Pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­ta 2024

Äiti ja poika hautajaisissa
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
13.12.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­taan vai­kut­taa se, että laa­di­taanko pe­ru­kir­jan la­ki­toi­mis­tossa, pan­kissa vai ver­kossa. Pe­run­kir­joi­tuk­seen ei ole pakko hank­kia ju­ris­tia.

Kä­vimme läpi ajan­koh­tai­sia pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­toja pan­keissa, la­ki­toi­mis­toissa sekä verk­ko­pal­ve­luissa. Sel­vi­timme, mistä pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta muo­dos­tuu. Aa­tok­sen ju­risti Tatu Mäen­pää kertoo, miksi pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta vaih­te­lee eri asian­tun­ti­ja­pal­ve­luissa.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta pan­kissa vaih­te­lee

Useat pankit tar­joa­vat pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­luita. Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta kui­ten­kin vaih­te­lee eri pank­kien vä­lillä ei­vätkä pankit aina edes il­moita hin­to­jaan verk­ko­si­vuil­laan. Näin ver­tailu ku­lu­jen vä­lillä on haas­ta­vaa.

“Mitä suu­rempi on vai­na­jan pe­rin­tö­osuus, sitä kor­keampi hinta on pe­run­kir­joi­tuk­sella. Kiin­teän hinnan päälle tulee usein tun­ti­ve­loi­tuk­silla teh­tä­viä li­sä­töitä.”

Suomen suu­rim­mat pankit, kuten Nordea, Osuus­pankki (OP), Aktia ja Dans­ke­Bank, eivät suo­raan kerro si­vuil­laan hintaa pe­run­kir­joi­tuk­selle. Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta pan­keissa voi kui­ten­kin vaih­della hyvin paljon. Asiak­kaan har­teille jää pal­ve­lui­den kil­pai­lu­tus sekä ver­tailu.

Pe­rin­tei­sesti pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta mää­räy­tyy kuo­lin­pe­sän laa­juu­den mukaan.

– Mitä suu­rempi on vai­na­jan pe­rin­tö­osuus, sitä kor­keampi hinta on pe­run­kir­joi­tuk­sella. Kiin­teän hinnan päälle tulee usein tun­ti­ve­loi­tuk­silla teh­tä­viä li­sä­töitä, Mäen­pää sanoo.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hintaa pan­kissa on siis vaikea ar­vioida. Ennen pe­run­kir­joi­tuk­sen aloit­ta­mista voit saada kar­kean arvion kus­tan­nuk­sista. Lo­pul­lista pe­run­kir­joi­tuk­sen hintaa ei vält­tä­mättä kui­ten­kaan ole mah­dol­lista tietää en­nalta.

– Me­di­aani läh­tö­hinta yk­sin­ker­tai­selle pe­run­kir­joi­tuk­selle voi olla yli 1 000 euroa, Mäen­pää avaa.

Pe­ru­kir­jan hinta laki- tai asian­ajo­toi­mis­tossa

Pe­ru­kir­jan hinta si­säl­tyy usein pe­run­kir­joi­tuk­sen kus­tan­nuk­siin, sillä pe­ru­kirja on pe­run­kir­joi­tuk­sen tuotos.

“Hinnan päälle tu­le­vat li­sä­työt ve­loi­te­taan tun­ti­las­ku­tuk­sena, joka on kes­ki­mää­rin 150–250 euroa/tunti.”

Ku­lut­ta­ja­liitto on ver­tail­lut asian­ajo­pal­ve­luita muun muassa pe­run­kir­joi­tuk­seen ja pe­ru­kir­jan laa­din­taan liit­tyen. Ver­tailu teh­tiin ky­se­ly­tut­ki­muk­sena, joka suun­nat­tiin perhe- ja pe­rin­tö­oi­keu­teen eri­kois­tu­neille asian­ajo­toi­mis­toille. Kaik­ki­aan 77 toi­mis­toa vas­tasi ky­se­lyyn.

– Ver­tai­lun pe­rus­teella yk­sin­ker­tai­sesta pe­run­kir­joi­tuk­sesta ve­loi­te­taan ylei­sim­min 600–1 200 euroa. Hinnan päälle tu­le­vat li­sä­työt ve­loi­te­taan tun­ti­las­ku­tuk­sena, joka on kes­ki­mää­rin 150–250 euroa/tunti, Mäen­pää sanoo.

Hin­ta­ver­tai­lun pe­rus­teella kes­ki­mää­räi­nen hinta oli yk­sin­ker­tai­sessa ti­lan­teessa alkaen yli tuhat euroa. Kol­ma­sosa toi­mis­toista ve­loitti alkaen yli 1 500 euroa.

– Ver­tai­lussa esi­merk­keinä käy­te­tyt ti­lan­teet olivat yk­sin­ker­tai­sia ja to­del­li­suu­dessa pe­run­kir­joi­tus on huo­mat­ta­vasti kal­liim­paa, koska li­sä­työt ve­loi­te­taan eril­li­sen hin­nas­ton mu­kai­sesti, Mäen­pää sanoo.

Hin­noit­telu on epä­sel­vää, eikä kiin­teitä hin­toja käy­tän­nössä ole. Kaikki il­moi­te­tut hinnat ovat alkaen hin­toja. Kiin­tei­den hin­to­jen osalta li­sä­työt ve­loi­te­taan aina erik­seen.

Lue lisää: pe­run­kir­joi­tus ja muis­ti­lista

Miksi pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta la­ki­toi­mis­tossa on jopa tu­han­sia euroja?

Pe­run­kir­joi­tus on usean viikon mit­tai­nen, useita vai­heita si­säl­tävä pro­sessi. Pe­rin­tei­set la­ki­pal­ve­lut, pankit ja hau­taus­toi­mis­tot ovat pit­kään olleet ainoa vaih­toehto pä­te­vän pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­seksi.

Pe­run­kir­joi­tus ei kui­ten­kaan edel­lytä la­ki­mie­hen tai min­kään muun­kaan vi­ral­li­sen tahon käyt­tä­mistä.

– Pan­keissa ja la­ki­toi­mis­toissa työs­ken­te­le­vät asian­tun­ti­jat laa­ti­vat pe­run­kir­joi­tuk­sia ma­nu­aa­li­sena työnä, mikä on hi­dasta ja siksi kal­lista, Mäen­pää sanoo.

Kui­ten­kin suurin osa pe­run­kir­joi­tuk­seen kuu­lu­vasta työstä menee asian­tun­ti­jalla asioi­den kir­jaa­mi­seen eli sel­lai­seen työhön, jota kuka ta­hansa pys­tyisi te­ke­mään ilman pitkää kou­lu­tusta.

Ta­val­lis­ten ih­mis­ten la­ki­pal­ve­lut ovat ha­jau­tu­neet pie­nille pai­kal­li­sille toi­mi­joille. Niitä tar­joa­vat muu­ta­man hengen la­ki­toi­mis­tot tai pai­kal­li­set pank­ki­kont­to­rit.

Ul­ko­puo­li­sen hen­ki­lön käyt­tä­mi­nen voi nostaa pe­run­kir­joi­tuk­sen hintaa

Ul­ko­puo­li­sen asian­tun­ti­jan käyt­tä­mi­nen ei kui­ten­kaan tee pe­run­kir­joi­tuk­sesta täysin vai­va­tonta. Päin­vas­toin ul­ko­puo­li­sen asian­tun­ti­jan käyt­tä­mi­nen voi nostaa pe­run­kir­joi­tuk­sen ko­ko­nais­hin­taa.

Asian­tun­tija tar­vit­see tie­toja esi­mer­kiksi vai­na­jan tes­ta­men­tista, omai­suuk­sista ja si­tou­muk­sista. Nämä tiedot täytyy kuo­lin­pe­sän osak­kai­den toi­mit­taa pank­kiin, mikä vaatii kui­ten­kin osak­kailta jonkin as­teista työtä.

– Ul­ko­puo­li­nen asian­tun­tija ei vält­tä­mättä ole yhtä pe­rillä vai­na­jan va­ral­li­suu­desta ja ve­loista kuin tämän lä­hi­pii­riin kuu­lu­vat hen­ki­löt. Siksi ul­ko­puo­li­nen hen­kilö voi tar­vita enem­män aikaa pe­reh­tyäk­seen vai­na­jan ti­lan­tee­seen ja laa­tiak­seen pe­ru­kir­jan kuin kuo­lin­pe­sän osak­kaat, Mäen­pää sanoo.

Vir­ka­to­dis­tuk­set nos­ta­vat pe­run­kir­joi­tuk­sen hintaa

Osana pe­run­kir­joi­tusta vai­na­jasta teh­dään su­kusel­vi­tys, joka kattaa hänen koko elä­mänsä au­kot­to­masti 15-vuo­ti­aasta aina kuo­lin­päi­vään asti. Mikäli vai­naja on asunut mo­nella paik­ka­kun­nalla, täytyy jo­kai­selta paik­ka­kun­nalta tilata asia­kirja ni­meltä vir­ka­to­dis­tus.

Li­säksi kuo­lin­pe­sän osak­kaista täytyy tilata vir­ka­to­dis­tuk­set.

– Vir­ka­to­dis­tus­ten lu­ku­määrä riip­puu mm. pe­ril­lis­ten lu­ku­mää­rästä, sekä kuinka useasti vai­naja on muut­ta­nut elä­mänsä aikana ja onko hän kuu­lu­nut kirk­koon, Mäen­pää se­lit­tää.

Vir­ka­to­dis­tuk­set mak­se­taan kap­pa­leit­tain vi­ras­toille ja seu­ra­kun­nille.

Pe­run­kir­joi­tus mak­se­taan kuo­lin­pe­sän va­roista

Ta­val­li­sesti pe­run­kir­joi­tus sekä hau­taus­ku­lut mak­se­taan kuo­lin­pe­sän va­roista ennen pe­rin­nön­ja­koa.

– Jos vai­naja on ollut va­ra­ton tai vel­kai­nen, täytyy pe­run­kir­joi­tus tehdä siitä huo­li­matta, Mäen­pää kertoo.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen mak­sa­mi­nen voi lan­geta täl­löin kuo­lin­pe­sän osak­kaalle, joka hoitaa pe­run­kir­joi­tusta. Pe­run­kir­joi­tuk­sen kuluja voi myös yrit­tää jakaa kuo­lin­pe­sän osak­kai­den kesken.

Pe­run­kir­joi­tus hin­taan 399 € Aa­tok­sessa

Aatos tar­joaa pe­run­kir­joi­tuk­sen hin­taan 399 euroa. Aatos-pe­run­kir­joi­tus var­mis­taa, että pe­run­kir­joi­tus teh­dään lain edel­lyt­tä­mässä jär­jes­tyk­sessä.

– Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus on ju­ris­tien luoma pal­velu. Pal­velu on luotu ta­val­li­sille ku­lut­ta­jille hel­pot­ta­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mistä hel­posti ja edul­li­sesti, Mäen­pää sanoo.

Pe­ru­kir­jaa ei tar­vitse kir­joit­taa itse vaan verk­ko­pal­velu luo asia­kir­jan osak­kai­den puo­lesta. Li­säksi pal­velu oh­jeis­taa yk­si­tyis­koh­tai­sesti eri vai­heissa, jotta pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­nen on vai­va­tonta.

– Osak­kai­den teh­tä­väksi jää vain pe­ril­lis­ten ja vai­na­jan va­ro­jen tie­to­jen li­sää­mi­nen, sillä myös vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­nen on­nis­tuu suo­raan pal­ve­lusta. Epä­sel­vissä ti­lan­teissa vas­tauk­sen saa heti Aa­tok­sen la­ki­mie­heltä chatin kautta tai säh­kö­pos­titse, Mäen­pää kertoo.

Aatos-pe­run­kir­joi­tus­pal­velu on hel­poin tapa tehdä pe­run­kir­joi­tus. Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta Aa­tok­sessa on 399 euroa. Pe­run­kir­joi­tus on­nis­tuu siellä ha­lu­tes­sasi ko­ko­naan ne­tissä ja etänä.

– Kiin­teä hinta si­säl­tää myös kaikki mah­dol­li­set li­sä­työt. Aa­tok­sen oma la­ki­tiimi var­mis­taa, että pe­run­kir­joi­tus tulee tehtyä oikein ja pä­te­västi jo­kai­sessa ti­lan­teessa, Mäen­pää kertoo.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen hinta Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa Suomen edul­li­sin

Tie­toja vai­na­jasta ja omai­suuk­sista ei tar­vitse toi­mit­taa ul­ko­puo­li­selle asian­tun­ti­jalle, vaan tiedot li­sä­tään suo­raan Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­luun. An­ta­miesi tie­to­jen pe­rus­teella Aatos tekee au­to­maat­ti­sesti tar­vit­ta­vat las­ku­toi­mi­tuk­set ja luo pe­ru­kir­jan.

Las­ku­toi­mi­tuk­set voivat olla erit­täin mo­ni­mut­kai­sia var­sin­kin, jos vai­na­jalta jäi puo­liso tai, kun vai­naja oli an­ta­nut en­nak­ko­pe­rin­töä.

– Pal­ve­luun voi kutsua pesän osak­kaat tar­kas­te­le­maan kuo­lin­pe­sän tilaa ja pe­run­kir­joi­tuk­sen ete­ne­mistä. Tämä no­peut­taa pe­run­kir­joi­tusta huo­mat­ta­vasti ja vä­hen­tää rii­toja. Kaikki ovat pe­rillä pe­run­kir­joi­tuk­sesta, joka etenee lä­pi­nä­ky­västi, Mäen­pää sanoo.

Voit luoda pal­ve­lussa tar­vit­ta­vat val­ta­kir­jat kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­seksi. Voit hank­kia osak­kailta säh­köi­set al­le­kir­joi­tuk­set val­ta­kir­joi­hin, mikä joka val­tuut­ta­mi­sesta nopeaa ja vai­va­tonta.

Mitä pe­ru­kir­joi­tuk­sen hinta si­säl­tää?

  • Pal­ve­lun käytön kai­kille pesän osak­kaille
  • Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den sel­vit­tä­mi­nen
  • Pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­nen
  • Omai­suuk­sien kir­jaa­mi­nen
  • Val­ta­kir­jo­jen luonti
  • La­ki­mie­hen apu saa­ta­vissa chatin ja säh­kö­pos­tin kautta

Säästä ku­luissa ja tee pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa.

Tu­tustu Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­luun mak­sutta. Saat luotua pe­ru­kir­jan ja lä­he­tet­tyä vir­ka­to­dis­tuk­set re­kis­te­röi­dyt­tyäsi pal­ve­luun.