Voiko pe­run­kir­joi­tuk­seen saada li­sä­ai­kaa?

Käsi pitelee pientä herätyskelloa
aatos-author-icon.png
Aatos
16.6.2022 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Voit hakea li­sä­ai­kaa sekä pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sel­le että val­miin pe­ru­kir­jan jät­tä­mi­sel­le Ve­ro­hal­lin­nol­le. Ha­ke­mus on teh­tä­vä Ve­ro­hal­lin­nol­le kir­jal­li­ses­ti mää­rä­ajas­sa.

Pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa laa­di­taan pe­ru­kir­ja, joka listaa vain­ajan va­ral­li­suu­den ja velat. Se toimii pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen pe­rus­tee­na sekä apuna pe­rin­nön­jaos­sa. Pe­run­kir­joi­tus on toi­mi­tet­ta­va kolmen kuu­kau­den ku­lues­sa vain­ajan kuo­le­mas­ta.

Valmis pe­ru­kir­ja on lä­he­tet­tä­vä Ve­ro­hal­lin­nol­le kuu­kau­den ku­lues­sa pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­ses­tä. Aina pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­nen ja sen jät­tä­mi­nen ve­rot­ta­jal­le mää­rä­ajas­sa ei kui­ten­kaan ole mah­dol­lis­ta.

Ve­ro­hal­lin­non mukaan pe­run­kir­joi­tuk­sel­le hae­taan­kin yhä useam­min li­sä­ai­kaa. Vuonna 2021 li­sä­ai­kaa kos­ke­vien ha­ke­mus­ten määrä nousi 60 pro­sen­til­la.

Pe­run­kir­joi­tuk­sel­le voi hakea li­sä­ai­kaa eri­lais­ten syiden takia

Voit hakea pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sel­le li­sä­ai­kaa, mikäli si­nul­la on kuo­lin­pe­sän laa­tuun liit­ty­vä syy, vir­ka­to­dis­tuk­set ovat myö­häs­sä tai muun eri­tyi­sen syyn takia.

 • Pesän laa­tuun liit­ty­vä syy voi olla esi­mer­kik­si se, että vain­ajan jää­mis­tö on poik­keuk­sel­li­sen laaja.
 • Vir­ka­to­dis­tus­ten saa­mi­nen vii­väs­tyy vi­ras­to­jen ruuh­kau­tu­mi­sen takia.
 • Muu eri­tyi­nen syy. Pe­rin­tö­kaa­ri ei mää­rit­te­le tar­kem­min, mil­lai­nen syy kat­so­taan ”eri­tyi­sek­si”, vaan ve­rot­ta­ja har­kit­see li­sä­ajan myön­tä­mi­sen tar­peel­li­suut­ta kus­sa­kin ta­pauk­ses­sa erik­seen.

Ylei­nen syy li­sä­ajan ha­ke­mi­sel­le on myös se, että vain­ajan vir­ka­to­dis­tuk­sen eli su­kusel­vi­tyk­sen, tai pesän osak­kai­den vir­ka­to­dis­tus­ten ti­laa­mi­seen kuluu run­saas­ti aikaa.

Vuonna 2021 vir­ka­to­dis­tus­ten toi­mi­tus­pal­ve­lu ruuh­kau­tui pahoin. Esi­mer­kik­si Digi-ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­ta ti­lat­ta­vien to­dis­tus­ten toi­mi­tusai­ka oli yhä tou­ko­kuus­sa 2022 noin yh­dek­sän viik­koa.

Ve­ro­hal­lin­to voi myön­tää myös pe­ru­kir­jan lä­het­tä­mi­sel­le lisää aikaa pe­rus­tel­lus­ta syystä.

Lue lisää: pe­run­kir­joi­tus muis­ti­lis­ta

Miten ano­taan li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­seen?

Mää­rä­ajan pi­den­nys­tä sekä pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sel­le että sen jät­tä­mi­sel­le hae­taan kir­jal­li­ses­ti Ve­ro­hal­lin­nol­ta.

Voit lä­het­tää ha­ke­muk­sen Oma­Ve­ro-pal­ve­lus­sa tai pos­tit­se joko va­paa­muo­toi­sel­la asia­kir­jal­la tai täyt­tä­mäl­lä val­miin lo­ma­ke­poh­jan. Lo­ma­ke­poh­jan sekä ohjeet sen täyt­tä­mi­seen löydät Ve­ro­hal­lin­non verk­ko­si­vuil­ta.

Ve­ro­hal­lin­to suo­sit­te­lee kä­sit­te­lyn no­peut­ta­mi­sek­si käyt­tä­mään lo­ma­ke­poh­jaa kan­si­leh­te­nä, vaikka ha­ki­sit li­sä­ai­kaa va­paa­muo­toi­sel­la asia­kir­jal­la.

Ha­ke­muk­ses­ta on hyvä käydä ilmi alla olevat asiat

 1. Pe­rin­nön­jät­tä­jän koko nimi, hen­ki­lö­tun­nus ja kuo­lin­päi­vä.
 2. Ha­ki­jan koko nimi ja yh­teys­tie­dot.
 3. Hae­taan­ko li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sel­le vai jät­tä­mi­sel­le.
 4. Pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mis­päi­vä­mää­rä, mikäli pe­run­kir­joi­tus on jo toi­mi­tet­tu.
 5. Se päi­vä­mää­rä, johon asti li­sä­ai­kaa hae­taan.
 6. Pe­rus­te­lut li­sä­ajan ha­ke­mi­sel­le.
 7. Päi­väys ja al­le­kir­joi­tus.

Ha­ke­mus pe­run­kir­joi­tuk­sen li­sä­ajas­ta on jä­tet­tä­vä Ve­ro­hal­lin­nol­le 3 kk ku­lues­sa

Pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sen li­sä­ai­kaa kos­ke­va ha­ke­mus on jä­tet­tä­vä Ve­ro­hal­lin­nol­le kolmen kuu­kau­den ku­lues­sa vain­ajan kuo­le­mas­ta. Mää­rä­ai­ka ha­ke­muk­sen toi­mit­ta­mi­sel­le on siis sama kuin se aika, jossa pe­run­kir­joi­tus on toi­mi­tet­ta­va.

Jos pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen tar­vi­taan li­sä­ai­kaa pe­ru­kir­jan jät­tä­mi­sel­le Ve­ro­hal­lin­nol­le, on se teh­tä­vä kuu­kau­den ku­lues­sa pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­ses­ta.

Kun haet li­sä­ai­kaa, kiin­ni­tä huo­mio­ta siihen, osuuko mää­rä­ajan vii­mei­nen päivä vii­kon­lo­pul­le tai py­hä­päi­väl­le, koska sillä on vai­ku­tus­ta mää­rä­ajan to­del­li­seen pi­tuu­teen.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen li­sä­ai­ka: mää­rä­ai­ka päät­tyy vii­kon­lop­pu­na tai pyhänä

Jos mää­rä­ai­ka päät­tyy vii­kon­lop­pu­na tai pyhänä, on ha­ke­mus toi­mi­tet­ta­va Ve­ro­hal­lin­nol­le vii­meis­tään vii­mei­se­nä tätä edel­tä­vä­nä ar­ki­päi­vä­nä. Jos mää­rä­ajan vii­mei­nen päivä on esi­mer­kik­si sun­nun­tai, on jat­koai­kaa haet­ta­va vii­meis­tään per­jan­tai­na.

Pe­ru­kir­jan li­sä­ai­ka: mää­rä­ai­ka päät­tyy vii­kon­lop­pu­na tai pyhänä

Jos mää­rä­ai­ka päät­tyy vii­kon­lop­pu­na tai pyhänä, on ha­ke­mus toi­mi­tet­ta­va Ve­ro­hal­lin­nol­le vii­meis­tään tätä seu­raa­va­na ar­ki­päi­vä­nä. Jos mää­rä­ajan vii­mei­nen päivä on esi­mer­kik­si sun­nun­tai, on jat­koai­kaa haet­ta­va vii­meis­tään seu­raa­va­na maa­nan­tai­na.

Ero mää­rä­ajois­sa johtuu niin sa­no­tus­ta py­hä­päi­vä­pi­den­nyk­ses­tä, jota so­vel­le­taan vain pe­ru­kir­jan jät­tä­mi­seen.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen li­sä­ai­ka myön­ne­tään ta­paus­koh­tai­ses­ti

Sitä, kuinka paljon li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sel­le tai pe­ru­kir­jan jät­tä­mi­sel­le voi saada, ei ole en­nal­ta mää­ri­tel­ty. Ve­ro­hal­lin­to har­kit­see jä­te­tyn ha­ke­muk­sen pe­rus­teel­la, minkä pi­tui­nen mää­rä­ajan pi­den­nys on tar­peen.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sel­le myön­net­tä­vä li­sä­ai­ka on pää­sään­töi­ses­ti 1–3 kuu­kaut­ta. Ve­ro­hal­lin­to myön­tää kolmea kuu­kaut­ta pi­dem­män li­sä­ajan vain poik­keuk­sel­li­sis­sa ti­lan­teis­sa. Useim­mi­ten li­sä­ai­ka myön­ne­tään ha­ke­muk­sen mu­kai­se­na. (Aarnio ym. 2020, s. 98—99).

Voiko li­sä­ajan jäl­keen hakea uutta li­sä­ai­kaa?

Mikäli myön­net­ty li­sä­ai­ka ei syystä tai toi­ses­ta ole riit­tä­vä, voit hakea li­sä­ajal­le li­sä­ai­kaa. Täl­löin uutta mää­rä­ajan pi­den­nys­tä on haet­ta­va jo myön­ne­tyn li­sä­ajan päät­ty­mi­seen men­nes­sä.

Mitä ta­pah­tuu, jos pe­run­kir­joi­tuk­sen li­sä­ai­kaa ei hae ajois­sa?

Mää­rä­ajan pää­tyt­tyä li­sä­ai­kaa ei voi enää hakea. Mää­rä­ajan päät­ty­mi­ses­tä huo­li­mat­ta pe­run­kir­joi­tus on kui­ten­kin toi­mi­tet­ta­va lop­puun, ja pe­ru­kir­ja jä­tet­tä­vä Ve­ro­hal­lin­nol­le.

Jos et lähetä pe­ru­kir­jaa ve­rot­ta­jal­le mää­rä­ajas­sa, ke­hot­taa se sinua ensin täyt­tä­mään pe­run­kir­joi­tus­vel­vol­li­suu­den. Mikäli vel­voi­tet­ta ei edel­leen täy­te­tä, voi Ve­ro­hal­lin­to pyytää tuo­miois­tuin­ta mää­rää­mään ul­ko­puo­li­sen hen­ki­lön toi­mit­ta­maan pe­run­kir­joi­tuk­sen.

Lue myös ta­pauk­sis­ta, mil­loin pe­ru­kir­ja täytyy lä­het­tää myös Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon (DVV) eli en­ti­seen mai­straat­tiin.

Sank­tiot myö­häs­ty­nees­tä pe­run­kir­joi­tuk­ses­ta

Jos toi­mi­tat pe­ru­kir­jan Ve­ro­hal­lin­nol­le myö­häs­sä, voit joutua mak­sa­maan myö­häs­ty­mis­mak­sua tai ve­ron­ko­ro­tus­ta. Myö­häs­ty­mis­mak­sun tai ve­ron­ko­ro­tuk­sen maksaa läh­tö­koh­tai­ses­ti kuo­lin­pe­sän osakas.

Jos pesän il­moit­ta­ja eli se hen­ki­lö, joka on vas­tuus­sa pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­ses­ta ja toi­mit­ta­mi­ses­ta, on joku muu kuin pesän osakas, lan­ke­aa myö­häs­ty­mis­mak­su tai ve­ron­ko­ro­tus hänen mak­set­ta­vak­seen.

Pesän il­moit­ta­ja­na voi olla esi­mer­kik­si vain­ajan leski, jolla ei avio­eh­don takia ole oi­keut­ta vain­ajan va­ral­li­suu­teen.

Myö­häs­ty­mis­mak­sun pe­ri­mi­nen

 • Myö­häs­ty­mis­mak­su voi­daan periä, mikäli pe­run­kir­joi­tus on myö­häs­sä enin­tään 60 päivää.
 • Mikäli pe­run­kir­joi­tus on myö­häs­sä yli 60 päivää tai sitä ei toi­mi­te­ta lain­kaan, sank­tio­na on ko­ro­tus pe­rin­tö­ve­roon.

Myö­häs­ty­mis­mak­sun ja ve­ron­ko­ro­tuk­sen suu­ruu­det

Myö­häs­ty­mis­mak­sun suu­ruus on kiin­teä 50 euroa.

Ve­ron­ko­ro­tuk­sen suu­ruus taas on tietty pro­sent­tio­suus – useim­mi­ten 10 pro­sent­tia – nor­maa­lis­ta pe­rin­tö­ve­ron mää­räs­tä. Se on aina kui­ten­kin vä­hin­tään 75 euroa.

Kuinka kauan pe­run­kir­joi­tuk­sen ve­ro­tus kestää, ja mitä ta­pah­tuu pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen?

Pe­ru­kir­jan kä­sit­te­ly Ve­ro­hal­lin­nos­sa kestää noin 6–12 kuu­kaut­ta. Tämän jäl­keen jo­kai­sel­le pe­ril­li­sel­le lä­he­te­tään hen­ki­lö­koh­tai­nen ve­ro­tus­pää­tös, josta näkyy pe­rin­tö­ve­ron määrä sekä erä­päi­vät sen mak­sa­mi­sel­le.

Pe­rin­nön­ja­koa ei tar­vit­se kui­ten­kaan odot­taa näin kauan, vaan pe­rin­nön voi jakaa heti, kun pe­run­kir­joi­tus on tehty.

Lue lisää: Mitä ta­pah­tuu pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen?

Pe­run­kir­joi­tus ne­tis­sä Aa­tok­ses­sa

Hoida pe­run­kir­joi­tus koko­nai­suu­des­saan Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Tilaat vir­ka­to­dis­tuk­set, luot pe­ru­kir­jan sekä tar­vit­ta­vat val­ta­kir­jat Aa­tok­ses­sa. Li­säk­si voit kutsua kuo­lin­pe­sän osak­kai­ta al­le­kir­joit­ta­maan hel­pos­ti asia­kir­jo­ja il­mai­sen säh­köi­sen al­le­kir­joi­tuk­sen Aatos signin avulla.

Pal­ve­lun hyödyt

 • Suo­ma­lai­nen pal­ve­lu
 • Edul­li­nen hinta
 • Helppo käyt­tää
 • Sel­vi­tä pe­ril­li­set ja kuo­lin­pe­sän osak­kaat
 • Tilaa vir­ka­to­dis­tuk­set pal­ve­lus­sa
 • Val­ta­kir­jo­jen te­ke­mi­nen
 • Pe­ru­kir­jan laa­ti­mi­nen
 • Il­mai­nen la­kia­pu

Aa­tok­sen kautta on myös mah­dol­lis­ta saada us­ko­tut miehet sekä toi­mit­taa ha­lu­tes­san­ne myös koko pe­rin­nön­ja­ko.

Hoida pe­run­kir­joi­tus en­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la oikein. Tee pe­run­kir­joi­tus Aa­tok­ses­sa.

Läh­teet

Aarnio, Aulis, Urpo Kangas, ja Timo Rä­bi­nä. Pe­run­kir­joi­tus ja pe­rin­nön ve­ro­seu­raa­muk­set. 9., uu­dis­tet­tu painos. Hel­sin­ki: Alma Talent, 2020. Print.