Voiko pe­rintö mennä ulos­ot­toon?

Henkilö istuu maassa, taustalla vuoria
Aatos-Nea
Nea
4.1.2024 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­rintö voi­daan tie­tyissä ta­pauk­sissa ulos­mi­tata. Pe­rin­nöstä voi kui­ten­kin myös luopua, jol­loin väl­te­tään sen jou­tu­mi­nen ulos­ot­toon. 

Ulos­ot­to­kaa­ren 77 §:n mukaan pe­ril­li­sen pe­rintö voi­daan ulos­mi­tata, mikäli hä­nellä on velkaa ulos­o­tossa. Täl­löin kuo­lin­pe­sälle an­ne­taan mak­su­kielto, jol­loin ve­lal­li­sen pe­rin­töä ei saa luo­vut­taa muille kuin ulos­ot­to­mie­helle.

Mak­su­kielto ei vai­kuta pe­sän­sel­vi­tyk­seen tai pe­rin­nön­ja­koon: pesän osak­kaat saavat sel­vit­tää pesän ta­val­li­seen tapaan sekä suo­rit­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­kei­sen pe­rin­nön­jaon. Jos mak­su­kielto on kui­ten­kin an­nettu, ei ve­lal­li­selle saa luo­vut­taa pe­rin­töä ilman ulos­ot­to­mie­hen lupaa. Ulos­ot­to­mies saa tar­vit­taessa hakea pe­sän­sel­vit­tä­jän ja pe­sän­ja­ka­jan mää­rää­mistä.

💡 Vinkki: Jos ve­lal­li­nen on ainoa pe­ril­li­nen, ote­taan ulos­mi­tat­tava osuus kuo­lin­pe­sään kuu­lu­vasta omai­suu­desta pesän sel­vi­tyk­sen jäl­keen.

Ulos­mi­tat­tua kuo­lin­pe­sän osuutta ei saa myydä

Pe­rit­tä­vältä saat­taa jäädä ti­li­va­ro­jen li­säksi omai­suutta, joka siir­tyy pe­rin­nön­jaossa pe­ril­li­sille yh­tei­so­mis­tuk­seen. Pe­ril­li­set voivat haluta myydä omai­suu­den, jol­loin jo­kai­nen saa pe­rin­nöstä oman osuu­tensa rahana.

Jos ulos­mi­tat­tava osuus pe­rin­nöstä on osa omai­suutta, ei tätä omai­suutta saa kui­ten­kaan myydä ilman ulos­ot­to­mie­hen lupaa.

💡 Esi­merkki pe­rit­tä­vän omai­suu­den ulos­mit­taa­mi­sesta

Vai­naja A omisti ke­sä­mö­kin yh­dessä puo­li­sonsa B:n kanssa. Hä­nellä ei ollut muuta mer­kit­tä­vää omai­suutta. Vai­na­jan ja hänen puo­li­sonsa lapset C ja D pe­ri­vät vai­na­jan osuu­den puo­liksi.

C:llä on velkaa ja hänen osuu­tensa pe­rin­nöstä on pää­tetty ulos­mi­tata. Tästä syystä kuo­lin­pe­sälle on an­nettu mak­su­kielto. Koska jää­mis­tössä ei ole muuta omai­suutta, on osuus ke­sä­mö­kistä ainoa omai­suus, joka voi­daan ulos­mi­tata. On mah­dol­lista, että ke­sä­mökki jou­du­taan myy­mään, jotta ulos­mi­tat­tava osuus voi­daan rea­li­soida. Tähän tar­vi­taan ulos­ot­to­mie­hen lupa.

Ve­lal­li­nen ja tes­ta­mentti

Vai­naja on voinut jättää tes­ta­men­tin, jota tulee pe­rin­nön­jaossa kun­nioit­taa. Tes­ta­men­tilla on voitu jättää jol­le­kin hen­ki­lölle esi­mer­kiksi tietty esine. Tätä kut­su­taan eri­tyis­jäl­ki­sää­dök­seksi eli le­gaa­tiksi. Hen­ki­lölle ei siis ole tes­ta­men­tattu tiet­tyä osuutta pe­rin­nöstä, vaan jokin esine tai esi­mer­kiksi tietty summa rahaa.

Jos hen­ki­löllä on velkaa, voi­daan hänen oi­keu­tensa le­gaat­tiin ulos­mi­tata. Mak­su­kielto an­ne­taan täl­löin sille pe­ril­li­selle, jonka teh­tä­vänä on luo­vut­taa osuus pe­rin­nöstä le­gaa­tin­saa­jalle.

💡 Esi­merkki le­gaa­tista ja pe­rin­nön ulos­mit­taa­mi­sesta

Vai­na­jalla A on yksi lapsi B, joka on myös hänen ainoa pe­ril­li­sensä. Täten B perii koko A:n omai­suu­den. A:lla on kui­ten­kin tes­ta­mentti, jossa hän on mää­rän­nyt au­tonsa ys­tä­väl­leen C:lle. C:llä on velkaa, joten auto on pää­tetty ulos­mi­tata. B:lle an­ne­taan mak­su­kielto, jonka mukaan hän ei saa luo­vut­taa autoa C:lle ilman ulos­ot­to­mie­hen lupaa.

Auto ja moottoripyörä talon edustalla

Pe­rin­nöstä luo­pu­mi­nen

Jos ve­lal­li­nen ei halua, että hänen saa­mansa pe­rintö menee vel­ko­jen mak­suun, voi hän luopua pe­rin­nöstä. Pe­rin­töä ei täl­löin ulos­mi­tata, vaan hänen la­ki­mää­räi­set pe­ril­li­sensä saavat pe­rin­nön ve­lal­li­sen sijaan. Luo­pu­mi­sen on oltava te­ho­kas eli ve­lal­li­nen ei voi itse mää­rätä, ke­nelle pe­rintö menee hänen si­jas­taan.

Pe­rin­nöstä luo­pu­mi­nen käy­tän­nössä

Ennen pe­rin­nön jät­tä­jän kuo­le­maa, voi­daan pe­rin­nöstä luopua esi­mer­kiksi hy­väk­sy­mällä pe­rit­tä­vän tes­ta­men­tin. Tätä kut­su­taan en­nak­ko­luo­pu­mi­seksi.

Pe­rin­nöstä voi­daan luopua myös pe­rin­nön­jät­tä­jän kuo­le­man jäl­keen il­moit­ta­malla siitä kir­jal­li­sesti. Il­moi­tuk­sen voi tehdä esi­mer­kiksi pe­ru­kir­jassa. Luo­pu­mi­sil­moi­tuk­sen voi myös toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle. Kun pe­rin­nöstä on luo­vuttu ennen ulos­ot­to­pää­töstä, ei pe­rin­töä voida enää ulos­mi­tata.

Luo­pu­mista ei voida katsoa pä­te­väksi, jos pe­ril­li­nen on ryh­ty­nyt sel­lai­siin toi­miin, joiden pe­rus­teella voi­daan katsoa, että pe­rin­töä on otettu vas­taan. Pe­ril­li­nen ei myös­kään voi mää­rätä, ke­nelle pe­rintö menee hänen si­jas­taan.

Pe­rin­nöstä luo­pu­jan si­jasta, saavat hänen omat la­ki­mää­räi­set pe­ril­li­sensä pe­rin­nön. Näitä ovat esi­mer­kiksi luo­pu­jan omat lapset. Luo­puja ei voi mää­rätä esi­mer­kiksi, että vain yksi lap­sista on oi­keu­tettu pe­rin­töön luo­pu­jan si­jasta.

⚠️ On siis tärkeä muis­taa, että luo­pu­mi­sen tulee olla te­ho­kas. Luo­pu­mi­nen on te­ho­kas, kun:

  1. Ulos­ot­to­pää­töstä ei vielä ole tehty
  2. Pe­rin­töä ei ole otettu vas­taan
  3. Luo­puja ei ole mää­rän­nyt, ke­nelle pe­rintö menee.

Osit­tai­nen luo­pu­mi­nen pe­rin­nöstä

Jos ve­lal­li­nen luopuu pe­rin­nöstä vain osit­tain, voi­daan hä­nelle tuleva pe­rintö edel­leen ulos­mi­tata. Tätä osuutta voi­daan siis käyt­tää vel­ko­jen mak­suun.

Li­säksi osit­tai­sesta luo­pu­mi­sesta seuraa, että pe­rin­nöstä tulee mak­set­ta­vaksi kak­sin­ker­tai­nen ve­ro­tus. Luo­pu­jalle tulee mak­set­ta­vaksi pe­rin­tö­vero koko pe­rin­tö­osuu­desta. Osit­tai­nen luo­pu­mi­nen kat­so­taan lah­jana, jol­loin luo­vu­te­tun osuu­den saaja maksaa osuu­desta lah­ja­ve­ron.

Pe­rintö kat­so­taan lah­jaksi myös sil­loin, jos luo­puja määrää pe­rin­nön jol­le­kin. Ve­rot­taja katsoo, että pe­rintö on otettu vas­taan ja lah­joi­tettu eteen­päin. Pe­rin­nön luo­puja joutuu täl­löin mak­sa­maan pe­rin­tö­ve­ron pe­rin­nöstä ja pe­rin­nön lo­pul­li­nen vas­taa­not­taja maksaa siitä lah­ja­ve­ron.

💡 Lue lisää: Pe­rin­tö­ve­ron oi­kaisu ja Pe­rin­nön­ja­ko - Tie­sit­kö kaik­ki nämä asiat?

Pe­rin­nöstä luo­pu­mi­sen hyödyt

Pe­rin­nöstä luo­pu­mi­sella voi­daan var­mis­taa, että pe­rintö ei päädy vel­ko­jen mak­suun. Toki velka voi­daan saada mak­set­tua pe­rin­nön avulla no­peam­min pois, jol­loin ve­lasta on mah­dol­lista päästä eroon.

Pe­rin­nöstä luo­pu­mi­nen voi kui­ten­kin hel­pot­taa myös kuo­lin­pe­sän hoitoa. Ulos­ot­to­mies voi antaa pe­ril­li­sille mak­su­kiel­lon, jol­loin ve­lal­li­selle ei saa luo­vut­taa pe­rin­töä. Tämä voi vai­keut­taa ti­lan­teita, joissa pe­rit­tävä omai­suus ha­lu­taan myydä.

💡 Esi­merkki pe­rin­nöstä luo­pu­mi­sesta

Vai­naja A omisti ke­sä­mö­kin yh­dessä puo­li­sonsa B:n kanssa. Hä­nellä ei ollut muuta mer­kit­tä­vää omai­suutta. Vai­na­jan ja hänen puo­li­sonsa lapset C ja D pe­ri­vät vai­na­jan osuu­den puo­liksi. C:llä on velkaa ja hänen osuu­tensa pe­rin­nöstä on mah­dol­lista ulos­mi­tata. Perhe haluaa kui­ten­kin pitää ke­sä­mö­kin su­vus­saan, joten C päät­tää luopua pe­rin­nöstä.

Hän antaa A:n pe­ru­kir­jassa luo­pu­mi­sil­moi­tuk­sen, ennen kuin ulos­ot­to­pää­tös on eh­ditty tehdä. C ei mää­rit­tele, ke­nelle osuus mö­kistä menee hänen si­jas­taan. Näin ollen luo­pu­mi­nen on te­ho­kas. C ei enää ole oi­keu­tettu pe­rin­töön, vaan hänen osuu­tensa saa C:n lapsi. Ke­sä­mökki säilyy täten su­vussa.

Mökki syksyisessä maisemassa

Tee tes­ta­mentti Aa­tok­sen pal­ve­lussa

Aa­tok­sen pal­ve­lussa voit laatia toi­vei­desi mu­kai­sen tes­ta­men­tin heti.

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­seen menee vain noin 10 mi­nuut­tia, minkä jäl­keen voit ladata ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin it­sel­lesi.

Tes­ta­mentti kuuluu osana Aatos Huo­le­ton -ti­lausta, jonka hinta on 69 euroa/vuosi. Saat pääsyn tes­ta­men­tin li­säksi kaik­kiin tär­kei­siin la­kia­sia­kir­joi­hin sekä ra­jat­to­masti hen­ki­lö­koh­taista la­kia­pua aina sil­loin, kun sitä tar­vit­set. Ti­lauk­sen voi pe­ruut­taa mil­loin vain.

Miltä tes­ta­ment­tisi näyt­tää?