Mitä le­gaatti tar­koit­taa?

Kesämökki
Timjami Nyyssönen
Timjami
14.10.2022 ● 6 minuuttia
Jaa artikkeli
Le­gaatti tar­koit­taa tes­ta­men­tissa tietyn esi­neen tai oi­keu­den tes­ta­ment­tausta. Le­gaa­tin­saa­jan rooli pe­rin­nön­jaossa eroaa hieman muista pe­ril­li­sistä.

Le­gaatti eli eri­tyis­jäl­ki­sää­dös on tes­ta­men­tin mää­räys, jossa tes­ta­men­tin­saa­jalle tes­ta­men­ta­taan jokin tietty esine tai oikeus, esi­mer­kiksi vai­na­jan ke­sä­mökki. Tiet­tyä omai­suutta tes­ta­men­tilla saavaa hen­ki­löä kut­su­taan le­gaa­tin­saa­jaksi.

Le­gaa­tin ase­maan kuo­lin­pe­sässä liit­tyy tiet­tyjä eri­tyis­piir­teitä, jotka eroa­vat muista pe­ril­lis­ten oi­keuk­sista ja vel­vol­li­suuk­sista.

Tässä ar­tik­ke­lissa käymme läpi niitä asioita, joita kuo­lin­pe­sän hal­lin­nossa ja pe­rin­nön­jaossa kan­nat­taa huo­mioida le­gaa­tin osalta.

Onko le­gaa­tin­saaja kuo­lin­pe­sän osakas?

Le­gaatti on tärkeä erot­taa yleis­tes­ta­men­tista, eli tes­ta­men­tista, jossa tes­ta­men­tin saa­jalle mää­rä­tään tietty suh­teel­li­nen osa vai­na­jan omai­suu­desta (esim. 1/4 vai­na­jan koko omai­suu­desta).

Le­gaa­tin­saa­jan ja yleis­tes­ta­men­tin­saa­jan asema eroaa ni­mit­täin mo­nella olen­nai­sella ta­valla; yleis­tes­ta­men­tin­saaja kuuluu esi­mer­kiksi kuo­lin­pe­sän osak­kai­siin, mutta le­gaa­tin­saaja ei läh­tö­koh­tai­sesti ole kuo­lin­pe­sän osakas.

Le­gaa­tin­saaja voi olla kuo­lin­pe­sän osakas vain jol­la­kin muulla pe­rus­teella, esim. jos le­gaa­tin­saaja on myös vai­na­jan rin­ta­pe­ril­li­nen.

Esi­merkki: Yleis­tes­ta­men­tin ja le­gaa­tin erot

Vai­naja on tes­ta­men­tan­nut ys­tä­vil­leen Tuo­mak­selle ja Hei­dille omai­suut­taan. Tes­ta­men­tin mukaan Tuomas perii vai­na­jan ke­sä­mö­kin, kun taas Heidi perii puolet eli 1 / 2 vai­na­jan koko omai­suu­desta.

Ti­lan­teessa Tuomas olisi siis le­gaa­tin­saaja, eikä hän kuu­luisi kuo­lin­pe­sän osak­kai­siin. Heidi olisi puo­les­taan yleis­tes­ta­men­tin­saaja, ja hän kuu­luisi kuo­lin­pe­sän osak­kai­siin.

Oletko jo tehnyt tes­ta­ment­tia?

Pätevä tes­ta­mentti heti val­miiksi. Päätä, kuinka omai­suu­tesi ja­kaan­tuu, ja anna pal­ve­lun op­ti­moida pe­rin­tö­ve­rot.

Pal­ve­lun ko­keilu on aina il­maista.

Le­gaa­tin­saa­jan oi­keu­det

Le­gaa­tin omi­nais­piir­tei­siin kuuluu, että pe­rin­nöksi tuleva omai­suus on jo yk­si­löity tes­ta­men­tissa. Le­gaa­tin­saa­jalle pe­rin­tönä tu­le­vaa omai­suutta ei siis tar­vitse erik­seen mää­rit­tää pe­rin­nön­jaossa. Tämä erot­taa le­gaa­tin­saa­jan muista pe­rin­nön­saa­jista, sillä le­gaatti voi­daan suo­rit­taa jo ennen vi­ral­lista pe­rin­nön­ja­koa.

Muille pe­rin­nön­saa­jille tuleva omai­suus mää­ri­te­tään lo­pul­li­sesti vasta pe­rin­nön­jaossa. Le­gaatti voi­daan puo­les­taan suo­rit­taa heti kun on selvää, ettei se louk­kaa muiden ta­ho­jen, kuten vai­na­jan vel­ko­jien, oi­keuk­sia. Yleensä le­gaatti voi­daan suo­rit­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen.

Lue lisää tes­ta­men­tin saajan oi­keuk­sista

Esi­merkki: Pe­ritty ke­sä­mökki

Edellä mai­ni­tussa esi­mer­kissä Tuo­mak­selle le­gaa­tilla tuleva omai­suus olisi vai­na­jan ke­sä­mökki. Ke­sä­mökki voi­tai­siin luo­vut­taa Tuo­mak­selle jo ennen muun pe­rin­nön ja­ka­mista, kunhan sen luo­vut­ta­mi­nen ei louk­kaisi muiden oi­keuk­sia.

Koska Heidi on saanut tes­ta­men­tilla vain tietyn mää­rä­osan (1 / 2) vai­na­jan omai­suu­desta, täytyy pe­rin­nön­jaossa mää­rit­tää, mitä omai­suutta hänen mää­rä­osaansa kuuluu.

Pe­rin­nön­jaossa voi­tai­siin esi­mer­kiksi mää­rit­tää, että Heidin osuus vai­na­jan omai­suu­desta pi­täisi si­säl­lään 100 000 euron ra­ha­va­rat, sekä vai­na­jan omis­ta­mat asunto-osak­keet. Tuomas saisi siis pe­rin­tönsä ennen Heidiä.

Le­gaa­tin­saa­jan asema kuo­lin­pe­sässä

Koska le­gaa­tin­saaja ei kuulu kuo­lin­pe­sän osak­kai­siin, ei le­gaa­tin­saa­jalla ole myös­kään oi­keutta osal­lis­tua kuo­lin­pe­sään hal­lin­toon. Le­gaa­tin­saa­jan asema on siis tältä osin hei­kompi kuin muiden pe­rin­nön­saa­jien, sillä hän ei voi osal­lis­tua pää­tök­sen­te­koon kuo­lin­pe­sän asioista.

Le­gaa­tin­saa­jan mah­dol­li­suu­det valvoa omaa etuaan kuo­lin­pe­sässä ovat siis kuo­lin­pe­sän osak­kaita ra­jal­li­sem­mat. Le­gaa­tin­saa­jan asema on kui­ten­kin laissa tur­vattu; kuo­lin­pe­sän osak­kaat ovat esi­mer­kiksi kor­vaus­vas­tuussa le­gaa­tin­saa­jalle niistä va­hin­goista, jotka osak­kaat ovat lai­min­lyön­neil­lään ai­heut­ta­neet

 Le­gaa­tin­saaja voi myös hakea tuo­miois­tui­melta vi­ral­li­sen pe­sän­sel­vit­tä­jän mää­rää­mistä, jol­loin pe­sän­sel­vit­täjä voi jakaa vai­na­jan omai­suu­den kuo­lin­pe­sän osak­kai­den si­jasta.

Vai­kut­taako le­gaatti rin­ta­pe­ril­lis­ten la­kio­saan?

Vai­na­jan rin­ta­pe­ril­li­sillä on läh­tö­koh­tai­sesti aina oikeus la­kio­saan, eli heillä on oikeus vaatia puolet vai­na­jan pe­rin­nöstä. Tätä oi­keutta ei voida ra­joit­taa tes­ta­men­tilla.

Le­gaatti voi­daan siis panna täy­tän­töön vain sil­loin, kun se ei louk­kaa rin­ta­pe­ril­lis­ten oi­keutta la­kio­saan. Jos le­gaatti kui­ten­kin louk­kaa la­kio­saa, le­gaa­tin­saaja voi maksaa la­kio­san myös rahana.

Esi­merkki: Koko pe­rin­tönä ke­sä­mökki

Vai­na­jalla on yksi rin­ta­pe­ril­li­nen, ja vai­na­jan omai­suus muo­dos­tuu ko­ko­nai­suu­des­saan hänen omis­ta­mas­taan ke­sä­mö­kistä. Vai­naja on tes­ta­men­tan­nut ke­sä­mök­kinsä hy­välle ys­tä­väl­leen Han­nulle, eli Hannu on le­gaa­tin­saaja.

Tes­ta­men­tattu ke­sä­mökki muo­dos­taa siis vai­na­jan koko pe­rin­nön, ja rin­ta­pe­ril­li­sen la­kiosa on puolet ke­sä­mö­kin ar­vosta.

Koska koko ke­sä­mökki on kui­ten­kin tes­ta­men­tattu Tuo­mak­selle, le­gaatti ra­joit­taa läh­tö­koh­tai­sesti rin­ta­pe­ril­li­sen oi­keutta la­kio­saan. Jos Tuomas ha­luaisi saada ke­sä­mö­kin it­sel­leen, täy­tyisi hänen maksaa rin­ta­pe­ril­li­selle rahana puolet ke­sä­mö­kin ar­vosta.

Voiko le­gaa­tin suo­rit­taa ennen osi­tusta?

Jos vai­naja on ennen kuo­le­maansa ollut nai­mi­sissa, täytyy kuo­lin­pe­sän ositus tehdä ennen pe­rin­nön­ja­koa. Vaikka le­gaatti voi­daan­kin panna täy­tän­töön ennen pe­rin­nön­ja­koa, ei le­gaa­tilla voida kui­ten­kaan lou­kata lesken oi­keutta ta­sin­koon.

Näin ollen lesken oikeus ta­sin­koon syr­jäyt­tää le­gaa­tin esi­mer­kiksi sil­loin, kun le­gaat­tiin kuu­lu­vaa omai­suutta tar­vit­tai­siin ta­sin­gon mak­sa­mi­seen. Jos le­gaatti on kui­ten­kin pantu täy­tän­töön ennen osi­tusta ja se louk­kaa lesken oi­keutta ta­sin­koon, le­gaa­tin­saaja on vel­vol­li­nen pa­laut­ta­maan tes­ta­men­tilla saa­mansa omai­suu­den.

Le­gaatti, leski ja asunto

Lesken asema voi vai­kut­taa le­gaa­tin täy­tän­töön­pa­noon myös sil­loin, kun le­gaatti pitää si­säl­lään asun­non: les­kellä voi tie­tyissä ti­lan­teissa olla oikeus pitää le­gaat­tiin si­säl­tyvä asunto hal­lin­nas­saan, jos hänen toi­meen­tu­lonsa sitä edel­lyt­tää. Lesken oikeus kotiin voi siis syr­jäyt­tää le­gaa­tin.

Täl­lai­sessa ti­lan­teessa le­gaatti voi­daan panna täy­tän­töön vasta lesken hal­lin­ta­oi­keu­den päät­tyessä, eli kun leski luopuu oi­keu­des­taan, tai kun leski kuolee.

Lue lisää: Miten pe­rin­nön­jako teh­dään uus­per­heessä?

Miten le­gaa­tin­saa­jaa ve­ro­te­taan?

Le­gaa­tin­saa­jalla on vel­vol­li­suus maksaa pe­rin­tö­ve­roa tes­ta­men­tilla saa­mas­taan omai­suu­desta. Pe­rin­tö­ve­roa jou­du­taan kui­ten­kin mak­sa­maan vain omis­tusoi­keu­desta, eli esi­mer­kiksi tes­ta­men­tilla saa­dusta ke­sä­mö­kin käyt­tö­oi­keu­desta ei tar­vitse maksaa veroa.

Jos le­gaatti si­säl­tää omis­tusoi­keuk­sia, tar­kempi pe­rin­tö­ve­ron määrä riip­puu eri­tyi­sesti pe­rin­nön suu­ruu­desta ja le­gaa­tin­saa­jan su­ku­lais­suh­teesta pe­rit­tä­vään. Alle 20 000 euron suu­rui­set pe­rin­nöt ovat ve­ro­va­paita.

Näin le­gaatti eroaa yleis­tes­ta­men­tista

Alla näet yk­sin­ker­tai­sen tau­lu­kon le­gaa­tin­saa­jan ja yleis­tes­ta­men­tin­saa­jan suu­rim­mista eroista.

 Le­gaa­tin­saajaYleis­tes­ta­men­tin­saaja
Kuo­lin­pe­sän osakas
Voi­daan suo­rit­taa jo ennen var­si­naista pe­rin­nön­ja­koa
La­kio­san voi kier­tää
Pe­rin­tö­ve­roa mak­se­taan vain omis­tusoi­keu­destaRiip­puu tes­ta­men­ta­tusta omai­suu­desta

Myös le­gaa­tin te­ke­mi­nen on­nis­tuu Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen on help­poa, nopeaa ja edul­lista Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pal­ve­lumme kar­toit­taa ti­lan­teesi ja luo vas­taus­tesi pe­rus­teella si­nulle rää­tä­löi­dyn tes­ta­men­tin.

Verk­ko­pal­ve­lumme avulla teet eri­lai­set tes­ta­men­tit hel­posti ja ju­ri­di­sesti oikein. Li­säksi voit lisätä tes­ta­ment­tiin ehtoja, kuten siir­tää pää­tös­val­lan tes­ta­men­tin­saa­jalle – näin saaja voi itse päät­tää ot­taako pe­rin­nön vas­taan ja mitä omai­suutta ottaa vas­taan, vai an­taako sen mie­luum­min omille pe­ril­li­sil­leen.

Luo oma tes­ta­mentti ne­tissä nyt Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa jopa 10 mi­nuu­tissa. Saat meiltä myös aina il­maista la­kia­pua.