Lo­mau­te­tun oi­keu­det

Henkilö seisoo rannalla.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
16.8.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Oletko lo­mau­tet­tuna tai vaa­rassa joutua lo­mau­te­tuksi? Tässä ar­tik­ke­lissa ker­romme oi­keuk­sis­tasi lo­mau­tuk­sen aikana.

Lo­mau­tus on ti­la­päi­nen jär­jes­tely, jonka ajaksi työn­te­ki­jän työn­te­ko­vel­vol­li­suus kes­key­te­tään ko­ko­naan tai osit­tain työ­nan­ta­jan aloit­teesta.

Lo­mau­tus on tar­koi­tettu jär­jes­te­lyksi ti­lan­tei­siin, joissa työ­nan­ta­jan edel­ly­tyk­set työn tar­joa­mi­selle ovat vä­hen­ty­neet. Työn­te­ki­jän työ­suhde pysyy voi­massa lo­mau­tuk­sen ajan.

Lo­mau­tus­me­net­te­lystä ja työn­te­ki­jän oi­keuk­sista lo­mau­tus­ti­lan­teissa sää­de­tään työ­so­pi­mus­laissa.

Lo­mau­tus kes­keyt­tää pal­kan­mak­sun

Työ­so­pi­mus­lain (55/2001) mukaan lo­mau­tuk­sella tar­koi­te­taan työ­nan­ta­jan pää­tök­seen pe­rus­tu­vaa työn­teon ja pal­kan­mak­sun vä­liai­kaista kes­keyt­tä­mistä työ­suh­teen py­syessä muu­toin voi­massa. Lo­mau­tus voi pe­rus­tua myös työ­nan­ta­jan aloit­teesta teh­tä­vään so­pi­muk­seen.

Työ­nan­taja saa lo­maut­taa työn­te­ki­jän joko mää­rä­ajaksi tai tois­tai­seksi kes­keyt­tä­mällä työn­teon ko­ko­naan tai ly­hen­tä­mällä työn­te­ki­jän lain tai so­pi­muk­sen mu­kaista sään­nöl­listä työ­ai­kaa siinä määrin kuin se lo­maut­ta­mi­sen pe­rus­teen kan­nalta on vält­tä­mä­töntä.

Lo­mau­tuk­sen tär­keim­piä tun­nus­merk­kejä ovat siis:

  • työn­te­ki­jän työn­teon ja pal­kan­mak­sun kes­keyt­tä­mi­nen
  • työ­nan­ta­jan aloite
  • työn­te­ki­jän työ­suhde pysyy yhä voi­massa

Lue lisää: Miten asu­mis­tuki mää­räy­tyy?

Lo­mau­tus edel­lyt­tää lo­mau­tus­pe­rus­teen

Työn­te­ki­jän lo­mau­tuk­selle työ­nan­ta­jan pää­tök­sellä tar­vi­taan laissa mää­ri­telty syy.

Hy­väk­syt­tyjä syitä lo­mau­tuk­selle on kaksi:

  1. ta­lou­del­li­nen tai tuo­tan­nol­li­nen pe­rus­te, jonka pe­rus­teella työn­te­kijä voi­tai­siin ir­ti­sa­noa
  2. työ tai työ­nan­ta­jan edel­ly­tyk­set tar­jota työtä ovat vä­hen­ty­neet ti­la­päi­sesti eikä työ­nan­taja voi koh­tuu­della jär­jes­tää työn­te­ki­jälle muuta so­pi­vaa työtä tai työ­nan­ta­jan tar­peita vas­taa­vaa kou­lu­tusta

Työn tar­joa­mi­sen edel­ly­tys­ten voi­daan katsoa vä­hen­ty­neen ti­la­päi­sesti sil­loin, kun niiden voi­daan ar­vioida kes­tä­vän enin­tään 90 päivää.

Työ­nan­ta­jan ja työn­te­ki­jän vä­li­seen so­pi­muk­seen pe­rus­tuva mää­rä­ai­kai­nen lo­maut­ta­mi­nen on mah­dol­lista sil­loin, kun se on tar­peen työ­nan­ta­jan toi­min­nan tai ta­lou­del­li­sen tilan vuoksi.

Läh­tö­koh­tai­sesti työ­nan­taja voi lo­maut­taa vain tois­tai­seksi voi­massa ole­vassa työ­suh­teessa olevan työn­te­ki­jän.

Mää­rä­ai­kai­sessa työ­suh­teessa olevan työn­te­ki­jän lo­maut­ta­mi­nen on mah­dol­lista vain, jos tämä tekee työtä va­ki­tui­sen työn­te­ki­jän si­jai­sena ja työ­nan­ta­jalla olisi oikeus lo­maut­taa va­ki­tui­nen työn­te­kijä, jos hän olisi työssä.

Luot­ta­mus­val­tuu­te­tun sekä työ­eh­to­so­pi­muk­sen pe­rus­teella va­li­tun luot­ta­mus­mie­hen lo­maut­ta­mi­nen taas edel­lyt­tää edel­lyt­tää tiet­ty­jen laissa erik­seen mää­ri­tel­ty­jen kri­tee­rien täyt­ty­mistä.

💡 Vinkki: Aa­tok­sen la­ki­pal­velu on luotu rat­kai­se­maan ta­val­lis­ten ih­mis­ten la­kion­gel­mia. Pal­ve­lumme avulla voit tehdä esi­mer­kiksi pe­run­kir­joi­tuk­sen tai avio­eh­don it­se­näi­sesti ne­tissä.

Lo­mau­tuk­sesta tulee il­moit­taa hy­vissä ajoin

Lo­mau­tuk­sesta on ker­rot­tava työn­te­ki­jälle aina hy­vissä ajoin ennen lo­mau­tuk­sen al­ka­mista. Työ­nan­ta­jan on il­moi­tet­tava lo­maut­ta­mi­sesta työn­te­ki­jälle hen­ki­lö­koh­tai­sesti vii­meis­tään 14 päivää ennen lo­mau­tuk­sen al­ka­mista.

Mikäli työ­nan­taja ei pysty toi­mit­ta­maan lo­mau­tusil­moi­tusta työn­te­ki­jälle hen­ki­lö­koh­tai­sesti, saa sen toi­mit­taa myös kir­jeitse tai säh­köi­sesti. Myös täl­löin on kui­ten­kin nou­da­tet­tava 14 päivän il­moi­tusai­kaa.

Il­moi­tuk­sessa on aina mai­nit­tava:

  • lo­mau­tuk­sen pe­rus­te
  • lo­mau­tuk­sen al­ka­mi­saika
  • lo­mau­tuk­sen kesto

Työ­nan­taja voi poi­keta il­moi­tus­vel­vol­li­suu­desta vain sil­loin, mikäli tällä ei koko työn­te­ki­jän lo­mau­tusai­kana olisi vel­vol­li­suutta maksaa työn­te­ki­jälle palk­kaa muun työstä pois­sao­lon vuoksi. Täl­lai­nen muu pois­saolo voi olla esi­mer­kiksi työn­te­ki­jän pyy­tämä pal­ka­ton vapaa.

Pyyn­nöstä työ­nan­ta­jan on an­net­tava lo­mau­tuk­sesta kir­jal­li­nen to­dis­tus, josta nä­ky­vät ai­na­kin lo­mau­tuk­sen pe­rus­te, al­ka­mi­saika sekä kesto.

En­nak­ko­sel­vi­tys ja työn­te­ki­jän kuu­le­mi­nen

Työ­nan­ta­jalla on vel­vol­li­suus jo ennen lo­mau­tusil­moi­tuk­sen an­ta­mista kertoa työn­te­ki­jöille lo­mau­tuk­sen uhasta. Lo­mau­tus­tar­peesta on esi­tet­tävä työn­te­ki­jöille en­nak­ko­sel­vi­tys vii­py­mättä, kun lo­mau­tuk­sen tarve on tullut työ­nan­ta­jan tie­toon.

En­nak­ko­sel­vi­tyk­sessä työn­te­ki­jälle on esi­tet­tävä sel­vi­tys­lo­mau­tuk­sen pe­rus­teista sekä sen ar­vioi­dusta laa­juu­desta, to­teut­ta­mis­ta­vasta, al­ka­mi­sa­jan­koh­dasta ja kes­tosta.

Tie­tyissä ti­lan­teissa en­nak­ko­sel­vi­tys voi­daan antaa myös työn­te­ki­jöi­den edus­ta­jalle.

Sel­vi­tyk­sen an­ta­mi­sen jäl­keen, ennen lo­mau­tusil­moi­tusta työ­nan­ta­jan on va­rat­tava työn­te­ki­jöille tai heidän edus­ta­jal­leen ti­lai­suus tulla kuul­luksi an­ne­tusta sel­vi­tyk­sestä.

En­nak­ko­sel­vi­tystä ei kui­ten­kaan tar­vitse esit­tää, jos työ­nan­ta­jan on muun esi­mer­kiksi lakiin pe­rus­tu­van mää­räyk­sen mukaan esi­tet­tävä vas­taava sel­vi­tys tai neu­vo­tel­tava lo­maut­ta­mi­sesta työn­te­ki­jöi­den tai heidän edus­ta­jansa kanssa.

Lo­mau­tuk­sen kesto

Lo­mau­tus voi olla voi­massa joko tois­tai­seksi tai mää­rä­ajan. Mää­rä­ai­kai­nen lo­mau­tus voi kestää kor­kein­taan 90.

Työ­nan­ta­jan voi lo­maut­taa työn­te­ki­jän tois­tai­seksi vain sil­loin, jos tällä olisi ta­lou­del­li­nen tai tuo­tan­nol­li­nen pe­rus­te myös ir­ti­sa­noa hänet. Työn tar­peen tulee täl­löin olla vä­hen­ty­nyt olen­nai­sesti ja py­sy­västi, eikä työn­te­ki­jää ole mah­dol­lista si­joit­taa tai kou­lut­taa muihin teh­tä­viin.

Saako lo­mau­tuk­sen ajalta palk­kaa tai kor­vauk­sia?

Lo­mau­tuk­sen aikana työ­nan­ta­jasi ei maksa si­nulle palk­kaa. Si­nulla on kui­ten­kin oikeus hakea lo­mau­tuk­sena ajalta työt­tö­myys­tur­vaa työt­tö­myys­kas­sas­tasi tai vaih­toeh­toi­sesti Ke­lasta.

Jotta voit hakea työt­tö­myys­tur­vaa Ke­lasta, on sinun il­moit­tau­dut­tava työt­tö­mäksi työn­ha­ki­jaksi TE-pal­ve­lui­hin.

Voiko lo­mau­tuk­sen aikana tehdä töitä toi­sessa työ­pai­kassa?

Lo­mau­tuk­sen aikana si­nulla on oikeus ottaa vas­taan muita töitä. Mikäli olet ha­ke­nut Ke­lasta lo­mau­tuk­sen ajaksi työt­tö­myys­tur­vaa ja lo­mau­tuk­sesi on kes­tä­nyt yli kolme kuu­kautta, on si­nulla vel­vol­li­suus­kin hakea muita töitä.

Mikäli vas­taa­no­tat muita töitä lo­mau­tuk­sen ajaksi, on si­nulla nor­maa­lia ly­hyempi ir­ti­sa­no­mi­saika tästä työstä.

Työn­te­ki­jällä on oikeus ir­ti­sa­noa lo­mau­tuk­sen ajaksi toisen työ­nan­ta­jan kanssa te­ke­mänsä työ­so­pi­mus sen kes­tosta riip­pu­matta viiden päivän ir­ti­sa­no­mi­sai­kaa nou­dat­taen.

Lo­mau­tus ja ir­ti­sa­nou­tu­mi­nen

Voit ir­ti­sa­noa lo­mau­tuk­sen aikana työ­so­pi­muk­sesi ilman eril­listä ir­ti­sa­no­mi­sai­kaa. Tämä oikeus on aina, riip­pu­matta siitä, kuinka kauan työ­suh­teesi on kes­tä­nyt.

Jos lo­mau­tuk­sen päät­ty­mi­saika on tie­dos­sasi, et voi kui­ten­kaan ir­ti­sa­nou­tua ilman ir­ti­sa­no­mi­sai­kaa seit­se­män lo­mau­tuk­sen päät­ty­mistä edel­tä­vän päivän aikana.

Voiko työ­nan­taja ir­ti­sa­noa työ­so­pi­muk­sen lo­mau­tuk­sen aikana?

Myös työ­nan­taja voi ir­ti­sa­noa työ­so­pi­muk­sesi nor­maa­leja ir­ti­sa­no­mi­se­del­ly­tyk­siä nou­dat­taen.

Mikäli työ­nan­taja ir­ti­sa­noo työ­suh­teesi lo­mau­tuk­sen aikana, on si­nulla kui­ten­kin läh­tö­koh­tai­sesti oikeus täy­teen ir­ti­sa­no­mi­sa­jan palk­kaan.

Loman ker­ty­mi­nen lo­mau­tuk­sen aikana

Ker­ry­tät lo­mau­tuk­sen ajalta vuo­si­lo­maa ra­joi­te­tusti. Mikäli lo­mau­tus kestää vain lyhyen aikaa, kertyy vuo­si­lo­maa täy­si­mää­räi­sesti.

Lomaa ei kerry enää sen jäl­keen, kun lo­mau­tus on kes­tä­nyt 30 päivää.

Mikäli lo­mau­tus loppuu, ja sinut lo­mau­te­taan uu­des­taan, ker­ry­tät taas 30 päivää lomaa, kunnes loman ker­ty­mi­nen loppuu.

Sai­ras­tu­mi­nen lo­mau­tuk­sen aikana

Mikäli sai­ras­tut lo­mau­tuk­sen aikana, ei si­nulle mak­seta sai­rausa­jalta sai­rausa­jan palk­kaa.

Mikäli lo­mau­tuk­sesi alkaa sil­loin, kun olet sai­ras­lo­malla, si­nulle kui­ten­kin mak­se­taan nor­maa­listi sai­rausa­jan palk­kaa sai­ras­lo­man päät­ty­mi­seen asti. Var­si­nai­nen lo­mau­tus alkaa vasta tämän jäl­keen.