Mil­loin pe­ru­kir­ja pi­tää toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon?

Toimistorakennuksen ulkoseinä
tatu.png
Tatu Mäenpää, juristi (OTM)
6.6.2022 ● 1 minuutti
Jaa artikkeli
Pe­ru­kir­jan jäl­jen­nös toi­mi­te­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon sil­loin, jos pe­ril­li­senä on alai­käi­nen tai hen­kilö, jolla on edun­val­voja.

Pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen pe­ru­kirja täytyy toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon (DVV) muu­ta­massa poik­keus­ta­pauk­sessa: jos kuo­lin­pe­sän osakas on alai­käi­nen tai osak­kaalla on edun­val­voja.

Pe­ru­kirja toi­mi­tet­tiin ennen mai­straat­tiin, mutta mai­straa­tin ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton yh­dis­tyessä vuonna 2020 Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toksi, toi­mi­te­taan asia­kirja jat­kossa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tolle.

Mil­loin pe­ru­kirja pitää toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon?

Pe­ru­kir­jan jäl­jen­nös lä­he­tään Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon (en­ti­nen mai­straatti) vain jos kuo­lin­pe­sän osak­kaana on:

  1. alle 18-vuo­tias hen­kilö
  2. täysi-ikäi­nen hen­kilö, jolle on mää­rätty edun­val­voja.

Vaikka ky­sei­nen osakas ei saisi kuo­lin­pe­sästä yhtään pe­rin­töä, pitää pe­ru­kirja toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon.

Pe­ru­kir­jan toi­mit­ta­mi­seen on aikaa yksi kuu­kausi pe­run­kir­joi­tuk­sen päät­ty­mi­sestä.

Pe­ru­kirja pitää toi­mit­taa va­jaa­val­tai­sen kuo­lin­pe­sän osak­kaan etuja val­vo­vaan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon, joka ottaa pe­ru­kir­joja vas­taan kaik­kialta Suo­mesta pois lukien Ah­ve­nan­maan. Ah­ve­nan­maalla pe­ru­kir­jan vas­taa­not­taa Ah­ve­nan­maan val­tion­vi­rasto.

Voit myös vah­vis­taa pe­ru­kir­jan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa

Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto ei var­si­nai­sesti vah­vista pe­ru­kir­jaa tai tutki sen si­säl­töä tai oi­keel­li­suutta.

Pe­ru­kir­jan vah­vis­ta­mi­nen tar­koit­taa käy­tän­nössä sitä, että Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto vah­vis­taa pe­ru­kir­jan osa­kas­luet­te­lon eli ketkä kaikki ovat kuo­lin­pe­sän osak­kaita. Vah­vis­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ole pa­kol­lista eikä lakiin tai aikaan si­dottu.

Mil­loin pe­ru­kirja pitää vah­vis­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tossa?

Jos kuo­lin­pe­sässä on monta osa­kasta ja tar­koi­tuk­sena on myydä kuo­lin­pe­sän omai­suutta, kuten kiin­teis­töä, voi pe­ru­kir­jan vah­vis­tut­ta­mi­nen olla hyvä rat­kaisu.

Kuo­lin­pe­sän osak­kai­den to­dis­ta­mi­nen esi­mer­kiksi os­a­puo­lelle, pan­kille, isän­nöit­si­jälle tai vi­ran­omais­ta­holle on hel­pom­paa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­ton vah­vis­ta­malla pe­ru­kir­jalle kuin suu­rella ni­pulla vir­ka­to­dis­tuk­sia.

Kun pe­ru­kirja on vah­vis­tettu, on vir­ka­to­dis­tus­ten käy­töstä mah­dol­lista luopua ko­ko­naan.

Minne pe­ru­kirja pitää toi­mit­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen?

Lis­ta­simme alle vi­ras­tot ja tahot, jonne pe­ru­kirja täytyy toi­mit­taa pe­run­kir­joi­tuk­sen jäl­keen.

1. Ve­rot­ta­jalle

Pe­ru­kirja pitää aina toi­mit­taa ve­rot­ta­jalle. Pe­ru­kir­jan voi lä­het­tää pos­titse tai säh­köi­sesti Oma­Vero-pal­ve­lun kautta.

2. Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­rasto (ent. mai­straatti)

Jos kuo­lin­pe­sässä on alle 18-vuo­tias osakas tai osakas, jolle on mää­rätty edun­val­voja, pe­ru­kir­joi­tus tulee lä­het­tää Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon.

3. Vai­na­jan vel­ko­jille

Jos kuo­lin­pesä oli yli­vel­kai­nen eli vai­na­jalla oli enem­män velkaa kuin omai­suutta, siinä ta­pauk­sessa pe­ru­kir­joi­tus täytyy lä­het­tää myös heille.

Pe­run­kir­joi­tus ne­tissä Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa

Vältä kal­liit ju­ris­tien tun­ti­palk­kiot, hoida pe­run­kir­joi­tus hin­taan 399 euroa Aa­tok­sen verk­ko­pal­ve­lussa. Pal­velu kar­toit­taa ti­lan­teen ja laatii tar­vit­ta­vat do­ku­men­tit. Sinun ei tar­vitse tietää ju­ri­dii­kasta mitään. Tar­vit­taessa la­ki­tii­mimme vastaa miel­täsi as­kar­rut­ta­viin ky­sy­myk­siin.

Pal­ve­luumme kuuluu myös vir­ka­to­dis­tus­ten ja su­kusel­vi­tys­ten ti­laa­mi­nen vi­ran­omai­silta sekä seu­ra­kun­nilta. Li­säksi voit hoitaa Aa­tok­sen kautta pe­rin­nön­jaon ha­lu­tes­sasi.

Tee pe­run­kir­joi­tus ne­tissä edul­li­sesti.