla esi­mer­kik­si työn­te­ki­jän pyy­tä­mä pal­ka­ton vapaa.

Pyyn­nös­tä työ­nan­ta­jan on an­net­ta­va lo­mau­tuk­ses­ta kir­jal­li­nen to­dis­tus, josta nä­ky­vät ai­na­kin lo­mau­tuk­sen pe­rus­te, al­ka­mi­sai­ka sekä kesto.

En­nak­ko­sel­vi­tys ja työn­te­ki­jän kuu­le­mi­nen

Työ­nan­ta­jal­la on vel­vol­li­suus jo ennen lo­mau­tusil­moi­tuk­sen an­ta­mis­ta kertoa työn­te­ki­jöil­le lo­mau­tuk­sen uhasta. Lo­mau­tus­tar­pees­ta on esi­tet­tä­vä työn­te­ki­jöil­le en­nak­ko­sel­vi­tys vii­py­mät­tä, kun lo­mau­tuk­sen tarve on tullut työ­nan­ta­jan tie­toon. 

En­nak­ko­sel­vi­tyk­ses­sä työn­te­ki­jäl­le on esi­tet­tä­vä sel­vi­tys­lo­mau­tuk­sen pe­rus­teis­ta sekä sen ar­vioi­dus­ta laa­juu­des­ta, to­teut­ta­mis­ta­vas­ta, al­ka­mi­sa­jan­koh­das­ta ja kes­tos­ta.

Tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa en­nak­ko­sel­vi­tys voi­daan antaa myös työn­te­ki­jöi­den edus­ta­jal­le.

Sel­vi­tyk­sen an­ta­mi­sen jäl­keen, ennen lo­mau­tusil­moi­tus­ta työ­nan­ta­jan on va­rat­ta­va työn­te­ki­jöil­le tai heidän edus­ta­jal­leen ti­lai­suus tulla kuul­luk­si an­ne­tus­ta sel­vi­tyk­ses­tä.

En­nak­ko­sel­vi­tys­tä ei kui­ten­kaan tar­vit­se esit­tää, jos työ­nan­ta­jan on muun esi­mer­kik­si lakiin pe­rus­tu­van mää­räyk­sen mukaan esi­tet­tä­vä vas­taa­va sel­vi­tys tai neu­vo­tel­ta­va lo­maut­ta­mi­ses­ta työn­te­ki­jöi­den tai heidän edus­ta­jan­sa kanssa.

Lo­mau­tuk­sen kesto

Lo­mau­tus voi olla voi­mas­sa joko tois­tai­sek­si tai mää­rä­ajan. Mää­rä­ai­kai­nen lo­mau­tus voi kestää kor­kein­taan 90.

Työ­nan­ta­jan voi lo­maut­taa työn­te­ki­jän tois­tai­sek­si vain sil­loin, jos tällä olisi ta­lou­del­li­nen tai tuo­tan­nol­li­nen pe­rus­te myös ir­ti­sa­noa hänet. Työn tar­peen tulee täl­löin olla vä­hen­ty­nyt olen­nai­ses­ti ja py­sy­väs­ti, eikä työn­te­ki­jää ole mah­dol­lis­ta si­joit­taa tai kou­lut­taa muihin teh­tä­viin.

Saako lo­mau­tuk­sen ajalta palk­kaa tai kor­vauk­sia?

Lo­mau­tuk­sen aikana työ­nan­ta­ja­si ei maksa si­nul­le palk­kaa. Si­nul­la on kui­ten­kin oikeus hakea lo­mau­tuk­se­na ajalta työt­tö­myys­tur­vaa työt­tö­myys­kas­sas­ta­si tai vaih­toeh­toi­ses­ti Ke­las­ta. 

Jotta voit hakea työt­tö­myys­tur­vaa Ke­las­ta, on sinun il­moit­tau­dut­ta­va työt­tö­mäk­si työn­ha­ki­jak­si TE-pal­ve­lui­hin.

Voiko lo­mau­tuk­sen aikana tehdä töitä toi­ses­sa työ­pai­kas­sa?

Lo­mau­tuk­sen aikana si­nul­la on oikeus ottaa vas­taan muita töitä. Mikäli olet ha­ke­nut Ke­las­ta lo­mau­tuk­sen ajaksi työt­tö­myys­tur­vaa ja lo­mau­tuk­se­si on kes­tä­nyt yli kolme kuu­kaut­ta, on si­nul­la vel­vol­li­suus­kin hakea muita töitä. 

Mikäli vas­taa­no­tat muita töitä lo­mau­tuk­sen ajaksi, on si­nul­la nor­maa­lia ly­hyem­pi ir­ti­sa­no­mi­sai­ka tästä työstä.

Työn­te­ki­jäl­lä on oikeus ir­ti­sa­noa lo­mau­tuk­sen ajaksi toisen työ­nan­ta­jan kanssa te­ke­män­sä työ­so­pi­mus sen kes­tos­ta riip­pu­mat­ta viiden päivän ir­ti­sa­no­mi­sai­kaa nou­dat­taen.

Lo­mau­tus ja ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen

Voit ir­ti­sa­noa lo­mau­tuk­sen aikana työ­so­pi­muk­se­si ilman eril­lis­tä ir­ti­sa­no­mi­sai­kaa. Tämä oikeus on aina, riip­pu­mat­ta siitä, kuinka kauan työ­suh­tee­si on kes­tä­nyt.

Jos lo­mau­tuk­sen päät­ty­mi­sai­ka on tie­dos­sa­si, et voi kui­ten­kaan ir­ti­sa­nou­tua ilman ir­ti­sa­no­mi­sai­kaa seit­se­män lo­mau­tuk­sen päät­ty­mis­tä edel­tä­vän päivän aikana.

Voiko työ­nan­ta­ja ir­ti­sa­noa työ­so­pi­muk­sen lo­mau­tuk­sen aikana?

Myös työ­nan­ta­ja voi ir­ti­sa­noa työ­so­pi­muk­se­si nor­maa­le­ja ir­ti­sa­no­mi­se­del­ly­tyk­siä nou­dat­taen. 

Mikäli työ­nan­ta­ja ir­ti­sa­noo työ­suh­tee­si lo­mau­tuk­sen aikana, on si­nul­la kui­ten­kin läh­tö­koh­tai­ses­ti oikeus täy­teen ir­ti­sa­no­mi­sa­jan palk­kaan.

Loman ker­ty­mi­nen lo­mau­tuk­sen aikana

Ker­ry­tät lo­mau­tuk­sen ajalta vuo­si­lo­maa ra­joi­te­tus­ti. Mikäli lo­mau­tus kestää vain lyhyen aikaa, kertyy vuo­si­lo­maa täy­si­mää­räi­ses­ti.

Lomaa ei kerry enää sen jäl­keen, kun lo­mau­tus on kes­tä­nyt 30 päivää. 

Mikäli lo­mau­tus loppuu, ja sinut lo­mau­te­taan uu­des­taan, ker­ry­tät taas 30 päivää lomaa, kunnes loman ker­ty­mi­nen loppuu. 

Sai­ras­tu­mi­nen lo­mau­tuk­sen aikana

Mikäli sai­ras­tut lo­mau­tuk­sen aikana, ei si­nul­le mak­se­ta sai­rausa­jal­ta sai­rausa­jan palk­kaa.

Mikäli lo­mau­tuk­se­si alkaa sil­loin, kun olet sai­ras­lo­mal­la, si­nul­le kui­ten­kin mak­se­taan nor­maa­lis­ti sai­rausa­jan palk­kaa sai­ras­lo­man päät­ty­mi­seen asti. Var­si­nai­nen lo­mau­tus alkaa vasta tämän jäl­keen.

💡 Vinkki: Aa­tok­ses­ta saat mak­su­ton­ta la­ki­neu­von­taa, kun käytät pal­ve­lui­tam­me. Il­mai­nen la­ki­neu­von­ta tuo si­nul­le ju­ri­dis­ta apua juuri sil­loin, kun sitä eniten kai­paat.