Mitä ta­pah­tuu pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen?

Henkilö käyttää tietokonetta.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
15.8.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen on osi­tuk­sen ja pe­rin­nön­jaon aika. Lue, miten pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen kan­nat­taa toimia.

Vasta pe­run­kir­joi­tuk­sen val­mis­tut­tua voi­daan suo­rit­taa ositus ja pe­rin­nön­ja­ko. Pe­ru­kir­ja toimii pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen pe­rus­tee­na sekä apuna pe­rin­nön­jaos­sa. 

Tässä ar­tik­ke­lis­sa ker­rom­me, vaihe vai­heel­ta, mitä pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen ta­pah­tuu ja mitä kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat tehdä odot­taes­saan pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen val­mis­tu­mis­ta.

Muista toi­mit­taa pe­ru­kir­ja ve­rot­ta­jal­le pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen

Pe­ru­kir­ja on toi­mi­tet­ta­va ve­rot­ta­jal­le pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­sen jäl­keen. Tämä on tär­ke­ää sillä, ve­rot­ta­jan päätös pe­rin­tö­ve­ron mää­räs­tä pe­rus­tuu pe­ru­kir­jan tie­toi­hin.

Mää­rä­ai­ka pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­sel­le on 1 kuu­kausi pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­des­ta.

Mikäli pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­nen myö­häs­tyy, voit joutua mak­sa­maan myö­häs­ty­mis­mak­sun. Li­säk­si ve­ro­hal­lin­to voi mää­rä­tä sinut mak­sa­maan ve­ron­ko­ro­tus­ta.

Voit toi­mit­taa pe­ru­kir­jan ve­rot­ta­jal­le joko säh­köi­ses­ti Oma­Ve­ros­sa tai pos­tit­se.

Huom! Ha­lu­tes­sa­si voit vielä tar­kis­taa Oma­Ve­ros­ta, että pe­ru­kir­ja on var­mas­ti saa­pu­nut pe­ril­le ve­rot­ta­jal­le. Näet tämän Oma­Ve­ron koh­das­ta Toi­min­notIl­moi­tus­ten ja ha­ke­mus­ten tilaTehdyt il­moi­tuk­set, ve­roil­moi­tuk­set ja ha­ke­muk­set.

💡­ Vink­ki: Voit hoitaa koko pe­run­kir­joi­tuk­sen Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lus­sa hin­taan 299 euroa.

Kuinka kauan pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sen saa­mi­ses­sa kestää?

Pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen on va­rau­dut­ta­va pit­kään odo­tusai­kaan. Pe­ru­kir­jan kä­sit­te­ly Ve­ro­hal­lin­nos­sa kestää kes­ki­mää­rin 6–12 kuu­kaut­ta.

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen val­mis­tu­mi­sen kesto on kui­ten­kin ta­paus­koh­tais­ta ja siihen vai­kut­ta­vat kuo­lin­pe­sän laa­juus ja vain­ajan va­ral­li­suu­teen liit­ty­vät yk­si­tyis­koh­dat.

Mikäli pe­ru­kir­jas­sa il­me­nee puut­tei­ta, ja ve­rot­ta­ja joutuu pyy­tä­mään kuo­lin­pe­sän osak­kail­ta li­sä­tie­to­ja.

Ve­ro­tuk­sen val­mis­tu­mi­sen jäl­keen jo­kai­sel­le pe­ril­li­sel­le lä­he­te­tään hen­ki­lö­koh­tai­nen ve­ro­tus­pää­tös, josta näkyy pe­rin­tö­ve­ron määrä sekä erä­päi­vät sen mak­sa­mi­sel­le.

Ositus suo­ri­te­taan aina ennen pe­rin­nön­ja­koa

Mikäli vai­na­ja oli avio­lii­tos­sa ennen kuo­le­maan­sa, on ennen pe­rin­nön­ja­koa suo­ri­tet­ta­va omai­suu­den ositus. Osi­tuk­ses­sa puo­li­soi­den avio-oi­keu­den alai­nen omai­suus jae­taan.

Mikäli vai­na­jal­la oli puo­li­so­aan enem­män avio-oi­keu­den alais­ta va­ral­li­suut­ta, voi kuo­lin­pe­sä joutua mak­sa­maan puo­li­sol­le ta­sin­koa.

Pe­rin­nön­ja­ko pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen

Pe­rin­nön­ja­koon voi­daan ryhtyä pe­ru­kir­jan val­mis­tu­mi­sen jäl­keen. Pe­rin­nön­jaos­ta laa­di­taan ja­ko­kir­ja, joka osoit­taa kul­le­kin pe­ril­li­sel­le tu­le­van jako-osuu­den vain­ajan omai­suu­des­ta.

Pe­rin­nön­ja­ko ei edel­ly­tä esi­mer­kik­si ve­ro­tus­pää­tök­sen val­mis­tu­mis­ta. Pe­rin­nön ja­ka­mi­nen hy­vis­sä ajoin ennen pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mis­ta onkin jär­ke­vää, jotta osak­kail­la on käy­tös­sä riit­tä­vät varat pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen. 

💡 Lue lisää: Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen kuo­lin­pe­sän ti­lil­tä

Pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen kuo­lin­pe­sä yh­tei­so­mis­tuk­ses­sa

Pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen, ennen pe­rin­nön­jaon lop­puun suo­rit­ta­mis­ta kuo­lin­pe­sä on kaik­kien osak­kai­den yh­teis­hal­lin­nos­sa. Tämä tar­koit­taa sitä, että osak­kaat päät­tä­vät yh­des­sä ja yh­tei­sym­mär­ryk­ses­tä kai­kis­ta kuo­lin­pe­sän hoi­toon liit­ty­vis­tä asiois­ta.

Yh­teis­hal­lin­to jatkuu siihen asti, kunnes kaikki pe­säs­sä olevat varat on jaettu.

Kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­toon voi kuulua esi­mer­kik­si vain­ajan omai­suu­den myyn­tiä, pank­ki­ti­lien sul­ke­mis­ta ja las­ku­jen mak­sa­mis­ta.

Alla käymme läpi muu­ta­mia ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­seen liit­tyen.

Voiko kuo­lin­pe­sä myydä asun­non?

Kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat ennen pe­rin­nön­ja­koa myydä esi­mer­kik­si vain­ajan asun­non. Koska vain­ajan omai­suu­den myy­mi­seen tar­vi­taan aina kaik­kien osak­kai­den suos­tu­mus, tulee jo­kai­sen osak­kaan al­le­kir­joit­taa myös asun­non myyn­nis­tä teh­tä­vä kaup­pa­kir­ja.

Mitä las­ku­ja voi maksaa kuo­lin­pe­sän ti­lil­tä?

Kuo­lin­pe­sän va­rois­ta voi­daan maksaa esi­mer­kik­si vain­ajan omai­suu­den hoi­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­via juok­se­via kus­tan­nuk­sia, kuten asun­non vesi- ja säh­kö­las­ku­ja, tai vain­ajan velan ly­hen­nyk­siä.

Val­ta­kir­jal­la hel­po­tat kuo­lin­pe­sän asioi­den hoitoa

Kuo­lin­pe­sän asioi­den hoitoa voi hel­pot­taa, jos kuo­lin­pe­sän osak­kaat val­tuut­ta­vat yhden osak­kaan vas­taa­maan kuo­lin­pe­sän juok­se­vis­ta asiois­ta, esi­mer­kik­si las­ku­jen mak­sa­mi­ses­ta ja ve­ro­asioi­den hoi­ta­mi­ses­ta.

Tätä varten osak­kaat tar­vit­se­vat val­ta­kir­jan, joka kaik­kien osak­kai­den on al­le­kir­joi­tet­ta­va.

Val­ta­kir­ja hel­pot­taa myös esi­mer­kik­si pank­ki­asioi­den hoitoa, sillä ilman val­ta­kir­jaa kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den on oltava pai­kal­la kuo­lin­pe­sän pank­ki­asioi­ta hoi­det­taes­sa.

💡 Huom! Kun teet pe­run­kir­joi­tuk­sen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa, luot kä­te­väs­ti val­ta­kir­jat kuo­lin­pe­sän hoi­toon il­mai­sek­si.

Voiko kuo­lin­pe­sä maksaa pe­rin­tö­ve­ron?

Pe­rin­tö­ve­ro mää­rä­tään jo­kai­sel­le pe­ril­li­sel­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja jo­kai­nen kuo­lin­pe­sän osakas saa oman pe­rin­tö­ve­ro­pää­tök­sen­sä. Kuo­lin­pe­säl­lä ei ole vel­vol­li­suut­ta maksaa osak­kaan pe­rin­tö­ve­roa.

Kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat kui­ten­kin yh­des­sä sopia, että kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den pe­rin­tö­ve­ro-osuu­det mak­se­taan jo suo­raan kuo­lin­pe­sän va­rois­ta. 

Uudet varat pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­sen jäl­keen

Mikäli kuo­lin­pe­sään il­mes­tyy uusia varoja tai vel­ko­ja, joita pe­ru­kir­jaan ei ole mer­kit­ty, tai al­ku­pe­räi­ses­sä pe­run­kir­joi­tuk­ses­sa huo­ma­taan virhe, on pe­ru­kir­jaa täy­den­net­tä­vä. 

Syynä täy­den­nys­pe­ru­kir­jan te­ke­mi­sel­le voi olla esi­mer­kik­si se, että kuo­lin­pe­sä saa pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen ve­ron­pa­lau­tus­ta.

Uusis­ta tie­dois­ta on laa­dit­ta­va täy­den­nys­pe­ru­kir­jaTäy­den­nys­pe­ru­kir­jaa voi­daan kutsua myös li­sä­pe­ru­kir­jak­si. Täy­den­nys­pe­ru­kir­ja vastaa muo­dol­taan var­si­nais­ta pe­ru­kir­jaa ja sen laa­ti­mi­sek­si on jär­jes­tet­tä­vä täy­den­nys­pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suus.

Täy­den­nys on teh­tä­vä kuu­kau­den ku­lues­sa siitä, kun uudet varat tai velat, pe­ru­kir­jas­sa oleva virhe huo­mat­tiin.

Huom! Täy­den­nys­pe­ru­kir­jaan liit­ty­vät samat mää­rä­ajat ja mah­dol­li­set sank­tiot niiden lai­min­lyön­nis­tä kuin var­si­nai­seen pe­ru­kir­jaan­kin. Muista siis toi­mit­taa myös täy­den­nys­pe­ru­kir­ja kuu­kau­den ku­lues­sa sen val­mis­tu­mi­ses­ta.

Mil­loin pro­ses­si on tullut pää­tök­seen?

Pe­rin­nön­ja­koon liit­ty­vä pro­ses­si päät­tyy yleen­sä kuo­lin­pe­sän lak­kaa­mi­seen. Kuo­lin­pe­sä lakkaa ole­mas­ta, kun kaikki siellä olevat varat on jaettu.

Aina osak­kaat eivät kui­ten­kaan halua syystä tai toi­ses­ta suo­rit­taa pe­rin­nön­ja­koa lop­puun, vaan kuo­lin­pe­sä säilyy osak­kai­den yh­teis­hal­lin­nos­sa. Mitään mää­rä­ai­kaa pe­rin­nön­jaol­le ei ole mää­rät­ty.

Huomaa kui­ten­kin, että esi­mer­kik­si pe­rin­tö­ve­ron­mak­su­vel­vol­li­suu­teen ei vai­ku­ta se, onko kuo­lin­pe­sä jaettu vai ei.

Tie­sit­kö, että Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lus­sa on jo yli 10 000 käyt­tä­jää? Tee koko pe­run­kir­joi­tus pal­ve­lus­sam­me hin­taan 299 euroa.