Hae apua pe­run­kir­joi­tuk­seen oi­keus­a­pu­toi­mis­tol­ta

Virkailija auttaa naista tietokoneen äärellä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
31.5.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Oi­keus­a­pu­toi­mis­tol­ta voi saada apua pe­run­kir­joi­tuk­seen jois­sa­kin ta­pauk­sis­sa.

Oi­keus­a­pu­toi­mis­tos­ta saa val­tion tar­joa­maa oi­keus­a­pua, jos ei ole varaa itse kus­tan­taa oi­keus­a­pua it­sel­leen. Oi­keus­a­pu­toi­mis­tos­sa työs­ken­te­lee jul­ki­sia oi­keu­den­käyn­tia­vus­ta­jia.

Voit saada apua pe­run­kir­joi­tuk­seen oi­keus­a­pu­toi­mis­tos­ta il­mai­sek­si tai oma­vas­tuun hin­nall­ta, mikäli täytät kri­tee­rit. Voit myös vaih­toeh­toi­ses­ti käyt­tää Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lua, joka on edul­li­nen ja nopea tapa hoitaa pe­run­kir­joi­tus.

Oi­keus­a­pu­toi­mis­to ja pe­run­kir­joi­tus hinta

Pe­run­kir­joi­tus­asia on sel­lai­nen oi­keu­del­li­nen asia, joka voi­daan ottaa kä­si­tel­tä­väk­si oi­keus­a­pu­toi­mis­tos­sa. Kyse on muun muassa neu­von­nas­ta ja tuen an­ta­mi­ses­ta.

Jos oi­keus­a­pua saa, niin kaikki tai ai­na­kin osa pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­ses­tä ai­heu­tu­neet kulut mak­se­taan val­tion va­rois­ta. Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta vaih­te­lee 600–1 200 euron vä­lil­lä.

Oi­keus­a­pu­toi­mis­to voi myös auttaa myös kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­ses­sä. Sel­vit­tä­mi­sel­lä tar­koi­te­taan pe­ril­lis­ten var­mis­ta­mis­ta ja tie­to­jen hank­ki­mis­ta va­rois­ta sekä ve­lois­ta.

Kuo­lin­pe­sän osakas eli pe­ril­li­nen, joka hoitaa pe­run­kir­joi­tus­ta voi hakea oi­keus­a­pua. Ha­ki­jan ta­lou­del­li­nen asema ja mah­dol­li­sen puo­li­son ta­lou­del­li­nen asema ote­taan ha­kies­sa huo­mioon.

Oi­keus­a­pua pe­run­kir­joi­tuk­seen il­mai­sek­si tai oma­vas­tuul­la

Oi­keus­a­pua voi saada joko il­mai­sek­si tai oma­vas­tuun hin­nal­la.

Oi­keus­a­vun mak­sul­li­suus riip­puu sitä tar­vit­se­van käy­tös­sä ole­vien käyt­tö­va­ro­jen mää­räs­tä.

Voit hakea oi­keus­a­pua mistä ta­han­sa oi­keus­a­pu­toi­mis­tos­ta.

Oi­keus­a­pua ha­ke­van puo­li­son käyt­tö­va­ro­jen määrä ote­taan myös huo­mioon varoja las­ket­taes­sa.

Ke­nel­lä on oikeus il­mai­seen oi­keus­a­puun?

Oikeus il­mai­seen oi­keus­a­puun on hen­ki­löl­lä, jonka käyt­tö­va­rat ovat enin­tään 600 euroa. Käyt­tö­va­ral­la tar­koi­te­taan varoja, joka jää ha­ki­jal­le käteen pa­kol­lis­ten me­no­jen jäl­keen.

Kump­pa­nin kanssa asuvan käyt­tö­va­ran raja on 1 100 euroa.

Kuka saa apua oma­vas­tuun hin­nal­la?

Oi­keus­a­pua saa oma­vas­tuun hin­nal­la, jos yksin asu­val­la hen­ki­löl­lä on käyt­tö­va­ro­ja 601-1 300 euroa.

Kump­pa­nin kanssa asuvan hen­ki­lön koh­dal­la raja on 1 101-2 400 euroa.

Yksin asuva hen­ki­lö

Käyt­tö­va­ro­jen suu­ruusOi­keus­a­pu
max. 600 €il­mai­nen
601-1 300 €oma­vas­tuu
yli 1 300 €ei myön­ne­tä

Puo­li­sot

Käyt­tö­va­ro­jen suu­ruusOi­keus­a­pu
max. 1 100 €il­mai­nen
1 101–2 400 €oma­vas­tuu
yli 2 400 €ei myön­ne­tä

Lähde: Oi­keus­a­pu

Kuka ei saa oi­keus­a­pua lain­kaan?

Oi­keus­a­pua ei saa lain­kaan, jos yksin asuvan käyt­tö­va­rat ylit­tä­vät 1 300 euroa ja kump­pa­nin kanssa asuvan 2 400 euroa.

Aatos on edul­li­nen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lu ne­tis­sä

Oi­keus­a­pu ei ole aina il­mais­ta ja voi tulla oma­vas­tuun­kin kanssa kal­liim­mak­si kuin ne­tis­sä olevan pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lun käyt­tä­mi­nen.

Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lus­sa on jo yli 10 000 käyt­tä­jää. Pal­ve­lu mah­dol­lis­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­sen koko­naan ne­tis­sä 299 euron kiin­teäl­lä hin­nal­la.

Hin­taan kuuluu ilman li­sä­mak­sua Aa­tok­sen la­ki­tii­min asian­tun­te­va neu­von­ta. Aa­tok­sen la­ki­tii­mi kä­sit­te­lee vuo­des­sa enem­män pe­run­kir­joi­tuk­sia, kuin mikään muu taho.

Pe­run­kir­joi­tus­ku­lut mak­se­taan vain­ajan va­rois­ta

Jos vai­na­jal­la oli edes yhtään varoja jäl­jel­lä, niin ensin mak­se­taan pe­run­kir­joi­tus­ku­lut.

Voit maksaa pe­run­kir­joi­tus­ku­lut ensin, vaikka vai­na­jal­la olisi paljon muita vel­ko­ja. Tämä johtuu siitä, että vain­ajan ta­lou­del­li­nen ti­lan­ne pitää sel­vit­tää pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa ennen kuin mitään kuo­le­maa edel­tä­viä vel­ko­ja voi­daan maksaa.

Missä muissa asiois­sa oi­keus­a­pu­toi­mis­to auttaa?

Oi­keus­a­pu­toi­mis­to auttaa ylei­sis­sä la­ki­asiois­sa. Olemme lis­tan­neet alle ylei­sim­mät oi­keus­a­pu­toi­mis­ton hoi­ta­mat la­ki­asiat.

Avio­liit­toon liit­ty­vät asiat: avio­eh­to, avio­ero, ositus ja ela­tus­a­pu

Pe­rin­töön liit­ty­vät asiat: pe­run­kir­joi­tus, pe­rin­nön­ja­ko, jää­mis­tö­osi­tus ja tes­ta­ment­ti

Vel­koi­hin liit­ty­vät asiat: vel­ko­jan, ve­lal­li­sen ja ta­kaa­jan asiat

Työhön liit­ty­vät asiat: ir­ti­sa­no­mi­nen, työ­so­pi­muk­sen pur­ka­mi­nen ja palkka

Asu­mi­seen liit­ty­vät asiat: vuo­kran pe­ri­mi­nen, vuo­kra­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­nen ja häätö

Kaup­paan liit­ty­vät asiat: kaup­pa­kir­ja, kaupan pur­ka­mi­nen ja hin­nan­alen­nus

Ri­kos­asiat: ri­kok­sen uhrin aut­ta­mi­nen, ri­kok­ses­ta epäil­lyn aut­ta­mi­nen ja lä­hes­ty­mis­kiel­to

Kelaan liit­ty­vät asiat: Kelan kor­vauk­set, toi­meen­tu­lo­tu­ki ja huos­taan­ot­to

Tämän li­säk­si oi­keu­del­lis­ta apua voi saada myös muissa asiois­sa.

Apua ei kui­ten­kaan myön­ne­tä jos oi­keu­del­li­sen asian mer­ki­tys on vä­häi­nen.

Hoida kaikki elä­mä­si la­ki­asiat yh­des­sä pai­kas­sa

Aa­tok­ses­sa hoidat kaikki la­ki­asiat yh­des­sä pai­kas­sa. Pe­run­kir­joi­tuk­sen li­säk­si laadit pal­ve­lus­sa yk­si­löi­dyn ja ju­ri­di­ses­ti pä­te­vän tes­ta­men­tin, hoi­to­tah­don, edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen tai avio­eh­don puo­li­so­si kanssa.

Syitä tehdä la­kia­sia­kir­jat Aa­tok­ses­sa

  • Suo­ma­lai­nen yritys
  • Edul­li­nen, kiin­teä hinta – ei tun­ti­ve­loi­tus­ta
  • Selkeä käyt­tää
  • Nopea asia­kir­jan laa­ti­mi­nen
  • Yk­si­löi­ty asia­kir­ja toi­vei­de­si mukaan
  • Ei ta­paa­mi­sia la­ki­toi­mis­tos­sa
  • Hoida kaikki täysin ne­tis­sä
  • Il­mai­nen la­kia­pu

Säästä aikaa, rahaa ja her­mo­ja – laadi rää­tä­löi­dyt la­kia­sia­kir­jat het­kes­sä.