Mil­loin pe­ru­kir­ja pi­tää toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon?

Toimistorakennuksen ulkoseinä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
6.6.2022 ● 1 minuutti
Jaa artikkeli
Pe­ru­kir­jan jäl­jen­nös toi­mi­te­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon sil­loin, jos pe­ril­li­se­nä on alai­käi­nen tai hen­ki­lö, jolla on edun­val­vo­ja.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen pe­ru­kir­ja täytyy toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon (DVV) muu­ta­mas­sa poik­keus­ta­pauk­ses­sa: jos kuo­lin­pe­sän osakas on alai­käi­nen tai osak­kaal­la on edun­val­vo­ja.

Pe­ru­kir­ja toi­mi­tet­tiin ennen mai­straat­tiin, mutta mai­straa­tin ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton yh­dis­tyes­sä vuonna 2020 Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tok­si, toi­mi­te­taan asia­kir­ja jat­kos­sa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tol­le.

Mil­loin pe­ru­kir­ja pitää toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon?

Pe­ru­kir­jan jäl­jen­nös lä­he­tään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon (en­ti­nen mai­straat­ti) vain jos kuo­lin­pe­sän osak­kaa­na on:

  1. alle 18-vuo­tias hen­ki­lö
  2. täysi-ikäi­nen hen­ki­lö, jolle on mää­rät­ty edun­val­vo­ja.

Vaikka ky­sei­nen osakas ei saisi kuo­lin­pe­säs­tä yhtään pe­rin­töä, pitää pe­ru­kir­ja toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon.

Pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­seen on aikaa yksi kuu­kausi pe­run­kir­joi­tuk­sen päät­ty­mi­ses­tä.

Pe­ru­kir­ja pitää toi­mit­taa va­jaa­val­tai­sen kuo­lin­pe­sän osak­kaan etuja val­vo­vaan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon, joka ottaa pe­ru­kir­jo­ja vas­taan kaik­kial­ta Suo­mes­ta pois lukien Ah­ve­nan­maan. Ah­ve­nan­maal­la pe­ru­kir­jan vas­taa­not­taa Ah­ve­nan­maan val­tion­vi­ras­to.

Voit myös vah­vis­taa pe­ru­kir­jan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to ei var­si­nai­ses­ti vah­vis­ta pe­ru­kir­jaa tai tutki sen si­säl­töä tai oi­keel­li­suut­ta.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen tar­koit­taa käy­tän­nös­sä sitä, että Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to vah­vis­taa pe­ru­kir­jan osa­kas­luet­te­lon eli ketkä kaikki ovat kuo­lin­pe­sän osak­kai­ta. Vah­vis­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ole pa­kol­lis­ta eikä lakiin tai aikaan si­dot­tu.

Mil­loin pe­ru­kir­ja pitää vah­vis­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tos­sa?

Jos kuo­lin­pe­säs­sä on monta osa­kas­ta ja tar­koi­tuk­se­na on myydä kuo­lin­pe­sän omai­suut­ta, kuten kiin­teis­töä, voi pe­ru­kir­jan vah­vis­tut­ta­mi­nen olla hyvä rat­kai­su.

Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den to­dis­ta­mi­nen esi­mer­kik­si os­a­puo­lel­le, pan­kil­le, isän­nöit­si­jäl­le tai vi­ran­omais­ta­hol­le on hel­pom­paa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton vah­vis­ta­mal­la pe­ru­kir­jal­le kuin suu­rel­la ni­pul­la vir­ka­to­dis­tuk­sia.

Kun pe­ru­kir­ja on vah­vis­tet­tu, on vir­ka­to­dis­tus­ten käy­tös­tä mah­dol­lis­ta luopua koko­naan.

Minne pe­ru­kir­ja pitää toi­mit­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen?

Lis­ta­sim­me alle vi­ras­tot ja tahot, jonne pe­ru­kir­ja täytyy toi­mit­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen.

1. Ve­rot­ta­jal­le

Pe­ru­kir­ja pitää aina toi­mit­taa ve­rot­ta­jal­le. Pe­ru­kir­jan voi lä­het­tää pos­tit­se tai säh­köi­ses­ti Oma­Ve­ro-pal­ve­lun kautta.

2. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­to (ent. mai­straat­ti)

Jos kuo­lin­pe­säs­sä on alle 18-vuo­tias osakas tai osakas, jolle on mää­rät­ty edun­val­vo­ja, pe­ru­kir­joi­tus tulee lä­het­tää Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon.

3. Vain­ajan vel­ko­jil­le

Jos kuo­lin­pe­sä oli yli­vel­kai­nen eli vai­na­jal­la oli enem­män velkaa kuin omai­suut­ta, siinä ta­pauk­ses­sa pe­ru­kir­joi­tus täytyy lä­het­tää myös heille.

Pe­run­kir­joi­tus ne­tis­sä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa

Vältä kal­liit ju­ris­tien tun­ti­palk­kiot, hoida pe­run­kir­joi­tus hin­taan 299 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lus­sa. Pal­ve­lu kar­toit­taa ti­lan­teen ja laatii tar­vit­ta­vat do­ku­men­tit. Sinun ei tar­vit­se tietää ju­ri­dii­kas­ta mitään. Tar­vit­taes­sa la­ki­tii­mim­me vastaa miel­tä­si as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin.

Pal­ve­luum­me kuuluu myös vir­ka­to­dis­tus­ten ja su­kusel­vi­tys­ten ti­laa­mi­nen vi­ran­omai­sil­ta sekä seu­ra­kun­nil­ta. Li­säk­si voit hoitaa Aa­tok­sen kautta pe­rin­nön­jaon ha­lu­tes­sa­si.

Tee pe­run­kir­joi­tus ne­tis­sä edul­li­ses­ti.