Kuo­lin­pe­sän osoit­teen­muu­tos

Kirjekuoria, kynttilä ja huovi pöydällä
Marjut Päkki
Marjut
28.2.2024 ● 2 minuuttia
Jaa artikkeli
Kuo­lin­pesä saa kuol­leen hen­ki­lön postia usein pit­kään­kin vai­na­jan kuo­le­man jäl­keen. Jotta kaikki tär­keät tie­dok­sian­not saa­pui­si­vat pe­rille, tulee kuo­lin­pe­sän osoi­te­tie­to­jen siitä joh­tuen olla ajan­ta­sai­set.

Jotta vi­ran­omai­set sai­si­vat yh­tey­den kuol­leen hen­ki­lön kuo­lin­pe­sään, tulee kuo­lin­pe­sän osoi­te­tie­dot pitää ajan­ta­sai­sina. Tie­to­jen ajan­ta­sai­suu­desta huo­leh­ti­mi­nen tulee eri­tyi­sen tär­keäksi sil­loin, kun kuo­lin­pe­sän osoite muut­tuu.

💡 Vinkki: Laadit hel­posti pe­run­kir­joi­tuk­sen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa hin­taan 399 euroa.

Il­moita uusi osoite Pos­tille ja Ve­ro­hal­lin­toon

Kuol­leelle hen­ki­lölle ei kui­ten­kaan ole mah­dol­lista il­moit­taa uutta osoi­tetta tai pos­tio­soi­tetta. Tämä johtuu siitä, ettei osoi­te­tie­doista vas­taava Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto päi­vitä kuol­leen hen­ki­lön tie­toja.

Varma tapa var­mis­tua siitä, että tär­keät kir­jeet löy­tä­vät postin kautta tiensä pe­rille, on il­moit­taa Pos­tille se osoite, jonne kuo­lin­pe­sän postit tulee toi­mit­taa. Il­moi­tuk­sen täl­lai­sesta osoit­teesta voi tehdä myös Ve­ro­hal­lin­nolle.

Käy­tän­nössä Ve­ro­hal­linto on ylei­sin yk­sit­täi­nen vi­ral­lis­taho, jonka tie­dok­sian­to­jen osalta osoi­te­tie­to­jen ajan­ta­sai­suus on tär­keässä ase­massa. Pos­tille tehty il­moi­tus kattaa kui­ten­kin myös sel­lai­set tahot, jotka lä­hes­ty­vät yl­lät­täen tai joille eril­listä il­moi­tusta muut­tu­neesta osoit­teesta ei ole muis­tettu tehdä.

Se, mihin osoit­tee­seen kuo­lin­pe­sän posti tulee osoit­taa, vaih­te­lee riip­puen kuo­lin­pe­sän ti­lan­teesta.

Tyy­pil­li­sim­min posti oh­ja­taan kui­ten­kin kuo­lin­pe­sän asioita hoi­ta­van hen­ki­lön osoit­tee­seen. Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den hal­li­tessa kuo­lin­pe­sän omai­suutta yh­dessä eli kuo­lin­pe­sän hal­lin­nossa tämä hen­kilö on yleensä hal­lin­nosta vas­taava tai tähän val­tuu­tettu hen­kilö.

💡 Postit on yh­tei­sellä pää­tök­sellä mah­dol­lista ohjata kui­ten­kin myös jol­le­kin muulle hen­ki­lölle kuin kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­seen val­tuu­te­tulle hen­ki­lölle.

Kuo­lin­pe­sän osoit­teen­muu­tok­sesta il­moit­ta­mi­nen

Il­moi­tus muut­tu­neesta kuo­lin­pe­sän osoit­teesta tulee tehdä kir­jal­li­sesti. Li­säksi il­moi­tus tulee olla kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den hy­väk­symä.

Il­moi­tuk­sen hy­väk­sy­mi­nen voi tar­koit­taa en­sin­nä­kin osoit­teen­muu­to­sil­moi­tuk­sen al­le­kir­joit­ta­mista. Hy­väk­syntä on mah­dol­lista antaa myös val­ta­kir­jalla siten, että hen­kilö antaa osoit­teen­muu­tok­sesta il­moit­ta­valle kuo­lin­pe­sän osak­kaalle val­ta­kir­jan.

Myös esi­mer­kiksi niin kut­su­tun yleis­val­ta­kir­jan no­jalla an­nettu suos­tu­mus siihen, että yksi tai useampi kuo­lin­pe­sän osak­kaista on ylei­sesti val­tuu­tettu hoi­ta­maan kuo­lin­pe­sän asioita, voi myös so­vel­tua osoit­teen­muu­tok­sesta il­moit­ta­mi­seen. Tämä riip­puu kui­ten­kin aina siitä, mitä val­ta­kir­jaan on kir­jattu. Täl­lai­sen yleis­val­ta­kir­jan laa­ti­mista kan­nat­taa­kin har­kita eten­kin siitä syystä, ettei jo­kai­sen kuo­lin­pe­sän osak­kaan tar­vitse aina olla hy­väk­sy­mässä tai val­tuut­ta­massa asian­hoi­ta­jaa yk­sit­täis­ten asioi­den hoi­toon.

Siinä ta­pauk­sessa, että kuo­lin­pesä on mää­rätty pe­sän­sel­vit­tä­jän hal­lin­toon, vastaa pe­sän­sel­vit­täjä myös osoit­teen­muu­tok­sen il­moit­ta­mi­sesta. Pe­sän­sel­vit­täjä on täl­löin vel­vol­li­nen esit­tä­mään myös il­moi­tuk­sen yh­tey­dessä sen oi­keu­den an­ta­man pää­tök­sen, joka on an­nettu hä­nelle teh­tä­vään mää­rää­mistä varten.

Postin su­ju­van kulun tur­vaa­mi­seksi uu­desta kuo­lin­pe­sän osoit­teesta on tär­keää il­moit­taa mah­dol­li­sim­man pian sen jäl­keen, kun osoite on tie­dossa. Eten­kin sil­loin, kun vai­na­jan koti on jää­mässä tyh­jäksi, on osoit­teen­muu­tos tär­keää tehdä vii­py­mättä. Posti toi­mi­te­taan vai­na­jan kuo­le­man jäl­keen aina tämän vii­mei­seen asuin­paik­kaan, ellei osoit­teen vaih­tu­mi­sesta ole erik­seen il­moi­tettu.

💡 Vinkki: Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lussa luot kä­te­västi val­ta­kir­jat kuo­lin­pe­sän osak­kai­den käyt­töön.

Postia kos­ke­vat eri­tyis­oh­jeet

Postin kautta teh­tävä kuo­lin­pe­sän pos­tien uu­del­lee­noh­jaus ei vaadi eril­listä val­ta­kir­jaa. Kyse on siis ko­ros­tu­neesti pos­tien uu­del­leen oh­jauk­sesta eikä kuo­lin­pe­sän osoit­teen muu­tok­sesta. Kuo­lin­pe­sän pos­teja on mah­dol­lista ohjata eteen­päin niin pu­he­li­mitse, pal­ve­lu­pis­teistä saa­ta­valla lo­mak­keella sekä säh­köi­sen muut­toil­moi­tus­pal­ve­lun kautta.

Il­moit­ta­malla Pos­tille kuo­lin­pe­sän pos­tien oh­jaa­mi­sesta kir­jei­den lä­het­tä­jät eivät kui­ten­kaan saa tietoa muut­tu­neista osoi­te­tie­doista, mikä voi muun muassa hi­das­taa pos­tin­kul­kua. Tästä joh­tuen il­moit­ta­mi­nen myös suo­raan niille ta­hoille, joiden tietää an­ta­van pos­titse kuo­lin­pe­sän yh­teys­tie­toja, on tärkeä keino huo­leh­tia postin pää­systä pe­rille asian­mu­kai­sesti. Täl­lai­siin ta­hoi­hin kuuluu eri­tyi­sesti edellä mai­nittu Ve­ro­hal­linto.

Ve­ro­hal­lin­toa kos­ke­vat eri­tyis­oh­jeet

Vi­ran­omai­set ja muut tahot saat­ta­vat myös yl­lä­pi­tää eril­li­siä oh­jeita sen va­ralta, miten kuo­lin­pe­sän pos­tio­soit­teen il­moit­ta­mi­sen kanssa toi­mi­taan. Ve­ro­hal­lin­non oh­jei­siin tu­tus­tu­mi­nen on aina tär­keää siksi, että Ve­ro­hal­linto on usein tyy­pil­li­sin kuo­lin­pe­sälle postia lä­het­tävä taho.

Siinä ta­pauk­sessa, kun kuo­lin­pesä ei ole val­tuut­ta­nut asian­hoi­ta­jaa hoi­ta­maan kuo­lin­pe­sän asioita, lä­het­tää Ve­ro­hal­linto kuo­lin­pe­sää kos­ke­van ve­ro­pos­tin osoit­tee­seen, joka on ollut pe­ru­kir­jassa il­moi­te­tulla yh­teys­hen­ki­löllä sil­loin, kun pe­ru­kirja on toi­mi­tettu Ve­ro­hal­lin­toon.

Sil­loin, kun val­tuu­tet­tua asian­hoi­ta­jaa ei ole, on myös mah­dol­lista il­moit­taa kuo­lin­pe­sän osak­kaan osoite kuo­lin­pe­sän pos­tio­soit­teeksi sil­loin, kun pe­ru­kirja lä­he­te­tään Oma­Ve­ron kautta. Täl­löin pe­ru­kir­jan lä­he­tyk­sen yh­tey­dessä kuo­lin­pe­sän osoit­teena toi­miva pos­tio­soite il­moi­te­taan kuo­lin­pe­sän yh­teys­hen­ki­lönä toi­mi­van osak­kaan tie­to­jen yh­tey­dessä. Muussa ta­pauk­sessa muut­tu­neet kuo­lin­pe­sän osoi­te­tie­dot tulee il­moit­taa kir­jal­li­sesti joko postin tai ve­ro­toi­mis­ton kautta. Kuo­lin­pe­sän osoit­teen­muu­tosta ei ole mah­dol­lista tehdä pu­he­li­men tai in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sellä.

Sil­loin, kun kuo­lin­pe­sän osak­kaat ovat val­tuut­ta­neet asian­hoi­ta­jan hoi­ta­maan kuo­lin­pe­sän yh­teis­hal­lin­toa, lä­het­tää Ve­ro­hal­linto kaiken ve­ro­asioita kos­ke­van postin asian­hoi­ta­jan osoit­tee­seen. Mikäli muutat, päi­vit­ty­vät uudet osoi­te­tie­tosi kuo­lin­pe­sän osoi­te­tie­toi­hin teh­des­säsi muut­toil­moi­tuk­sen Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon. Täl­löin siis eril­li­sen kuo­lin­pe­sän osoit­teen­muu­to­sil­moi­tuk­sen te­ke­mi­nen ei ole tar­peel­lista.

💡Jos olet kuo­lin­pe­sän ainoa osakas, ve­ro­posti lä­he­te­tään sinun osoit­tee­seesi.