Pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nen

Vanhoja valokuvia puisessa rasiassa
aatos-author-icon.png
Aatos
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­rin­nöstä luo­pu­mi­nen on mah­dol­lista. Ehdot erovat hieman riip­puen oletko saanut pe­rin­töä tes­ta­men­tilla vai su­ku­lai­suu­den kautta.

Pe­rin­nön­saaja voi luopua saa­mas­taan pe­rin­nöstä. Pe­rin­nöstä voi luopua, kun pe­rit­tävä vielä elää tai vasta pe­rit­tä­vän kuol­tua.

Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lussa voi luopua pe­rin­nöstä ju­ri­di­sesti pä­te­västi. Pal­velu on aina vii­mei­sim­män lain­sää­dän­nön mu­kai­nen, ja Ve­ro­hal­linto on hy­väk­sy­nyt pal­ve­lun luoman pe­ru­kir­jan.

Pe­rin­nöstä luo­pu­mi­nen pe­rit­tä­vän eläessä

Pe­rin­nöstä teh­tä­vää luo­pu­mista pe­rit­tä­vän eläessä kut­su­taan en­nak­ko­luo­pu­mi­seksi.

Käy­tän­nössä pe­rin­nöstä luo­pu­mi­nen teh­dään hy­väk­sy­mällä pe­rit­tä­vän tekemä tes­ta­mentti. Luo­pu­mi­sil­moi­tus voi­daan tehdä myös jos­sain muussa asia­kir­jassa.

Luo­pu­mi­sil­moi­tus on al­le­kir­joi­tet­tava riip­pu­matta siitä, missä asia­kir­jassa luo­pu­mi­sesta il­moi­te­taan. Al­le­kir­joi­tuk­sen to­dis­ta­mi­nen ei ole lain mukaan vält­tä­mä­töntä, mutta käy­tän­nössä sitä suo­si­tel­laan.

Pe­rin­tö­kaa­ren 17 luvun 1 § (40/1965) mukaan:

“Jos pe­ril­li­nen hy­väk­sy­mällä tes­ta­men­tin tai muulla tavoin kir­jal­li­sesti il­moit­taa pe­rit­tä­välle luo­pu­vansa pe­rin­nöstä, on luo­pu­mi­nen pätevä.“

Pe­rin­nöstä luo­pu­jan tulee olla täysi-ikäi­nen ja täy­si­val­tai­nen hen­kilö. Pe­rin­nöstä luo­pu­mi­sen voi tehdä vain osit­tain niin, että pe­ril­li­nen luopuu vain jos­tain pe­rin­nön osasta.

Pe­rin­nöstä luo­pu­mi­sen hyödyt

En­nak­kol­li­sesta pe­rin­nöstä luo­pu­mi­sesta on seu­raa­via hyö­tyjä, kuten laa­jempi mää­räys­valta tes­ta­men­tilla, pe­rintö vel­ko­jen ulot­tu­mat­to­miin ja pe­rin­tö­ve­ron vä­hen­tä­mi­nen.

1) Pe­rit­tä­vän laa­jempi mää­räys­valta tes­ta­men­tilla

Pe­rit­tä­vän kan­nalta pe­rin­nöstä luo­pu­mi­nen en­nak­koon lisää hänen mah­dol­li­suuk­si­aan mää­rätä pe­rin­nös­tään tes­ta­men­tilla.

Hän voi esi­mer­kiksi jättää yk­sit­täistä omai­suutta, kuten auton, asun­non tai ke­sä­mö­kin ha­lua­mal­leen hen­ki­lölle, tai jättää tietyn osuu­den omai­suu­des­taan suvun ul­ko­puo­lelle ole­valle hen­ki­lölle.

Li­säksi tes­ta­men­tilla on mah­dol­lista rajata omai­suu­den omis­tusoi­keus hen­ki­lön eli­na­jaksi. Tämä tar­koit­taa sitä, että jos hen­kilö kuolee ennen sinua, menee pe­rin­nöksi an­ta­masi omai­suu­tesi ni­meä­mäl­lesi tois­si­jai­selle hen­ki­lölle eikä en­si­si­jai­sen hen­ki­lön pe­ril­li­sille.

2) Pe­rintö vel­ko­jen ulot­tu­mat­to­miin

Pe­ril­li­nen saat­taa haluta luopua pe­rin­nöstä en­nak­koon omien vel­ko­jensa vuoksi. Näin vel­ko­jat eivät pääse kä­siksi pe­rit­tä­vän omai­suu­teen.

Pe­rin­tö­ve­ro­jen vä­hen­tä­mi­nen

Luo­pu­mi­sen avulla voi­daan siir­tää pe­rin­töä suo­raan esi­mer­kiksi lap­sen­lap­sille eli yhden su­ku­pol­ven yli. Näin väl­ty­tään kah­den­ker­tai­selta pe­rin­tö­ve­ro­tuk­selta.

3) Pe­rin­nöstä luo­pu­mi­nen pe­rit­tä­vän kuo­le­man jäl­keen

Pe­rin­nöstä tai tes­ta­men­tista luo­pu­mi­selle tai kiel­täy­ty­mi­selle ei ole laissa ta­ka­ra­jaa.

Pe­rin­tö­kaa­ren 17 luvun 2a § (40/1965) mukaan:

“Pe­ril­li­sellä ja tes­ta­men­tin­saa­jalla on oikeus luopua oi­keu­des­taan pe­rit­tä­vän kuol­tua, jol­lei­vät he ole jo ryh­ty­neet sel­lai­siin toi­miin, että heidän on kat­sot­tava ot­ta­neen pe­rin­nön vas­taan. Luo­pu­mi­nen on teh­tävä kir­jal­li­sesti.”

Pe­rin­töön ryh­ty­mi­nen tar­koit­taa pe­rin­nön ot­ta­mista vas­taan tai il­moi­tusta siitä, että pe­rintö ha­lu­taan ottaa vas­taan. Pelkkä pe­run­kir­joi­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ei ole pe­rin­töön ryh­ty­mistä.

Kor­keim­man oi­keu­den (2003:95) rat­kai­sun mukaan hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­nen, kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­nen ja pe­run­kir­joi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen ei ole pe­rin­töön ryh­ty­mistä. Näihin toi­miin ryh­ty­mi­sen jäl­keen voi­daan vielä te­hok­kaasti luopua pe­rin­nöstä.

Et voi kui­ten­kaan luopua pe­rin­nöstä sil­loin, kun ulos­mit­taus­pää­tös on tehty.

Pe­rin­nöstä luo­pu­mi­nen teh­dään al­le­kir­joi­te­tulla luo­pu­mi­sil­moi­tuk­sella.

Luo­pu­mi­sil­moi­tuk­sen voi tehdä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon

Jos haluat luopua pe­rin­nöstä, voit tehdä luo­pu­mi­sil­moi­tuk­sen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon (DVV) eli en­ti­seen mai­straat­tiin.

DVV:lle il­moit­ta­mi­nen ei ole pa­kol­lista. Se on kui­ten­kin tar­peen ti­lan­teissa, jossa haluat suo­jata ulos­ot­to­vi­ran­omai­sen ulos­mit­taus­pää­töstä vas­taan.

Pe­rin­nöstä luo­pu­mi­sil­moi­tus on muo­dol­taan vapaa, mutta se on teh­tävä kir­jal­li­sesti. Il­moita riit­tä­vät tiedot pe­rin­nön­jät­tä­jästä.

Voit täyt­tää ja ladata DVV:n verk­ko­si­vuilta val­miin lo­mak­keen pe­rin­nöstä luo­pu­mi­seen. DVV perii kä­sit­te­ly­mak­sun, joka on suu­ruu­del­taan 35 euroa.

Te­ho­kas pe­rin­nöstä luo­pu­mi­nen pe­rit­tä­vän kuol­tua

Pe­rin­nöstä luo­pu­mi­nen mer­kit­see myös luo­pu­jan va­pau­tu­mista pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­sesta. Jos luo­pu­mista ei tehdä pä­te­västi, joutuu myös luo­puja mak­sa­maan pe­rin­tö­ve­roa

Te­hok­kaalla pe­rin­nöstä luo­pu­mi­sella tar­koi­te­taan sitä, että:

  1. pe­rin­töä ei oteta vas­taan
  2. pe­rin­nöstä luo­vu­taan vas­tik­keetta
  3. pe­rin­töä ei luo­vu­teta tie­tylle hen­ki­lölle
  4. pe­rin­nöstä luo­vu­taan ko­ko­naan

La­ki­mää­räi­nen pe­rin­tö­oi­keus ra­joit­taa pe­rin­nöstä luo­pu­mista

Jos saat la­ki­mää­räi­sen pe­rin­tö­oi­keu­den, on si­nulla vä­hem­män vaih­toeh­toja pe­rin­nöstä luo­pu­mi­seen. Sil­loin voit luopua pe­rin­nöstä ko­ko­naan tai pitää pe­rin­tösi, mutta et voi luopua pe­rin­nöstä osit­tain.

Et myös­kään voi päät­tää, että ke­nelle pe­rintö menee, vaan pe­rin­nön saa he, jotka ovat oi­keu­tet­tuja si­nulta jää­vään pe­rin­töön.

Jos luovut pe­rin­nöstä osit­tain, koh­dis­tuu omai­suu­teen tupla­ve­ro­tus. Tämä johtuu siitä, että ve­rot­taja tul­kit­see luo­pu­masi pe­rin­nön lah­jaksi. Ensin pe­rin­nön al­ku­pe­räi­nen saaja maksaa pe­rin­tö­ve­ron koko pe­rin­nöstä ja luo­vu­te­tun pe­rin­nön vas­taa­not­taja maksaa osuu­des­taan lah­ja­ve­roa.

Lue lisää: pe­rin­nön ar­vos­ta­mi­nen

Tes­ta­men­tattu pe­rintö ja pe­rin­nöstä luo­pu­mi­nen

Jos saat tes­ta­men­tat­tua pe­rin­töä, on si­nulla enem­män vaih­toeh­toja pe­rin­nöstä luo­pu­mi­seen.

Tes­ta­men­ta­tun pe­rin­nön saaja voi luopua pe­rin­nöstä osit­tain. On kui­ten­kin hyvä huo­mioida, että pe­rin­nöstä luo­puva hen­kilö ei voi mää­rit­tää sitä, että ke­nelle hänen luo­pu­mansa osuus menee.

Laadi tes­ta­mentti toi­vei­desi mukaan Aa­tok­sessa

Ha­luatko vai­kut­taa siihen, että kuka perii omai­suut­tasi ja miten omai­suu­tesi ja­kaan­tuu pe­ril­lis­ten kesken?

Tee tes­ta­mentti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pal­velu kar­toit­taa toi­vei­tasi ja vaa­ti­muk­sia, jonka avulla laadit yk­si­löl­li­sen ja ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin ilman kal­lista käyn­tiä la­ki­toi­mis­tossa.

Voit lisätä yk­sit­täi­siä omai­suus­la­jeja, kuten auton, asun­non ja ke­sä­mö­kin, ja päät­tää miten jaet omis­tuk­sia pe­ril­lis­tesi kesken. Li­säksi voit muo­kata va­paasti pe­ril­li­siä sekä heidän osuuk­si­aan.

Tes­ta­ment­tiin voit li­säksi kir­jata toi­veita hau­ta­jai­siin liit­tyen tai vies­tin lä­hei­sil­lesi.

Saat val­miin asia­kir­jan pal­ve­lusta heti al­le­kir­joi­tet­ta­vaksi. Li­säksi tar­vit­set kaksi es­tee­töntä to­dis­ta­jaa al­le­kir­joit­ta­maan tes­ta­men­tin ja vah­vis­ta­maan sen ai­tou­den.

Vai­kuta siihen, miten omai­suu­tesi pe­riy­tyy ja tee tes­ta­mentti jo tänään.