Mitä le­gaat­ti tar­koit­taa?

Kesämökki
Timjami Nyyssönen
Timjami
14.10.2022 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Le­gaat­ti tar­koit­taa tes­ta­men­tis­sa tietyn esi­neen tai oi­keu­den tes­ta­ment­taus­ta. Le­gaa­tin­saa­jan rooli pe­rin­nön­jaos­sa eroaa hieman muista pe­ril­li­sis­tä.

Le­gaat­ti eli eri­tyis­jäl­ki­sää­dös on tes­ta­men­tin mää­räys, jossa tes­ta­men­tin­saa­jal­le tes­ta­men­tataan jokin tietty esine tai oikeus, esi­mer­kik­si vain­ajan ke­sä­mök­ki. Tiet­tyä omai­suut­ta tes­ta­men­til­la saavaa hen­ki­löä kut­su­taan le­gaa­tin­saa­jak­si.

Le­gaa­tin ase­maan kuo­lin­pe­säs­sä liit­tyy tiet­ty­jä eri­tyis­piir­tei­tä, jotka eroa­vat muista pe­ril­lis­ten oi­keuk­sis­ta ja vel­vol­li­suuk­sis­ta.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa käymme läpi niitä asioi­ta, joita kuo­lin­pe­sän hal­lin­nos­sa ja pe­rin­nön­jaos­sa kan­nat­taa huo­mioi­da le­gaa­tin osalta.

Onko le­gaa­tin­saa­ja kuo­lin­pe­sän osakas?

Le­gaat­ti on tärkeä erot­taa yleis­tes­ta­men­tis­ta, eli tes­ta­men­tis­ta, jossa tes­ta­men­tin saa­jal­le mää­rä­tään tietty suh­teel­li­nen osa vain­ajan omai­suu­des­ta (esim. 1/4 vain­ajan koko omai­suu­des­ta).

Le­gaa­tin­saa­jan ja yleis­tes­ta­men­tin­saa­jan asema eroaa ni­mit­täin mo­nel­la olen­nai­sel­la ta­val­la; yleis­tes­ta­men­tin­saa­ja kuuluu esi­mer­kik­si kuo­lin­pe­sän osak­kai­siin, mutta le­gaa­tin­saa­ja ei läh­tö­koh­tai­ses­ti ole kuo­lin­pe­sän osakas.

Le­gaa­tin­saa­ja voi olla kuo­lin­pe­sän osakas vain jol­la­kin muulla pe­rus­teel­la, esim. jos le­gaa­tin­saa­ja on myös vain­ajan rin­ta­pe­ril­li­nen.

Esi­merk­ki: Yleis­tes­ta­men­tin ja le­gaa­tin erot

Vai­na­ja on tes­ta­men­tan­nut ys­tä­vil­leen Tuo­mak­sel­le ja Hei­dil­le omai­suut­taan. Tes­ta­men­tin mukaan Tuomas perii vain­ajan ke­sä­mö­kin, kun taas Heidi perii puolet eli 1 / 2 vain­ajan koko omai­suu­des­ta.

Ti­lan­tees­sa Tuomas olisi siis le­gaa­tin­saa­ja, eikä hän kuu­lui­si kuo­lin­pe­sän osak­kai­siin. Heidi olisi puo­les­taan yleis­tes­ta­men­tin­saa­ja, ja hän kuu­lui­si kuo­lin­pe­sän osak­kai­siin.

Oletko jo tehnyt tes­ta­ment­tia?

Pätevä tes­ta­ment­ti heti val­miik­si. Päätä, kuinka omai­suu­te­si ja­kaan­tuu, ja anna pal­ve­lun op­ti­moi­da pe­rin­tö­ve­rot. Pal­ve­lun käyt­tä­mi­nen on aina il­mais­ta.

Saat lu­nas­tet­tua val­miin asia­kir­jan it­sel­le­si hin­taan 89 euroa – yli 80 % edul­li­sem­min kuin pe­rin­teis­sä la­ki­toi­mis­tos­sa.

Le­gaa­tin­saa­jan oi­keu­det

Le­gaa­tin omi­nais­piir­tei­siin kuuluu, että pe­rin­nök­si tuleva omai­suus on jo yk­si­löi­ty tes­ta­men­tis­sa. Le­gaa­tin­saa­jal­le pe­rin­tö­nä tu­le­vaa omai­suut­ta ei siis tar­vit­se erik­seen mää­rit­tää pe­rin­nön­jaos­sa. Tämä erot­taa le­gaa­tin­saa­jan muista pe­rin­nön­saa­jis­ta, sillä le­gaat­ti voi­daan suo­rit­taa jo ennen vi­ral­lis­ta pe­rin­nön­ja­koa.  

Muille pe­rin­nön­saa­jil­le tuleva omai­suus mää­ri­te­tään lo­pul­li­ses­ti vasta pe­rin­nön­jaos­sa. Le­gaat­ti voi­daan puo­les­taan suo­rit­taa heti kun on selvää, ettei se louk­kaa muiden ta­ho­jen, kuten vain­ajan vel­ko­jien, oi­keuk­sia. Yleen­sä le­gaat­ti voi­daan suo­rit­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen.

Lue lisää tes­ta­men­tin saajan oi­keuk­sis­ta

Esi­merk­ki: Pe­rit­ty ke­sä­mök­ki

Edellä mai­ni­tus­sa esi­mer­kis­sä Tuo­mak­sel­le le­gaa­til­la tuleva omai­suus olisi vain­ajan ke­sä­mök­ki. Ke­sä­mök­ki voi­tai­siin luo­vut­taa Tuo­mak­sel­le jo ennen muun pe­rin­nön ja­ka­mis­ta, kunhan sen luo­vut­ta­mi­nen ei louk­kai­si muiden oi­keuk­sia.

Koska Heidi on saanut tes­ta­men­til­la vain tietyn mää­rä­osan (1 / 2) vain­ajan omai­suu­des­ta, täytyy pe­rin­nön­jaos­sa mää­rit­tää, mitä omai­suut­ta hänen mää­rä­osaan­sa kuuluu.

Pe­rin­nön­jaos­sa voi­tai­siin esi­mer­kik­si mää­rit­tää, että Heidin osuus vain­ajan omai­suu­des­ta pi­täi­si si­säl­lään 100 000 euron ra­ha­va­rat, sekä vain­ajan omis­ta­mat asunto-osak­keet. Tuomas saisi siis pe­rin­tön­sä ennen Heidiä.

Le­gaa­tin­saa­jan asema kuo­lin­pe­säs­sä

Koska le­gaa­tin­saa­ja ei kuulu kuo­lin­pe­sän osak­kai­siin, ei le­gaa­tin­saa­jal­la ole myös­kään oi­keut­ta osal­lis­tua kuo­lin­pe­sään hal­lin­toon. Le­gaa­tin­saa­jan asema on siis tältä osin hei­kom­pi kuin muiden pe­rin­nön­saa­jien, sillä hän ei voi osal­lis­tua pää­tök­sen­te­koon kuo­lin­pe­sän asiois­ta.

Le­gaa­tin­saa­jan mah­dol­li­suu­det valvoa omaa etuaan kuo­lin­pe­säs­sä ovat siis kuo­lin­pe­sän osak­kai­ta ra­jal­li­sem­mat. Le­gaa­tin­saa­jan asema on kui­ten­kin laissa tur­vat­tu; kuo­lin­pe­sän osak­kaat ovat esi­mer­kik­si kor­vaus­vas­tuus­sa le­gaa­tin­saa­jal­le niistä va­hin­gois­ta, jotka osak­kaat ovat lai­min­lyön­neil­lään ai­heut­ta­neet

 Le­gaa­tin­saa­ja voi myös hakea tuo­miois­tui­mel­ta vi­ral­li­sen pe­sän­sel­vit­tä­jän mää­rää­mis­tä, jol­loin pe­sän­sel­vit­tä­jä voi jakaa vain­ajan omai­suu­den kuo­lin­pe­sän osak­kai­den si­jas­ta.

Vai­kut­taa­ko le­gaat­ti rin­ta­pe­ril­lis­ten la­kio­saan?

Vain­ajan rin­ta­pe­ril­li­sil­lä on läh­tö­koh­tai­ses­ti aina oikeus la­kio­saan, eli heillä on oikeus vaatia puolet vain­ajan pe­rin­nös­tä. Tätä oi­keut­ta ei voida ra­joit­taa tes­ta­men­til­la.

Le­gaat­ti voi­daan siis panna täy­tän­töön vain sil­loin, kun se ei louk­kaa rin­ta­pe­ril­lis­ten oi­keut­ta la­kio­saan. Jos le­gaat­ti kui­ten­kin louk­kaa la­kio­saa, le­gaa­tin­saa­ja voi maksaa la­kio­san myös rahana.

Esi­merk­ki: Koko pe­rin­tö­nä ke­sä­mök­ki

Vai­na­jal­la on yksi rin­ta­pe­ril­li­nen, ja vain­ajan omai­suus muo­dos­tuu koko­nai­suu­des­saan hänen omis­ta­mas­taan ke­sä­mö­kis­tä. Vai­na­ja on tes­ta­men­tan­nut ke­sä­mök­kin­sä hy­väl­le ys­tä­väl­leen Han­nul­le, eli Hannu on le­gaa­tin­saa­ja.

Tes­ta­men­tat­tu ke­sä­mök­ki muo­dos­taa siis vain­ajan koko pe­rin­nön, ja rin­ta­pe­ril­li­sen la­kio­sa on puolet ke­sä­mö­kin ar­vos­ta.

Koska koko ke­sä­mök­ki on kui­ten­kin tes­ta­men­tat­tu Tuo­mak­sel­le, le­gaat­ti ra­joit­taa läh­tö­koh­tai­ses­ti rin­ta­pe­ril­li­sen oi­keut­ta la­kio­saan. Jos Tuomas ha­luai­si saada ke­sä­mö­kin it­sel­leen, täy­tyi­si hänen maksaa rin­ta­pe­ril­li­sel­le rahana puolet ke­sä­mö­kin ar­vos­ta.

Voiko le­gaa­tin suo­rit­taa ennen osi­tus­ta?

Jos vai­na­ja on ennen kuo­le­maan­sa ollut nai­mi­sis­sa, täytyy kuo­lin­pe­sän ositus tehdä ennen pe­rin­nön­ja­koa. Vaikka le­gaat­ti voi­daan­kin panna täy­tän­töön ennen pe­rin­nön­ja­koa, ei le­gaa­til­la voida kui­ten­kaan lou­ka­ta lesken oi­keut­ta ta­sin­koon.

Näin ollen lesken oikeus ta­sin­koon syr­jäyt­tää le­gaa­tin esi­mer­kik­si sil­loin, kun le­gaat­tiin kuu­lu­vaa omai­suut­ta tar­vit­tai­siin ta­sin­gon mak­sa­mi­seen. Jos le­gaat­ti on kui­ten­kin pantu täy­tän­töön ennen osi­tus­ta ja se louk­kaa lesken oi­keut­ta ta­sin­koon, le­gaa­tin­saa­ja on vel­vol­li­nen pa­laut­ta­maan tes­ta­men­til­la saa­man­sa omai­suu­den.

Le­gaat­ti, leski ja asunto

Lesken asema voi vai­kut­taa le­gaa­tin täy­tän­töön­pa­noon myös sil­loin, kun le­gaat­ti pitää si­säl­lään asun­non: les­kel­lä voi tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa olla oikeus pitää le­gaat­tiin si­säl­ty­vä asunto hal­lin­nas­saan, jos hänen toi­meen­tu­lon­sa sitä edel­lyt­tää. Lesken oikeus kotiin voi siis syr­jäyt­tää le­gaa­tin.

Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa le­gaat­ti voi­daan panna täy­tän­töön vasta lesken hal­lin­ta­oi­keu­den päät­tyes­sä, eli kun leski luopuu oi­keu­des­taan, tai kun leski kuolee.

Lue lisää: Miten pe­rin­nön­ja­ko teh­dään uus­per­hees­sä?

Miten le­gaa­tin­saa­jaa ve­ro­te­taan?

Le­gaa­tin­saa­jal­la on vel­vol­li­suus maksaa pe­rin­tö­ve­roa tes­ta­men­til­la saa­mas­taan omai­suu­des­ta. Pe­rin­tö­ve­roa jou­du­taan kui­ten­kin mak­sa­maan vain omis­tusoi­keu­des­ta, eli esi­mer­kik­si tes­ta­men­til­la saa­dus­ta ke­sä­mö­kin käyt­tö­oi­keu­des­ta ei tar­vit­se maksaa veroa.

Jos le­gaat­ti si­säl­tää omis­tusoi­keuk­sia, tar­kem­pi pe­rin­tö­ve­ron määrä riip­puu eri­tyi­ses­ti pe­rin­nön suu­ruu­des­ta ja le­gaa­tin­saa­jan su­ku­lais­suh­tees­ta pe­rit­tä­vään. Alle 20 000 euron suu­rui­set pe­rin­nöt ovat ve­ro­va­pai­ta.

Näin le­gaat­ti eroaa yleis­tes­ta­men­tis­ta

Alla näet yk­sin­ker­tai­sen tau­lu­kon le­gaa­tin­saa­jan ja yleis­tes­ta­men­tin­saa­jan suu­rim­mis­ta erois­ta.

 Le­gaa­tin­saa­jaYleis­tes­ta­men­tin­saa­ja
Kuo­lin­pe­sän osakas
Voi­daan suo­rit­taa jo ennen var­si­nais­ta pe­rin­nön­ja­koa
La­kio­san voi kier­tää
Pe­rin­tö­ve­roa mak­se­taan vain omis­tusoi­keu­des­taRiip­puu tes­ta­men­ta­tus­ta omai­suu­des­ta

Myös le­gaa­tin te­ke­mi­nen on­nis­tuu Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on help­poa, nopeaa ja edul­lis­ta Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lum­me kar­toit­taa ti­lan­tee­si ja luo vas­taus­te­si pe­rus­teel­la si­nul­le rää­tä­löi­dyn tes­ta­men­tin.

Verk­ko­pal­ve­lum­me avulla teet eri­lai­set tes­ta­men­tit hel­pos­ti ja ju­ri­di­ses­ti oikein. Li­säk­si voit lisätä tes­ta­ment­tiin ehtoja, kuten siir­tää pää­tös­val­lan tes­ta­men­tin­saa­jal­le – näin saaja voi itse päät­tää ot­taa­ko pe­rin­nön vas­taan ja mitä omai­suut­ta ottaa vas­taan, vai an­taa­ko sen mie­luum­min omille pe­ril­li­sil­leen.

Luo oma tes­ta­ment­ti ne­tis­sä nyt hin­taan 89 euroa. Saat meiltä myös aina il­mais­ta la­kia­pua.