Pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nen

Vanhoja valokuvia puisessa rasiassa
aatos-author-icon.png
Aatos
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nen on mah­dol­lis­ta. Ehdot erovat hieman riip­puen oletko saanut pe­rin­töä tes­ta­men­til­la vai su­ku­lai­suu­den kautta.

Pe­rin­nön­saa­ja voi luopua saa­mas­taan pe­rin­nös­tä. Pe­rin­nös­tä voi luopua, kun pe­rit­tä­vä vielä elää tai vasta pe­rit­tä­vän kuol­tua.

Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lus­sa voi luopua pe­rin­nös­tä ju­ri­di­ses­ti pä­te­väs­ti. Pal­ve­lu on aina vii­mei­sim­män lain­sää­dän­nön mu­kai­nen, ja Ve­ro­hal­lin­to on hy­väk­sy­nyt pal­ve­lun luoman pe­ru­kir­jan.

Pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nen pe­rit­tä­vän eläes­sä

Pe­rin­nös­tä teh­tä­vää luo­pu­mis­ta pe­rit­tä­vän eläes­sä kut­su­taan en­nak­ko­luo­pu­mi­sek­si.

Käy­tän­nös­sä pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nen teh­dään hy­väk­sy­mäl­lä pe­rit­tä­vän tekemä tes­ta­ment­ti. Luo­pu­mi­sil­moi­tus voi­daan tehdä myös jos­sain muussa asia­kir­jas­sa.

Luo­pu­mi­sil­moi­tus on al­le­kir­joi­tet­ta­va riip­pu­mat­ta siitä, missä asia­kir­jas­sa luo­pu­mi­ses­ta il­moi­te­taan. Al­le­kir­joi­tuk­sen to­dis­ta­mi­nen ei ole lain mukaan vält­tä­mä­tön­tä, mutta käy­tän­nös­sä sitä suo­si­tel­laan.

Pe­rin­tö­kaa­ren 17 luvun 1 § (40/1965) mukaan:

“Jos pe­ril­li­nen hy­väk­sy­mäl­lä tes­ta­men­tin tai muulla tavoin kir­jal­li­ses­ti il­moit­taa pe­rit­tä­väl­le luo­pu­van­sa pe­rin­nös­tä, on luo­pu­mi­nen pätevä.“

Pe­rin­nös­tä luo­pu­jan tulee olla täysi-ikäi­nen ja täy­si­val­tai­nen hen­ki­lö. Pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­sen voi tehdä vain osit­tain niin, että pe­ril­li­nen luopuu vain jos­tain pe­rin­nön osasta.

Pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­sen hyödyt

En­nak­kol­li­ses­ta pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­ses­ta on seu­raa­via hyö­ty­jä, kuten laa­jem­pi mää­räys­val­ta tes­ta­men­til­la, pe­rin­tö vel­ko­jen ulot­tu­mat­to­miin ja pe­rin­tö­ve­ron vä­hen­tä­mi­nen.

1) Pe­rit­tä­vän laa­jem­pi mää­räys­val­ta tes­ta­men­til­la

Pe­rit­tä­vän kan­nal­ta pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nen en­nak­koon lisää hänen mah­dol­li­suuk­si­aan mää­rä­tä pe­rin­nös­tään tes­ta­men­til­la.

Hän voi esi­mer­kik­si jättää yk­sit­täis­tä omai­suut­ta, kuten auton, asun­non tai ke­sä­mö­kin ha­lua­mal­leen hen­ki­löl­le, tai jättää tietyn osuu­den omai­suu­des­taan suvun ul­ko­puo­lel­le ole­val­le hen­ki­löl­le.

Li­säk­si tes­ta­men­til­la on mah­dol­lis­ta rajata omai­suu­den omis­tusoi­keus hen­ki­lön eli­na­jak­si. Tämä tar­koit­taa sitä, että jos hen­ki­lö kuolee ennen sinua, menee pe­rin­nök­si an­ta­ma­si omai­suu­te­si ni­meä­mäl­le­si tois­si­jai­sel­le hen­ki­löl­le eikä en­sisi­jai­sen hen­ki­lön pe­ril­li­sil­le.

2) Pe­rin­tö vel­ko­jen ulot­tu­mat­to­miin

Pe­ril­li­nen saat­taa haluta luopua pe­rin­nös­tä en­nak­koon omien vel­ko­jen­sa vuoksi. Näin vel­ko­jat eivät pääse kä­sik­si pe­rit­tä­vän omai­suu­teen.

Pe­rin­tö­ve­ro­jen vä­hen­tä­mi­nen

Luo­pu­mi­sen avulla voi­daan siir­tää pe­rin­töä suo­raan esi­mer­kik­si lap­sen­lap­sil­le eli yhden su­ku­pol­ven yli. Näin väl­ty­tään kah­den­ker­tai­sel­ta pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sel­ta.

3) Pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nen pe­rit­tä­vän kuo­le­man jäl­keen

Pe­rin­nös­tä tai tes­ta­men­tis­ta luo­pu­mi­sel­le tai kiel­täy­ty­mi­sel­le ei ole laissa ta­ka­ra­jaa.

Pe­rin­tö­kaa­ren 17 luvun 2a § (40/1965) mukaan:

“Pe­ril­li­sel­lä ja tes­ta­men­tin­saa­jal­la on oikeus luopua oi­keu­des­taan pe­rit­tä­vän kuol­tua, jol­lei­vät he ole jo ryh­ty­neet sel­lai­siin toi­miin, että heidän on kat­sot­ta­va ot­ta­neen pe­rin­nön vas­taan. Luo­pu­mi­nen on teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti.”

Pe­rin­töön ryh­ty­mi­nen tar­koit­taa pe­rin­nön ot­ta­mis­ta vas­taan tai il­moi­tus­ta siitä, että pe­rin­tö ha­lu­taan ottaa vas­taan. Pelkkä pe­run­kir­joi­tuk­seen osal­lis­tu­mi­nen ei ole pe­rin­töön ryh­ty­mis­tä.

Kor­keim­man oi­keu­den (2003:95) rat­kai­sun mukaan hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­nen, kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­nen ja pe­run­kir­joi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen ei ole pe­rin­töön ryh­ty­mis­tä. Näihin toi­miin ryh­ty­mi­sen jäl­keen voi­daan vielä te­hok­kaas­ti luopua pe­rin­nös­tä.

Et voi kui­ten­kaan luopua pe­rin­nös­tä sil­loin, kun ulos­mit­taus­pää­tös on tehty.

Pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nen teh­dään al­le­kir­joi­te­tul­la luo­pu­mi­sil­moi­tuk­sel­la.

Luo­pu­mi­sil­moi­tuk­sen voi tehdä Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon

Jos haluat luopua pe­rin­nös­tä, voit tehdä luo­pu­mi­sil­moi­tuk­sen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon (DVV) eli en­ti­seen mai­straat­tiin.

DVV:lle il­moit­ta­mi­nen ei ole pa­kol­lis­ta. Se on kui­ten­kin tar­peen ti­lan­teis­sa, jossa haluat suo­ja­ta ulos­ot­to­vi­ran­omai­sen ulos­mit­taus­pää­tös­tä vas­taan.

Pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­sil­moi­tus on muo­dol­taan vapaa, mutta se on teh­tä­vä kir­jal­li­ses­ti. Il­moi­ta riit­tä­vät tiedot pe­rin­nön­jät­tä­jäs­tä.

Voit täyt­tää ja ladata DVV:n verk­ko­si­vuil­ta val­miin lo­mak­keen pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­seen. DVV perii kä­sit­te­ly­mak­sun, joka on suu­ruu­del­taan 35 euroa.

Te­ho­kas pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nen pe­rit­tä­vän kuol­tua

Pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nen mer­kit­see myös luo­pu­jan va­pau­tu­mis­ta pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­ses­ta. Jos luo­pu­mis­ta ei tehdä pä­te­väs­ti, joutuu myös luo­pu­ja mak­sa­maan pe­rin­tö­ve­roa

Te­hok­kaal­la pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­sel­la tar­koi­te­taan sitä, että:

  1. pe­rin­töä ei oteta vas­taan
  2. pe­rin­nös­tä luo­vu­taan vas­tik­keet­ta
  3. pe­rin­töä ei luo­vu­te­ta tie­tyl­le hen­ki­löl­le
  4. pe­rin­nös­tä luo­vu­taan koko­naan

La­ki­mää­räi­nen pe­rin­tö­oi­keus ra­joit­taa pe­rin­nös­tä luo­pu­mis­ta

Jos saat la­ki­mää­räi­sen pe­rin­tö­oi­keu­den, on si­nul­la vä­hem­män vaih­toeh­to­ja pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­seen. Sil­loin voit luopua pe­rin­nös­tä koko­naan tai pitää pe­rin­tö­si, mutta et voi luopua pe­rin­nös­tä osit­tain.

Et myös­kään voi päät­tää, että ke­nel­le pe­rin­tö menee, vaan pe­rin­nön saa he, jotka ovat oi­keu­tet­tu­ja si­nul­ta jää­vään pe­rin­töön.

Jos luovut pe­rin­nös­tä osit­tain, koh­dis­tuu omai­suu­teen tupla­ve­ro­tus. Tämä johtuu siitä, että ve­rot­ta­ja tul­kit­see luo­pu­ma­si pe­rin­nön lah­jak­si. Ensin pe­rin­nön al­ku­pe­räi­nen saaja maksaa pe­rin­tö­ve­ron koko pe­rin­nös­tä ja luo­vu­te­tun pe­rin­nön vas­taa­not­ta­ja maksaa osuu­des­taan lah­ja­ve­roa.

Lue lisää: pe­rin­nön ar­vos­ta­mi­nen

Tes­ta­men­tat­tu pe­rin­tö ja pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­nen

Jos saat tes­ta­men­tat­tua pe­rin­töä, on si­nul­la enem­män vaih­toeh­to­ja pe­rin­nös­tä luo­pu­mi­seen.

Tes­ta­men­ta­tun pe­rin­nön saaja voi luopua pe­rin­nös­tä osit­tain. On kui­ten­kin hyvä huo­mioi­da, että pe­rin­nös­tä luo­pu­va hen­ki­lö ei voi mää­rit­tää sitä, että ke­nel­le hänen luo­pu­man­sa osuus menee.

Laadi tes­ta­ment­ti toi­vei­de­si mukaan Aa­tok­ses­sa

Ha­luat­ko vai­kut­taa siihen, että kuka perii omai­suut­ta­si ja miten omai­suu­te­si ja­kaan­tuu pe­ril­lis­ten kesken?

Tee tes­ta­ment­ti Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lu kar­toit­taa toi­vei­ta­si ja vaa­ti­muk­sia, jonka avulla laadit yk­si­löl­li­sen ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin ilman kal­lis­ta käyn­tiä la­ki­toi­mis­tos­sa.

Voit lisätä yk­sit­täi­siä omai­suus­la­je­ja, kuten auton, asun­non ja ke­sä­mö­kin, ja päät­tää miten jaet omis­tuk­sia pe­ril­lis­te­si kesken. Li­säk­si voit muo­ka­ta va­paas­ti pe­ril­li­siä sekä heidän osuuk­si­aan.

Tes­ta­ment­tiin voit li­säk­si kir­ja­ta toi­vei­ta hau­ta­jai­siin liit­tyen tai vies­tin lä­hei­sil­le­si.

Saat val­miin asia­kir­jan pal­ve­lus­ta heti al­le­kir­joi­tet­ta­vak­si. Li­säk­si tar­vit­set kaksi es­tee­tön­tä to­dis­ta­jaa al­le­kir­joit­ta­maan tes­ta­men­tin ja vah­vis­ta­maan sen ai­tou­den. 

Vai­ku­ta siihen, miten omai­suu­te­si pe­riy­tyy ja tee tes­ta­ment­ti jo tänään.