Hae apua pe­run­kir­joi­tuk­seen oi­keus­a­pu­toi­mis­tolta

Virkailija auttaa naista tietokoneen äärellä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
31.5.2022 ● 5 minuuttia
Jaa artikkeli
Oi­keus­a­pu­toi­mis­tolta voi saada apua pe­run­kir­joi­tuk­seen jois­sa­kin ta­pauk­sissa.

Oi­keus­a­pu­toi­mis­tosta saa val­tion tar­joa­maa oi­keus­a­pua, jos ei ole varaa itse kus­tan­taa oi­keus­a­pua it­sel­leen. Oi­keus­a­pu­toi­mis­tossa työs­ken­te­lee jul­ki­sia oi­keu­den­käyn­tia­vus­ta­jia.

Voit saada apua pe­run­kir­joi­tuk­seen oi­keus­a­pu­toi­mis­tosta il­mai­seksi tai oma­vas­tuun hin­nallta, mikäli täytät kri­tee­rit. Voit myös vaih­toeh­toi­sesti käyt­tää Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lua, joka on edul­li­nen ja nopea tapa hoitaa pe­run­kir­joi­tus.

Oi­keus­a­pu­toi­misto ja pe­run­kir­joi­tus hinta

Pe­run­kir­joi­tusa­sia on sel­lai­nen oi­keu­del­li­nen asia, joka voi­daan ottaa kä­si­tel­tä­väksi oi­keus­a­pu­toi­mis­tossa. Kyse on muun muassa neu­von­nasta ja tuen an­ta­mi­sesta.

Jos oi­keus­a­pua saa, niin kaikki tai ai­na­kin osa pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­sestä ai­heu­tu­neet kulut mak­se­taan val­tion va­roista. Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta vaih­te­lee 600–1 200 euron vä­lillä.

Oi­keus­a­pu­toi­misto voi myös auttaa myös kuo­lin­pe­sän sel­vit­tä­mi­sessä. Sel­vit­tä­mi­sellä tar­koi­te­taan pe­ril­lis­ten var­mis­ta­mista ja tie­to­jen hank­ki­mista va­roista sekä ve­loista.

Kuo­lin­pe­sän osakas eli pe­ril­li­nen, joka hoitaa pe­run­kir­joi­tusta voi hakea oi­keus­a­pua. Ha­ki­jan ta­lou­del­li­nen asema ja mah­dol­li­sen puo­li­son ta­lou­del­li­nen asema ote­taan ha­kiessa huo­mioon.

Oi­keus­a­pua pe­run­kir­joi­tuk­seen il­mai­seksi tai oma­vas­tuulla

Oi­keus­a­pua voi saada joko il­mai­seksi tai oma­vas­tuun hin­nalla.

Oi­keus­a­vun mak­sul­li­suus riip­puu sitä tar­vit­se­van käy­tössä ole­vien käyt­tö­va­ro­jen mää­rästä.

Voit hakea oi­keus­a­pua mistä ta­hansa oi­keus­a­pu­toi­mis­tosta.

Oi­keus­a­pua ha­ke­van puo­li­son käyt­tö­va­ro­jen määrä ote­taan myös huo­mioon varoja las­ket­taessa.

Ke­nellä on oikeus il­mai­seen oi­keus­a­puun?

Oikeus il­mai­seen oi­keus­a­puun on hen­ki­löllä, jonka käyt­tö­va­rat ovat enin­tään 600 euroa. Käyt­tö­va­ralla tar­koi­te­taan varoja, joka jää ha­ki­jalle käteen pa­kol­lis­ten me­no­jen jäl­keen.

Kump­pa­nin kanssa asuvan käyt­tö­va­ran raja on 1 100 euroa.

Kuka saa apua oma­vas­tuun hin­nalla?

Oi­keus­a­pua saa oma­vas­tuun hin­nalla, jos yksin asu­valla hen­ki­löllä on käyt­tö­va­roja 601-1 300 euroa.

Kump­pa­nin kanssa asuvan hen­ki­lön koh­dalla raja on 1 101-2 400 euroa.

Yksin asuva hen­kilö

Käyt­tö­va­ro­jen suu­ruusOi­keus­apu
max. 600 €il­mai­nen
601-1 300 €oma­vas­tuu
yli 1 300 €ei myön­netä

Puo­li­sot

Käyt­tö­va­ro­jen suu­ruusOi­keus­apu
max. 1 100 €il­mai­nen
1 101–2 400 €oma­vas­tuu
yli 2 400 €ei myön­netä

Lähde: Oi­keus­apu

Kuka ei saa oi­keus­a­pua lain­kaan?

Oi­keus­a­pua ei saa lain­kaan, jos yksin asuvan käyt­tö­va­rat ylit­tä­vät 1 300 euroa ja kump­pa­nin kanssa asuvan 2 400 euroa.

Aatos on edul­li­nen pe­run­kir­joi­tus­pal­velu ne­tissä

Oi­keus­apu ei ole aina il­maista ja voi tulla oma­vas­tuun­kin kanssa kal­liim­maksi kuin ne­tissä olevan pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lun käyt­tä­mi­nen.

Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lussa on jo yli 10 000 käyt­tä­jää. Pal­velu mah­dol­lis­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­sen ko­ko­naan ne­tissä 299 euron kiin­teällä hin­nalla.

Hin­taan kuuluu ilman li­sä­mak­sua Aa­tok­sen la­ki­tii­min asian­tun­teva neu­vonta. Aa­tok­sen la­ki­tiimi kä­sit­te­lee vuo­dessa enem­män pe­run­kir­joi­tuk­sia, kuin mikään muu taho.

Pe­run­kir­joi­tus­ku­lut mak­se­taan vai­na­jan va­roista

Jos vai­na­jalla oli edes yhtään varoja jäl­jellä, niin ensin mak­se­taan pe­run­kir­joi­tus­ku­lut.

Voit maksaa pe­run­kir­joi­tus­ku­lut ensin, vaikka vai­na­jalla olisi paljon muita vel­koja. Tämä johtuu siitä, että vai­na­jan ta­lou­del­li­nen ti­lanne pitää sel­vit­tää pe­run­kir­joi­tuk­sessa ennen kuin mitään kuo­le­maa edel­tä­viä vel­koja voi­daan maksaa.

Missä muissa asioissa oi­keus­a­pu­toi­misto auttaa?

Oi­keus­a­pu­toi­misto auttaa ylei­sissä la­ki­asioissa. Olemme lis­tan­neet alle ylei­sim­mät oi­keus­a­pu­toi­mis­ton hoi­ta­mat la­kia­siat.

Avio­liit­toon liit­ty­vät asiat: avio­ehto, avio­ero, ositus ja ela­tusapu

Pe­rin­töön liit­ty­vät asiat: pe­run­kir­joi­tus, pe­rin­nön­jako, jää­mis­tö­osi­tus ja tes­ta­mentti

Vel­koi­hin liit­ty­vät asiat: vel­ko­jan, ve­lal­li­sen ja ta­kaa­jan asiat

Työhön liit­ty­vät asiat: ir­ti­sa­no­mi­nen, työ­so­pi­muk­sen pur­ka­mi­nen ja palkka

Asu­mi­seen liit­ty­vät asiat: vuo­kran pe­ri­mi­nen, vuo­kra­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­nen ja häätö

Kaup­paan liit­ty­vät asiat: kaup­pa­kirja, kaupan pur­ka­mi­nen ja hin­nan­alen­nus

Ri­kos­asiat: ri­kok­sen uhrin aut­ta­mi­nen, ri­kok­sesta epäil­lyn aut­ta­mi­nen ja lä­hes­ty­mis­kielto

Kelaan liit­ty­vät asiat: Kelan kor­vauk­set, toi­meen­tu­lo­tuki ja huos­taa­notto

Tämän li­säksi oi­keu­del­lista apua voi saada myös muissa asioissa.

Apua ei kui­ten­kaan myön­netä jos oi­keu­del­li­sen asian mer­ki­tys on vä­häi­nen.

Hoida kaikki elä­mäsi la­kia­siat yh­dessä pai­kassa

Aa­tok­sessa hoidat kaikki la­kia­siat yh­dessä pai­kassa. Pe­run­kir­joi­tuk­sen li­säksi laadit pal­ve­lussa yk­si­löi­dyn ja ju­ri­di­sesti pä­te­vän tes­ta­men­tin, hoi­to­tah­don, edun­val­von­ta­val­tuu­tuk­sen tai avio­eh­don puo­li­sosi kanssa.

Syitä tehdä la­kia­sia­kir­jat Aa­tok­sessa

  • Suo­ma­lai­nen yritys
  • Edul­li­nen, kiin­teä hinta – ei tun­ti­ve­loi­tusta
  • Selkeä käyt­tää
  • Nopea asia­kir­jan laa­ti­mi­nen
  • Yk­si­löity asia­kirja toi­vei­desi mukaan
  • Ei ta­paa­mi­sia la­ki­toi­mis­tossa
  • Hoida kaikki täysin ne­tissä
  • Il­mai­nen la­kiapu

Säästä aikaa, rahaa ja her­moja – laadi rää­tä­löi­dyt la­kia­sia­kir­jat het­kessä.