Voiko pe­run­kir­joi­tuk­seen saada li­sä­ai­kaa?

Käsi pitelee pientä herätyskelloa
Logo_blue.png
Aatos
16.6.2022 ● 4 minuuttia
Voit hakea lisäaikaa sekä perunkirjoituksen toimittamiselle että valmiin perukirjan jättämiselle Verohallinnolle. Hakemus on tehtävä Verohallinnolle kirjallisesti määräajassa.

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka listaa vainajan varallisuuden ja velat. Se toimii perintöverotuksen perusteena sekä apuna perinnönjaossa. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta.

Valmis perukirja on lähetettävä Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksen tekemisestä. Aina perunkirjoituksen toimittaminen ja sen jättäminen verottajalle määräajassa ei kuitenkaan ole mahdollista.

Verohallinnon mukaan perunkirjoitukselle haetaankin yhä useammin lisäaikaa. Vuonna 2021 lisäaikaa koskevien hakemusten määrä nousi 60 prosentilla.

Perunkirjoitukselle voi hakea lisäaikaa erilaisten syiden takia

Voit hakea perunkirjoituksen toimittamiselle lisäaikaa, mikäli sinulla on kuolinpesän laatuun liittyvä syy, virkatodistukset ovat myöhässä tai muun erityisen syyn takia.

 • Pesän laatuun liittyvä syy voi olla esimerkiksi se, että vainajan jäämistö on poikkeuksellisen laaja.
 • Virkatodistusten saaminen viivästyy virastojen ruuhkautumisen takia.
 • Muu erityinen syy. Perintökaari ei määrittele tarkemmin, millainen syy katsotaan ”erityiseksi”, vaan verottaja harkitsee lisäajan myöntämisen tarpeellisuutta kussakin tapauksessa erikseen.

Yleinen syy lisäajan hakemiselle on myös se, että vainajan virkatodistuksen eli sukuselvityksen, tai pesän osakkaiden virkatodistusten tilaamiseen kuluu runsaasti aikaa.

Vuonna 2021 virkatodistusten toimituspalvelu ruuhkautui pahoin. Esimerkiksi Digi-ja väestötietovirastosta tilattavien todistusten toimitusaika oli yhä toukokuussa 2022 noin yhdeksän viikkoa.

Verohallinto voi myöntää myös perukirjan lähettämiselle lisää aikaa perustellusta syystä.

Miten anotaan lisäaikaa perunkirjoitukseen?

Määräajan pidennystä sekä perunkirjoituksen toimittamiselle että sen jättämiselle haetaan kirjallisesti Verohallinnolta.

Voit lähettää hakemuksen OmaVero-palvelussa tai postitse joko vapaamuotoisella asiakirjalla tai täyttämällä valmiin lomakepohjan. Lomakepohjan sekä ohjeet sen täyttämiseen löydät Verohallinnon verkkosivuilta.

Verohallinto suosittelee käsittelyn nopeuttamiseksi käyttämään lomakepohjaa kansilehtenä, vaikka hakisit lisäaikaa vapaamuotoisella asiakirjalla.

Hakemuksesta on hyvä käydä ilmi alla olevat asiat

 1. Perinnönjättäjän koko nimi, henkilötunnus ja kuolinpäivä.
 2. Hakijan koko nimi ja yhteystiedot.
 3. Haetaanko lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle vai jättämiselle.
 4. Perunkirjoituksen toimittamispäivämäärä, mikäli perunkirjoitus on jo toimitettu.
 5. Se päivämäärä, johon asti lisäaikaa haetaan.
 6. Perustelut lisäajan hakemiselle.
 7. Päiväys ja allekirjoitus.

Hakemus perunkirjoituksen lisäajasta on jätettävä Verohallinnolle 3 kk kuluessa

Perunkirjoituksen toimittamisen lisäaikaa koskeva hakemus on jätettävä Verohallinnolle kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Määräaika hakemuksen toimittamiselle on siis sama kuin se aika, jossa perunkirjoitus on toimitettava.

Jos perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen tarvitaan lisäaikaa perukirjan jättämiselle Verohallinnolle, on se tehtävä kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta.

Kun haet lisäaikaa, kiinnitä huomiota siihen, osuuko määräajan viimeinen päivä viikonlopulle tai pyhäpäivälle, koska sillä on vaikutusta määräajan todelliseen pituuteen.

Perunkirjoituksen lisäaika: määräaika päättyy viikonloppuna tai pyhänä

Jos määräaika päättyy viikonloppuna tai pyhänä, on hakemus toimitettava Verohallinnolle viimeistään viimeisenä tätä edeltävänä arkipäivänä. Jos määräajan viimeinen päivä on esimerkiksi sunnuntai, on jatkoaikaa haettava viimeistään perjantaina.

Perukirjan lisäaika: määräaika päättyy viikonloppuna tai pyhänä

Jos määräaika päättyy viikonloppuna tai pyhänä, on hakemus toimitettava Verohallinnolle viimeistään tätä seuraavana arkipäivänä. Jos määräajan viimeinen päivä on esimerkiksi sunnuntai, on jatkoaikaa haettava viimeistään seuraavana maanantaina.

Ero määräajoissa johtuu niin sanotusta pyhäpäiväpidennyksestä, jota sovelletaan vain perukirjan jättämiseen.

Perunkirjoituksen lisäaika myönnetään tapauskohtaisesti

Sitä, kuinka paljon lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiselle tai perukirjan jättämiselle voi saada, ei ole ennalta määritelty. Verohallinto harkitsee jätetyn hakemuksen perusteella, minkä pituinen määräajan pidennys on tarpeen.

Perunkirjoituksen toimittamiselle myönnettävä lisäaika on pääsääntöisesti 1–3 kuukautta. Verohallinto myöntää kolmea kuukautta pidemmän lisäajan vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Useimmiten lisäaika myönnetään hakemuksen mukaisena. (Aarnio ym. 2020, s. 98—99).

Voiko lisäajan jälkeen hakea uutta lisäaikaa?

Mikäli myönnetty lisäaika ei syystä tai toisesta ole riittävä, voit hakea lisäajalle lisäaikaa. Tällöin uutta määräajan pidennystä on haettava jo myönnetyn lisäajan päättymiseen mennessä.

Mitä tapahtuu, jos perunkirjoituksen lisäaikaa ei hae ajoissa?

Määräajan päätyttyä lisäaikaa ei voi enää hakea. Määräajan päättymisestä huolimatta perunkirjoitus on kuitenkin toimitettava loppuun, ja perukirja jätettävä Verohallinnolle.

Jos et lähetä perukirjaa verottajalle määräajassa, kehottaa se sinua ensin täyttämään perunkirjoitusvelvollisuuden. Mikäli velvoitetta ei edelleen täytetä, voi Verohallinto pyytää tuomioistuinta määräämään ulkopuolisen henkilön toimittamaan perunkirjoituksen.

Sanktiot myöhästyneestä perunkirjoituksesta 

Jos toimitat perukirjan Verohallinnolle myöhässä, voit joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta. Myöhästymismaksun tai veronkorotuksen maksaa lähtökohtaisesti kuolinpesän osakas.

Jos pesän ilmoittaja eli se henkilö, joka on vastuussa perukirjan laatimisesta ja toimittamisesta, on joku muu kuin pesän osakas, lankeaa myöhästymismaksu tai veronkorotus hänen maksettavakseen.

Pesän ilmoittajana voi olla esimerkiksi vainajan leski, jolla ei avioehdon takia ole oikeutta vainajan varallisuuteen.

Myöhästymismaksun periminen

 • Myöhästymismaksu voidaan periä, mikäli perunkirjoitus on myöhässä enintään 60 päivää.
 • Mikäli perunkirjoitus on myöhässä yli 60 päivää tai sitä ei toimiteta lainkaan, sanktiona on korotus perintöveroon.

Myöhästymismaksun ja veronkorotuksen suuruudet

Myöhästymismaksun suuruus on kiinteä 50 euroa.

Veronkorotuksen suuruus taas on tietty prosenttiosuus – useimmiten 10 prosenttia – normaalista perintöveron määrästä. Se on aina kuitenkin vähintään 75 euroa.

Kuinka kauan perunkirjoituksen verotus kestää, ja mitä tapahtuu perunkirjoituksen jälkeen?

Perukirjan käsittely Verohallinnossa kestää noin 6–12 kuukautta. Tämän jälkeen jokaiselle perilliselle lähetetään henkilökohtainen verotuspäätös, josta näkyy perintöveron määrä sekä eräpäivät sen maksamiselle.

Perinnönjakoa ei tarvitse kuitenkaan odottaa näin kauan, vaan perinnön voi jakaa heti, kun perunkirjoitus on tehty.

Perunkirjoitus netissä Aatoksessa

Hoida perunkirjoitus kokonaisuudessaan Aatoksen verkkopalvelussa. Tilaat virkatodistukset, luot perukirjan sekä tarvittavat valtakirjat Aatoksessa. Lisäksi voit kutsua kuolinpesän osakkaita allekirjoittamaan helposti asiakirjoja ilmaisen sähköisen allekirjoituksen Aatos signin avulla.

Palvelun hyödyt

 • Suomalainen palvelu
 • Edullinen hinta
 • Helppo käyttää
 • Selvitä perilliset ja kuolinpesän osakkaat
 • Tilaa virkatodistukset palvelussa
 • Valtakirjojen tekeminen
 • Perukirjan laatiminen
 • Ilmainen lakiapu

Aatoksen kautta on myös mahdollista saada uskotut miehet sekä toimittaa halutessanne myös koko perinnönjako.

Hoida perunkirjoitus ensimmäisellä kerralla oikein. Tee perunkirjoitus Aatoksessa.

Lähteet

Aarnio, Aulis, Urpo Kangas, ja Timo Räbinä. Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. 9., uudistettu painos. Helsinki: Alma Talent, 2020. Print.