Mitä ta­pah­tuu pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen?

Henkilö käyttää tietokonetta.
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
15.8.2023 ● 4 minuuttia
Jaa artikkeli
Pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen on osi­tuk­sen ja pe­rin­nön­jaon aika. Lue, miten pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen kan­nat­taa toimia.

Tässä ar­tik­ke­lissa ker­romme vaihe vai­heelta, mitä pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen ta­pah­tuu, ja mitä kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat tehdä odot­taes­saan pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen val­mis­tu­mista.

Muista toi­mit­taa pe­ru­kirja ve­rot­ta­jalle pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen

Pe­ru­kirja on toi­mi­tet­tava ve­rot­ta­jalle pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­sen jäl­keen. Tämä on tär­keää sillä, ve­rot­ta­jan päätös pe­rin­tö­ve­ron mää­rästä pe­rus­tuu pe­ru­kir­jan tie­toi­hin.

Mää­rä­aika pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­selle on 1 kuu­kausi pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suu­desta.

Mikäli pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­nen myö­häs­tyy, voit joutua mak­sa­maan myö­häs­ty­mis­mak­sun. Li­säksi ve­ro­hal­linto voi mää­rätä sinut mak­sa­maan ve­ron­ko­ro­tusta.

Voit toi­mit­taa pe­ru­kir­jan ve­rot­ta­jalle joko säh­köi­sesti Oma­Ve­rossa tai pos­titse.

💡 Huom! Ha­lu­tes­sasi voit vielä tar­kis­taa Oma­Ve­rosta, että pe­ru­kirja on var­masti saa­pu­nut pe­rille ve­rot­ta­jalle. Näet tämän Oma­Ve­ron koh­dasta Toi­min­notIl­moi­tus­ten ja ha­ke­mus­ten tilaTehdyt il­moi­tuk­set, ve­roil­moi­tuk­set ja ha­ke­muk­set.

Lue lisää: Näin haet li­sä­ai­kaa pe­run­kir­joi­tuk­seen

💡­ Vink­ki: Voit hoitaa koko pe­run­kir­joi­tuk­sen Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­ve­lussa hin­taan 399 euroa.

Kuinka kauan pe­rin­tö­ve­ro­tus­pää­tök­sen saa­mi­sessa kestää?

Pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen on va­rau­dut­tava pit­kään odo­tusai­kaan. Pe­ru­kir­jan kä­sit­tely Ve­ro­hal­lin­nossa kestää kes­ki­mää­rin 6–12 kuu­kautta.

Pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen val­mis­tu­mi­sen kesto on kui­ten­kin ta­paus­koh­taista ja siihen vai­kut­ta­vat kuo­lin­pe­sän laa­juus ja vai­na­jan va­ral­li­suu­teen liit­ty­vät yk­si­tyis­koh­dat.

Mikäli pe­ru­kir­jassa il­me­nee puut­teita, ja ve­rot­taja joutuu pyy­tä­mään kuo­lin­pe­sän osak­kailta li­sä­tie­toja.

Ve­ro­tuk­sen val­mis­tu­mi­sen jäl­keen jo­kai­selle pe­ril­li­selle lä­he­te­tään hen­ki­lö­koh­tai­nen ve­ro­tus­pää­tös, josta näkyy pe­rin­tö­ve­ron määrä sekä erä­päi­vät sen mak­sa­mi­selle.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen teh­dään ositus

Vasta pe­run­kir­joi­tuk­sen val­mis­tut­tua voi­daan suo­rit­taa ositus ja pe­rin­nön­jako. Pe­ru­kirja toimii pe­rin­tö­ve­ro­tuk­sen pe­rus­teena sekä apuna pe­rin­nön­jaossa. Mikäli vai­naja oli avio­lii­tossa ennen kuo­le­maansa, on ennen pe­rin­nön­ja­koa suo­ri­tet­tava omai­suu­den ositus. Osi­tuk­sessa puo­li­soi­den avio-oi­keu­den alai­nen omai­suus jae­taan.

Mikäli vai­na­jalla oli puo­li­so­aan enem­män avio-oi­keu­den alaista va­ral­li­suutta, voi kuo­lin­pesä joutua mak­sa­maan puo­li­solle ta­sin­koa.

Pe­rin­nön­jako vasta pe­run­kir­joi­tuk­sen ja osi­tuk­sen jäl­keen

Pe­rin­nön­ja­koon voi­daan ryhtyä pe­ru­kir­jan val­mis­tu­mi­sen jäl­keen. Pe­rin­nön­jaosta laa­di­taan ja­ko­kirja, joka osoit­taa kul­le­kin pe­ril­li­selle tu­le­van jako-osuu­den vai­na­jan omai­suu­desta.

Pe­rin­nön­jako ei edel­lytä esi­mer­kiksi ve­ro­tus­pää­tök­sen val­mis­tu­mista. Pe­rin­nön ja­ka­mi­nen hy­vissä ajoin ennen pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mista onkin jär­ke­vää, jotta osak­kailla on käy­tössä riit­tä­vät varat pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­seen.

💡 Lue lisää: Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nen kuo­lin­pe­sän ti­liltä

Pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen kuo­lin­pesä on osak­kai­den yh­tei­so­mis­tuk­sessa

Pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen, ennen pe­rin­nön­jaon lop­puun suo­rit­ta­mista kuo­lin­pesä on kaik­kien osak­kai­den yh­teis­hal­lin­nossa. Tämä tar­koit­taa sitä, että osak­kaat päät­tä­vät yh­dessä ja yh­tei­sym­mär­ryk­sestä kai­kista kuo­lin­pe­sän hoi­toon liit­ty­vistä asioista.

Yh­teis­hal­linto jatkuu siihen asti, kunnes kaikki pe­sässä olevat varat on jaettu.

Kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­toon voi kuulua esi­mer­kiksi vai­na­jan omai­suu­den myyn­tiä, pank­ki­ti­lien sul­ke­mista ja las­ku­jen mak­sa­mista.

Alla käymme läpi muu­ta­mia ylei­sim­piä ky­sy­myk­siä kuo­lin­pe­sän asioi­den hoi­ta­mi­seen liit­tyen.

Voiko kuo­lin­pesä myydä asun­non?

Kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat ennen pe­rin­nön­ja­koa myydä esi­mer­kiksi vai­na­jan asun­non. Koska vai­na­jan omai­suu­den myy­mi­seen tar­vi­taan aina kaik­kien osak­kai­den suos­tu­mus, tulee jo­kai­sen osak­kaan al­le­kir­joit­taa myös asun­non myyn­nistä teh­tävä kaup­pa­kirja.

Mitä las­kuja voi maksaa kuo­lin­pe­sän ti­liltä?

Kuo­lin­pe­sän va­roista voi­daan maksaa esi­mer­kiksi vai­na­jan omai­suu­den hoi­ta­mi­sesta ai­heu­tu­via juok­se­via kus­tan­nuk­sia, kuten asun­non vesi- ja säh­kö­las­kuja, tai vai­na­jan velan ly­hen­nyk­siä.

Lue lisää: Vai­na­jan laskut kuo­le­man jäl­keen

Val­ta­kir­jalla hel­po­tat kuo­lin­pe­sän asioi­den hoitoa

Kuo­lin­pe­sän asioi­den hoitoa voi hel­pot­taa, jos kuo­lin­pe­sän osak­kaat val­tuut­ta­vat yhden osak­kaan vas­taa­maan kuo­lin­pe­sän juok­se­vista asioista, esi­mer­kiksi las­ku­jen mak­sa­mi­sesta ja ve­ro­asioi­den hoi­ta­mi­sesta.

Tätä varten osak­kaat tar­vit­se­vat val­ta­kir­jan, joka kaik­kien osak­kai­den on al­le­kir­joi­tet­tava.

Val­ta­kirja hel­pot­taa myös esi­mer­kiksi pank­ki­asioi­den hoitoa, sillä ilman val­ta­kir­jaa kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den on oltava pai­kalla kuo­lin­pe­sän pank­ki­asioita hoi­det­taessa.

💡 Huom! Kun teet pe­run­kir­joi­tuk­sen Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa, luot kä­te­västi val­ta­kir­jat kuo­lin­pe­sän hoi­toon il­mai­seksi.

Lue lisää: Pe­rin­tö­ve­ron oi­kaisu

Voiko kuo­lin­pesä maksaa pe­rin­tö­ve­ron?

Pe­rin­tö­vero mää­rä­tään jo­kai­selle pe­ril­li­selle hen­ki­lö­koh­tai­sesti ja jo­kai­nen kuo­lin­pe­sän osakas saa oman pe­rin­tö­ve­ro­pää­tök­sensä. Kuo­lin­pe­sällä ei ole vel­vol­li­suutta maksaa osak­kaan pe­rin­tö­ve­roa.

Kuo­lin­pe­sän osak­kaat voivat kui­ten­kin yh­dessä sopia, että kaik­kien kuo­lin­pe­sän osak­kai­den pe­rin­tö­vero-osuu­det mak­se­taan jo suo­raan kuo­lin­pe­sän va­roista.

Uudet varat pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mi­sen jäl­keen

Mikäli kuo­lin­pe­sään il­mes­tyy uusia varoja tai vel­koja, joita pe­ru­kir­jaan ei ole mer­kitty, tai al­ku­pe­räi­sessä pe­run­kir­joi­tuk­sessa huo­ma­taan virhe, on pe­ru­kir­jaa täy­den­net­tävä.

Syynä täy­den­nys­pe­ru­kir­jan te­ke­mi­selle voi olla esi­mer­kiksi se, että kuo­lin­pesä saa pe­run­kir­joi­tuk­sen toi­mit­ta­mi­sen jäl­keen ve­ron­pa­lau­tusta.

Uusista tie­doista on laa­dit­tava täy­den­nys­pe­ru­kirjaTäy­den­nys­pe­ru­kir­jaa voi­daan kutsua myös li­sä­pe­ru­kir­jaksi. Täy­den­nys­pe­ru­kirja vastaa muo­dol­taan var­si­naista pe­ru­kir­jaa ja sen laa­ti­mi­seksi on jär­jes­tet­tävä täy­den­nys­pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suus.

Täy­den­nys on teh­tävä kuu­kau­den ku­luessa siitä, kun uudet varat tai velat, pe­ru­kir­jassa oleva virhe huo­mat­tiin.

⚠️ Huom! Täy­den­nys­pe­ru­kir­jaan liit­ty­vät samat mää­rä­ajat ja mah­dol­li­set sank­tiot niiden lai­min­lyön­nistä kuin var­si­nai­seen pe­ru­kir­jaan­kin. Muista siis toi­mit­taa myös täy­den­nys­pe­ru­kirja kuu­kau­den ku­luessa sen val­mis­tu­mi­sesta.

Mil­loin pro­sessi on tullut pää­tök­seen?

Pe­rin­nön­ja­koon liit­tyvä pro­sessi päät­tyy yleensä kuo­lin­pe­sän lak­kaa­mi­seen. Kuo­lin­pesä lakkaa ole­masta, kun kaikki siellä olevat varat on jaettu.

Aina osak­kaat eivät kui­ten­kaan halua syystä tai toi­sesta suo­rit­taa pe­rin­nön­ja­koa lop­puun, vaan kuo­lin­pesä säilyy osak­kai­den yh­teis­hal­lin­nossa. Mitään mää­rä­ai­kaa pe­rin­nön­jaolle ei ole mää­rätty.

Huomaa kui­ten­kin, että esi­mer­kiksi pe­rin­tö­ve­ron­mak­su­vel­vol­li­suu­teen ei vai­kuta se, onko kuo­lin­pesä jaettu vai ei.

Aa­tok­sen pe­run­kir­joi­tus­pal­velu auttaa sinua hoi­ta­maan vai­vat­to­masti pe­ru­kir­jan kun­toon. Tee koko pe­run­kir­joi­tus pal­ve­lus­samme hin­taan 399 euroa.