Pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­ta vuon­na 2023

Äiti ja poika hautajaisissa
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­taan vai­kut­taa se, että laa­di­taan­ko pe­ru­kir­jan la­ki­toi­mis­tos­sa, pan­kis­sa vai ver­kos­sa. Pe­run­kir­joi­tuk­seen ei ole pakko hank­kia ju­ris­tia.

Kä­vim­me läpi ajan­koh­tai­sia pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­to­ja pan­keis­sa, la­ki­toi­mis­tois­sa sekä verk­ko­pal­ve­luis­sa. Sel­vi­tim­me, mistä pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta muo­dos­tuu. Aa­tok­sen ju­ris­ti Tatu Mäen­pää kertoo, miksi pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta vaih­te­lee eri asian­tun­ti­ja­pal­ve­luis­sa.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta pan­kis­sa vaih­te­lee

Useat pankit tar­joa­vat pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lui­ta. Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta kui­ten­kin vaih­te­lee eri pank­kien vä­lil­lä ei­vät­kä pankit aina edes il­moi­ta hin­to­jaan verk­ko­si­vuil­laan. Näin ver­tai­lu ku­lu­jen vä­lil­lä on haas­ta­vaa.

“Mitä suu­rem­pi on vain­ajan pe­rin­tö­osuus, sitä kor­keam­pi hinta on pe­run­kir­joi­tuk­sel­la. Kiin­teän hinnan päälle tulee usein tun­ti­ve­loi­tuk­sil­la teh­tä­viä li­sä­töi­tä.”

Suomen suu­rim­mat pankit, kuten Nordea, Osuus­pank­ki (OP), Aktia ja Dans­ke­Bank, eivät suo­raan kerro si­vuil­laan hintaa pe­run­kir­joi­tuk­sel­le. Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta pan­keis­sa voi kui­ten­kin vaih­del­la hyvin paljon. Asiak­kaan har­teil­le jää pal­ve­lui­den kil­pai­lu­tus sekä ver­tai­lu.

Pe­rin­tei­ses­ti pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta mää­räy­tyy kuo­lin­pe­sän laa­juu­den mukaan.

– Mitä suu­rem­pi on vain­ajan pe­rin­tö­osuus, sitä kor­keam­pi hinta on pe­run­kir­joi­tuk­sel­la. Kiin­teän hinnan päälle tulee usein tun­ti­ve­loi­tuk­sil­la teh­tä­viä li­sä­töi­tä, Mäen­pää sanoo.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hintaa pan­kis­sa on siis vaikea ar­vioi­da. Ennen pe­run­kir­joi­tuk­sen aloit­ta­mis­ta voit saada kar­kean arvion kus­tan­nuk­sis­ta. Lo­pul­lis­ta pe­run­kir­joi­tuk­sen hintaa ei vält­tä­mät­tä kui­ten­kaan ole mah­dol­lis­ta tietää en­nal­ta.

– Me­di­aa­ni läh­tö­hin­ta yk­sin­ker­tai­sel­le pe­run­kir­joi­tuk­sel­le voi olla yli 1 000 euroa, Mäen­pää avaa.

Pe­ru­kir­jan hinta laki- tai asian­ajo­toi­mis­tos­sa

Pe­ru­kir­jan hinta si­säl­tyy usein pe­run­kir­joi­tuk­sen kus­tan­nuk­siin, sillä pe­ru­kir­ja on pe­run­kir­joi­tuk­sen tuotos.

“Hinnan päälle tu­le­vat li­sä­työt ve­loi­te­taan tun­ti­las­ku­tuk­se­na, joka on kes­ki­mää­rin 150–250 euroa/tunti.”

Ku­lut­ta­ja­liit­to on ver­tail­lut asian­ajo­pal­ve­lui­ta muun muassa pe­run­kir­joi­tuk­seen ja pe­ru­kir­jan laa­din­taan liit­tyen. Ver­tai­lu teh­tiin ky­se­ly­tut­ki­muk­se­na, joka suun­nat­tiin perhe- ja pe­rin­tö­oi­keu­teen eri­kois­tu­neil­le asian­ajo­toi­mis­toil­le. Kaik­ki­aan 77 toi­mis­toa vas­ta­si ky­se­lyyn.

– Ver­tai­lun pe­rus­teel­la yk­sin­ker­tai­ses­ta pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta ve­loi­te­taan ylei­sim­min 600–1 200 euroa. Hinnan päälle tu­le­vat li­sä­työt ve­loi­te­taan tun­ti­las­ku­tuk­se­na, joka on kes­ki­mää­rin 150–250 euroa/tunti, Mäen­pää sanoo.

Hin­ta­ver­tai­lun pe­rus­teel­la kes­ki­mää­räi­nen hinta oli yk­sin­ker­tai­ses­sa ti­lan­tees­sa alkaen yli tuhat euroa. Kol­mas­osa toi­mis­tois­ta ve­loit­ti alkaen yli 1 500 euroa.

– Ver­tai­lus­sa esi­merk­kei­nä käy­te­tyt ti­lan­teet olivat yk­sin­ker­tai­sia ja to­del­li­suu­des­sa pe­run­kir­joi­tus on huo­mat­ta­vas­ti kal­liim­paa, koska li­sä­työt ve­loi­te­taan eril­li­sen hin­nas­ton mu­kai­ses­ti, Mäen­pää sanoo.

Hin­noit­te­lu on epä­sel­vää, eikä kiin­tei­tä hin­to­ja käy­tän­nös­sä ole. Kaikki il­moi­te­tut hinnat ovat alkaen hin­to­ja. Kiin­tei­den hin­to­jen osalta li­sä­työt ve­loi­te­taan aina erik­seen.

Lue lisää: pe­run­kir­joi­tus ja muis­ti­lis­ta

Miksi la­ki­mie­het ve­loit­ta­vat pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta tu­han­sia euroja?

Pe­run­kir­joi­tus on usean viikon mit­tai­nen, useita vai­hei­ta si­säl­tä­vä pro­ses­si. Pe­rin­tei­set la­ki­pal­ve­lut, pankit ja hau­taus­toi­mis­tot ovat pit­kään olleet ainoa vaih­toeh­to pä­te­vän pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­sek­si.

Pe­run­kir­joi­tus ei kui­ten­kaan edel­ly­tä la­ki­mie­hen tai min­kään muun­kaan vi­ral­li­sen tahon käyt­tä­mis­tä.

– Pan­keis­sa ja la­ki­toi­mis­tois­sa työs­ken­te­le­vät asian­tun­ti­jat laa­ti­vat pe­run­kir­joi­tuk­sia ma­nu­aa­li­se­na työnä, mikä on hi­das­ta ja siksi kal­lis­ta, Mäen­pää sanoo.

Kui­ten­kin suurin osa pe­run­kir­joi­tuk­seen kuu­lu­vas­ta työstä menee asian­tun­ti­jal­la asioi­den kir­jaa­mi­seen eli sel­lai­seen työhön, jota kuka ta­han­sa pys­tyi­si te­ke­mään ilman pitkää kou­lu­tus­ta.

Ta­val­lis­ten ih­mis­ten la­ki­pal­ve­lut ovat ha­jau­tu­neet pie­nil­le pai­kal­li­sil­le toi­mi­joil­le. Niitä tar­joa­vat muu­ta­man hengen la­ki­toi­mis­tot tai pai­kal­li­set pank­ki­kont­to­rit.

Ul­ko­puo­li­sen hen­ki­lön käyt­tä­mi­nen voi nostaa pe­run­kir­joi­tuk­sen hintaa

Ul­ko­puo­li­sen asian­tun­ti­jan käyt­tä­mi­nen ei kui­ten­kaan tee pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta täysin vai­va­ton­ta. Päin­vas­toin ul­ko­puo­li­sen asian­tun­ti­jan käyt­tä­mi­nen voi nostaa pe­run­kir­joi­tuk­sen koko­nais­hin­taa.

Asian­tun­ti­ja tar­vit­see tie­to­ja esi­mer­kik­si vain­ajan tes­ta­men­tis­ta, omai­suuk­sis­ta ja si­tou­muk­sis­ta. Nämä tiedot täytyy kuo­lin­pe­sän osak­kai­den toi­mit­taa pank­kiin, mikä vaatii kui­ten­kin osak­kail­ta jonkin as­teis­ta työtä.

– Ul­ko­puo­li­nen asian­tun­ti­ja ei vält­tä­mät­tä ole yhtä pe­ril­lä vain­ajan va­ral­li­suu­des­ta ja ve­lois­ta kuin tämän lä­hi­pii­riin kuu­lu­vat hen­ki­löt. Siksi ul­ko­puo­li­nen hen­ki­lö voi tar­vi­ta enem­män aikaa pe­reh­tyäk­seen vain­ajan ti­lan­tee­seen ja laa­tiak­seen pe­ru­kir­jan kuin kuo­lin­pe­sän osak­kaat, Mäen­pää sanoo.

Vir­ka­to­dis­tuk­set nos­ta­vat pe­run­kir­joi­tuk­sen hintaa

Osana pe­run­kir­joi­tus­ta vai­na­jas­ta teh­dään su­kusel­vi­tys, joka kattaa hänen koko elä­män­sä au­kot­to­mas­ti 15-vuo­ti­aas­ta aina kuo­lin­päi­vään asti. Mikäli vai­na­ja on asunut mo­nel­la paik­ka­kun­nal­la, täytyy jo­kai­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta tilata asia­kir­ja ni­mel­tä vir­ka­to­dis­tus.

Li­säk­si kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta täytyy tilata vir­ka­to­dis­tuk­set.

– Vir­ka­to­dis­tus­ten lu­ku­mää­rä riip­puu mm. pe­ril­lis­ten lu­ku­mää­räs­tä, sekä kuinka useas­ti vai­na­ja on muut­ta­nut elä­män­sä aikana ja onko hän kuu­lu­nut kirk­koon, Mäen­pää se­lit­tää.

Vir­ka­to­dis­tuk­set mak­se­taan kap­pa­leit­tain vi­ras­toil­le ja seu­ra­kun­nil­le.

Pe­run­kir­joi­tus mak­se­taan kuo­lin­pe­sän va­rois­ta

Ta­val­li­ses­ti pe­run­kir­joi­tus sekä hau­taus­ku­lut mak­se­taan kuo­lin­pe­sän va­rois­ta ennen pe­rin­nön­ja­koa.

– Jos vai­na­ja on ollut va­ra­ton tai vel­kai­nen, täytyy pe­run­kir­joi­tus tehdä siitä huo­li­mat­ta, Mäen­pää kertoo.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen mak­sa­mi­nen va­rat­to­man vain­ajan ta­pauk­ses­sa lan­ke­aa kuo­lin­pe­sän osak­kaal­le, joka hoitaa pe­run­kir­joi­tus­ta. Pe­run­kir­joi­tuk­sen kuluja voi myös yrit­tää jakaa kuo­lin­pe­sän osak­kai­den kesken.

Pe­run­kir­joi­tus hin­taan 299 € Aa­tok­ses­sa

Aatos tar­jo­aa pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­taan 299 euroa. Aatos-pe­run­kir­joi­tus var­mis­taa, että pe­run­kir­joi­tus teh­dään lain edel­lyt­tä­mäs­sä jär­jes­tyk­ses­sä.

– Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus on ju­ris­tien luoma pal­ve­lu. Pal­ve­lu on luotu ta­val­li­sil­le ku­lut­ta­jil­le hel­pot­ta­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mis­tä hel­pos­ti ja edul­li­ses­ti, Mäen­pää sanoo.

Pe­ru­kir­jaa ei tar­vit­se kir­joit­taa itse vaan verk­ko­pal­ve­lu luo asia­kir­jan osak­kai­den puo­les­ta. Li­säk­si pal­ve­lu oh­jeis­taa yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti eri vai­heis­sa, jotta pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen on vai­va­ton­ta.

– Osak­kai­den teh­tä­väk­si jää vain pe­ril­lis­ten ja vain­ajan va­ro­jen tie­to­jen li­sää­mi­nen, sillä myös vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen on­nis­tuu suo­raan pal­ve­lus­ta. Epä­sel­vis­sä ti­lan­teis­sa vas­tauk­sen saa heti Aa­tok­sen la­ki­mie­hel­tä chatin kautta tai säh­kö­pos­tit­se, Mäen­pää kertoo.

Aatos-pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lu on hel­poin tapa tehdä pe­run­kir­joi­tus. Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta Aa­tok­ses­sa on 299 euroa. Pe­run­kir­joi­tus on­nis­tuu siellä ha­lu­tes­sa­si koko­naan ne­tis­sä ja etänä.

– Kiin­teä hinta si­säl­tää myös kaikki mah­dol­li­set li­sä­työt. Aa­tok­sen oma la­ki­tii­mi var­mis­taa, että pe­run­kir­joi­tus tulee tehtyä oikein ja pä­te­väs­ti jo­kai­ses­sa ti­lan­tees­sa, Mäen­pää kertoo.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa edul­li­sin

Tie­to­ja vai­na­jas­ta ja omai­suuk­sis­ta ei tar­vit­se toi­mit­taa ul­ko­puo­li­sel­le asian­tun­ti­jal­le, vaan tiedot li­sä­tään suo­raan Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­luun. An­ta­mie­si tie­to­jen pe­rus­teel­la Aatos tekee au­to­maat­ti­ses­ti tar­vit­ta­vat las­ku­toi­mi­tuk­set ja luo pe­ru­kir­jan.

Las­ku­toi­mi­tuk­set voivat olla erit­täin mo­ni­mut­kai­sia var­sin­kin, jos vai­na­jal­ta jäi puo­li­so tai, kun vai­na­ja oli an­ta­nut en­nak­ko­pe­rin­töä.

– Pal­ve­luun voi kutsua pesän osak­kaat tar­kas­te­le­maan kuo­lin­pe­sän tilaa ja pe­run­kir­joi­tuk­sen ete­ne­mis­tä. Tämä no­peut­taa pe­run­kir­joi­tus­ta huo­mat­ta­vas­ti ja vä­hen­tää rii­to­ja. Kaikki ovat pe­ril­lä pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta, joka etenee lä­pi­nä­ky­väs­ti, Mäen­pää sanoo.

Voit luoda pal­ve­lus­sa tar­vit­ta­vat val­ta­kir­jat kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­sek­si. Voit hank­kia osak­kail­ta säh­köi­set al­le­kir­joi­tuk­set val­ta­kir­joi­hin, mikä joka val­tuut­ta­mi­ses­ta nopeaa ja vai­va­ton­ta.

Mitä pe­ru­kir­joi­tuk­sen hinta si­säl­tää?

  • Pal­ve­lun käytön kai­kil­le pesän osak­kail­le
  • Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den sel­vit­tä­mi­nen
  • Pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­nen
  • Omai­suuk­sien kir­jaa­mi­nen
  • Val­ta­kir­jo­jen luonti
  • La­ki­mie­hen apu saa­ta­vis­sa chatin ja säh­kö­pos­tin kautta

Säästä ku­luis­sa ja tee pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa.

Tutus­tu Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­luun mak­sut­ta. Saat luotua pe­ru­kir­jan ja lä­he­tet­tyä vir­ka­to­dis­tuk­set re­kis­te­röi­dyt­tyä­si pal­ve­luun.