Pe­run­kir­joi­tuk­sen val­ta­kirja

Silmälasit sopimuksen päällä
aatos-author-icon.png
Aatos
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tuk­sen osak­kaat saat­ta­vat tar­vita val­ta­kir­jaa vi­ral­lis­ten asioi­den hoi­ta­mi­seen. Val­ta­kir­jaa varten tar­vit­set kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den al­le­kir­joi­tuk­set.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen val­ta­kirja ei ole niin sa­nottu yleis­val­ta­kirja tai avoin val­ta­kirja vaan se on yk­si­löity val­ta­kirja. Val­ta­kir­jalla voi­daan val­tuut­taa toinen hen­kilö hoi­ta­maan kuo­lin­pe­sän asioita. Val­ta­kir­jalla pe­run­kir­joi­tuk­sen osak­kaat pys­ty­vät hoi­ta­maan pesän asioita ja saat­ta­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen pää­tök­seen. Näin on­nis­tu­vat mm. laskun maksu ja kuo­lin­pe­sän tilin hal­lin­nointi.

Kuo­lin­pesä val­ta­kirja

Kuo­lin­pe­sän tulee tehdä kaikki pää­tök­set yk­si­mie­li­sesti. Tämän vuoksi usein yksi tai useampi pesän osak­kaista val­tuu­te­taan hoi­ta­maan asioita kuo­lin­pe­sän puo­lesta.

Kuo­lin­pe­sän val­ta­kir­jassa mää­ri­tel­lään, mitä tiet­tyjä kuo­lin­pe­sän asioita val­tuu­tettu saa hoitaa. Kuo­lin­pe­sän val­ta­kir­jalla on mah­dol­lista val­tuut­taa toinen hen­kilö tai kuo­lin­pe­sän osakas. Täl­läi­nen hen­kilö voi olla esi­mer­kiksi osak­kaan puo­liso tai muu su­ku­lai­nen.

💡­Vinkki: Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lusta löydät val­miit asia­kir­ja­poh­jat val­ta­kir­jo­jen te­ke­mi­seen. Li­säksi pe­run­kir­joi­tuk­sen teko täysin etänä on mah­dol­lista.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen val­ta­kir­jan al­le­kir­joit­ta­mi­nen

Pe­run­kir­joi­tuk­sen val­ta­kirja tulee olla kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den al­le­kir­joit­tama.

Us­kot­tu­jen mies­ten ei tar­vitse al­le­kir­joit­taa val­ta­kir­jaa. Us­ko­tut miehet eivät ole pesän osak­kaita vaan heidän teh­tävä on ar­vioida pesän varat.

Omai­suu­den arvo mää­ri­tel­lään käyvän arvon pe­ri­aat­teella.

Kuo­lin­pe­sän val­ta­kirja: mer­kit­tä­vät asiat

Kuo­lin­pe­sän val­ta­kir­jaan mer­ki­tään aina tiedot siitä, kenen kuo­lin­pe­sästä on kyse eli vai­na­jan tiedot. Li­säksi tar­vi­taan tiedot kai­kista kuo­lin­pe­sän osak­kaista.

Kuo­lin­pesä tekee pää­tök­siä yk­si­mie­li­sesti eli kai­kilta kuo­lin­pe­sän osak­kailta tar­vi­taan val­ta­kir­jaan al­le­kir­joi­tus.

Val­ta­kir­jalla voi­daan antaa sup­peat tai laajat käyt­tö­oi­keu­det kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­seen.

Jos vai­naja omisti esi­mer­kiksi kiin­teis­tön, niin kiin­teis­tön myyn­tiin val­tuut­ta­mi­nen edel­lyt­tää, että val­ta­kirja si­säl­tää yk­si­löidy tiedot vai­na­jan kiin­teis­tö­omis­tuk­sesta.

Yleensä yh­delle kuo­lin­pe­sän osak­kaalle an­ne­taan val­tuu­tus hoitaa kuo­lin­pe­sän osak­kaita val­ta­kir­jalla. Pe­ru­kir­jaa varten on vai­na­jan va­roista ja ve­loista han­kit­tava sel­vi­tystä.

Pe­run­kir­joi­tus val­ta­kirja eri­lai­siin tar­koi­tuk­siin

Pe­run­kir­joi­tuk­sen aikana käy­te­tään kol­men­lai­sia val­ta­kir­joja. Val­ta­kir­jalla on mah­dol­lista val­tuut­taa toinen kuo­lin­pe­sän osakas hoi­ta­maan asioita tai täysin ul­ko­puo­li­nen hen­kilö.

 1. Val­ta­kirja pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­seen: kuo­lin­pe­sän osak­kaista va­li­taan yksi hen­kilö, joka hoitaa kuo­lin­pe­sän asioita.
 2. Val­ta­kirja kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­toon: ylei­sin val­ta­kirja, kun val­ta­kir­jalla ha­lu­taan hoitaa esi­mer­kiksi kuo­lin­pe­sän pank­ki­asioita.
 3. Val­ta­kirja osak­kaan edus­ta­mi­seen pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­dessa: ul­ko­puo­li­nen voi tulla edus­ta­maan osa­kasta pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­teen, jos osakas on itse es­ty­nyt.

Pe­run­kir­joi­tus ja kuo­lin­pesä

Pe­sä­nil­moit­taja on hen­kilö, joka tuntee pesän ti­lan­teen par­hai­ten. Yleensä pe­sä­nil­moit­taja on puo­liso tai vai­na­jan lapsi.

Pe­ru­kirja tulee lä­het­tää ve­ro­vi­ran­omai­selle kolmen kuu­kau­den ku­lut­tua kuo­le­masta. Pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­seen kan­nat­taa ryhtyä mah­dol­li­sim­man pian.

Eri­lais­ten pa­kol­lis­ten, pe­ru­kir­jaan lii­tet­tä­vien, vi­ran­omais­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­sessa voi mennä useita viik­koja.

Pesän sel­vit­tä­mistä on han­kala aloit­taa ennen kuin nämä to­dis­tuk­set on han­kittu. Ne ovat tar­peel­li­sia esi­mer­kiksi pan­kissa asioi­dessa val­ta­kir­jan li­säksi.

Lue lisää: Mitä vä­hen­nyk­siä pe­ru­kir­jaan voi tehdä? ja Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen kuo­lin­pe­sän ti­liltä

Kuo­lin­pesä val­ta­kirja ja val­tuu­tus

Osakas voi­daan val­tuut­taa esi­mer­kiksi alla ole­viin asioi­hin kuo­lin­pe­sän val­ta­kir­jalla.

Kuo­lin­pe­sän val­ta­kir­jalla on mah­dol­lista val­tuut­taa:

 • saa­maan tie­toja omis­tuk­sista ja so­pi­muk­sista
 • käyt­tä­mään pank­ki­ti­lejä ja mak­sa­maan las­kuja
 • käyt­tä­mään tal­le­lo­ke­roa
 • myy­mään ar­vo­pa­pe­reita ja arvo-osuuk­sia
 • myy­mään asun­toja ja kiin­teis­töjä
 • myy­mään ajo­neu­voja
 • myy­mään ir­tainta omai­suutta
 • siir­tä­mään kuo­lin­pe­sän pos­tio­soit­teen

💡 Muista, että voit hakea li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­sen tekoon

Luo kuo­lin­pe­sän val­ta­kirja hel­posti Aa­tok­sen pe­run­kir­ja­pal­ve­lussa

Aatos-pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lussa voit luoda mak­sutta kaikki tar­vit­ta­vat kuo­lin­pe­sän val­ta­kir­jat.

Val­ta­kir­joi­hin on mah­dol­lista kerätä al­le­kir­joi­tuk­set säh­köi­sesti. Säh­köi­nen al­le­kir­joi­tus no­peut­taa huo­mat­ta­vasti val­ta­kir­jo­jen luo­mista ja käyt­töä, jos osak­kaat asuvat eri paik­ka­kun­nilla.

Voit pyytää kuo­lin­pe­sän osak­kailta al­le­kir­joi­tuk­set val­ta­kir­jaan Aatos Sign -pal­ve­lun kautta. Aatos Signin käyttö on aina mak­su­tonta, ja vältyt tur­halta tu­los­ta­mi­selta, skan­nai­lulta ja pos­ti­tuk­selta.

Hoida pe­run­kir­joi­tus ko­ko­naan ne­tissä – Aa­tok­sessa

Voit hoitaa koko pe­run­kir­joi­tuk­sen ne­tissä Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lussa.

Sel­vi­tät hel­posti vai­na­jan pe­ril­lis­pii­rin ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat pal­ve­lun avulla. Li­säksi pal­velu oh­jeis­taa sinut läpi pe­run­kir­joi­tuk­sen. Si­nulla on koko ajan selkeä kuva siitä, mitä pro­ses­sissa ta­pah­tuu seu­raa­vaksi.

Tilaat yh­dellä klik­kauk­sella kaikki oikeat vi­ran­omais­asia­kir­jat, kuten vir­ka­to­dis­tuk­set, su­kusel­vi­tyk­sen ja avio­eh­don.

Kir­jaat pal­ve­luun tiedot vai­na­jan omai­suu­desta ja ve­loista. Omai­suus ja velat on jao­teltu eri ka­te­go­rioi­hin, jotta tie­to­jen syöttö on mah­dol­li­sim­man help­poa. Näiden tie­to­jen avulla pe­ru­kir­jan luonti on­nis­tuu vai­vatta.

Säästä ju­ris­tien palk­kioissa – Laadi pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­sessa hin­taan 399 euroa.

Pal­ve­lun hyödyt

 • Suo­ma­lai­nen pal­velu
 • Edul­li­nen ja kiin­teä hinta
 • Helppo käyt­tää
 • Sel­vitä pe­ril­li­set ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat
 • Tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set pal­ve­lussa
 • Val­ta­kir­jo­jen te­ke­mi­nen
 • Pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­nen
 • Il­mai­nen la­kiapu

Aa­tok­sen kautta on myös mah­dol­lista saada us­ko­tut miehet sekä toi­mit­taa ha­lu­tes­sanne myös koko pe­rin­nön­jako.

Hoida pe­run­kir­joi­tus en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la oikein. Tee pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­ses­sa.