Li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­sen tekoon

Käsi pitelee pientä herätyskelloa
aatos-author-icon.png
Aatos
16.6.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Voit hakea li­sä­ai­kaa sekä pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­selle että val­miin pe­ru­kir­jan jät­tä­mi­selle Ve­ro­hal­lin­nolle. Ha­ke­mus on teh­tävä Ve­ro­hal­lin­nolle kir­jal­li­sesti mää­rä­ajassa.

Aina pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen ja sen jät­tä­mi­nen ve­rot­ta­jalle mää­rä­ajassa (3 kuu­kautta vai­na­jan kuo­le­masta) ei ole mah­dol­lista. Sil­loin on mah­dol­lista hakea li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­seen.

Tässä ar­tik­ke­lissa ker­romme, min­kä­lais­ten syiden takia voit saada pe­run­kir­joi­tuk­seen li­sä­ai­kaa, ja kuinka li­sä­ai­kaa voi hakea.

💡 Ve­ro­hal­lin­non mukaan pe­run­kir­joi­tuk­selle hae­taan­kin yhä useam­min li­sä­ai­kaa. Vuonna 2021 li­sä­ai­kaa kos­ke­vien ha­ke­mus­ten määrä nousi 60 pro­sen­tilla.

Pe­run­kir­joi­tuk­selle voi hakea li­sä­ai­kaa eri­lais­ten syiden takia

Voit hakea pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­selle li­sä­ai­kaa, mikäli si­nulla on kuo­lin­pe­sän laa­tuun liit­tyvä syy, vir­ka­to­dis­tuk­set ovat myö­hässä tai muun eri­tyi­sen syyn takia.

 • Pesän laa­tuun liit­tyvä syy voi olla esi­mer­kiksi se, että vai­na­jan jää­mistö on poik­keuk­sel­li­sen laaja.
 • Vir­ka­to­dis­tus­ten saa­mi­nen vii­väs­tyy vi­ras­to­jen ruuh­kau­tu­mi­sen takia.
 • Muu eri­tyi­nen syy. Pe­rin­tö­kaari ei mää­rit­tele tar­kem­min, mil­lai­nen syy kat­so­taan ”eri­tyi­seksi”, vaan ve­rot­taja har­kit­see li­sä­ajan myön­tä­mi­sen tar­peel­li­suutta kus­sa­kin ta­pauk­sessa erik­seen.

Ylei­nen syy li­sä­ajan ha­ke­mi­selle on myös se, että vai­na­jan vir­ka­to­dis­tuk­sen eli su­kusel­vi­tyk­sen, tai pesän osak­kai­den vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­seen kuluu run­saasti aikaa.

Vuonna 2021 vir­ka­to­dis­tus­ten toi­mi­tus­pal­velu ruuh­kau­tui pahoin. Esi­mer­kiksi Digi-ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta ti­lat­ta­vien to­dis­tus­ten toi­mi­tusaika oli yhä tou­ko­kuussa 2022 noin yh­dek­sän viik­koa.

Ve­ro­hal­linto voi myön­tää myös pe­ru­kir­jan lä­het­tä­mi­selle lisää aikaa pe­rus­tel­lusta syystä.

Lue lisää: pe­run­kir­joi­tus muis­ti­lista

Miten ano­taan li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­seen?

Mää­rä­ajan pi­den­nystä sekä pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­selle että sen jät­tä­mi­selle hae­taan kir­jal­li­sesti Ve­ro­hal­lin­nolta.

Voit lä­het­tää ha­ke­muk­sen Oma­Vero-pal­ve­lussa tai pos­titse joko va­paa­muo­toi­sella asia­kir­jalla tai täyt­tä­mällä val­miin lo­ma­ke­poh­jan. Lo­ma­ke­poh­jan sekä ohjeet sen täyt­tä­mi­seen löydät Ve­ro­hal­lin­non verk­ko­si­vuilta.

Ve­ro­hal­linto suo­sit­te­lee kä­sit­te­lyn no­peut­ta­mi­seksi käyt­tä­mään lo­ma­ke­poh­jaa kan­si­leh­tenä, vaikka ha­ki­sit li­sä­ai­kaa va­paa­muo­toi­sella asia­kir­jalla.

Ha­ke­muk­sesta on hyvä käydä ilmi alla olevat asiat

 1. Pe­rin­nön­jät­tä­jän koko nimi, hen­ki­lö­tun­nus ja kuo­lin­päivä.
 2. Ha­ki­jan koko nimi ja yh­teys­tie­dot.
 3. Hae­taanko li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­selle vai jät­tä­mi­selle.
 4. Pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mis­päi­vä­määrä, mikäli pe­run­kir­joi­tus on jo toi­mi­tettu.
 5. Se päi­vä­määrä, johon asti li­sä­ai­kaa hae­taan.
 6. Pe­rus­te­lut li­sä­ajan ha­ke­mi­selle.
 7. Päi­väys ja al­le­kir­joi­tus.

Ha­ke­mus pe­run­kir­joi­tuk­sen li­sä­ajasta on jä­tet­tävä Ve­ro­hal­lin­nolle 3 kk ku­luessa

Pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sen li­sä­ai­kaa kos­keva ha­ke­mus on jä­tet­tävä Ve­ro­hal­lin­nolle kolmen kuu­kau­den ku­luessa vai­na­jan kuo­le­masta. Mää­rä­aika ha­ke­muk­sen toi­mit­ta­mi­selle on siis sama kuin se aika, jossa pe­run­kir­joi­tus on toi­mi­tet­tava.

Jos pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen tar­vi­taan li­sä­ai­kaa pe­ru­kir­jan jät­tä­mi­selle Ve­ro­hal­lin­nolle, on se teh­tävä kuu­kau­den ku­luessa pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sesta.

⚠️ Kun haet li­sä­ai­kaa, kiin­nitä huo­miota siihen, osuuko mää­rä­ajan vii­mei­nen päivä vii­kon­lo­pulle tai py­hä­päi­välle, koska sillä on vai­ku­tusta mää­rä­ajan to­del­li­seen pi­tuu­teen.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen li­sä­aika: mää­rä­aika päät­tyy vii­kon­lop­puna tai pyhänä

Jos mää­rä­aika päät­tyy vii­kon­lop­puna tai pyhänä, on ha­ke­mus toi­mi­tet­tava Ve­ro­hal­lin­nolle vii­meis­tään vii­mei­senä tätä edel­tä­vänä ar­ki­päi­vänä. Jos mää­rä­ajan vii­mei­nen päivä on esi­mer­kiksi sun­nun­tai, on jat­koai­kaa haet­tava vii­meis­tään per­jan­taina.

Pe­ru­kir­jan li­sä­aika: mää­rä­aika päät­tyy vii­kon­lop­puna tai pyhänä

Jos mää­rä­aika päät­tyy vii­kon­lop­puna tai pyhänä, on ha­ke­mus toi­mi­tet­tava Ve­ro­hal­lin­nolle vii­meis­tään tätä seu­raa­vana ar­ki­päi­vänä. Jos mää­rä­ajan vii­mei­nen päivä on esi­mer­kiksi sun­nun­tai, on jat­koai­kaa haet­tava vii­meis­tään seu­raa­vana maa­nan­taina.

Ero mää­rä­ajoissa johtuu niin sa­no­tusta py­hä­päi­vä­pi­den­nyk­sestä, jota so­vel­le­taan vain pe­ru­kir­jan jät­tä­mi­seen.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen li­sä­aika myön­ne­tään ta­paus­koh­tai­sesti

Sitä, kuinka paljon li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­selle tai pe­ru­kir­jan jät­tä­mi­selle voi saada, ei ole en­nalta mää­ri­telty. Ve­ro­hal­linto har­kit­see jä­te­tyn ha­ke­muk­sen pe­rus­teella, minkä pi­tui­nen mää­rä­ajan pi­den­nys on tar­peen.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­selle myön­net­tävä li­sä­aika on pää­sään­töi­sesti 1–3 kuu­kautta. Ve­ro­hal­linto myön­tää kolmea kuu­kautta pi­dem­män li­sä­ajan vain poik­keuk­sel­li­sissa ti­lan­teissa. Useim­mi­ten li­sä­aika myön­ne­tään ha­ke­muk­sen mu­kai­sena. (Aarnio ym. 2020, s. 98—99).

Voiko li­sä­ajan jäl­keen hakea uutta li­sä­ai­kaa?

Mikäli myön­netty li­sä­aika ei syystä tai toi­sesta ole riit­tävä, voit hakea li­sä­ajalle li­sä­ai­kaa. Täl­löin uutta mää­rä­ajan pi­den­nystä on haet­tava jo myön­ne­tyn li­sä­ajan päät­ty­mi­seen men­nessä.

Mitä ta­pah­tuu, jos pe­run­kir­joi­tuk­sen li­sä­ai­kaa ei hae ajoissa?

Mää­rä­ajan pää­tyt­tyä li­sä­ai­kaa ei voi enää hakea. Mää­rä­ajan päät­ty­mi­sestä huo­li­matta pe­run­kir­joi­tus on kui­ten­kin toi­mi­tet­tava lop­puun, ja pe­ru­kirja jä­tet­tävä Ve­ro­hal­lin­nolle.

Jos et lähetä pe­ru­kir­jaa ve­rot­ta­jalle mää­rä­ajassa, ke­hot­taa se sinua ensin täyt­tä­mään pe­run­kir­joi­tus­vel­vol­li­suu­den. Mikäli vel­voi­tetta ei edel­leen täy­tetä, voi Ve­ro­hal­linto pyytää tuo­miois­tuinta mää­rää­mään ul­ko­puo­li­sen hen­ki­lön toi­mit­ta­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen.

Lue myös ta­pauk­sista, mil­loin pe­ru­kirja täytyy lä­het­tää myös Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon (DVV) eli en­ti­seen mai­straat­tiin.

Sank­tiot myö­häs­ty­neestä pe­run­kir­joi­tuk­sesta

Jos toi­mi­tat pe­ru­kir­jan Ve­ro­hal­lin­nolle myö­hässä, voit joutua mak­sa­maan myö­häs­ty­mis­mak­sua tai ve­ron­ko­ro­tusta. Myö­häs­ty­mis­mak­sun tai ve­ron­ko­ro­tuk­sen maksaa läh­tö­koh­tai­sesti kuo­lin­pe­sän osakas.

Jos pesän il­moit­taja eli se hen­kilö, joka on vas­tuussa pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­sesta ja toi­mit­ta­mi­sesta, on joku muu kuin pesän osakas, lan­keaa myö­häs­ty­mis­maksu tai ve­ron­ko­ro­tus hänen mak­set­ta­vak­seen.

Pesän il­moit­ta­jana voi olla esi­mer­kiksi vai­na­jan leski, jolla ei avio­eh­don takia ole oi­keutta vai­na­jan va­ral­li­suu­teen.

Myö­häs­ty­mis­mak­sun pe­ri­mi­nen

 • Myö­häs­ty­mis­maksu voi­daan periä, mikäli pe­run­kir­joi­tus on myö­hässä enin­tään 60 päivää.
 • Mikäli pe­run­kir­joi­tus on myö­hässä yli 60 päivää tai sitä ei toi­mi­teta lain­kaan, sank­tiona on ko­ro­tus pe­rin­tö­ve­roon.

Myö­häs­ty­mis­mak­sun ja ve­ron­ko­ro­tuk­sen suu­ruu­det

Myö­häs­ty­mis­mak­sun suu­ruus on kiin­teä 50 euroa.

Ve­ron­ko­ro­tuk­sen suu­ruus taas on tietty pro­sent­tio­suus – useim­mi­ten 10 pro­sent­tia – nor­maa­lista pe­rin­tö­ve­ron mää­rästä. Se on aina kui­ten­kin vä­hin­tään 75 euroa.

Kuinka kauan pe­run­kir­joi­tuk­sen ve­ro­tus kestää, ja mitä ta­pah­tuu pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen?

Pe­ru­kir­jan kä­sit­tely Ve­ro­hal­lin­nossa kestää noin 6–12 kuu­kautta. Tämän jäl­keen jo­kai­selle pe­ril­li­selle lä­he­te­tään hen­ki­lö­koh­tai­nen ve­ro­tus­pää­tös, josta näkyy pe­rin­tö­ve­ron määrä sekä erä­päi­vät sen mak­sa­mi­selle.

Pe­rin­nön­ja­koa ei tar­vitse kui­ten­kaan odot­taa näin kauan, vaan pe­rin­nön voi jakaa heti, kun pe­run­kir­joi­tus on tehty.

Lue lisää: Mitä ta­pah­tuu pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen?

Pe­run­kir­joi­tus ne­tissä Aa­tok­sessa

Hoida pe­run­kir­joi­tus ko­ko­nai­suu­des­saan Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Tilaat vir­ka­to­dis­tuk­set, luot pe­ru­kir­jan sekä tar­vit­ta­vat val­ta­kir­jat Aa­tok­sessa. Li­säksi voit kutsua kuo­lin­pe­sän osak­kaita al­le­kir­joit­ta­maan hel­posti asia­kir­joja il­mai­sen säh­köi­sen al­le­kir­joi­tuk­sen Aatos Signin avulla.

Pal­ve­lun hyödyt

 • Suo­ma­lai­nen pal­velu
 • Edul­li­nen hinta
 • Helppo käyt­tää
 • Sel­vitä pe­ril­li­set ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat
 • Tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set pal­ve­lussa
 • Val­ta­kir­jo­jen te­ke­mi­nen
 • Pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­nen
 • Il­mai­nen la­kiapu

Aa­tok­sen kautta on myös mah­dol­lista saada us­ko­tut miehet sekä toi­mit­taa ha­lu­tes­sanne myös koko pe­rin­nön­jako.

Hoida pe­run­kir­joi­tus en­sim­mäi­sellä ker­ralla oikein. Tee pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­sessa.

Läh­teet

Aarnio, Aulis, Urpo Kangas, ja Timo Rä­bi­nä. Pe­run­kir­joi­tus ja pe­rin­nön ve­ro­seu­raa­muk­set. 9., uu­dis­tettu painos. Hel­sinki: Alma Talent, 2020. Print.