Pe­run­kir­joi­tuk­sen val­ta­kir­ja

Silmälasit sopimuksen päällä
aatos-author-icon.png
Aatos
27.3.2023 ● 3 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tuk­sen osak­kaat saat­ta­vat tar­vi­ta val­ta­kir­jaa vi­ral­lis­ten asioi­den hoi­ta­mi­seen. Val­ta­kir­jaa varten tar­vit­set kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den al­le­kir­joi­tuk­set.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen val­ta­kir­ja ei ole niin sa­not­tu yleis­val­ta­kir­ja tai avoin val­ta­kir­ja vaan se on yk­si­löi­ty val­ta­kir­ja. Val­ta­kir­jal­la voi­daan val­tuut­taa toinen hen­ki­lö hoi­ta­maan kuo­lin­pe­sän asioi­ta. Val­ta­kir­jal­la pe­run­kir­joi­tuk­sen osak­kaat pys­ty­vät hoi­ta­maan pesän asioi­ta ja saat­ta­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen pää­tök­seen. Näin on­nis­tu­vat mm. laskun maksu ja kuo­lin­pe­sän tilin hal­lin­noin­ti.

Kuo­lin­pe­sä val­ta­kir­ja

Kuo­lin­pe­sän tulee tehdä kaikki pää­tök­set yk­si­mie­li­ses­ti. Tämän vuoksi usein yksi tai useam­pi pesän osak­kais­ta val­tuu­te­taan hoi­ta­maan asioi­ta kuo­lin­pe­sän puo­les­ta.

Kuo­lin­pe­sän val­ta­kir­jas­sa mää­ri­tel­lään, mitä tiet­ty­jä kuo­lin­pe­sän asioi­ta val­tuu­tet­tu saa hoitaa. Kuo­lin­pe­sän val­ta­kir­jal­la on mah­dol­lis­ta val­tuut­taa toinen hen­ki­lö tai kuo­lin­pe­sän osakas. Täl­läi­nen hen­ki­lö voi olla esi­mer­kik­si osak­kaan puo­li­so tai muu su­ku­lai­nen.

💡­Vink­ki: Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lus­ta löydät val­miit asia­kir­ja­poh­jat val­ta­kir­jo­jen te­ke­mi­seen. Li­säk­si pe­run­kir­joi­tuk­sen teko täysin etänä on mah­dol­lis­ta.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen val­ta­kir­jan al­le­kir­joit­ta­mi­nen

Pe­run­kir­joi­tuk­sen val­ta­kir­ja tulee olla kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den al­le­kir­joit­ta­ma.

Us­kot­tu­jen mies­ten ei tar­vit­se al­le­kir­joit­taa val­ta­kir­jaa. Us­ko­tut miehet eivät ole pesän osak­kai­ta vaan heidän teh­tä­vä on ar­vioi­da pesän varat.

Omai­suu­den arvo mää­ri­tel­lään käyvän arvon pe­ri­aat­teel­la.

Kuo­lin­pe­sän val­ta­kir­ja: mer­kit­tä­vät asiat

Kuo­lin­pe­sän val­ta­kir­jaan mer­ki­tään aina tiedot siitä, kenen kuo­lin­pe­säs­tä on kyse eli vain­ajan tiedot. Li­säk­si tar­vi­taan tiedot kai­kis­ta kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta.

Kuo­lin­pe­sä tekee pää­tök­siä yk­si­mie­li­ses­ti eli kai­kil­ta kuo­lin­pe­sän osak­kail­ta tar­vi­taan val­ta­kir­jaan al­le­kir­joi­tus.

Val­ta­kir­jal­la voi­daan antaa sup­peat tai laajat käyt­tö­oi­keu­det kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­seen.

Jos vai­na­ja omisti esi­mer­kik­si kiin­teis­tön, niin kiin­teis­tön myyn­tiin val­tuut­ta­mi­nen edel­lyt­tää, että val­ta­kir­ja si­säl­tää yk­si­löi­dy tiedot vain­ajan kiin­teis­tö­omis­tuk­ses­ta.

Yleen­sä yh­del­le kuo­lin­pe­sän osak­kaal­le an­ne­taan val­tuu­tus hoitaa kuo­lin­pe­sän osak­kai­ta val­ta­kir­jal­la. Pe­ru­kir­jaa varten on vain­ajan va­rois­ta ja ve­lois­ta han­kit­ta­va sel­vi­tys­tä.

Pe­run­kir­joi­tus val­ta­kir­ja eri­lai­siin tar­koi­tuk­siin

Pe­run­kir­joi­tuk­sen aikana käy­te­tään kol­men­lai­sia val­ta­kir­jo­ja. Val­ta­kir­jal­la on mah­dol­lis­ta val­tuut­taa toinen kuo­lin­pe­sän osakas hoi­ta­maan asioi­ta tai täysin ul­ko­puo­li­nen hen­ki­lö.

 1. Val­ta­kir­ja pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­seen: kuo­lin­pe­sän osak­kais­ta va­li­taan yksi hen­ki­lö, joka hoitaa kuo­lin­pe­sän asioi­ta.
 2. Val­ta­kir­ja kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­toon: ylei­sin val­ta­kir­ja, kun val­ta­kir­jal­la ha­lu­taan hoitaa esi­mer­kik­si kuo­lin­pe­sän pank­ki­asioi­ta.
 3. Val­ta­kir­ja osak­kaan edus­ta­mi­seen pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­sa: ul­ko­puo­li­nen voi tulla edus­ta­maan osa­kas­ta pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­teen, jos osakas on itse es­ty­nyt.

Pe­run­kir­joi­tus ja kuo­lin­pe­sä

Pe­sä­nil­moit­ta­ja on hen­ki­lö, joka tuntee pesän ti­lan­teen par­hai­ten. Yleen­sä pe­sä­nil­moit­ta­ja on puo­li­so tai vain­ajan lapsi.

Pe­ru­kir­ja tulee lä­het­tää ve­ro­vi­ran­omai­sel­le kolmen kuu­kau­den ku­lut­tua kuo­le­mas­ta. Pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­seen kan­nat­taa ryhtyä mah­dol­li­sim­man pian.

Eri­lais­ten pa­kol­lis­ten, pe­ru­kir­jaan lii­tet­tä­vien, vi­ran­omais­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­ses­sa voi mennä useita viik­ko­ja.

Pesän sel­vit­tä­mis­tä on han­ka­la aloit­taa ennen kuin nämä to­dis­tuk­set on han­kit­tu. Ne ovat tar­peel­li­sia esi­mer­kik­si pan­kis­sa asioi­des­sa val­ta­kir­jan li­säk­si.

Lue lisää: Mitä vä­hen­nyk­siä pe­ru­kir­jaan voi tehdä?

Kuo­lin­pe­sä val­ta­kir­ja ja val­tuu­tus

Osakas voi­daan val­tuut­taa esi­mer­kik­si alla ole­viin asioi­hin kuo­lin­pe­sän val­ta­kir­jal­la.

Kuo­lin­pe­sän val­ta­kir­jal­la on mah­dol­lis­ta val­tuut­taa:

 • saa­maan tie­to­ja omis­tuk­sis­ta ja so­pi­muk­sis­ta
 • käyt­tä­mään pank­ki­ti­le­jä ja mak­sa­maan las­ku­ja
 • käyt­tä­mään tal­le­lo­ke­roa
 • myy­mään ar­vo­pa­pe­rei­ta ja arvo-osuuk­sia
 • myy­mään asun­to­ja ja kiin­teis­tö­jä
 • myy­mään ajo­neu­vo­ja
 • myy­mään ir­tain­ta omai­suut­ta
 • siir­tä­mään kuo­lin­pe­sän pos­tio­soit­teen

Luo kuo­lin­pe­sän val­ta­kir­ja hel­pos­ti Aa­tok­sen pe­run­kir­ja­pal­ve­lus­sa

Aatos-pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lus­sa voit luoda mak­sut­ta kaikki tar­vit­ta­vat kuo­lin­pe­sän val­ta­kir­jat.

Val­ta­kir­joi­hin on mah­dol­lis­ta kerätä al­le­kir­joi­tuk­set säh­köi­ses­ti. Säh­köi­nen al­le­kir­joi­tus no­peut­taa huo­mat­ta­vas­ti val­ta­kir­jo­jen luo­mis­ta ja käyt­töä, jos osak­kaat asuvat eri paik­ka­kun­nil­la.

Voit pyytää kuo­lin­pe­sän osak­kail­ta al­le­kir­joi­tuk­set val­ta­kir­jaan Aatos Sign -pal­ve­lun kautta. Aatos Signin käyttö on aina mak­su­ton­ta, ja vältyt tur­hal­ta tu­los­ta­mi­sel­ta, skan­nai­lul­ta ja pos­ti­tuk­sel­ta.

Hoida pe­run­kir­joi­tus koko­naan ne­tis­sä – Aa­tok­ses­sa

Voit hoitaa koko pe­run­kir­joi­tuk­sen ne­tis­sä Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lus­sa.

Sel­vi­tät hel­pos­ti vain­ajan pe­ril­lis­pii­rin ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat pal­ve­lun avulla. Li­säk­si pal­ve­lu oh­jeis­taa sinut läpi pe­run­kir­joi­tuk­sen. Si­nul­la on koko ajan selkeä kuva siitä, mitä pro­ses­sis­sa ta­pah­tuu seu­raa­vak­si.

Tilaat yh­del­lä klik­kauk­sel­la kaikki oikeat vi­ran­omais­asia­kir­jat, kuten vir­ka­to­dis­tuk­set, su­kusel­vi­tyk­sen ja avio­eh­don.

Kir­jaat pal­ve­luun tiedot vain­ajan omai­suu­des­ta ja ve­lois­ta. Omai­suus ja velat on jao­tel­tu eri ka­te­go­rioi­hin, jotta tie­to­jen syöttö on mah­dol­li­sim­man help­poa. Näiden tie­to­jen avulla pe­ru­kir­jan luonti on­nis­tuu vai­vat­ta.

Säästä ju­ris­tien palk­kiois­sa – Laadi pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­ses­sa hin­taan 299 euroa.

Pal­ve­lun hyödyt

 • Suo­ma­lai­nen pal­ve­lu
 • Edul­li­nen ja kiin­teä hinta
 • Helppo käyt­tää
 • Sel­vi­tä pe­ril­li­set ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat
 • Tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set pal­ve­lus­sa
 • Val­ta­kir­jo­jen te­ke­mi­nen
 • Pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­nen
 • Il­mai­nen la­kia­pu

Aa­tok­sen kautta on myös mah­dol­lis­ta saada us­ko­tut miehet sekä toi­mit­taa ha­lu­tes­san­ne myös koko pe­rin­nön­ja­ko.

Hoida pe­run­kir­joi­tus en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la oikein. Tee pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­ses­sa.