Pe­rin­tö­ve­ron oi­kai­su

Talo vesistön rannalla.
Timjami Nyyssönen
Timjami
6.9.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Hen­ki­lö, jolle pe­rin­tö­ve­roa on mää­rät­ty, eli ve­ro­vel­vol­li­nen, voi hakea muu­tos­ta pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen­sa oi­kai­su­vaa­ti­muk­sel­la. Pe­rin­tö­ve­roa voi­daan li­säk­si oi­kais­ta myös Ve­ro­hal­lin­non aloit­tees­ta.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa kes­ki­tym­me ve­ro­vel­vol­li­sen mah­dol­li­suuk­siin oi­kais­ta omaa pe­rin­tö­ve­ro­tus­taan. Käymme läpi oi­kai­su­vaa­ti­muk­seen liit­ty­vää me­net­te­lyä sekä esi­merk­ki­ti­lan­tei­ta, jossa pe­rin­tö­ve­ron oi­kai­se­mi­ses­ta voi olla eri­tyis­tä hyötyä.

Pe­rin­tö­ve­ron muut­ta­mi­nen ve­ro­vel­vol­li­sen vaa­ti­muk­ses­ta

Ve­ro­vel­vol­li­sen toi­mes­ta pe­rin­tö­ve­ro­tus­ta voi­daan muut­taa kah­del­la eri ta­val­la:

  1. Oi­kai­su­vaa­ti­mus: ve­ro­vel­vol­li­nen hakee muu­tos­ta Ve­ro­hal­lin­non te­ke­mään ve­ro­tus­pää­tök­seen.
  2. Pe­rus­teoi­kai­su: ve­ro­vel­vol­li­nen il­moit­taa, että pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen pe­rus­teet ovat muut­tu­neet ve­ro­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen

Oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen ja pe­rus­teoi­kai­sun vä­li­sis­tä erois­ta

Oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen ja pe­rus­teoi­kai­sun kes­kei­sin ero on siinä, että pe­rus­teoi­kai­sus­sa ei ole kyse muu­tok­sen­haus­ta jo toi­mi­tet­tuun ve­ro­tuk­seen, vaan pe­rus­teoi­kai­sun seu­rauk­se­na pe­rin­tö­ve­ro­tus toi­mi­te­taan uu­del­leen. 

Pe­rus­teoi­kai­su voi tulla ky­see­seen esi­mer­kik­si seu­raa­vis­sa ti­lan­teis­sa: 

  • Jos kuo­lin­pe­sään kuu­lu­vaa omai­suut­ta on löy­det­ty pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen lisää. 
  • Pe­rin­nön­ja­koon liit­ty­vän riidan rat­kea­mi­nen, jos se muut­taa pe­rin­nön­ja­koa pe­ril­lis­ten vä­lil­lä.

👉 Oi­kai­su­vaa­ti­muk­seen ja pe­rus­teoi­kai­sun erot­ta­mi­nen toi­sis­taan on olen­nais­ta sen vuoksi, että niihin so­vel­le­taan osit­tain eri me­net­te­ly­sään­nök­siä. Pe­rus­teoi­kai­sun te­ke­mi­sel­le sää­det­ty mää­rä­ai­ka on esi­mer­kik­si huo­mat­ta­vas­ti oi­kai­su­vaa­ti­mus­ta pi­dem­pi.

Tässä ar­tik­ke­lis­sa kes­ki­tym­me pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen oi­kai­su­vaa­ti­muk­seen. Jaot­te­lu oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen ja pe­rus­teoi­kai­sun vä­lil­lä voi kui­ten­kin olla pe­rin­nön­saa­jal­le haas­ta­vaa: epä­sel­vis­sä ti­lan­teis­sa kan­nat­taa­kin olla yh­tey­des­sä Ve­ro­hal­lin­toon.

Mitä pe­rin­tö­ve­ron oi­kai­se­mi­nen tar­koit­taa?

Pe­rin­tö­ve­ron oi­kai­se­mi­ses­sa on kyse Ve­ro­hal­lin­non te­ke­män pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sen muu­tok­sen­haus­ta.

Laissa on mää­rät­ty, että pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­seen pitää ensin hakea oi­kai­sua, ennen kuin ve­ro­vel­vol­li­nen voi va­lit­taa pää­tök­ses­tä hal­lin­to-oi­keu­teen.

Oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen tekevä taho

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen oi­kai­su­vaa­ti­mus voi koskea mitä ta­han­sa ve­ro­vel­vol­li­sen pe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen liit­ty­vää asiaa.

Pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­seen saa hakea muu­tos­ta:

  • ve­ro­vel­vol­li­nen itse
  • muu taho, jonka oman veron mää­rään päätös vä­lit­tö­mäs­ti saat­taa vai­kut­taa tai joka on veron suo­rit­ta­mi­ses­ta vas­tuus­sa

Pe­rin­tö­ve­ron oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen te­ke­mi­nen

Jo­kai­sen ve­ro­vel­vol­li­sen tulee tehdä itse oma pe­rin­tö­ve­ron oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen­sa.

⚠️ Kuo­lin­pe­sän osakas ei siis voi tehdä pe­rin­tö­ve­ron oi­kai­sua muiden kuo­lin­pe­sän osak­kai­den puo­les­ta, ellei häntä ole erik­seen val­tuu­tet­tu val­ta­kir­jal­la.

Oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen voi tehdä:

  • Säh­köi­ses­ti Ve­ro­hal­lin­non Oma­Ve­ro-pal­ve­lus­sa
  • Ve­ro­hal­lin­non pa­pe­ri­lo­mak­keel­la
  • Va­paa­muo­toi­ses­ti
Henkilö käyttämässä tietokonetta.

Oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen kä­sit­te­le­vä vi­ran­omai­nen

Oi­kai­su­vaa­ti­muk­set kä­sit­te­lee läh­tö­koh­tai­ses­ti Ve­ro­tuk­sen oi­kai­su­lau­ta­kun­ta. Ve­ro­hal­lin­to voi kui­ten­kin kä­si­tel­lä oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen, jos ve­ro­vel­vol­li­sen esit­tä­mä vaa­ti­mus hy­väk­sy­tään.

Omai­suu­den arvon oi­kai­se­mi­nen pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa

Yksi ylei­sim­mis­tä syistä pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen oi­kai­su­vaa­ti­muk­seen on pe­rin­tö­nä saadun omai­suu­den ar­vos­ta­mi­nen ve­ro­tuk­ses­sa. Usein kyse on siitä, että omai­suu­den arvo on ar­vioi­tu pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa joko liian kor­keak­si tai liian ma­ta­lak­si.

Ky­sy­mys pe­rin­tö­ve­roar­vos­ta on tärkeä, koska pe­rin­tö­nä saadun omai­suu­den han­kin­ta­me­no­na pi­de­tään pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa käy­tet­tyä arvoa.

💡 Al­hai­nen pe­rin­tö­ve­roar­vo voi olla ve­ro­vel­vol­li­sel­le eduksi, jos hänen ei ole tar­koi­tus myydä omai­suut­ta.

Jos tar­koi­tus on sen sijaan myydä omai­suus lä­hiai­koi­na, liian al­hai­sek­si mää­ri­tet­ty pe­rin­tö­ve­roar­vo voi kas­vat­taa ve­ro­seu­raa­muk­sia.

Pe­rus­tei­ta pe­rin­nön arvon oi­kai­sul­le

Lain mukaan pe­rin­tö­ve­ron pe­rus­tee­na pi­täi­si olla omai­suu­den to­den­nä­köi­nen luo­vu­tus­hin­ta pe­rit­tä­vän kuo­lin­het­kel­lä.

Jos pe­ril­li­nen on esi­mer­kik­si myynyt pe­rin­tö­omai­suu­ten­sa pian pe­rit­tä­vän kuo­le­man jäl­keen huo­mat­ta­vas­ti pe­rin­tö­ve­roar­voa suu­rem­mas­ta hin­nas­ta, on pe­rin­tö­ve­ron oi­kai­sul­le vahvat pe­rus­teet.

💡 Esi­merk­ki pe­rin­tö­ve­ron oi­kai­sus­ta:

Jaakko on saanut pe­rin­tö­ve­ro­pää­tök­sen, jossa hä­nel­le pe­rin­tö­nä tul­leen kiin­teis­tön ar­vok­si on mää­ri­tel­ty 500 000 euroa.

Pe­rit­tä­vä on kuol­lut 1.3.2023, ja Jaakko on myynyt kiin­teis­tön 1.6.2023. Kaup­pa­hin­nak­si on so­vit­tu 1 000 000 euroa.

Jaakon ti­lan­tees­sa kiin­teis­tön luo­vu­tus­hin­ta eroaa siis olen­nai­ses­ti sen pe­rin­tö­ve­ro­tusar­vos­ta, vaikka kiin­teis­tö on luo­vu­tet­tu pian pe­rit­tä­vän kuo­le­man jäl­keen.

Jaa­kol­la olisi hyvät pe­rus­teet vaatia pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen oi­kai­se­mi­ses­ta sillä pe­rus­teel­la, että kiin­teis­tön arvo on mää­ri­tet­ty pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa liian al­hai­sek­si.

Pe­rin­tö­ve­ro vs. luo­vu­tus­voit­to­ve­ro

Pe­rin­tö­ve­ron oi­kai­se­mi­nen on usein jär­ke­vää, koska pe­rin­tö­ve­ro tulee myyn­titi­lan­tees­sa lähes aina edul­li­sem­mak­si kuin omai­suu­den luo­vu­tus­voi­tos­ta mak­set­ta­va pää­oma­tu­lo­ve­ro.

Seu­raa­va esi­merk­ki ha­vain­nol­lis­taa, miksi pe­rin­tö­ve­ro on yleen­sä luo­vu­tus­voi­tos­ta mak­set­ta­vaa veroa edul­li­sem­pi vaih­toeh­to.

Esi­merk­ki: Milla myy pe­rin­tö­nä saa­man­sa ke­sä­mö­kin 300 000 eu­rol­la.

💡 Ti­lan­ne 1: Ke­sä­mö­kin arvo pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa on 150 000 euroa.

Milla maksaa pe­rin­tö­ve­roa 1-luo­kas­sa 150 000 eu­ros­ta noin 15 000 euroa; ke­sä­mö­kin han­kin­ta­me­no­na pi­de­tään pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa käy­tet­tyä arvoa (150 000 euroa).

Ke­sä­mö­kin myy­mi­ses­tä Mil­lal­le syntyy 150 000 euroa luo­vu­tus­voit­toa (300 000 – 150 000 = 150 000). Milla joutuu mak­sa­maan tästä pää­oma­tu­lo­ve­roa noin 50 000 euroa.

Ti­lan­tees­sa 1 Milla joutuu siis mak­sa­maan veroa yh­teen­sä noin 65 000 euroa.

💡 Ti­lan­ne 2: Ke­sä­mö­kin arvo pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa on sen to­del­li­nen luo­vu­tus­hin­ta, eli 300 000 euroa.

Milla maksaa pe­rin­tö­ve­roa 1-luo­kas­sa 300 000 eu­ros­ta noin 40 000 euroa; ke­sä­mö­kin han­kin­ta­me­no­na pi­de­tään pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa käy­tet­tyä arvoa (300 000 euroa).

Ke­sä­mö­kin myyn­nis­tä ei synny lain­kaan luo­vu­tus­voit­toa (300 000 – 300 000 = 0). Millan ei siis tar­vit­se maksaa lain­kaan pää­oma­tu­lo­ve­roa.

Ti­lan­tees­sa 2 Milla joutuu siis mak­sa­maan veroa yh­teen­sä noin 40 000 euroa.

Ver­rat­tu­na ti­lan­tee­seen 1 Millan mak­sa­ma veron määrä laski siis noin 25 000 eu­rol­la (65 000 – 40 000 = 25 000).

Pe­rin­tö­ve­ro­tusar­vol­la on siis suuri mer­ki­tys, kun tar­koi­tuk­se­na on myydä omai­suus eteen­päin.

Lue lisää: Pe­rin­tö­ve­ro vai luo­vu­tus­voit­to­ve­ro

Pe­rin­tö­ve­ron oi­kai­sua kos­ke­vat mää­rä­ajat

Pe­rin­tö­ve­roon voi hakea muu­tos­ta oi­kai­su­vaa­ti­muk­sel­la 3 vuoden ku­lues­sa ve­ro­vuo­den päät­ty­mi­ses­tä.

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­ses­sa ve­ro­vuo­si on pe­rit­tä­vän kuo­lin­vuo­si. Oi­kai­sua tulee siis vaatia kolmen vuoden ku­lues­sa pe­rit­tä­vän kuo­lin­vuo­den päät­ty­mi­ses­tä.

Esi­merk­ki: Pe­rit­tä­vä on kuol­lut 7.11.2023. Pe­rin­tö­ve­ron oi­kai­su­vaa­ti­mus on teh­tä­vä 31.12.2026 men­nes­sä.

Pi­tää­kö mää­rät­ty vero maksaa, vaikka oi­kai­su­vaa­ti­mus on tehty?

Kyllä. Huo­mioi siis, että pe­rin­tö­ve­ro tulee maksaa mää­rä­ai­kaan men­nes­sä, vaikka oli­sit­kin tehnyt oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen pe­rin­tö­ve­ros­ta­si.

Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen ajal­laan on jär­ke­vää myös siltä va­ral­ta, että pe­rin­tö­ve­ro­pää­tök­seen ei saa­da­kaan muu­tos­ta. Näin ve­ro­vel­vol­li­nen vält­tyy veron vii­väs­tys­seu­raa­muk­sil­ta.

Jos oi­kai­su­vaa­ti­mus me­nes­tyy, Ve­ro­hal­lin­to muut­taa ve­ro­tus­ta ja pa­laut­taa liikaa mak­se­tun veron ta­kai­sin kor­koi­neen.

Jos veron mak­sa­mi­nen ei kui­ten­kaan on­nis­tu, kan­nat­taa pe­rin­tö­ve­rol­le hakea täy­tän­töön­pa­non kes­keyt­tä­mis­tä: näin pe­rin­tö­ve­ro ei mene ulos­ot­toon oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen ol­les­sa vi­reil­lä.

Laita la­ki­asiat ker­ral­la kun­toon Aa­tok­ses­sa 

Aatos on vuonna 2018 pe­rus­tet­tu di­gi­taa­li­nen la­ki­pal­ve­lu, jonka avulla voit lait­taa kaikki elä­mä­si tär­keät la­ki­asiat kun­toon kä­te­väs­ti ver­kos­sa. 

Pal­ve­lus­sam­me voit tehdä muun muassa ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin, edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen ja avio­eh­don. Myös pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen on­nis­tuu pal­ve­lus­sam­me. 

Asia­kir­jat val­mis­tu­vat jopa 15 mi­nuu­tis­sa!